REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Struktury hybrydowe w CIT – czy te regulacje są stosowane w praktyce?

Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935
Struktury hybrydowe w CIT – czy te regulacje są stosowane w praktyce?
Struktury hybrydowe w CIT – czy te regulacje są stosowane w praktyce?

REKLAMA

REKLAMA

Struktury hybrydowe w CIT. Od 1 stycznia 2021 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) pojawiły się nowe regulacje, które dotyczą występowania tzw. struktur hybrydowych. Przedmiotowe przepisy zostały wprowadzone, żeby odpowiednio uregulować konsekwencje podatkowe związane z tworzeniem i stosowaniem struktur hybrydowych – co do zasady efektem ich zastosowania jest konieczność wyłączenia określonych pozycji z kosztów podatkowych lub też włączenia określonych kwot jako przychodów podatkowych. Koncepcja struktur hybrydowych jest zupełnie nowa w polskim prawie podatkowym, a wprowadzające i regulujące ją przepisy są dość nieprzejrzyście skonstruowane. Czy faktycznie każdy podatnik powinien się obawiać wystąpienia struktur hybrydowych i tym samym uważnie śledzić, czy każda z dokonywanych przez niego w działalności gospodarczej transakcji potencjalnie podlega restrykcjom podatkowym jako struktura hybrydowa?

Struktury hybrydowe - cel wprowadzenia regulacji

Przepisy w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z wystąpieniem struktur hybrydowych zostały wprowadzone do ustawy o CIT w oparciu o dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r., zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164, zwaną dyrektywą ATAD 2.

Dyrektywa ATAD 2 (tak jak wcześniejsza zmieniona Dyrektywa ATAD) została uchwalona m.in. w oparciu o wytyczne OECD w zakresie zwalczania erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków. Celem Dyrektywy ATAD było zaadresowanie problemu polegającego na występowaniu agresywnych technik planowania podatkowego, stosowanych przez niektóre przedsiębiorstwa, celem wykorzystania luki w systemach podatkowych i rozbieżności pomiędzy przepisami krajowymi poszczególnych państw, w celu zmniejszenia własnych zobowiązań podatkowych. Takie działania podważają sprawiedliwy podział obciążeń podatników i uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami, a dyrektywa ATAD zawiera regulacje, które mają zapobiegać praktykom unikania opodatkowania. Dyrektywa ATAD obejmuje najbardziej powszechne rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, które powstają w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania osób prawnych w państwach członkowskich, tj. w zakresie podmiotów hybrydowych czy też hybrydowych instrumentów finansowych, ale tylko w obrębie UE. Dyrektywa ATAD 2 natomiast, zmieniająca dyrektywę ATAD, adresuje również te rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, gdzie udział mają podmioty z krajów trzecich – tzn. do stałych zakładów podmiotów będących rezydentami do celów podatkowych w państwie trzecim.

REKLAMA

Autopromocja

Główne struktury definiowane jako hybrydowe

Regulacje w zakresie rozbieżności w klasyfikacji struktur hybrydowych (hybrid mismatches) mają na celu zaadresowanie m.in. takich okoliczności, gdzie:

 • dochodzi do podwójnych odliczeń kosztów,
 • występują różnice w charakterystyce instrumentów finansowych, płatności lub podmiotów, czy też alokowania kosztów pomiędzy zakład i główną siedzibę,
 • dochodzi do odliczenia bez jednoczesnego ujęcia w przychodach.

W oparciu o dyrektywę ATAD i ATAD 2, wyróżnia się następujące kategorie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych:

 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych wynikające z płatności dokonanych z tytułu instrumentu finansowego,
 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych wynikające z różnic w kwalifikacji prawnej podmiotu,
 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych będące konsekwencją różnic w przydziale płatności dokonanych na rzecz podmiotu hybrydowego lub stałego zakładu, w tym w wyniku płatności na rzecz pominiętego stałego zakładu,
 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy na rzecz jego właściciela lub hipotetycznych płatności między siedzibą główną a stałym zakładem lub pomiędzy co najmniej dwoma stałymi zakładami,
 • sytuacje podwójnego odliczenia wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy lub stały zakład.

Wszystkie powyższe sytuacje zostały zaadresowane w odpowiednich regulacjach ustawy o CIT, tj. w rozdziale 3a w artykułach od 16n do 16t.

Kolejno, art. 16o odnosi się do przypadków, kiedy ma miejsce podwójne odliczenie kosztów, a art. 16p dotyczy sytuacji, gdzie dana transakcja prowadzi do odliczenia kosztów, jednak nie wiąże się z nią rozpoznanie przychodów podatkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Może to wystąpić, gdy występują:

 • rozbieżności co do kwalifikacji podmiotów hybrydowych,
 • rozbieżności co do kwalifikacji hybrydowego zakładu podatkowego,
 • rozbieżności w zakresie podwójnej rezydencji podatkowej.

Hybrydowy podmiot oznacza podmiot, który dla celów podatkowych jednego państwa jest traktowany jako podmiot nietransparentny, a dla celów podatkowych innego państwa jest traktowany jako podmiot transparentny. Taka rozbieżność w kwalifikacji powoduje, że ponoszone koszty mogą być alokowane do celów podatkowych do innego podmiotu niż ten, który wydatki ponosi. Analogicznie w przypadku przychodów – dla celów podatkowych są rozpoznawane u innego podmiotu niż ten, który jest ich odbiorcą. Może to prowadzić do podwójnego odliczenia tej samej płatności, kosztów lub strat lub do odliczenia płatności bez odpowiedniego uwzględnienia tej płatności w przychodach. Analogiczne konkluzje dotyczą tzw. hybrydowego zakładu podatkowego, który to może być rozpoznawany zgodnie z prawodawstwem jednego państwa, a uznany za nieistniejący zgodnie z prawodawstwem innego państwa, co potencjalnie może prowadzić do nierozpoznania przychodów podatkowych w żadnej jurysdykcji.

Wskazane rozbieżności występują przykładowo wówczas, gdy płatność jest dokonywana do podmiotu uznawanego za transparenty podatkowo przez kraj jego rezydencji, natomiast za nietransparentny przez kraj rezydencji jego udziałowca:

struktury hybrydowe

Dodatkowo, rozbieżności wystąpią, jeśli płatność następuje w związku z transakcją, której charakter jest inaczej rozpoznany w kraju płatnika i kraju odbiorcy, przykładowo w jednym kraju jako instrument finansowy dający prawo do odliczenia jako koszt (odsetki), a w drugim jako inwestycja kapitałowa, z której przychód nie podlega opodatkowaniu (dywidendy):

struktury hybrydowe

struktury hybrydowe

Czy łatwo zidentyfikować strukturę hybrydową?

Co do zasady regulacje dotyczące struktur hybrydowych są stosowane w odniesienie do podmiotów powiązanych. Wynika to z narzuconej dyrektywą ATAD 2 zasady proporcjonalności – „neutralizacja podatkowa” skutków zastosowania struktur hybrydowych ma nastąpić wówczas, gdy zachodzi poważne ryzyko unikania opodatkowania przez wykorzystanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, a to ma miejsce na ogół wtedy, gdy rozbieżności powstają między siedzibą główną a stałym zakładem lub pomiędzy co najmniej dwoma stałymi zakładami tego samego podmiotu, bądź też między podatnikiem a jego przedsiębiorstwami powiązanymi, lub pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi, gdzie częścią uzgodnienia jest polski podatnik. Dodatkowo, zgodnie z celem dyrektywy ATAD 2, rozbieżności, które mają związek z zaistnieniem statusu hybrydowego podmiotu, powinno się zaadresować tylko wtedy, gdzie jedno z przedsiębiorstw powiązanych posiada – co najmniej – skuteczną kontrolę nad pozostałymi przedsiębiorstwami powiązanymi, co jest rozumiane jako posiadanie – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 50% udziału w prawach głosu, własności kapitału lub uprawnieniu do otrzymania zysków.

Powyższe oznacza, że w większości przypadków struktury hybrydowe wystąpią w transakcjach dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W takim przypadku relatywnie łatwo jest uzyskać informację, czy przeprowadzona transakcja spełnia znamiona hybrydowej, tzn. doprowadziła do podwójnego odliczenia czy też odliczenia bez opodatkowania. Z całą pewnością należy zwrócić uwagę na transakcje, których częścią jest podmiot transparentny lub też zakład podatkowy. W zależności od regulacji obowiązujących w poszczególnych jurysdykcjach, takie transakcje mogą doprowadzić do korzyści podatkowych wynikających z rozbieżności w kwalifikacji podmiotów czy też instrumentów finansowych, co z kolei spowoduje konieczność odpowiedniego zastosowana regulacji podatkowych odnośnie struktur hybrydowych:

struktury hybrydowe

struktury hybrydowe

„Niebezpieczne” są też sytuacje, kiedy dany podmiot ma podwójną rezydencję podatkową – może to prowadzić do podwójnego odliczenia kosztów.

REKLAMA

Niezależnie od powyższego, należy wspomnieć, że uzgodnienie strukturalne – uzgodnienie wykorzystujące rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych – nie jest ograniczone wyłącznie do podmiotów powiązanych. Może ono mieć miejsce również w przypadku podmiotów niepowiązanych, o ile w sposób świadomy wykorzystują rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych i traktują ją jako element planowanej czy też wykonywanej transakcji. Takie uzgodnienie jest trudniejsze do zidentyfikowania.

Podobnie jak trudniejsze do zidentyfikowania mogą być uzgodnienia związane z tzw. imported mismatches – uzgodnienia, gdzie podlegająca odliczeniu płatność w ramach instrumentu niehybrydowego jest wykorzystywana do finansowania wydatków w ramach uzgodnienia strukturalnego dotyczącego rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych między państwami trzecimi:

struktury hybrydowe

struktury hybrydowe

Praktyczne zalecenia

Biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje związane z wystąpieniem struktur hybrydowych – niemożność odliczenia określonych kategorii kosztowych, konieczność wykazania określonych kwot jako przychody podatkowe, ograniczenia w zastosowaniu niższej stawki podatku u źródła – kluczowym jest zidentyfikowanie, czy transakcja, w której bierze udział dany podmiot, spełnia znamiona hybrydowej czy też uzgodnienia strukturalnego. W tym celu należy zweryfikować charakter nie tylko bezpośredniego przepływu finansowego, w którym uczestniczy dany podmiot, ale też wcześniejszych i kolejnych transakcji, które w związku z analizowaną transakcją są dokonywane przez kontrahentów. Dopiero analiza łańcucha transakcji pozwoli na właściwą konkluzję co do charakteru uzgodnienia.

Tak jak relatywnie łatwo przeprowadzić taką analizę w przypadku podmiotów powiązanych, tak trudniej ją dokonać w przypadku niepowiązanych. Warto jednak pamiętać o tym, że uzgodnienie jest klasyfikowane jako „strukturalne” – potencjalnie związane z koniecznością korygowania kosztów / przychodów – o ile charakter hybrydowy został z góry „wpisany” w daną transakcję, tzn. rozbieżność została uwzględniona w warunkach uzgodnienia albo założonym celem uzgodnienia było doprowadzenie do powstania rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. Oznacza to, że brak świadomości co do wystąpienia rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych (o ile nie można było takiej świadomości rozsądnie oczekiwać) może wyłączyć obowiązek korekt kosztów czy też przychodów podatkowych.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano – Partner Zarządzający, doradca podatkowy w Advicero Nexia

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA