REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Struktury hybrydowe w CIT – czy te regulacje są stosowane w praktyce?

Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935
Struktury hybrydowe w CIT – czy te regulacje są stosowane w praktyce?
Struktury hybrydowe w CIT – czy te regulacje są stosowane w praktyce?

REKLAMA

REKLAMA

Struktury hybrydowe w CIT. Od 1 stycznia 2021 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) pojawiły się nowe regulacje, które dotyczą występowania tzw. struktur hybrydowych. Przedmiotowe przepisy zostały wprowadzone, żeby odpowiednio uregulować konsekwencje podatkowe związane z tworzeniem i stosowaniem struktur hybrydowych – co do zasady efektem ich zastosowania jest konieczność wyłączenia określonych pozycji z kosztów podatkowych lub też włączenia określonych kwot jako przychodów podatkowych. Koncepcja struktur hybrydowych jest zupełnie nowa w polskim prawie podatkowym, a wprowadzające i regulujące ją przepisy są dość nieprzejrzyście skonstruowane. Czy faktycznie każdy podatnik powinien się obawiać wystąpienia struktur hybrydowych i tym samym uważnie śledzić, czy każda z dokonywanych przez niego w działalności gospodarczej transakcji potencjalnie podlega restrykcjom podatkowym jako struktura hybrydowa?

Struktury hybrydowe - cel wprowadzenia regulacji

Przepisy w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z wystąpieniem struktur hybrydowych zostały wprowadzone do ustawy o CIT w oparciu o dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r., zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164, zwaną dyrektywą ATAD 2.

Dyrektywa ATAD 2 (tak jak wcześniejsza zmieniona Dyrektywa ATAD) została uchwalona m.in. w oparciu o wytyczne OECD w zakresie zwalczania erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków. Celem Dyrektywy ATAD było zaadresowanie problemu polegającego na występowaniu agresywnych technik planowania podatkowego, stosowanych przez niektóre przedsiębiorstwa, celem wykorzystania luki w systemach podatkowych i rozbieżności pomiędzy przepisami krajowymi poszczególnych państw, w celu zmniejszenia własnych zobowiązań podatkowych. Takie działania podważają sprawiedliwy podział obciążeń podatników i uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami, a dyrektywa ATAD zawiera regulacje, które mają zapobiegać praktykom unikania opodatkowania. Dyrektywa ATAD obejmuje najbardziej powszechne rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, które powstają w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania osób prawnych w państwach członkowskich, tj. w zakresie podmiotów hybrydowych czy też hybrydowych instrumentów finansowych, ale tylko w obrębie UE. Dyrektywa ATAD 2 natomiast, zmieniająca dyrektywę ATAD, adresuje również te rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, gdzie udział mają podmioty z krajów trzecich – tzn. do stałych zakładów podmiotów będących rezydentami do celów podatkowych w państwie trzecim.

Autopromocja

Główne struktury definiowane jako hybrydowe

Regulacje w zakresie rozbieżności w klasyfikacji struktur hybrydowych (hybrid mismatches) mają na celu zaadresowanie m.in. takich okoliczności, gdzie:

 • dochodzi do podwójnych odliczeń kosztów,
 • występują różnice w charakterystyce instrumentów finansowych, płatności lub podmiotów, czy też alokowania kosztów pomiędzy zakład i główną siedzibę,
 • dochodzi do odliczenia bez jednoczesnego ujęcia w przychodach.

W oparciu o dyrektywę ATAD i ATAD 2, wyróżnia się następujące kategorie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych:

 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych wynikające z płatności dokonanych z tytułu instrumentu finansowego,
 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych wynikające z różnic w kwalifikacji prawnej podmiotu,
 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych będące konsekwencją różnic w przydziale płatności dokonanych na rzecz podmiotu hybrydowego lub stałego zakładu, w tym w wyniku płatności na rzecz pominiętego stałego zakładu,
 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy na rzecz jego właściciela lub hipotetycznych płatności między siedzibą główną a stałym zakładem lub pomiędzy co najmniej dwoma stałymi zakładami,
 • sytuacje podwójnego odliczenia wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy lub stały zakład.

Wszystkie powyższe sytuacje zostały zaadresowane w odpowiednich regulacjach ustawy o CIT, tj. w rozdziale 3a w artykułach od 16n do 16t.

Kolejno, art. 16o odnosi się do przypadków, kiedy ma miejsce podwójne odliczenie kosztów, a art. 16p dotyczy sytuacji, gdzie dana transakcja prowadzi do odliczenia kosztów, jednak nie wiąże się z nią rozpoznanie przychodów podatkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Może to wystąpić, gdy występują:

 • rozbieżności co do kwalifikacji podmiotów hybrydowych,
 • rozbieżności co do kwalifikacji hybrydowego zakładu podatkowego,
 • rozbieżności w zakresie podwójnej rezydencji podatkowej.

Hybrydowy podmiot oznacza podmiot, który dla celów podatkowych jednego państwa jest traktowany jako podmiot nietransparentny, a dla celów podatkowych innego państwa jest traktowany jako podmiot transparentny. Taka rozbieżność w kwalifikacji powoduje, że ponoszone koszty mogą być alokowane do celów podatkowych do innego podmiotu niż ten, który wydatki ponosi. Analogicznie w przypadku przychodów – dla celów podatkowych są rozpoznawane u innego podmiotu niż ten, który jest ich odbiorcą. Może to prowadzić do podwójnego odliczenia tej samej płatności, kosztów lub strat lub do odliczenia płatności bez odpowiedniego uwzględnienia tej płatności w przychodach. Analogiczne konkluzje dotyczą tzw. hybrydowego zakładu podatkowego, który to może być rozpoznawany zgodnie z prawodawstwem jednego państwa, a uznany za nieistniejący zgodnie z prawodawstwem innego państwa, co potencjalnie może prowadzić do nierozpoznania przychodów podatkowych w żadnej jurysdykcji.

Wskazane rozbieżności występują przykładowo wówczas, gdy płatność jest dokonywana do podmiotu uznawanego za transparenty podatkowo przez kraj jego rezydencji, natomiast za nietransparentny przez kraj rezydencji jego udziałowca:

struktury hybrydowe

Dodatkowo, rozbieżności wystąpią, jeśli płatność następuje w związku z transakcją, której charakter jest inaczej rozpoznany w kraju płatnika i kraju odbiorcy, przykładowo w jednym kraju jako instrument finansowy dający prawo do odliczenia jako koszt (odsetki), a w drugim jako inwestycja kapitałowa, z której przychód nie podlega opodatkowaniu (dywidendy):

struktury hybrydowe

struktury hybrydowe

Czy łatwo zidentyfikować strukturę hybrydową?

Co do zasady regulacje dotyczące struktur hybrydowych są stosowane w odniesienie do podmiotów powiązanych. Wynika to z narzuconej dyrektywą ATAD 2 zasady proporcjonalności – „neutralizacja podatkowa” skutków zastosowania struktur hybrydowych ma nastąpić wówczas, gdy zachodzi poważne ryzyko unikania opodatkowania przez wykorzystanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, a to ma miejsce na ogół wtedy, gdy rozbieżności powstają między siedzibą główną a stałym zakładem lub pomiędzy co najmniej dwoma stałymi zakładami tego samego podmiotu, bądź też między podatnikiem a jego przedsiębiorstwami powiązanymi, lub pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi, gdzie częścią uzgodnienia jest polski podatnik. Dodatkowo, zgodnie z celem dyrektywy ATAD 2, rozbieżności, które mają związek z zaistnieniem statusu hybrydowego podmiotu, powinno się zaadresować tylko wtedy, gdzie jedno z przedsiębiorstw powiązanych posiada – co najmniej – skuteczną kontrolę nad pozostałymi przedsiębiorstwami powiązanymi, co jest rozumiane jako posiadanie – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 50% udziału w prawach głosu, własności kapitału lub uprawnieniu do otrzymania zysków.

Powyższe oznacza, że w większości przypadków struktury hybrydowe wystąpią w transakcjach dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W takim przypadku relatywnie łatwo jest uzyskać informację, czy przeprowadzona transakcja spełnia znamiona hybrydowej, tzn. doprowadziła do podwójnego odliczenia czy też odliczenia bez opodatkowania. Z całą pewnością należy zwrócić uwagę na transakcje, których częścią jest podmiot transparentny lub też zakład podatkowy. W zależności od regulacji obowiązujących w poszczególnych jurysdykcjach, takie transakcje mogą doprowadzić do korzyści podatkowych wynikających z rozbieżności w kwalifikacji podmiotów czy też instrumentów finansowych, co z kolei spowoduje konieczność odpowiedniego zastosowana regulacji podatkowych odnośnie struktur hybrydowych:

struktury hybrydowe

struktury hybrydowe

„Niebezpieczne” są też sytuacje, kiedy dany podmiot ma podwójną rezydencję podatkową – może to prowadzić do podwójnego odliczenia kosztów.

Niezależnie od powyższego, należy wspomnieć, że uzgodnienie strukturalne – uzgodnienie wykorzystujące rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych – nie jest ograniczone wyłącznie do podmiotów powiązanych. Może ono mieć miejsce również w przypadku podmiotów niepowiązanych, o ile w sposób świadomy wykorzystują rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych i traktują ją jako element planowanej czy też wykonywanej transakcji. Takie uzgodnienie jest trudniejsze do zidentyfikowania.

Podobnie jak trudniejsze do zidentyfikowania mogą być uzgodnienia związane z tzw. imported mismatches – uzgodnienia, gdzie podlegająca odliczeniu płatność w ramach instrumentu niehybrydowego jest wykorzystywana do finansowania wydatków w ramach uzgodnienia strukturalnego dotyczącego rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych między państwami trzecimi:

struktury hybrydowe

struktury hybrydowe

Praktyczne zalecenia

Biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje związane z wystąpieniem struktur hybrydowych – niemożność odliczenia określonych kategorii kosztowych, konieczność wykazania określonych kwot jako przychody podatkowe, ograniczenia w zastosowaniu niższej stawki podatku u źródła – kluczowym jest zidentyfikowanie, czy transakcja, w której bierze udział dany podmiot, spełnia znamiona hybrydowej czy też uzgodnienia strukturalnego. W tym celu należy zweryfikować charakter nie tylko bezpośredniego przepływu finansowego, w którym uczestniczy dany podmiot, ale też wcześniejszych i kolejnych transakcji, które w związku z analizowaną transakcją są dokonywane przez kontrahentów. Dopiero analiza łańcucha transakcji pozwoli na właściwą konkluzję co do charakteru uzgodnienia.

Tak jak relatywnie łatwo przeprowadzić taką analizę w przypadku podmiotów powiązanych, tak trudniej ją dokonać w przypadku niepowiązanych. Warto jednak pamiętać o tym, że uzgodnienie jest klasyfikowane jako „strukturalne” – potencjalnie związane z koniecznością korygowania kosztów / przychodów – o ile charakter hybrydowy został z góry „wpisany” w daną transakcję, tzn. rozbieżność została uwzględniona w warunkach uzgodnienia albo założonym celem uzgodnienia było doprowadzenie do powstania rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. Oznacza to, że brak świadomości co do wystąpienia rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych (o ile nie można było takiej świadomości rozsądnie oczekiwać) może wyłączyć obowiązek korekt kosztów czy też przychodów podatkowych.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano – Partner Zarządzający, doradca podatkowy w Advicero Nexia

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA