Kategorie

Struktury hybrydowe w CIT – czy te regulacje są stosowane w praktyce?

Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935
Struktury hybrydowe w CIT – czy te regulacje są stosowane w praktyce?
Struktury hybrydowe w CIT – czy te regulacje są stosowane w praktyce?
Struktury hybrydowe w CIT. Od 1 stycznia 2021 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) pojawiły się nowe regulacje, które dotyczą występowania tzw. struktur hybrydowych. Przedmiotowe przepisy zostały wprowadzone, żeby odpowiednio uregulować konsekwencje podatkowe związane z tworzeniem i stosowaniem struktur hybrydowych – co do zasady efektem ich zastosowania jest konieczność wyłączenia określonych pozycji z kosztów podatkowych lub też włączenia określonych kwot jako przychodów podatkowych. Koncepcja struktur hybrydowych jest zupełnie nowa w polskim prawie podatkowym, a wprowadzające i regulujące ją przepisy są dość nieprzejrzyście skonstruowane. Czy faktycznie każdy podatnik powinien się obawiać wystąpienia struktur hybrydowych i tym samym uważnie śledzić, czy każda z dokonywanych przez niego w działalności gospodarczej transakcji potencjalnie podlega restrykcjom podatkowym jako struktura hybrydowa?

Struktury hybrydowe - cel wprowadzenia regulacji

Przepisy w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z wystąpieniem struktur hybrydowych zostały wprowadzone do ustawy o CIT w oparciu o dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r., zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164, zwaną dyrektywą ATAD 2.

Dyrektywa ATAD 2 (tak jak wcześniejsza zmieniona Dyrektywa ATAD) została uchwalona m.in. w oparciu o wytyczne OECD w zakresie zwalczania erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków. Celem Dyrektywy ATAD było zaadresowanie problemu polegającego na występowaniu agresywnych technik planowania podatkowego, stosowanych przez niektóre przedsiębiorstwa, celem wykorzystania luki w systemach podatkowych i rozbieżności pomiędzy przepisami krajowymi poszczególnych państw, w celu zmniejszenia własnych zobowiązań podatkowych. Takie działania podważają sprawiedliwy podział obciążeń podatników i uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami, a dyrektywa ATAD zawiera regulacje, które mają zapobiegać praktykom unikania opodatkowania. Dyrektywa ATAD obejmuje najbardziej powszechne rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, które powstają w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania osób prawnych w państwach członkowskich, tj. w zakresie podmiotów hybrydowych czy też hybrydowych instrumentów finansowych, ale tylko w obrębie UE. Dyrektywa ATAD 2 natomiast, zmieniająca dyrektywę ATAD, adresuje również te rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, gdzie udział mają podmioty z krajów trzecich – tzn. do stałych zakładów podmiotów będących rezydentami do celów podatkowych w państwie trzecim.

Główne struktury definiowane jako hybrydowe

Regulacje w zakresie rozbieżności w klasyfikacji struktur hybrydowych (hybrid mismatches) mają na celu zaadresowanie m.in. takich okoliczności, gdzie:

 • dochodzi do podwójnych odliczeń kosztów,
 • występują różnice w charakterystyce instrumentów finansowych, płatności lub podmiotów, czy też alokowania kosztów pomiędzy zakład i główną siedzibę,
 • dochodzi do odliczenia bez jednoczesnego ujęcia w przychodach.

W oparciu o dyrektywę ATAD i ATAD 2, wyróżnia się następujące kategorie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych:

 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych wynikające z płatności dokonanych z tytułu instrumentu finansowego,
 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych wynikające z różnic w kwalifikacji prawnej podmiotu,
 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych będące konsekwencją różnic w przydziale płatności dokonanych na rzecz podmiotu hybrydowego lub stałego zakładu, w tym w wyniku płatności na rzecz pominiętego stałego zakładu,
 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy na rzecz jego właściciela lub hipotetycznych płatności między siedzibą główną a stałym zakładem lub pomiędzy co najmniej dwoma stałymi zakładami,
 • sytuacje podwójnego odliczenia wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy lub stały zakład.

Wszystkie powyższe sytuacje zostały zaadresowane w odpowiednich regulacjach ustawy o CIT, tj. w rozdziale 3a w artykułach od 16n do 16t.

Kolejno, art. 16o odnosi się do przypadków, kiedy ma miejsce podwójne odliczenie kosztów, a art. 16p dotyczy sytuacji, gdzie dana transakcja prowadzi do odliczenia kosztów, jednak nie wiąże się z nią rozpoznanie przychodów podatkowych.

Może to wystąpić, gdy występują:

 • rozbieżności co do kwalifikacji podmiotów hybrydowych,
 • rozbieżności co do kwalifikacji hybrydowego zakładu podatkowego,
 • rozbieżności w zakresie podwójnej rezydencji podatkowej.

Hybrydowy podmiot oznacza podmiot, który dla celów podatkowych jednego państwa jest traktowany jako podmiot nietransparentny, a dla celów podatkowych innego państwa jest traktowany jako podmiot transparentny. Taka rozbieżność w kwalifikacji powoduje, że ponoszone koszty mogą być alokowane do celów podatkowych do innego podmiotu niż ten, który wydatki ponosi. Analogicznie w przypadku przychodów – dla celów podatkowych są rozpoznawane u innego podmiotu niż ten, który jest ich odbiorcą. Może to prowadzić do podwójnego odliczenia tej samej płatności, kosztów lub strat lub do odliczenia płatności bez odpowiedniego uwzględnienia tej płatności w przychodach. Analogiczne konkluzje dotyczą tzw. hybrydowego zakładu podatkowego, który to może być rozpoznawany zgodnie z prawodawstwem jednego państwa, a uznany za nieistniejący zgodnie z prawodawstwem innego państwa, co potencjalnie może prowadzić do nierozpoznania przychodów podatkowych w żadnej jurysdykcji.

Wskazane rozbieżności występują przykładowo wówczas, gdy płatność jest dokonywana do podmiotu uznawanego za transparenty podatkowo przez kraj jego rezydencji, natomiast za nietransparentny przez kraj rezydencji jego udziałowca:

Dodatkowo, rozbieżności wystąpią, jeśli płatność następuje w związku z transakcją, której charakter jest inaczej rozpoznany w kraju płatnika i kraju odbiorcy, przykładowo w jednym kraju jako instrument finansowy dający prawo do odliczenia jako koszt (odsetki), a w drugim jako inwestycja kapitałowa, z której przychód nie podlega opodatkowaniu (dywidendy):

struktury hybrydowe

Czy łatwo zidentyfikować strukturę hybrydową?

Co do zasady regulacje dotyczące struktur hybrydowych są stosowane w odniesienie do podmiotów powiązanych. Wynika to z narzuconej dyrektywą ATAD 2 zasady proporcjonalności – „neutralizacja podatkowa” skutków zastosowania struktur hybrydowych ma nastąpić wówczas, gdy zachodzi poważne ryzyko unikania opodatkowania przez wykorzystanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, a to ma miejsce na ogół wtedy, gdy rozbieżności powstają między siedzibą główną a stałym zakładem lub pomiędzy co najmniej dwoma stałymi zakładami tego samego podmiotu, bądź też między podatnikiem a jego przedsiębiorstwami powiązanymi, lub pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi, gdzie częścią uzgodnienia jest polski podatnik. Dodatkowo, zgodnie z celem dyrektywy ATAD 2, rozbieżności, które mają związek z zaistnieniem statusu hybrydowego podmiotu, powinno się zaadresować tylko wtedy, gdzie jedno z przedsiębiorstw powiązanych posiada – co najmniej – skuteczną kontrolę nad pozostałymi przedsiębiorstwami powiązanymi, co jest rozumiane jako posiadanie – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 50% udziału w prawach głosu, własności kapitału lub uprawnieniu do otrzymania zysków.

Powyższe oznacza, że w większości przypadków struktury hybrydowe wystąpią w transakcjach dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W takim przypadku relatywnie łatwo jest uzyskać informację, czy przeprowadzona transakcja spełnia znamiona hybrydowej, tzn. doprowadziła do podwójnego odliczenia czy też odliczenia bez opodatkowania. Z całą pewnością należy zwrócić uwagę na transakcje, których częścią jest podmiot transparentny lub też zakład podatkowy. W zależności od regulacji obowiązujących w poszczególnych jurysdykcjach, takie transakcje mogą doprowadzić do korzyści podatkowych wynikających z rozbieżności w kwalifikacji podmiotów czy też instrumentów finansowych, co z kolei spowoduje konieczność odpowiedniego zastosowana regulacji podatkowych odnośnie struktur hybrydowych:

struktury hybrydowe

„Niebezpieczne” są też sytuacje, kiedy dany podmiot ma podwójną rezydencję podatkową – może to prowadzić do podwójnego odliczenia kosztów.

Niezależnie od powyższego, należy wspomnieć, że uzgodnienie strukturalne – uzgodnienie wykorzystujące rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych – nie jest ograniczone wyłącznie do podmiotów powiązanych. Może ono mieć miejsce również w przypadku podmiotów niepowiązanych, o ile w sposób świadomy wykorzystują rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych i traktują ją jako element planowanej czy też wykonywanej transakcji. Takie uzgodnienie jest trudniejsze do zidentyfikowania.

Podobnie jak trudniejsze do zidentyfikowania mogą być uzgodnienia związane z tzw. imported mismatches – uzgodnienia, gdzie podlegająca odliczeniu płatność w ramach instrumentu niehybrydowego jest wykorzystywana do finansowania wydatków w ramach uzgodnienia strukturalnego dotyczącego rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych między państwami trzecimi:

struktury hybrydowe

Praktyczne zalecenia

Biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje związane z wystąpieniem struktur hybrydowych – niemożność odliczenia określonych kategorii kosztowych, konieczność wykazania określonych kwot jako przychody podatkowe, ograniczenia w zastosowaniu niższej stawki podatku u źródła – kluczowym jest zidentyfikowanie, czy transakcja, w której bierze udział dany podmiot, spełnia znamiona hybrydowej czy też uzgodnienia strukturalnego. W tym celu należy zweryfikować charakter nie tylko bezpośredniego przepływu finansowego, w którym uczestniczy dany podmiot, ale też wcześniejszych i kolejnych transakcji, które w związku z analizowaną transakcją są dokonywane przez kontrahentów. Dopiero analiza łańcucha transakcji pozwoli na właściwą konkluzję co do charakteru uzgodnienia.

Tak jak relatywnie łatwo przeprowadzić taką analizę w przypadku podmiotów powiązanych, tak trudniej ją dokonać w przypadku niepowiązanych. Warto jednak pamiętać o tym, że uzgodnienie jest klasyfikowane jako „strukturalne” – potencjalnie związane z koniecznością korygowania kosztów / przychodów – o ile charakter hybrydowy został z góry „wpisany” w daną transakcję, tzn. rozbieżność została uwzględniona w warunkach uzgodnienia albo założonym celem uzgodnienia było doprowadzenie do powstania rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. Oznacza to, że brak świadomości co do wystąpienia rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych (o ile nie można było takiej świadomości rozsądnie oczekiwać) może wyłączyć obowiązek korekt kosztów czy też przychodów podatkowych.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano – Partner Zarządzający, doradca podatkowy w Advicero Nexia

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.