REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opinia o stosowaniu preferencji – sposób na zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego przy wypłacaniu należności pieniężnych za granicę

Opinia o stosowaniu preferencji – sposób na zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego przy wypłacaniu należności pieniężnych za granicę
Opinia o stosowaniu preferencji – sposób na zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego przy wypłacaniu należności pieniężnych za granicę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Począwszy od stycznia 2022 r. wypłata na rzecz nierezydentów, będących podmiotami powiązanymi, należności pieniężnych w postaci dywidend, odsetek, należności licencyjnych, których zsumowana wartość  przekracza 2 mln zł w danym roku podatkowym płatnika, jest objęta mechanizmem pay and refund. Powoduje to obowiązek poboru przez płatnika podatku u źródła od nadwyżki przekraczającej łączną sumę tych wypłat powyżej 2 mln zł. 

Jakie korzyści podatkowe zapewnia uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji? 

Uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika pozwala na stosowanie:
-  zwolnienia na podstawie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: „ustawa o PDOP”), ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, dalej: „ustawa o PDOF”) lub 
- zwolnienia albo niższej stawki podatku wynikającej z właściwiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niewątpliwie opinia o stosowaniu preferencji, obok tzw. oświadczenia płatnika pozwala na zapewnienie transparentności podatkowej w transakcjach, przy okazji  pozwala uniknąć postępowania podatkowego dotyczącego zwrotu podatku u źródła przed Lubelskim Urzędem Skarbowym w Lublinie.     

Autopromocja

Czym jest opinia o stosowaniu preferencji i jak ją uzyskać?

Instytucja opinii o stosowaniu preferencji  została uregulowana w art. 26b ustawy art. 41d ustawy o PDOF. Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 41d ustawy o PDOF) organ podatkowy na wniosek złożony przez podatnika, płatnika lub podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze wydaje opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, od wypłacanych na rzecz podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, lub stosowaniu stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu podatku zgodnie z taką umową, jeżeli we wniosku zostało wykazane spełnienie warunków określonych w art. 21 ust. 3-9 lub w art. 22 ust. 4-6 albo warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
Wraz z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu preferencji jako załączniki można złożyć następujące dokumenty: odpis z KRS, przetłumaczony certyfikat rezydencji podatkowej, oświadczenie o prowadzeniu rzeczywistej działalności gospodarczej, oświadczenie o niekorzystaniu ze zwolnienia z opodatkowania od całości dochodów, a także inne dokumenty, które stanowiłyby podstawę do zastosowania zwolnienia lub preferencji podatkowej. 
W wyroku z dnia 4 listopada 2022 r., sygn. I SA/Lu 299/22 WSA w Lublinie stwierdził, że: „Z treści przepisu art. 26b ust. 1 u.p.d.o.p. wynika, że opinia może być wydana jeśli to wnioskodawca wykazał spełnienie warunków zastosowania zwolnienia podatkowego lub zastosowania stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepis kształtuje zatem w określony sposób ciężar dowodu w sprawie i w żadnym razie nie wymaga od organu prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub dowodowego”. 

Zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy o PDOP, wniosek o wydanie opinii o stosowaniu preferencji wraz z dokumentacją podatkową składa się w postaci elektronicznej na adres mailowy Ministerstwa Finansów. W przypadku podatnika PDOP należy złożyć formularz WH – WOZ, a w przypadku płatnika – formularz  WH – WOP.  Na podstawie art. 26b ust. 10 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 41 ust. 10 ustawy o PDOF), opinię o stosowaniu preferencji należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku nierezydentów podatkowych naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Zgodnie z art. 26b ust. 6 ustawy o PDOP wniosek o wydanie opinii o stosowaniu preferencji podlega opłacie wpłacanej na rachunek organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji wynosi 2000 zł. Według art. 26b ust. 5 ustawy o PDOP opinię o stosowaniu preferencji wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku do organu podatkowego. 

Kiedy nie dostaniemy opinii o stosowaniu preferencji?

Zgodnie z art. 26b ust. 3 ustawy o PDOP odmawia się wydania opinii o stosowaniu preferencji w przypadku:

 1. niespełnienia przez podatnika warunków określonych w art. 21 ust. 3-9 lub art. 22 ust. 4-6 albo warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 2. istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;
 3. istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej, środków ograniczających umowne korzyści lub art. 22c, przy czym w przypadku uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub środków ograniczających umowne korzyści przepis art. 14b § 5c tej ustawy stosuje się odpowiednio;
 4. istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2, nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby tego podatnika dla celów podatkowych.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 26b ust. 4 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 26 na odmowę wydania opinii o stosowaniu preferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Niespełnienie drugiej przesłanki z ust. 3 było w często przedmiotem spraw w postępowaniach sądowoadministracyjnych. 

W wyroku z dnia 26 października 2022 r., sygn. I SA/Lu 369/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że: „Ostatnią przesłanką umożliwiającą odmowę wydania opinii jest istnienie uzasadnionego przypuszczenia, że podatnik, nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby tego podatnika dla celów podatkowych. Jak zostało to już wyżej wskazane skarżąca, która posiada udziały w spółkach zależnych z branży nieruchomości, jednocześnie posiada własne zaplecze kadrowe nieadekwatne do prowadzonej działalności. Zatrudnia zaledwie jednego pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy i to dopiero od końca 2019 r., jej członkowie Zarządu to w rzeczywistości osoby zarządzające jeszcze innymi podmiotami w grupie, co wskazuje, że współdzielą oni swój czas na wykonywanie obowiązków w różnych spółkach, w tym mających siedziby w różnych państwach. Nie posiada znaczących środków trwałych, ani nieruchomości, nie prowadzi działalności operacyjnej. Okoliczności te w ocenie Sądu wskazują, że w istocie skarżąca tylko formalnie prowadzi działalność, w rzeczywistości jest konstrukcją czysto formalną w strukturach grupy kapitałowej”. 

Kiedy wygasa opinia o stosowaniu preferencji?

Stosownie do art. 26b ust. 7 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 41d ust. 8 ustawy o PDOF), opinia o stosowaniu preferencji wygasa:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania;
 2. ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 8, jeżeli zgodnie z tym przepisem wnioskodawca poinformował organ podatkowy o istotnej zmianie okoliczności;
 3. z dniem, w którym podatnik, którego dotyczy ta opinia, przestał spełniać warunki określone w art. 21 ust. 3-3c lub art. 22 ust. 4-6 albo warunki zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli wnioskodawca nie poinformował o tym organu podatkowego zgodnie z ust. 8.

Zgodnie z art. 26b ust. 8 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 41d ust. 7 ustawy o PDOF) w przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, albo warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności powinien się dowiedzieć, że doszło do tej zmiany, informuje o tym organ podatkowy. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 28b ust. 2 pkt 1, jednocześnie informuje płatnika o istotnej zmianie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Ważne

Podsumowując: opinia o stosowaniu preferencji daje prawo do wypłaty należności zagranicznemu  rzeczywistemu  odbiorcy z zastosowaniem przysługujących preferencji podatkowych i uniknięcia uciążliwego postępowania podatkowego – poboru podatku, a następnie wystąpienia o zwrot podatku u źródła.  Niemniej jednak, organy podatkowe mogą odmówić wydania opinii, jeżeli zostanie spełniona przynajmniej jedna przesłanka z art. 26b ust. 3 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 41d ust. 3 ustawy o PDOF), a przede wszystkim jeżeli będą mieć uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym, że podatnik, że jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności.

apl. adw. Jarosław Gołąb, konsultant podatkowy - Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.   

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  REKLAMA