Kategorie

Jak rozliczyć odsetki od umowy murabaha

Anna Chimerek
Ekspert podatkowy
Robert Wielogórski
Ekspert podatkowy
PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Umowa murabaha jest podobna w swym charakterze do kredytu kupieckiego. Jest to rodzaj finansowego instrumentu dłużnego, od którego wynagrodzenie powinno być traktowane na gruncie polskiego prawa podatkowego tak jak odsetki.

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu nabycia udziałów i wierzytelności w ramach umowy murabaha powinno zostać uznane za odsetki w rozumieniu przepisów polskiego prawa podatkowego. W związku z powyższym, spółka ma prawo do rozpoznania wynagrodzenia, jako kosztu uzyskania przychodów stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT w dacie jego zapłaty.

Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 13 września 2010 r. (sygn. III SA/Wa 970/10)

Stan faktyczny - umowa z udziałem muzułmańskich inwestorów

Spółka, w celu realizacji planu inwestycyjnego polegającego na nabyciu nieruchomości położonej w Polsce, a należącej do polskiej spółki komandytowej stała się stroną umowy Murabaha Facility Agreement.

Na mocy umowy, luksemburska spółka nabyła od dotychczasowych udziałowców udziały w austriackiej spółce będącej komandytariuszem w spółce komandytowej oraz polskiej spółce z o.o. będącej jej komplementariuszem.

Reklama

Ponadto spółka luksemburska nabyła również wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych pierwotnie przez dotychczasowych udziałowców do komandytariusza i komplementariusza, a także do spółki komandytowej. Następnie spółka luksemburska w ramach instrumentu finansowego murabaha, sprzedała spółce na mocy tej samej umowy i w tym samym dniu wspomniane udziały i wierzytelności.

Zastosowanie w przedstawionej powyżej transakcji konstrukcji nabycia udziałów i wierzytelności wynika z faktu, iż udziałowcami spółki są pośrednio inwestorzy z krajów islamskich, prowadzący swoją działalność gospodarczą zgodnie z muzułmańskim prawem shariah, które zakazuje min. stosowania w kontraktach riba, czyli odsetek.

Ograniczenia w stosowaniu odsetek

Reklama

Ograniczenie to niekoniecznie musi mieć postać obowiązującego w danym państwie prawa, niemniej, jako rodzaj kategorycznego zakazu o charakterze wyznaniowym w istocie uniemożliwia stosowanie tam klasycznych umów pożyczki lub kredytu. W związku z powyższym ograniczeniem zakazującym muzułmanom stosowania odsetek jako wynagrodzenia z tytułu udostępniania kapitału, transakcję oparto na typowej w praktyce gospodarczej państw islamskich konstrukcji finansowania murabaha.

Umowy typu murabaha są w rzeczywistości instrumentami finansowania dłużnego, które przewidują sprzedaż środków trwałych i innych aktywów w oparciu o metodę koszt plus oraz zasady zbliżone do kredytu kupieckiego (m.in. poprzez zastosowanie odroczonej płatności).

Typowa transakcja oparta o umowę typu murabaha przewiduje zakup przez instytucję finansującą aktywa wskazanego przez klienta od strony trzeciej, a następnie odsprzedaż tego aktywa klientowi po cenie uwzględniającej marżę w wysokości procentu od ceny nabycia aktywa lub też w wysokości ustalonej kwotowo.

Wysokość marży musi zostać ustalona przed wykonaniem umowy oraz nie może zostać zmieniona podczas jej trwania. Ponadto, sprzedaż aktywa odbywa się na zasadzie odroczonej płatności.

Powyższe podejście — w istocie stanowiące ekwiwalent umowy kredytowej - jest akceptowane w muzułmańskim systemie wartości ze względu na fakt, że instytucja finansująca nie uzyskuje wynagrodzenia w postaci odsetek wyłącznie za udostępnienie kapitału, lecz ponosi także ryzyko, jako właściciel i sprzedawca aktywa, w związku z czym wynagradzanie jest marżą, która w istocie odpowiada rynkowym odsetkom od kredytu, który mógłby zostać udzielony w porównywalnych warunkach transakcyjnych.

Polecamy: VAT 2011

Biorąc pod uwagę wymogi prawa shariah, spółka i jej luksemburski kontrahent uzgodniły następujące warunki instrumentu finansowego murabaha:

a) Całość kwoty należnej spółce luksemburskiej od spółki polskiej z tytułu sprzedaży udziałów i wierzytelności będzie składać się z określonej przez strony części ceny, płatnej w chwili zawarcia umowy oraz pozostałej części ceny, której płatność na rzecz Luksemburczyków została odroczona w czasie oraz wynagrodzenia z tytułu odroczenia płatności w czasie,

b) Co kwartał, spółka polska będzie obowiązana do zapłaty na rzecz spółki luksemburskiej wynagrodzenia z tytułu odroczenia płatności ceny odroczonej, które to wynagrodzenie kalkulowane będzie każdorazowo w dniu płatności, jako aktualna wartość trzymiesięcznej stopy EURIBOR w odniesieniu do wysokości kwoty ceny odroczonej oraz liczby dni okresu kredytowania.

Jak traktować wynagrodzenie z tytułu umowy murabaha?

W kontekście powyższego stanu faktycznego spółka zwróciła się do organu podatkowego o udzielenie interpretacji indywidualnej, co do zakresu stosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 11 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, zadając następujące pytania:

1) Czy dokonana przez spółkę płatność z tytułu wynagrodzenia może być traktowana na gruncie polskiego prawa podatkowego jak odsetki i w konsekwencji uznana za koszt uzyskania przychodów spółki z datą ich zapłaty, czy też spółka powinna rozpoznać je jako koszt podatkowy w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów lub spłaty wierzytelności?

2) Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wynagrodzenie płatne z tytułu udostępnienia finansowania celem nabycia udziałów i wierzytelności, powinno stanowić koszt uzyskania przychodów spółki w dacie zapłaty, czy też spółka powinna rozpoznać je jako koszt podatkowy w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów lub spłaty wierzytelności.

Polecamy: Podatki 2011

Zdaniem spółki, wartość wynagrodzenia wypłacanego luksemburskiemu kontrahentowi z tytułu odroczenia w czasie płatności w związku z nabyciem udziałów i wierzytelności powinna zostać uznana za odsetki w rozumieniu przepisów polskiego prawa podatkowego.

W związku z powyższym, zdaniem spółki, ma ona prawo do rozpoznania wynagrodzenia, jako kosztu uzyskania przychodów stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT w dacie jego zapłaty. Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej, w interpretacji indywidualnej z 23 września 2008 r. (IP-PB3-423-950/08-2/AG) uznając je za nieprawidłowe. Spółka wniosła skargę do WSA w Warszawie, który uchylił zaskarżony akt.

Czy murabaha to kredyt kupiecki?

Sąd podzielił stanowisko spółki. Instrument finansowy murabaha, poprzez podobieństwo swej istoty do kredytu kupieckiego powszechnie występującego w obrocie gospodarczym, nosi znamiona finansowego instrumentu dłużnego, od którego wynagrodzenie powinno być per analogiam traktowane na równi z odsetkami na gruncie polskiego prawa podatkowego.

WSA podkreślił, że zawarta przez spółkę umowa nie narusza zasady swobody zawierania umów wyrażonej w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Jej istotą jest udostępnienie spółce instrumentu finansowego będącego źródłem pozyskania kapitału w celu nabycia składników majątkowych w sposób zgodny z normami religijnego prawa islamu - shariah.

Konkludując, sąd uznał, iż wartość wynagrodzenia wypłacanego spółce luksemburskiej z tytułu odroczenia w czasie płatności z tytułu nabycia udziałów i wierzytelności powinna zostać uznana za odsetki w rozumieniu przepisów polskiego prawa podatkowego. W związku z powyższym, spółka ma prawo do rozpoznania wynagrodzenia, jako kosztu uzyskania przychodów stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT w dacie jego zapłaty. 

Wynagrodzenie to nie stanowi wydatków na nabycie udziałów i wierzytelności, nie jest, bowiem wydatkiem bezpośrednio warunkującym nabycie tych składników majątkowych, lecz wydatkiem poniesionym z tytułu udostępnienia finansowania celem nabycia przedmiotowych aktywów.

Główne założenia islamskiego systemu finansowego

Omawiany wyrok jest pierwszym dotyczącym zagadnienia podatkowego wiążącego się z transakcjami zgodnymi z islamskim prawem finansowym. Korzystając z okazji warto się zatem przyjrzeć stosowanym w nim rozwiązaniom.

Należy na wstępie podkreślić, że Koran wprost zabrania lichwy (2:275-280, 3:130, 4:161, 30:39), rozumianej jako uzyskiwanie dochodu z samego tylko tytułu udzielenia pożyczki. Trzeba zaznaczyć, że jednakowo potępieni są zarówno pożyczkodawcy pobierający odsetki, jak i pożyczkobiorcy, którzy odsetki płacą. Pobieranie i płacenie odsetek jest bowiem uważane za źródło niesprawiedliwości. 

Uważa się mianowicie, że w przypadku, gdy odsetki są wyższe niż dochód pożyczkobiorcy z pożyczonego dobra – pożyczkodawca uzyskuje nadmierny dochód. Z kolei, w sytuacji, gdy dochód z pożyczonego dobra okazał się dużo wyższy niż planowano – nadmierny dochód uzyskuje pożyczkobiorca.

Umowy quasi - kredytowe

Wyeliminowanie tej niesprawiedliwości czyni dopuszczalnym zawieranie umów quasi-kredytowych zgodnie z szariatem. Przykładem takiego kontraktu jest mudaraba – umowa pożyczki, która nie przewiduje odsetek, ale zapewnia pożyczkodawcy udział w przyszłych zyskach kredytowanego przedsiębiorcy (w uzgodnionej proporcji).

Wadą jej jest to, że pożyczkodawcę obciąża także ryzyko ewentualnych strat i to pomimo tego, że nie ma on wpływu na działanie przedsiębiorstwa. Mudaraba zbliżona jest pod względem ekonomicznym do spółki komandytowej. Odpowiednikiem spółki jawnej jest z kolei muszaraka.

Osoba dysponująca wolnymi środkami finansowymi może je z kolei ulokować w islamskiej instytucji finansowej na podstawie umowy powiernictwa (wadiah). Dochody płynące z inwestowania tych środków (wyłącznie w formie mudaraba lub innych transakcji zgodnych z szariatem) stanowią dochód powiernika. Powierzający może żądać zwrotu powierzonych środków w każdej chwili. Nie należą mu się jednak żadne odsetki. W praktyce przyjęte jest zatem, że powiernik dobrowolnie przekazuje powierzającemu część zysków w formie darowizny (hibah).

Jak wspomniano, mudaraba i muszaraka wiążą się z udziałem finansującego w ewentualnych stratach. Istnieje jednak mechanizm, który to ryzyko eliminuje. Murabaha polega na nabyciu przez finansującego, z inicjatywy jego klienta, danego dobra od osoby trzeciej i jego niezwłocznej odsprzedaży na rzecz klienta po ustalonej wcześniej, odpowiednio wyższej cenie, uwzględniającej poniesione koszty dodatkowe i – jeśli zapłata ceny jest odroczona w czasie – odpowiednią marżę.

Cena zakupu dobra od osoby trzeciej i kwota marży musi być znana ostatecznemu nabywcy w chwili zawarcia transakcji. Marża stanowi bowiem de facto wynagrodzenie za odroczenie terminu płatności. Cena sprzedaży wraz z marżą nie może ulec zmianie po zawarciu transakcji.

Konstrukcja murabaha zbliżona jest do kredytu kupieckiego. Zasadniczą różnicą jest jednak to, że ten ostatni udzielany jest zazwyczaj przez producenta lub sprzedawcę hurtowego danego towaru.

Tymczasem w murabaha strona kredytująca jedynie formalnie zawiera umowy sprzedaży. W istocie dokonuje zakupu na zlecenie swojego klienta, do którego bezpośrednio dostarczane jest zakupione dobro. Można zatem uznać, że murabaha zbliżona jest do kredytu kupieckiego w tym samym stopniu co do – również znanego z polskiej praktyki rynkowej – kredytu ratalnego.

Istotną różnicą w stosunku do kredytu kupieckiego jest także to, że w przypadku opóźnienia płatności poza ustalony termin kredytujący nie może żądać zapłaty odsetek za opóźnienie ani podwyższyć ceny. Jeśli nabywca dobra nie jest w stanie spłacić swojego długu – kredytujący powinien poczekać aż jego sytuacja się poprawi. Najlepszym zaś wyjściem z takiej sytuacji jest umorzenie długu (Koran 2:280).

Jeśli kredytujący nie jest tak litościwy, może podjąć kroki prawne mające na celu zaspokojenie jego roszczenia poprzez odebranie i odsprzedaż dobra, które było przedmiotem transakcji. Jeśli jednak cena ponownej sprzedaży będzie wyższa niż cena ustalona z pierwotnym nabywcą – zysk musi zostać zwrócony temu ostatniemu, ponieważ ewentualna dodatkowa korzyść kredytującego uznana zostałaby za odsetki.

Odwrotnością murabaha jest bai salam, polegający na zakupie przez kredytującego towarów za gotówkę z odroczonym terminem ich dostarczenia.

Brak możliwości pobierania odsetek za opóźnienie sprawia, że murabaha traci obecnie na popularności na rzecz Ijarah, w której kredytujący nie przenosi własności rzeczy na rzecz klienta, a jedynie udziela mu prawa do korzystania z niej za określoną miesięczną opłatę.

Suma opłat równa jest cenie zakupu dobra powiększonej o prowizję. Ijarah różni się od leasingu operacyjnego tym, że nie zawiera zobowiązania do przeniesienia własności rzeczy na najemcę po zakończeniu umowy i uiszczeniu wszystkich opłat. Szariat nie zezwala bowiem na zawieranie warunkowych umów o przeniesienie własności. Niemniej jednak, w praktyce kredytujący składa obietnicę, że po zakończeniu umowy podaruje rzecz najemcy jako hibah.

Warto zaznaczyć, że murabaha nie jest dopuszczalna przy transakcjach zamiany metali szlachetnych na inne metale szlachetne lub pieniądze, zamiany jednej waluty na drugą, a także zamiany żywności na inny rodzaj żywności. W takich transakcjach Sunna (tradycja) zabrania bowiem odraczania płatności, a także ogranicza możliwość nieekwiwalentnej wymiany. W typowej sytuacji murabaha dotyczy zakupu środków trwałych służących działalności gospodarczej lub nieruchomości służących zaspokojeniu potrzeb prywatnych.

Kwalifikacja wynagrodzenia z umowy murabaha jako odsetek jest prawidłowa

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego sprawy, która była przedmiotem rozstrzygnięcia sądu, można mieć pewne wątpliwości, co do spełnienia przez opisaną transakcję wymogów murabaha. Wynagrodzenie za odroczenie płatności powinno być bowiem znane nabywcy w chwili zawarcia kontraktu. 

Jego wysokość nie powinna być uzależniona od stopy EURIBOR, bo zbliża niebezpiecznie owo wynagrodzenie do instytucji odsetek. Wątpliwości może również budzić fakt nabycia przez kredytującego wierzytelności i ich odsprzedaż za wynagrodzeniem. Jest to bowiem zakazane przez szariat, który dopuszcza jedynie ekwiwalentną wymianę środków i wartości pieniężnych.

Zostawiając na boku powyższe wątpliwości, które nie mogą mieć wszak skutków prawnopodatkowych, należy się zgodzić z orzeczeniem sądu, że wynagrodzenie z tytułu odroczenia płatności towarzyszące transakcji sprzedaży powinno być traktowane dla celów podatkowych jak odsetki od zobowiązań, dokładnie tak samo jak w przypadku kredytu kupieckiego. 

Nie powinny tu mieć znaczenia wskazane powyżej różnice między murabaha a kredytem kupieckim, ponieważ obie te operacje są umowami nienazwanymi, a możliwość ich zawierania wynika z ogólnej zasady swobody umów (art. 3531 k.c.). 

Skoro zatem wynagrodzenie za odroczenie płatności przy kredycie kupieckim doktryna i orzecznictwo nazywa „odsetkami” i wiąże z nim określone skutki podatkowe, to – jak bardzo słusznie zauważył sąd – przez analogię należy identyczne skutki podatkowe wiązać z wynagrodzeniem za odroczenie płatności w ramach murabaha. Ich ekonomiczny charakter jest bowiem identyczny.

Źródło: taxonline.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?