Kategorie

Wniosek o uprzednie porozumienie cenowe (APA) – praktyczne aspekty

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935
Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Wniosek o uprzednie porozumienie cenowe (APA) – praktyczne aspekty
www.shutterstock.com
APA, z ang. Advanced Pricing Agreements, czyli Uprzednie Porozumienie Cenowe, to rodzaj umowy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, w której podatnik oraz Szef KAS uzgadniają, że zastosowana wysokość oraz metoda wyliczenia ceny w transakcji z podmiotem powiązanym odpowiada zasadom rynkowym. Porozumienie to funkcjonuje w Polsce od 2006 roku, jednak do niedawna było relatywnie rzadko stosowane. Głownie z uwagi na fakt, że wystąpienie o APA jest dość czasochłonne, wymaga zebrania szeregu dokumentów, przygotowania obszernego wniosku i odpowiedniego przedstawienia argumentacji uzasadniającej zastosowane warunki transakcyjne. Wreszcie, wiąże się z poniesieniem znacznej opłaty w związku ze złożeniem wniosku.

Procedura wygląda następująco: po uprzednim spotkaniu w Ministerstwie Finansów (formalnie nie jest ono konieczne) składany jest wniosek do odpowiedniego departamentu. Następnie należy oczekiwać – po ewentualnej wymianie dodatkowej korespondencji w sprawie dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem – decyzji Szefa KAS, który uzna porównywalność warunków oraz prawidłowość wybranej metody kalkulacji.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata
Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Jakie korzyści można zyskać?

Reklama

Przede wszystkim APA to dokument, który stanowi potwierdzenie, że wybrana została prawidłowa metoda kalkulacji cen transferowych. Zasadniczo po wydaniu decyzji w zakresie APA organy podatkowe nie mogą zakwestionować poziomu rynkowości w transakcji z podmiotem powiązanym, przy założeniu niezmienności warunków i okoliczności transakcji, które zostały przedstawione we wniosku. Porozumienie obowiązuje przez 5 lat, a po tym okresie – jeśli istotne fakty dotyczące transakcji się nie zmieniły – może zostać odnowione. Odnowienie APA wymaga ponownego złożenia odpowiedniego wniosku, niemniej jednak procedura związana z odnowieniem już otrzymanego porozumienia APA jest o wiele prostsza niż składanie pierwotnego wniosku.

Drugą „ulgą” związaną z uzyskaniem APA jest niewątpliwie zwolnienie podatnika z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, dla transakcji objętej porozumieniem, oraz z obowiązku sporządzenia analizy rynkowości zastosowanej ceny. Daje to bezpieczeństwo jeśli chodzi o ryzyko potencjalnego podwójnego opodatkowania tych samych kwot (tj. u świadczącego oraz u otrzymującego świadczenie).

Reklama

Kolejną korzyścią jest wyłączenie kosztów transakcji potwierdzonej w ramach APA z ograniczeń nałożonych art. 15e ustawy o PDOP, tj. ograniczeń odnośnie uznania wydatków poniesionych na usługi niematerialne świadczone przez podmioty powiązane z podatnikiem za koszty podatkowe. Przedmiotowy przepis nakłada obowiązek weryfikacji poziomu wydatków związanych z usługami doradczymi, badania rynku, usługami reklamowymi, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, świadczeniami o podobnym charakterze, a także opłatami i należnościami za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. O ile przedmiotowe wydatki, ponoszone bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu regulacji ustawy o PDOP, przekroczą 5% tzw. podatkowej EBITDA podatnika, to nadwyżka nie podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych.

Od tej zasady jest kilka wyjątków, z czego najistotniejsze są następujące:
(i) ograniczenie nie dotyczy kwoty do wysokości 3 mln złotych (w skali roku podatkowego oraz
(ii) ograniczenie nie ma zastosowania do takich kosztów transakcji, które są potwierdzone w ramach APA.

Koszty APA

Koszty wniosku o APA to co do zasady 1% wartości rozpatrywanej transakcji, jednak wskazany koszt musi się jednocześnie zawierać w następujących przedziałach:

 • dla porozumienia jednostronnego dotyczącego wyłącznie podmiotów krajowych wynosi od 5 tys. do 50 tys. zł,
 • dla porozumienia jednostronnego dotyczącego podmiotu zagranicznego wynosi od 20 tys. do 100 tys. zł,
 • dla porozumienia dwustronnego lub wielostronnego wynosi od 50 tys. do 200 tys. zł.

Uproszczona procedura APA

Przez wiele miesięcy, w związku z wprowadzeniem wskazanego powyżej ograniczenia w odliczalności kosztów usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, oraz jednoczesnej możliwości wyłączenia tego ograniczenia dla kosztów objętych APA, oczekiwano na zmodyfikowane regulacje, na mocy których wprowadzona byłaby procedura uzyskania tzw. „małej” APA, służącej przede wszystkim odliczeniu całości wydatków w koszty podatkowe. Nieszczęśliwie dla przedsiębiorców i doradców, ten projekt został porzucony. Taka znowelizowana procedura miałaby uprościć i skrócić postępowanie związane i ze złożeniem wniosku, i uzyskaniem finalnej decyzji – rozważano skrócenie czasu oczekiwania na APA nawet do trzech miesięcy. Miała być tańszym rozwiązaniem, a w uproszczonej procedurze przedsiębiorcy mieli składać wyjaśnienia zamiast przedkładać liczne dokumenty. Niestety do projektu zgłoszono wiele uwag i bardzo szybko z niego zrezygnowano.

Zamiast uproszczonej procedury APA, w dniu 16 października 2019 r. uchwalono ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Ustawa weszła w życie co do zasady 29 listopada 2019 r., przy czym niektóre jej regulacje wchodzą w życie odpowiednio 1 stycznia lub 1 lipca 2020 r., i jest aktem wdrażającym dyrektywę Rady UE 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.

Oprócz wprowadzenia procedury odnośnie sporów w kwestii podwójnego opodatkowania, na mocy tej ustawy zostały również doprecyzowane zasady postępowań w sprawach uprzednich porozumień cenowych. W szczególności, jeśli chodzi o okres obowiązywania APA, zastosowanie ma zasada, że porozumienie może dotyczyć okresu od początku roku podatkowego, w którym został złożony wniosek, przez okres nie dłuższy niż pięć kolejnych lat podatkowych. Odnowienie porozumienia jest możliwe w odniesieniu do kolejnych pięciu lat, pod warunkiem, że kluczowe elementy stanu faktycznego nie uległy zmianie. Dodatkowo, przepisy przejściowe wprowadzają zasadę, że dla wniosków o APA złożonych do 31 grudnia 2019 r. wyłączenie z ograniczenia odliczalności kosztów transakcji potwierdzonych w APA będzie efektywnie stosowane nie tylko w latach, kiedy APA dla danego przedsiębiorcy obowiązuje, ale również w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym wniosek o APA został złożony.

Statystyki i wątpliwości

Szef Krajowej Administracji Skarbowej opublikował listę odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań w odniesieniu do procedury APA, które to powinny rozwiać formalne wątpliwości związane z wystąpieniem o APA. KAS zapowiedziała, że lista wyjaśnień będzie w miarę potrzeb rozszerzana. Link do odpowiedzi: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/procedury-map-i-apa-statystyki/uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/faq-najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi/

Jeśli chodzi o liczby, Krajowa Administracja Skarbowa publikuje bieżące statystyki odnośnie wnioskowanych i wydawanych porozumień. Od 2006 roku do końca 2019 roku zawartych porozumień łącznie było jedynie 80, z czego 65 to porozumienia jednostronne. W ostatnich latach widać tendencję wzrostową, mimo to nie jest to imponujący wynik. Mała liczba wydanych APA może wynikać z długiego średniego terminu obsługi wniosków i dość dużych kosztów rozpoczęcia postępowania. Mierząc w miesiącach, odpowiednio dla uzgodnień jednostronnych jest to 10 miesięcy, dla dwustronnych 29, a wielostronnych aż 35, pomimo iż Ordynacja przewiduje półroczny termin na wydanie decyzji. Link do aktualnych statystyk: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/procedury-map-i-apa-statystyki/uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/statystyki/

W ostatnim okresie liczba złożonych wniosków gwałtownie wzrosła, w samym 2019 roku były to 192 nowe wnioski o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego, z liczby 376 wszystkich wniosków złożonych od początku 2006 r. Na koniec 2019 r. w toku było 308 postępowań.

Wzrost wniosków o APA w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnim roku, niewątpliwie wynika z omówionej powyżej „ulgi” związanej z uzyskaniem porozumienia, która pozwala na odliczenie w całości wydatków na usługi niematerialne nabyte od podmiotów powiązanych. Warto pamiętać, że im później wniosek zostanie złożony, tym później zacznie obowiązywać APA. Dodatkowo, według nowych regulacji o porozumienie mogą występować również podmioty dopiero planujące zawarcie transakcji, a porozumienie może być wydawane w odniesieniu do podmiotów będących stroną transakcji, które dopiero mają być utworzone.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano – partner zarządzający Advicero Nexia

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?