REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opodatkowanie spółek holdingowych w 2022 roku – problemy interpretacyjne

Opodatkowanie spółek holdingowych w 2022 roku – problemy interpretacyjne
Opodatkowanie spółek holdingowych w 2022 roku – problemy interpretacyjne

REKLAMA

REKLAMA

Preferencyjne opodatkowanie polskich spółek holdingowych weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. razem z nowelizacją pozostałych przepisów podatkowych w ramach tzw. „Polskiego Ładu”. Po półrocznym okresie obowiązywania tych przepisów, można powiedzieć, że budzą one wiele problemów interpretacyjnych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w tej sprawie już kilka interpretacji indywidualnych, a kolejne są w trakcie analizowania. Na marginesie warto dodać, że inaczej niż w każdym innym przypadku, projekty interpretacji podatkowych związanych z „Polskim Ładem” są przed ich wydaniem konsultowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z Ministerstwem Finansów. Jest to dość nietypowa procedura wydawania interpretacji indywidualnych, co jednocześnie potwierdza brak przejrzystości wprowadzonych regulacji prawnych. W niniejszym artykule omawiam kluczowe kwestie związane z opodatkowaniem spółek holdingowych, które sprawiają podatnikom CIT największe problemy interpretacyjne.
rozwiń >

W jaki sposób działa reżim holdingowy?

Przypomnijmy, że opodatkowanie spółek holdingowych dotyczy zwolnienia z CIT przychodu z dywidendy uzyskanego przez polską spółkę holdingową od spółki zależnej (krajowej lub zagranicznej) w wysokości 95% kwoty tej dywidendy. Co więcej, w ramach reżimu holdingowego, przewidziano także pełne zwolnienie z CIT dochodów spółki holdingowej z tytułu odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek, w tym złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia. Ustawa wprowadza jednocześnie warunki jakie należy spełnić by móc skorzystać z tych preferencji. Właśnie spełnienie tych warunków przysparza podatnikom najwięcej wątpliwości interpretacyjnych.

Autopromocja

Obowiązek posiadania co najmniej 10% udziałów w spółce zależnej

Jednym z warunków uznania danego podmiot za spółkę holdingową jest posiadanie, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej. Ustawa nie precyzuje przy tym kiedy taki warunek należy spełnić (np. przed uzyskaniem przychodu / dochodu zwolnionego czy może po). Podatnicy zastanawiają się zatem, czy w takiej sytuacji można byłoby skorzystać z podobnych zasad ustanowionych na cele podatku u źródła, które stanowią, że gdy okres nieprzerwanego posiadania udziałów, upływa po dniu uzyskania przez spółkę przychodów, to warunek ten jest spełniony (art. 21 ust. 5 ustawy o CIT).

W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-1.4010.23.2022.2.JD z 28.04.2022 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że „warunek musi być spełniony już na dzień uzyskania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej, a nie dopiero po zbyciu udziałów tej spółki, (…) późniejsze posiadanie udziałów/akcji w ilości powyżej 10% nie skutkuje automatycznie możliwością skorzystania z ww. zwolnienia.”

Powyższe oznacza jednoznacznie, że na spółki, które chciałyby skorzystać ze zwolnienia holdingowego, powinny posiadać udziały w spółkach zależnych przez okres 1 roku na moment uzyskania przychodu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy „standardowe” zwolnienia dywidendowe wykluczają możliwość skorzystania ze zwolnienia partycypacyjnego?

Kolejnym warunkiem przypisanym do definicji spółki holdingowej jest brak korzystania ze zwolnień strefowych oraz dywidendowych (o których mowa w art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT).

O ile warunek dotyczący zwolnień strefowych nie powinien spełniać większych problemów, o tyle drugi typ zwolnień może powodować w pierwszej kolejności wątpliwość, czy korzystanie z nich przed datą wejścia w życie ustawy wprowadzającej nowy reżim holdingowy (tj. przed dniem 1 stycznia 2022 r.) wpływa na możliwość stosowania preferencji nowego reżimu opodatkowania. Organ podatkowy potwierdził, że powyższa kwestia nie ma wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia holdingowego (por. interpretacja indywidualna nr 0111-KDIB1-3.4010.162.2022.1.IZ z 12.05.2022 r.)

Dalej, podatnicy mają także wątpliwość czy na możliwość skorzystania ze zwolnienia holdingowego ma wpływ korzystanie przez spółkę holdingową ze zwolnienia dywidendowego na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT już w trakcie obowiązywania przepisów.

Zwolnienie określone w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT z perspektywy polskiej spółki holdingowej dotyczy sytuacji kiedy otrzymuje ona dywidendę od zagranicznej spółki, natomiast zwolnienie wspomniane w art. 22 ust. 4 tej ustawy dotyczy sytuacji gdy polska spółka holdingowa wypłaca dywidendę na rzecz swojego wspólnika.

Podatnicy stoją na stanowisku, że warunek niekorzystania ze wspomnianych zwolnień dywidendowych powinien być rozpatrywany wyłącznie w odniesieniu do dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową. Kwestia czy i jakie zwolnienie zostanie zastosowane przez spółkę w odniesieniu do dokonywanych przez nią wypłat z tytułu dywidendy, powinno pozostawać bez wpływu z perspektywy oceny możliwości uznania jej za spółkę holdingową.

Organy podatkowe w wydanych interpretacjach potwierdziły powyższe stanowisko podatników, przykładowo w interpretacjach nr 0111-KDIB1-2.4010.88.2022.1.BD z dnia 17.05.2022 r. oraz nr 0111-KDIB2-1.4010.164.2022.3.AR z 4.07.2022 r. stwierdzając, że „w sytuacji gdy spółka holdingowa sama wypłacając dywidendę innej spółce, jako płatnik zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku od ww. płatności uwzględnia zwolnienie wynikające z art. 22 ust. 4 pkt 1-4 ustawy CIT przysługujące odbiorcy tej dywidendy – nie może zostać uznana za spółkę korzystającą z ww. zwolnienia. Wypłacana dywidenda nie jest bowiem dochodem spółki holdingowej.”

Posiadanie udziałów w innych spółkach zależnych, które nie biorą udziału w transakcji

W ramach stosowania preferencji opodatkowania spółek holdingowych nie zostało dokładnie sprecyzowane czy spółka holdingowa będzie mogła skorzystać ze zwolnienia holdingowego, jeśli stosuje zwolnienia dywidendowe z art. 20 i 22 ustawy o CIT wobec spółek zależnych, ale nieuczestniczących w transakcji sprzedaży.

Organy podatkowe wyjaśniają w powyższej kwestii, że „możliwość zastosowania preferencji wynikających z Reżimu Holdingowego każdorazowo powinna być rozpatrywana w odniesieniu do konkretnej relacji zachodzącej między „spółką holdingową” a daną „spółką zależną”. Równoczesne posiadanie przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) w spółkach, które nie spełniają definicji spółki zależnej nie będzie miało wpływu na możliwość skorzystania z ww. zwolnień.” (por. interpretacje indywidualne nr 0111-KDIB1-2.4010.184.2022.1.DP z 17.06.2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.115.2022.2.DP i nr 0111-KDIB1-2.4010.89.2022.2.BD z 30.05.2022 r. oraz nr 0111-KDIB1-2.4010.96.2022.2.DP z 24.05.2022 r.

Oznacza to zatem, że korzystanie z reżimu holdingowego możliwe jest gdy spółka holdingowa posiada także udziały w innych spółkach, które nie biorą udziału w danej transakcji i korzysta ona wobec nich ze zwolnień dywidendowych, o których mowa w art. 20 ust. 3 i 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Spółka nieruchomościowa

Spółki holdingowe, które chciałyby skorzystać ze zwolnienia z CIT dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego muszą zwrócić dodatkowo uwagę na spełnienie szczególnego warunku. Mowa o warunku dot. statusu spółki zależnej, która nie może być spółką nieruchomościową. Spółka nieruchomościowa oznacza spółkę, której co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Wartość tych aktywów, ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc uzyskania przychodu.

Powyższa kwestia może mieć szczególne znaczenie dla spółek realizujących inwestycje na dzierżawionych gruntach, np. branża energetyczna w zakresie elektrowni wiatrowych posadowionych na takich gruntach. Z cywilistycznego punktu widzenia nieruchomościami mogą być jedynie: grunty oraz budynki trwale z gruntem związane. Natomiast inne urządzenia trwałe z gruntem związane należące do części składowych gruntu nie stanowią odrębnych "nieruchomości" wobec węższego brzmienia art. 46 kodeksu cywilnego (ograniczonego tylko do "budynków") zatem z konieczności trzeba je traktować jak odrębne "rzeczy ruchome".  W kontekście reżimu holdingowego, organy podatkowe nie wypowiedziały się dotąd w tej kwestii, dlatego pozostaje śledzić ich podejście, które w najbliższym czasie winno się zacząć kształtować.

Spółki holdingowe – giełdowe i rozproszony akcjonariat

Jednym z warunków posiadania statusu spółki holdingowej jest to, by udziałów w tej spółce nie posiadał, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec mający siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, kraju z jurysdykcją niechętną do współpracy do celów podatkowych lub kraju, z którym Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej.

W przypadku spółek holdingowych, w których pośrednio udział mają akcjonariusze notowani na giełdach papierów wartościowych i część z tych akcjonariuszy to typowi inwestorzy pasywni, niezainteresowani przekazywaniem spółce holdingowej informacji o swoich strukturach właścicielskich, trudnym jest ustalenie w jakim kraju inwestorzy ci mają siedzibę lub zarząd i określenie ich jurysdykcji podatkowej. Wydaje się, że jeśli nie jest możliwe ustalenie struktury właścicielskiej ponad poziom spółki notowanej na giełdzie, miejsce siedziby udziałowców pośrednich ponad spółka giełdową nie powinno być w ogóle brane pod uwagę. Nie jest możliwe bowiem wymaganie od podatnika niemożliwego.

Również w tej kwestii organy podatkowej do tej pory nie przedstawiły swojego stanowiska.

Opodatkowanie spółek holdingowych. Szykują się kolejne zmiany

Końcowo warto dodać, że aktualnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o CIT (w ramach „Polskiego Ładu 2.0”), w której planuje się wprowadzenie zmian w opodatkowaniu polskich spółek holdingowych. Zmiany te wynikają z omówionych w niniejszym artykule wątpliwości interpretacyjnych.
Przewiduje się przede wszystkim rozszerzenie kręgu przedsiębiorców mogących działać jako spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną.

Ponadto, usunięty ma zostać warunek o korzystaniu ze zwolnień dywidendowych przez spółkę holdingową (na mocy art. 20 ust. 3 i 22 ust. 4), który jak wskazałam powyżej rodzi istotne wątpliwości interpretacyjne. W przypadku spółki zależnej usunięte mają zostać warunki dot. posiadania 5% udziałów w kapitale innej spółki i korzystania ze zwolnień strefowych. Rozwiane ponadto zostaną wątpliwości dotyczące rocznego okresu posiadania udziałów w celu skorzystania ze zwolnienia dywidendowego lub zysków ze zbycia udziałów i momentu ich spełnienia.

Ostatnią ważną zmianą w projektowanej ustawie będzie zastąpienie 95% zwolnienia dywidendy zwolnieniem całkowitym.

Autor artykułu: Katarzyna Mazan, doradca podatkowy, senior consultant w NGL Tax

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co się dzieje z „Rodzinnym PIT”? - "Nie znajduje się na liście. Obecnie priorytetem są inne zobowiązania, które znalazły się w umowie koalicyjnej"

Okazuje się, że „Rodzinny PIT” nie znajduje się na liście w umowie koalicyjnej, ale nie jest do końca przesądzone, że w ogóle nie wejdzie w życie. "Pytanie o datę wdrożenia tzw. "Rodzinnego PIT" należy uznać za przedwczesne" - pisze Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Z przepisów wynika zasada, że urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

REKLAMA