REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w CIT 2023 - co się zmieni?

Zmiany w CIT 2023 - co się zmieni?
Zmiany w CIT 2023 - co się zmieni?
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 20 czerwca 2022 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 28 czerwca opublikowano projekt tej nowelizacji. Przyjęcie tego projektu przez Radę Ministrów jest planowane na III kwartał 2022 roku. Większość zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

I. Zmiany w CIT

W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) omawiany projekt będzie zawierał następujące zmiany:

Autopromocja

Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

Cele te będą zrealizowane poprzez:
1) zawieszenie stosowania (zwolnienie) przepisów art. 24ca ustawy CIT w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (ochrona polskich firm przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty),
2) wprowadzenie zmian w konstrukcji samego podatku, tj. w szczególności:
- podwyższenie, do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego),
- wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika (podstawa opodatkowania to 4% przychodów /stawka podatku 10%/ albo podstawa opodatkowania to 2% przychodów
+ koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne + ujawnienie WNIP /stawka podatku 10%/),
- rozszerzenie katalogu wyłączeń z tego podatku - o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika

Rozwiązanie to (zawarte w art. 27b ust. 8 ustawy CIT) ma usprawnić cały proces aktualizacji indywidualnych danych podatnika. Nastąpi odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku. Po zmianie aktualizacja następować będzie w terminie do dnia 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości (tj. wg stanu na dzień 1 sierpnia).

Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

Cel ten będzie realizowany poprzez:
- wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych (art. 24a ust. 2 pkt 4, 12a i 12b ustawy CIT),
- doprecyzowanie przesłanki określonej w art. 24a ust. 3 pkt 5 (dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów) w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f),
- doprecyzowanie definicji jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 pkt 3) – zmiana o charakterze redakcyjnym/uzupełniającym.

Analogiczne rozwiązania przewidziane zostały w projekcie w zakresie PIT (art. 30f ust. 2 pkt 3 i 5, ust. 3f, 12, 13a-13b ustawy PIT).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów

Propozycja zmierza do wyeliminowania wątpliwości zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców. Cel ten ma zostać w omawianej nowelizacji zrealizowany poprzez m.in.:
- objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,
- doprecyzowanie, że podmiot powiązany na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),
- uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego (warunek niższego opodatkowania odnosi się wprost do przychodów podmiotu powiązanego z określonej należności, a nie do całokształtu działalności lub dochodu podmiotu powiązanego),
- odpowiednie stosowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.

Zmiany w podatku u źródła (WHT)

Aktualnie, podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych są zobowiązane do przekazywania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu powiązań pomiędzy nimi a podatnikiem (odbiorcą należności z papierów wartościowych) oraz o fakcie, iż wypłaty dokonane na rzecz tego samego podmiotu zagranicznego przekroczyły w roku podatkowym 2 mln zł, co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty. Podmioty przekazujące tę informację zostały także zobowiązane do jej aktualizacji, przed dokonaniem wypłaty, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności objętych informacją (art. 26 ust. 2e i nast. ustawy CIT oraz art. 41 ust. 12 i nast. ustawy PIT).

Cel w postaci złagodzenia obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. mechanizmu poboru tego podatku ma być realizowany poprzez:
- wyłączenie stosowania niektórych obowiązków szeroko rozumianych płatników (tj. zarówno emitenta jako płatnika sensu stricto, jak i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych),
W tym celu proponuje się rozszerzenie zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego, które jest zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy PIT, i objęcie nim także obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i bonów skarbowych oraz odpowiednią zmianę w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku, które jest zawarte w art. 26 ust. 1aa ustawy CIT i art. 41 ust. 24 ustawy PIT.
- uelastycznienie konstrukcji (wydłużenie zakresu czasowego) oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu (złożenie oświadczenia pozwalałoby nie stosować tego mechanizmu przez kolejnych siedem miesięcy, a nie jak obecnie, jedynie trzy).

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

Cel w postaci usunięcia wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez podatników w zakresie art. 15c ustawy CIT jest realizowany poprzez w szczególności zmianę treści art. 15c ust. 1 i doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych. Wyłączeniu podlegać wyższa kwota (kwota 3.000.000 zł; 30% EBITDA).
Z kolei zmiana zaproponowana w art. 16 ust. 7i i 7j ustawy CIT, dotycząca przepisów o kosztach finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe ma na celu wyłączenie stosowania tych przepisów w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG. Ponadto nie byłyby objęte tymi przepisami przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanych.

Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)

Cel w postaci doprecyzowania i udoskonalenia przedmiotowych regulacji w sposób umożliwiający skorzystanie z reżimu holdingowego przez większy krąg przedsiębiorców, będzie w omawianej nowelizacji realizowany w szczególności poprzez:
- zastąpienie definicji spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej definicjami krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej,
- doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie 1 roku posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych),
- rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną,
- przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego z Dyrektywy Parent Subsidiary,
- umożliwienie, aby w ramach PSH krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia w przewidzianego dla specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji,
- wprowadzenie 100% zwolnienia z dywidend (aktualnie zwolnienie dla 95% dywidendy).

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Cel w postaci doprecyzowania regulacji będzie realizowany poprzez modyfikacje w zakresie:
- sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
- terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (przesądzenie, że zawiadomienie to składa się do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem)
- warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej (dookreślenie, że zobowiązanie to wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych),
- terminu na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia (jednoznaczne wskazanie, że w przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości, podatnik jest zobowiązany uiścić podatek w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem),
- terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zmiana podyktowana jest względami ujednolicenia regulacji w zakresie zachowania terminu opłacenia wskazanych przepisem składek, tj. z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika (należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy) jak też składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zmiana polega na doprecyzowaniu i uproszczeniu zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie – ma charakter dostosowawczy do rozwiązań proponowanych w PIT w odrębnej ustawie.
Proponuje się odesłanie do odrębnych przepisów, precyzujących ww. termin.

Zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

Zmiana dotyczy przeformułowania i uproszczenia tym samym procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek, o której mowa w art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT.
Cel ten jest realizowany poprzez doprecyzowanie, że zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości (analogicznie w art. 30g w ust. 15 i 16 ustawy PIT).

Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych

Cel doprecyzowujący jest realizowany poprzez w szczególności:
- urealnienie progów dokumentacyjnych (progów istotności) dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, poprzez ich podwyższenie (w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych - dwukrotne; w przypadku transakcji pośrednich – progi w różnych wysokościach w stosunku do określonych rodzajów transakcji),
- zmianę zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
- likwidację domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym (doprecyzowanie, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji. Ponadto zaproponowano odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach).

Zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji podatkowych

Intencją przepisów nakładających na ministra właściwego do spraw finansów publicznych obowiązek udostępnienia wzorów deklaracji z zakresu podatków dochodowych było w istocie umocowanie do udostępnienia wizualizacji wzoru dokumentu elektronicznego, a nie samego wzoru tego dokumentu w znaczeniu jakie nadają mu przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wzór dokumentu elektronicznego jest umieszczany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Udostępnianie tego samego wzoru dokumentu elektronicznego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych nie znajduje uzasadnienia.

Cel w postaci doprecyzowania przepisów dotyczących udostępniania wzorów deklaracji w zakresu podatków dochodowych jest będzie zrealizowany poprzez dookreślenie, że obowiązek ten jest ograniczony do udostępniania ich wizualizacji a nie schemy, która jest udostępniania przez Ministra Cyfryzacji w CRWDE.

II. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT)

W ustawie o PIT zajdą analogiczne zmiany do wyżej opisanych zmian w ustawie o CIT w zakresie:

- przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC),
- podatku u źródła (WHT),
- przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków,
- przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych,
- obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji.

III. Zmiany w ustawie o ryczałcie

Zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji jest analogiczna jak wyżej opisana zmiana w ustawie o CIT i ustawie o PIT.

IV. Zmiana w Ordynacji podatkowej

Zmiana ma charakter systemowy.
Cel jest realizowany poprzez doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 §1c Ordynacji podatkowej).
Obowiązek sporządzenia informacji o umowach z nierezydentami nie będzie występował w przypadku podmiotów, które są obowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 1 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 1 ustawy CIT. Zwolnienie z obowiązku sporządzenia informacji o umowach z nierezydentami nie dotyczy zatem podmiotów, które - składając informację o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 3 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 3 ustawy CIT - wykazują w niej tzw. transakcje rajowe. W tych przypadkach podmioty, po spełnieniu określonych ustawowo warunków na podstawie Ordynacji podatkowej oraz wskazanych powyżej ustaw podatkowych, będą zobowiązane zarówno do złożenia ORD-U, jak informacji o cenach transferowych.

V. Zmiany w zakresie ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. podatkowy Polski Ład)

Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”

Realizacja celu jakim jest uchylenie przepisów art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b ww. ustawy z 29 października 2021 r. ma nastąpić z uwagi na:
- istotne wątpliwości interpretacyjne dotyczące regulacji dot. ukrytej dywidendy w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy przepisami o ukrytej dywidendzie i o cenach transferowych,
- postulaty organizacji branżowych wskazujące na konieczność ograniczenia przepisów antyabuzywnych, mogących dotyczyć podobnych kategorii płatności (tych samych kategorii płatności mogłyby dotyczyć m.in. przepisy o ukrytej dywidendzie, o podatku od przerzuconych dochodów i podatku minimalnym),
- szeroki charakter przesłanek prowadzących do uznania kosztów za ukrytą dywidendę (możliwe byłyby sytuacje, w których zakresem przepisu objęte byłyby określone transakcje uzasadnione gospodarczo, których głównym celem nie jest de facto transfer nadwyżek finansowych do podmiotów powiązanych),
- niepewną sytuację gospodarczą, w jakiej znalazły się wskutek wojny w Ukrainie podmioty prowadzące działalność w Polsce.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK

Dodany przepis art. 69b w ww. ustawie z 29 października 2021 r. dotyczy zasad rozliczania strat w spółkach tworzących podatkowe grupy kapitałowe. Po zmianie zasady te znajdą zastosowanie do tzw. nowych strat spółek tworzących PGK, a zatem powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r.

W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej z 20 czerwca 2022 r. wiceminister finansów Artur Soboń zapowiedział, że te zmiany w ustawie o CIT mają gwarantować większą stabilność podatkową. "Przyświecają nam analogiczne motywy jak przy zmianach w podatku od osób fizycznych. Uznaliśmy, że to nie jest dobry czas na jakieś zupełnie nowe rozwiązania. W przypadku PIT takim rozwiązaniem była skomplikowana ulga dla klasy średniej, w przypadku podatku od firm tzw. minimalny CIT wprowadzony przez przepisy Polskiego Ładu. Chodzi o sytuację, w której ktoś prowadzi spółki w taki sposób, by nie wykazywać rentowności. Moim zdaniem rok 2022 – naznaczony szokami popandemicznymi, energetycznymi czy wojennymi – nie jest właściwym czasem do tego, by sprawdzać, czy tak faktycznie jest, czy nie" - podkreślił wiceszef MF.

Minister Soboń wskazał, że resort finansów chce zawiesić na rok minimalny CIT i zaproponować od 2023 r. nowe rozwiązanie. "Będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców oraz inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności uwzględniający specyfikę różnych kosztów. Chodzi np. o uwzględnienie przy wyliczaniu rentowności rosnących kosztów energii, wynagrodzeń, uwzględnienie specyfiki faktoringu, leasingu czy też podmiotów nabywających towary objęte akcyzą, która rzutuje na poziom osiąganych marż" - wyjaśnił minister Soboń. Ministerstwo Finansów proponuje też m.in. likwidację przepisów o ukrytej dywidendzie. "To bardzo korzystna zmiana dla przedsiębiorców. W odniesieniu do cen transferowych chcemy z kolei uprościć zasady dotyczące dokumentacji transakcji rajowych i podnieść stosowane do nich progi dokumentacyjne" - zapowiedział Soboń.

Termin wejścia w życie zmian podatkowych

Projekt (z 27 czerwca 2022 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD4040) zakłada, że nowelizacja ta wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2–8 i 32 oraz art. 2 pkt 2–8, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (czyli po dni publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw) - czyli jeszcze w 2022 roku. Te przepisy, które wejdą w życie przed 2023 rokiem, wprowadzają zmiany w zakresie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji rajowych. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie z dniem ogłoszenia. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów jest to konieczne ze względu na możliwość retroaktywnego skorzystania z nowych, korzystniejszych rozwiązań przez podmioty, które mają obowiązek raportowania w terminie do końca 2022 roku. Wejście w życie tych przepisów w dniu 1 stycznia 2023 roku pozbawiłoby te podmioty możliwości zastosowania korzystniejszych dla nich rozwiązań.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska Agencja Prasowa

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Projekt (z 27 czerwca 2022 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD4040)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  Prezes ZBP: WIRON nie musi zastąpić WIBOR-u, ale inne ustalenia reformy wskaźników referencyjnych bez zmian

  W dniu 3 kwietnia 2024 r. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych poinformował o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR. Przegląd będzie obejmował zarówno WIRON, jak i inne możliwe indeksy lub wskaźniki. Decyzja NGR sygnalizuje, że niekoniecznie zastąpi go WIRON, ale istotne jest, że wszystkie inne ustalenia reformy pozostają w mocy – poinformował następnego dnia prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Komitetu Sterującego NGR ds. wskaźników Tadeusz Białek.

  REKLAMA