Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. - konsekwencje dla podatników

Zmian w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r. /shutterstock.com
Zmian w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r. /shutterstock.com
www.shutterstock.com
Prezentujemy zestawienie zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2018 r. Jakie konsekwencje dla podatników wiążą się z nowymi regulacjami?

W dniu 10 listopada 2017 r. Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej przepisy ustaw o podatkach dochodowych, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany projektowane przez resort finansów mają być odpowiedzią na działania podatników skutkujące obniżaniem podstawy opodatkowania.

Kolejnym krokiem zmian jest podpisanie ustawy przez Prezydenta RP i jej publikacja w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie kilku istotnych obszarów zmian w CIT i PIT, które mogą mieć wpływ na zasady opodatkowania działalności gospodarczej.

OBSZAR

ZMIANA

KONSEKWENCJE

Minimalny podatek od nieruchomości (PIT/CIT)

Wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości dla właścicieli nieruchomości komercyjnych (centr handlowych, domów towarowych, budynków biurowych), których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Miesięczny podatek ustalony w wysokości 0,035% wartości początkowej.

Opodatkowanie właścicieli niektórych budynków handlowo-usługowych i biurowych.

Wyodrębnienie źródeł przychodów (CIT)

Wyodrębnienie w CIT dwóch źródeł przychodów: (i) zysków kapitałowych, (ii) pozostałych zysków.

Brak możliwości łączenia dochodów oraz strat z poszczególnych źródeł.

Dotyczy to również przychodów i kosztów uzyskanych za pośrednictwem  m. in.  spółek osobowych.

Konieczność odrębnej kalkulacji dochodów z zysków kapitałowych i oddzielnie dochodów z działalności gospodarczej. 

Brak możliwości kompensacji przychodów z działalności gospodarczej ze stratami z zysków kapitałowych i odwrotnie.

Wydatki na usługi niematerialne / wydatki na korzystanie z WNiP / znaki towarowe (PIT/CIT)

Wprowadzenie limitu dla wydatków przekraczających 3 mln zł stanowiących koszty pośrednie na usługi niematerialne oraz na korzystanie z WNiP, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych oraz mających siedzibę w „rajach podatkowych”.

W takim przypadku limit wyniesie 5% wskaźnika EBIDTA (wartość zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację).  

Ograniczenia dotyczą m.in. wydatków na usługi doradcze, reklamowe, opłaty i należności za korzystanie z niektórych WNiP (m. in. znaków towarowych). 

Ograniczenia także dla przychodu rozpoznanego przy zbyciu WNiP wykorzystywanych na podstawie licencji bądź odkupionych, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. 

W przypadku jednak gdy pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało zawarte porozumienie cenowe APA ograniczenia te nie będą miały zastosowania.

Zmiany odczuwalne dla podatników przeprowadzających wiele transakcji dotyczących usług niematerialnych z podmiotami powiązanymi.

Bez ograniczenia będą oni mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki dot. objętych regulacją usług jedynie do 3 mln zł oraz objęte porozumieniami APA.

Zmniejszenie opłacalności sprzedaży znaków towarowych w celu ich amortyzacji.

Koszty finansowania dłużnego (CIT)

Ograniczenie zaliczenia do kosztów nadwyżki finansowania dłużnego (różnica między odsetkami zapłaconymi przez podatnika a uzyskanym przychodem z odsetek) do 30% EBITDA. Pozostała część kosztów będzie mogła być odliczona w kolejnych latach.

Ograniczenie będzie miało zastosowanie do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przekraczającego 3 mln zł. 

Poza obecnymi ograniczeniami limit obejmie (i) koszty zabezpieczenia zobowiązań, (ii) część odsetkową rat leasingowych, (iii) prowizje za udzielenie finansowania oraz (iv) kary i odsetki za opóźnienia w spłacie zobowiązań.

Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego.

Umożliwienie rozliczania kosztów w kolejnych latach (maksymalnie 5 lat po poniesieniu kosztu); nie dotyczy podmiotów – sukcesorów.

Programy motywacyjne (PIT)

Wprowadzenie regulacji wyłączającej przychody uzyskiwane z programów motywacyjnych ze źródła z kapitałów pieniężnych (19% stawka podatku) i zaliczenie ich do przychodu ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście. 

Uregulowano moment opodatkowania dochodów ze zbycia akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych.  Dochód do opodatkowania powstawać będzie w momencie zbycia tych akcji.

Opodatkowanie przychodów z programów motywacyjnych według skali podatkowej (18% i 32%)

Aport przedsiębiorstwa / ZCP (CIT)

Wprowadzenie małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w stosunku do aportów przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Organy będą mogły badać czy takie transakcje mają uzasadnienie biznesowe.

Konieczność szczegółowej oceny przez podatników CIT ryzyka opodatkowania aportu przedsiębiorstwa lub ZCP nawet przy korzyści z optymalizacji nieprzekraczającej 100 tys. zł.

Podział przez wydzielenie (PIT/CIT)

Wprowadzenie regulacji wskazującej, że przy podziale majątku spółki (niestanowiącego ZCP) koszt uzyskania przychodu ustala się od wartości stanowiącej nadwyżkę wartości emisyjnej udziałów (akcji).

Wyłączenie możliwości optymalizacji z wykorzystaniem podziału przez wydzielenie. Nadal jednak neutralne podatkowo pozostaną podziały przez wydzielenie ZCP (pod warunkiem uzasadnienia ekonomicznego).

Ograniczenie rozliczania kosztów finansowania nabycia udziałów lub akcji (CIT)

Wprowadzenie wyłączenia możliwości uznawania za koszty podatkowe m.in. odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania nabycia udziałów lub akcji w szczególności w przypadku połączenia spółki nabywającej i nabywanej oraz utworzenia PGK.

Zmniejszenie atrakcyjności stosowania schematu debt-push down z uwagi na wyłączenie możliwości kwalifikowania wydatków na finansowanie zewnętrzne jako kosztów podatkowych.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych* (CIT)

Wprowadzenie regulacji wskazującej, że wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie wnoszącego.

Przychodem będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze.

Koszty uzyskania przychodów rozliczane będą na zasadach ogólnych.

Zmiana może skutkować zmniejszeniem atrakcyjności inwestowania przez inwestorów zewnętrznych. 

*Wydaje się, że regulacja może zostać wprowadzona w wyniku błędu ustawodawcy.

Podatkowe grupy kapitałowe (CIT)

Najważniejsze zmiany:

- obniżenie z 1.000.000 PLN do 500.000 PLN przeciętnej wysokości kapitału zakładowego jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK;

- obniżenie z 95% do 75% wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych;

- obniżenie z 3% do 2% poziomu dochodowości PGK;

- skrócenie limitu zgłoszenia umowy o utworzeniu PGK do właściwego organu z trzech miesięcy do 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK;

- wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym – w przypadku naruszenia przez PGK warunków jej funkcjonowania (poza warunkiem dotyczącym dochodowości)  -  spółki tworzące uprzednio PGK będą musiały rozliczyć podatek do maksymalnie 3 lat, tak jakby PGK w tym czasie nie istniała (czyli poprzez rozliczenie CIT przez każdą ze spółek z osobna),

- konieczność stosowania warunków rynkowych w transakcjach między członkami PGK.

Liberalizacja wymogów dotyczących tworzenia i funkcjonowania PGK.

Ograniczenie możliwości optymalizacji z użyciem PGK w przypadku rozwiązania.

Ograniczenie możliwości rozpoznania kosztów przy darowiźnie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych* (PIT)

Wprowadzenie regulacji zgodnie z którą nie uznaje się za KUP odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeśli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych otrzymanych drogą darowizny bądź spadku, m. in. pomiędzy osobami najbliższymi.

*Stosownie do informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów regulacje te powinny zostać zniesione.

Amortyzacja (PIT/CIT)

Podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana może zachęcić w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do zwiększenia wydatków inwestycyjnych.

Najem prywatny – ryczałt (RYCZAŁT)

Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego (100 tys. zł), który warunkowałby możliwość stosowania ryczałtu (8,5 %) od przychodów z tzw. najmu prywatnego. Przekroczenie limitu skutkowałoby zastosowaniem wyższej stawki podatku (12,5 %) w zakresie kwoty nadwyżki.

Zmianę mogą odczuć osoby, które wynajmują kilka nieruchomości w wysokich cenach, dotychczas ustawodawca nie przewidywał bowiem żadnego limitu. 

Zmiana nie dotyczy podmiotów wynajmujących nieruchomości w ramach działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.

Podział wyniku finansowego (CIT)

Doprecyzowanie regulacji dotyczącej wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących podział wyniku finansowego. 

Przedsiębiorstwa nie będą mogły zaliczać do KUP m. in. nagród i premii z opodatkowanego zysku.

Leasing (CIT)

Wprowadzenie zasady stanowiącej, że odliczenie wstępnej opłaty leasingowej i raty leasingu odbywać będzie się w tym samym momencie, w którym zostanie ujęta dla celów bilansowych (rozliczenie w czasie).

Wydłużenie okresu zaliczania opłat i rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingobiorców korzystających z leasingu operacyjnego.

Działalność twórcza (PIT)

Doprecyzowanie regulacji obejmującej podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów działalność twórcza w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

Łączne koszty uzyskania przychodów nie będą mogły przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - 85 528 złotych. Ograniczenie możliwości stosowania powyższych kosztów dla niektórych profesji, np.: branży IT. Możliwość zastosowania przepisów dla pracowników zajmujących się działalnością B+R.

Zagraniczna spółka kontrolowana - CFC (PIT/CIT)

Najważniejsze zmiany:

- podniesienie limitu posiadanych udziałów przez podatnika z 25% do 50%, przy czym ten limit zostanie spełniony, gdy rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi przekroczy próg posiadania 50% udziałów w spółce zagranicznej;

- zmiana definicji spółki zagranicznej poprzez dodanie, że rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały w kapitale spółki nieposiadającej siedziby / zarządu na terytorium RP;

- zmniejszenie procentowego udziału przychodów pasywnych uzyskiwanych przez spółkę zagraniczną z 50% do 33% oraz poszerzenie katalogu przychodów pasywnych.

Dostosowane do wymogów unijnej dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Możliwość szacowania wartości usług (CIT)

Wprowadzenie regulacji umożliwiającej organom podatkowym szacowanie wartości transakcji świadczenia usług jeśli cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej.

Ograniczenie dokonywania transakcji „nierynkowych” również pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

Autorzy:

Urszula Płusa-Szpadzik, Project Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Anna Kanclerska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Tomasz Miszograj, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Adam Szmyt, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PIT-DZ (informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+) - konsultacje podatkowe MF
  Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje wzoru nowego formularza podatkowego - PIT-DZ, czyli informacji o dzieciach uprawniających podatnika do zwolnienia podatkowego w PIT zwanego potocznie "ulgą dla rodzin 4+". Formularz ten będzie niezbędny dla rocznego rozliczenia tego zwolnienia.
  Dobrowolny CIT? Jaki CIT płacą w Polsce spółki z niemieckim kapitałem? Z reguły poniżej 1% przychodów
  W raporcie z 30 czerwca 2022 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuje, że podatek CIT staje się niemal dobrowolną daniną w Polsce dla dużych koncernów. Spośród badanych 18 niemieckich spółek jedynie 4 zapłaciły podatek CIT w badanym okresie większy niż 1% przychodów. Żadna z badanych firm motoryzacyjnych nie zapłaciła podatku wynoszącego choćby 1% przychodów. Przykładowo Volkswagen Motor Polska zapłacił w latach 2012-2022 podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w kwocie wynoszącej 0,003% przychodów tej spółki.
  Podatek u źródła 2022 - ułatwienia dla płatników technicznych od 1 lipca
  Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 lipca 2022 r. weszły w życie rozporządzenia, które wyłączają stosowanie tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) względem tzw. płatnika technicznego. Z MPR wyłączone zostają również wypłaty na rzecz podatnika-nierezydenta odsetek i dyskonta od obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  Podatek od sprzedaży rzeczy używanych
  Wiele serwisów zachęca użytkowników do sprzedaży niepotrzebnych rzeczy przy użyciu internetowego ogłoszenia. Lepiej pozbyć się nieużywanych mebli za niewielką cenę niż przechowywać bez celu na balkonie. Pojawia się jednak pytanie – jak to wygląda od strony podatkowej? Czy urząd skarbowy może nas ścigać za niezgłoszoną sprzedaż na OLX?
  Ceny benzyny, diesla i LPG na stacjach benzynowych - początek lipca 2022 r.
  Promocja Orlenu stała się wyzwaniem dla innych sieci stacji paliw, które w ostatnim tygodniu czerwca obniżyły ceny benzyny, oleju napędowego i autogazu. W kolejnych dniach tendencja spadkowa dotycząca cen benzyn może się utrzymać - oceniają analitycy e-petrol.pl w analizie z 1 lipca 2022 r.
  PIT od lipca 2022 r. Kto zyska a kto straci? 4 grupy podatników
  Pracodawcy już wiedzą, że mimo propagandy medialnej o „obniżce podatków” większość pracowników otrzyma mniej do ręki w lipcu niż w czerwcu. Skorzystają tylko najwyżej zarabiający; oni zarobią w dwójnasób: będą płacić mniejszą zaliczkę o pięć punktów procentowych oraz otrzymają zwrot nadpłaty za pierwsze pół roku (stawkę 12% stosuje się od początku roku) - wyjaśnia prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Prosta Spółka Akcyjna. Jak założyć?
  Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) obchodzi dzisiaj swoje pierwsze urodziny. P.S.A. jest nowoczesnym, prostym i zarazem tanim narzędziem dla polskich przedsiębiorców, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii. P.S.A., łącząca cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej, to odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki.
  Ceny gazu w 2022 roku - obniżka 15% dla biznesu od lipca
  PGNiG Obrót Detaliczny obniża w lipcu 2022 roku ceny gazu dla klientów biznesowych o 15 proc. od cen określonych w cenniku w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. - poinformowała spółka 1 lipca.
  Inflacja w czerwcu 2022 r. - 15,6 proc. (rdr), 1,5 proc. (mdm) - GUS [tabela]
  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły o 15,6 proc. (rdr - czyli w porównaniu do cen w czerwcu 2021 roku), a w porównaniu z majem 2022 r. (mdm) ceny wzrosły o 1,5 proc. - podał 1 lipca Główny Urząd Statystyczny.
  Naczelnicy urzędów skarbowych z wglądem w rachunki bankowe podatników od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r., w życie wchodzi zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, na mocy której naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników.
  Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne
  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, które zmieni rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie to zmieni w szczególności wzory zaświadczeń podatkowych w tym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W), zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP). Ponadto pojawi się nowe zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).
  Handel na targowisku - co warto wiedzieć?
  Targowiska stanowią tradycyjną alternatywę dla nowoczesnych centrów handlowych. Pomimo radykalnej zmiany struktury handlu w ostatnich 30 latach, liczne grono osób w dalszym ciągu wybiera zakupy na targu. Targowiska to nie tylko okazje do niższych cen niszowych produktów ale również specyficzne uregulowania prawne.
  Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. Niskie Podatki?
  1 lipca 2022 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe (głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT), które mają na celu skorygowanie błędów podatkowego Polskiego Ładu. Nowelizację z 9 czerwca, która wprowadza te zmiany określa się potocznie "Polski Ład 2.0" a Ministerstwo Finansów na jej określenie posługuje się frazą "Niskie Podatki". W komunikacie z 30 czerwca resort finansów wskazuje najważniejsze nowości podatkowe, które zaczną obowiązywać od lipca.
  Podatki od 1 lipca 2022 r. Najważniejsze zmiany i pułapki nowych przepisów
  Księgowi pod koniec czerwca 2022 r. mają wrażenie jakby już zleciał cały rok. Jeszcze ostatni CIT do złożenia, podpis na sprawozdaniu a tu już trzeba chyba kolejny rok zamykać …. gdzie się podziały te miesiące? Spokojnie, to tylko nowelizacja przepisów podatkowych. Dla odmiany tym razem w połowie roku i - by wzmocnić efekt – zmiany obowiązują od samego początku niezwykłego 2022 roku. Co się zmienia w PIT od 1 lipca? Na jakie pułapki trzeba uważać?
  Kiedy dywidenda krajowa nie jest objęta podatkiem u źródła?
  Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby dywidenda krajowa została zwolniona z podatku u źródła?
  Obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym dopiero od 2025 roku
  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 29 czerwca 2022 r. poinformowało o odroczeniu obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalem płatniczym do 1 stycznia 2025 r. Pierwotnie ta integracja miała być obowiązkowa od 1 lipca 2022 r.
  Badanie: aż 66 proc. firm nadal korzysta z faktur papierowych
  Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Zmiany w CIT od 2023 roku. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt obszernej nowelizacji podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ten zakłada m.in. uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r.
  ZUS: na zmianach podatkowych od 1 lipca skorzysta 3,1 mln emerytów i rencistów
  1 lipca w życie wchodzą ważne zmiany podatkowe, które obejmą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska ok. 3,1 mln osób, które za cały 2022 r. zapłacą niższy podatek niż na zasadach z roku ubiegłego. Świadczenie na rękę może wzrosnąć nawet o ponad 100 zł – poinformował ZUS.
  Cyfryzacja KAS. Ponad 10 mln faktur testowych w KSeF. 66% firm w Polsce wystawia faktury papierowe
  Odnotowaliśmy w środowiskach testowych 804 tys. uwierzytelnień w systemie i 10,4 mln wystawionych faktur testowych w systemie KSeF – powiedział PAP wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Opłata od deszczu. Kto zapłaci podatek od deszczu?
  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej to potocznie podatek od deszczu. Ten rodzaj daniny publicznej obciąża właścicieli nieruchomości z określonym dolnym limitem powierzchni, których określona część jest „zabetonowana” poprzez utworzenie np. parkingu lub asfaltowego podjazdu do garażu. Nie wszyscy wiedzą o istnieniu tego obowiązku. Korzystniej jest zapłacić z własnej inicjatywy niż narażać się na interwencje fiskusa oraz odsetki od niezapłaconej w terminie należności.
  Fogiel: tarcze antyinflacyjne w razie potrzeby będą przedłużane
  Na razie tarcza antyinflacyjna jest przedłużona o kilka miesięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te tarcze będą przedłużane - powiedział w środę rzecznik PiS Radosław Fogiel. "Będziemy pomagać Polakom tak długo, jak sytuacja będzie tego wymagać" - zapewnił.
  Maląg: obywatele Ukrainy mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów
  W systemie praca.gov.pl obywatele Ukrainy mogą już składać wnioski o przyznanie finansowania opłaty pobieranej przez uczelnie wyższe za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - poinformowała PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg.
  Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?
  Poręczenie to forma zabezpieczenia płatności przez dłużnika, która jest bardzo często wykorzystywana w praktyce gospodarczej. Przyczyną dużej popularności poręczenia może być fakt, iż jest to forma stosunkowo prosta i wygodna dla wierzyciela. Co więcej, udzielenie poręczenia nie powoduje zbyt wielu formalności. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?
  Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
  Zwlekający z zapłatą kontrahenci to niechlubny standard w polskich firmach. Niestety niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w końcu z sytuacją, w której druga strona transakcji będzie zwlekać z regulacją wymagalnych zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, a w wielu przypadkach koniecznością okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami postępowania można obciążyć dłużnika.