Kategorie

Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. - konsekwencje dla podatników

Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Zmian w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r. /shutterstock.com
www.shutterstock.com
Prezentujemy zestawienie zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2018 r. Jakie konsekwencje dla podatników wiążą się z nowymi regulacjami?

W dniu 10 listopada 2017 r. Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej przepisy ustaw o podatkach dochodowych, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany projektowane przez resort finansów mają być odpowiedzią na działania podatników skutkujące obniżaniem podstawy opodatkowania.

Kolejnym krokiem zmian jest podpisanie ustawy przez Prezydenta RP i jej publikacja w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie kilku istotnych obszarów zmian w CIT i PIT, które mogą mieć wpływ na zasady opodatkowania działalności gospodarczej.

OBSZAR

ZMIANA

KONSEKWENCJE

Minimalny podatek od nieruchomości (PIT/CIT)

Wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości dla właścicieli nieruchomości komercyjnych (centr handlowych, domów towarowych, budynków biurowych), których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Miesięczny podatek ustalony w wysokości 0,035% wartości początkowej.

Opodatkowanie właścicieli niektórych budynków handlowo-usługowych i biurowych.

Wyodrębnienie źródeł przychodów (CIT)

Wyodrębnienie w CIT dwóch źródeł przychodów: (i) zysków kapitałowych, (ii) pozostałych zysków.

Brak możliwości łączenia dochodów oraz strat z poszczególnych źródeł.

Dotyczy to również przychodów i kosztów uzyskanych za pośrednictwem  m. in.  spółek osobowych.

Konieczność odrębnej kalkulacji dochodów z zysków kapitałowych i oddzielnie dochodów z działalności gospodarczej. 

Brak możliwości kompensacji przychodów z działalności gospodarczej ze stratami z zysków kapitałowych i odwrotnie.

Wydatki na usługi niematerialne / wydatki na korzystanie z WNiP / znaki towarowe (PIT/CIT)

Wprowadzenie limitu dla wydatków przekraczających 3 mln zł stanowiących koszty pośrednie na usługi niematerialne oraz na korzystanie z WNiP, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych oraz mających siedzibę w „rajach podatkowych”.

W takim przypadku limit wyniesie 5% wskaźnika EBIDTA (wartość zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację).  

Ograniczenia dotyczą m.in. wydatków na usługi doradcze, reklamowe, opłaty i należności za korzystanie z niektórych WNiP (m. in. znaków towarowych). 

Ograniczenia także dla przychodu rozpoznanego przy zbyciu WNiP wykorzystywanych na podstawie licencji bądź odkupionych, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. 

W przypadku jednak gdy pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało zawarte porozumienie cenowe APA ograniczenia te nie będą miały zastosowania.

Zmiany odczuwalne dla podatników przeprowadzających wiele transakcji dotyczących usług niematerialnych z podmiotami powiązanymi.

Bez ograniczenia będą oni mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki dot. objętych regulacją usług jedynie do 3 mln zł oraz objęte porozumieniami APA.

Zmniejszenie opłacalności sprzedaży znaków towarowych w celu ich amortyzacji.

Koszty finansowania dłużnego (CIT)

Ograniczenie zaliczenia do kosztów nadwyżki finansowania dłużnego (różnica między odsetkami zapłaconymi przez podatnika a uzyskanym przychodem z odsetek) do 30% EBITDA. Pozostała część kosztów będzie mogła być odliczona w kolejnych latach.

Ograniczenie będzie miało zastosowanie do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przekraczającego 3 mln zł. 

Poza obecnymi ograniczeniami limit obejmie (i) koszty zabezpieczenia zobowiązań, (ii) część odsetkową rat leasingowych, (iii) prowizje za udzielenie finansowania oraz (iv) kary i odsetki za opóźnienia w spłacie zobowiązań.

Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego.

Umożliwienie rozliczania kosztów w kolejnych latach (maksymalnie 5 lat po poniesieniu kosztu); nie dotyczy podmiotów – sukcesorów.

Programy motywacyjne (PIT)

Wprowadzenie regulacji wyłączającej przychody uzyskiwane z programów motywacyjnych ze źródła z kapitałów pieniężnych (19% stawka podatku) i zaliczenie ich do przychodu ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście. 

Uregulowano moment opodatkowania dochodów ze zbycia akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych.  Dochód do opodatkowania powstawać będzie w momencie zbycia tych akcji.

Opodatkowanie przychodów z programów motywacyjnych według skali podatkowej (18% i 32%)

Aport przedsiębiorstwa / ZCP (CIT)

Wprowadzenie małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w stosunku do aportów przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Organy będą mogły badać czy takie transakcje mają uzasadnienie biznesowe.

Konieczność szczegółowej oceny przez podatników CIT ryzyka opodatkowania aportu przedsiębiorstwa lub ZCP nawet przy korzyści z optymalizacji nieprzekraczającej 100 tys. zł.

Podział przez wydzielenie (PIT/CIT)

Wprowadzenie regulacji wskazującej, że przy podziale majątku spółki (niestanowiącego ZCP) koszt uzyskania przychodu ustala się od wartości stanowiącej nadwyżkę wartości emisyjnej udziałów (akcji).

Wyłączenie możliwości optymalizacji z wykorzystaniem podziału przez wydzielenie. Nadal jednak neutralne podatkowo pozostaną podziały przez wydzielenie ZCP (pod warunkiem uzasadnienia ekonomicznego).

Ograniczenie rozliczania kosztów finansowania nabycia udziałów lub akcji (CIT)

Wprowadzenie wyłączenia możliwości uznawania za koszty podatkowe m.in. odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania nabycia udziałów lub akcji w szczególności w przypadku połączenia spółki nabywającej i nabywanej oraz utworzenia PGK.

Zmniejszenie atrakcyjności stosowania schematu debt-push down z uwagi na wyłączenie możliwości kwalifikowania wydatków na finansowanie zewnętrzne jako kosztów podatkowych.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych* (CIT)

Wprowadzenie regulacji wskazującej, że wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie wnoszącego.

Przychodem będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze.

Koszty uzyskania przychodów rozliczane będą na zasadach ogólnych.

Zmiana może skutkować zmniejszeniem atrakcyjności inwestowania przez inwestorów zewnętrznych. 

*Wydaje się, że regulacja może zostać wprowadzona w wyniku błędu ustawodawcy.

Podatkowe grupy kapitałowe (CIT)

Najważniejsze zmiany:

- obniżenie z 1.000.000 PLN do 500.000 PLN przeciętnej wysokości kapitału zakładowego jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK;

- obniżenie z 95% do 75% wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych;

- obniżenie z 3% do 2% poziomu dochodowości PGK;

- skrócenie limitu zgłoszenia umowy o utworzeniu PGK do właściwego organu z trzech miesięcy do 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK;

- wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym – w przypadku naruszenia przez PGK warunków jej funkcjonowania (poza warunkiem dotyczącym dochodowości)  -  spółki tworzące uprzednio PGK będą musiały rozliczyć podatek do maksymalnie 3 lat, tak jakby PGK w tym czasie nie istniała (czyli poprzez rozliczenie CIT przez każdą ze spółek z osobna),

- konieczność stosowania warunków rynkowych w transakcjach między członkami PGK.

Liberalizacja wymogów dotyczących tworzenia i funkcjonowania PGK.

Ograniczenie możliwości optymalizacji z użyciem PGK w przypadku rozwiązania.

Ograniczenie możliwości rozpoznania kosztów przy darowiźnie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych* (PIT)

Wprowadzenie regulacji zgodnie z którą nie uznaje się za KUP odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeśli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych otrzymanych drogą darowizny bądź spadku, m. in. pomiędzy osobami najbliższymi.

*Stosownie do informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów regulacje te powinny zostać zniesione.

Amortyzacja (PIT/CIT)

Podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana może zachęcić w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do zwiększenia wydatków inwestycyjnych.

Najem prywatny – ryczałt (RYCZAŁT)

Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego (100 tys. zł), który warunkowałby możliwość stosowania ryczałtu (8,5 %) od przychodów z tzw. najmu prywatnego. Przekroczenie limitu skutkowałoby zastosowaniem wyższej stawki podatku (12,5 %) w zakresie kwoty nadwyżki.

Zmianę mogą odczuć osoby, które wynajmują kilka nieruchomości w wysokich cenach, dotychczas ustawodawca nie przewidywał bowiem żadnego limitu. 

Zmiana nie dotyczy podmiotów wynajmujących nieruchomości w ramach działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.

Podział wyniku finansowego (CIT)

Doprecyzowanie regulacji dotyczącej wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących podział wyniku finansowego. 

Przedsiębiorstwa nie będą mogły zaliczać do KUP m. in. nagród i premii z opodatkowanego zysku.

Leasing (CIT)

Wprowadzenie zasady stanowiącej, że odliczenie wstępnej opłaty leasingowej i raty leasingu odbywać będzie się w tym samym momencie, w którym zostanie ujęta dla celów bilansowych (rozliczenie w czasie).

Wydłużenie okresu zaliczania opłat i rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingobiorców korzystających z leasingu operacyjnego.

Działalność twórcza (PIT)

Doprecyzowanie regulacji obejmującej podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów działalność twórcza w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

Łączne koszty uzyskania przychodów nie będą mogły przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - 85 528 złotych. Ograniczenie możliwości stosowania powyższych kosztów dla niektórych profesji, np.: branży IT. Możliwość zastosowania przepisów dla pracowników zajmujących się działalnością B+R.

Zagraniczna spółka kontrolowana - CFC (PIT/CIT)

Najważniejsze zmiany:

- podniesienie limitu posiadanych udziałów przez podatnika z 25% do 50%, przy czym ten limit zostanie spełniony, gdy rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi przekroczy próg posiadania 50% udziałów w spółce zagranicznej;

- zmiana definicji spółki zagranicznej poprzez dodanie, że rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały w kapitale spółki nieposiadającej siedziby / zarządu na terytorium RP;

- zmniejszenie procentowego udziału przychodów pasywnych uzyskiwanych przez spółkę zagraniczną z 50% do 33% oraz poszerzenie katalogu przychodów pasywnych.

Dostosowane do wymogów unijnej dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Możliwość szacowania wartości usług (CIT)

Wprowadzenie regulacji umożliwiającej organom podatkowym szacowanie wartości transakcji świadczenia usług jeśli cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej.

Ograniczenie dokonywania transakcji „nierynkowych” również pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

Autorzy:

Urszula Płusa-Szpadzik, Project Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Anna Kanclerska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Tomasz Miszograj, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Adam Szmyt, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.