reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. - konsekwencje dla podatników

Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. - konsekwencje dla podatników

Prezentujemy zestawienie zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2018 r. Jakie konsekwencje dla podatników wiążą się z nowymi regulacjami?

W dniu 10 listopada 2017 r. Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej przepisy ustaw o podatkach dochodowych, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany projektowane przez resort finansów mają być odpowiedzią na działania podatników skutkujące obniżaniem podstawy opodatkowania.

Kolejnym krokiem zmian jest podpisanie ustawy przez Prezydenta RP i jej publikacja w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie kilku istotnych obszarów zmian w CIT i PIT, które mogą mieć wpływ na zasady opodatkowania działalności gospodarczej.

OBSZAR

ZMIANA

KONSEKWENCJE

Minimalny podatek od nieruchomości (PIT/CIT)

Wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości dla właścicieli nieruchomości komercyjnych (centr handlowych, domów towarowych, budynków biurowych), których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Miesięczny podatek ustalony w wysokości 0,035% wartości początkowej.

Opodatkowanie właścicieli niektórych budynków handlowo-usługowych i biurowych.

Wyodrębnienie źródeł przychodów (CIT)

Wyodrębnienie w CIT dwóch źródeł przychodów: (i) zysków kapitałowych, (ii) pozostałych zysków.

Brak możliwości łączenia dochodów oraz strat z poszczególnych źródeł.

Dotyczy to również przychodów i kosztów uzyskanych za pośrednictwem  m. in.  spółek osobowych.

Konieczność odrębnej kalkulacji dochodów z zysków kapitałowych i oddzielnie dochodów z działalności gospodarczej. 

Brak możliwości kompensacji przychodów z działalności gospodarczej ze stratami z zysków kapitałowych i odwrotnie.

Wydatki na usługi niematerialne / wydatki na korzystanie z WNiP / znaki towarowe (PIT/CIT)

Wprowadzenie limitu dla wydatków przekraczających 3 mln zł stanowiących koszty pośrednie na usługi niematerialne oraz na korzystanie z WNiP, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych oraz mających siedzibę w „rajach podatkowych”.

W takim przypadku limit wyniesie 5% wskaźnika EBIDTA (wartość zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację).  

Ograniczenia dotyczą m.in. wydatków na usługi doradcze, reklamowe, opłaty i należności za korzystanie z niektórych WNiP (m. in. znaków towarowych). 

Ograniczenia także dla przychodu rozpoznanego przy zbyciu WNiP wykorzystywanych na podstawie licencji bądź odkupionych, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. 

W przypadku jednak gdy pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało zawarte porozumienie cenowe APA ograniczenia te nie będą miały zastosowania.

Zmiany odczuwalne dla podatników przeprowadzających wiele transakcji dotyczących usług niematerialnych z podmiotami powiązanymi.

Bez ograniczenia będą oni mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki dot. objętych regulacją usług jedynie do 3 mln zł oraz objęte porozumieniami APA.

Zmniejszenie opłacalności sprzedaży znaków towarowych w celu ich amortyzacji.

Koszty finansowania dłużnego (CIT)

Ograniczenie zaliczenia do kosztów nadwyżki finansowania dłużnego (różnica między odsetkami zapłaconymi przez podatnika a uzyskanym przychodem z odsetek) do 30% EBITDA. Pozostała część kosztów będzie mogła być odliczona w kolejnych latach.

Ograniczenie będzie miało zastosowanie do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przekraczającego 3 mln zł. 

Poza obecnymi ograniczeniami limit obejmie (i) koszty zabezpieczenia zobowiązań, (ii) część odsetkową rat leasingowych, (iii) prowizje za udzielenie finansowania oraz (iv) kary i odsetki za opóźnienia w spłacie zobowiązań.

Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego.

Umożliwienie rozliczania kosztów w kolejnych latach (maksymalnie 5 lat po poniesieniu kosztu); nie dotyczy podmiotów – sukcesorów.

Programy motywacyjne (PIT)

Wprowadzenie regulacji wyłączającej przychody uzyskiwane z programów motywacyjnych ze źródła z kapitałów pieniężnych (19% stawka podatku) i zaliczenie ich do przychodu ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście. 

Uregulowano moment opodatkowania dochodów ze zbycia akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych.  Dochód do opodatkowania powstawać będzie w momencie zbycia tych akcji.

Opodatkowanie przychodów z programów motywacyjnych według skali podatkowej (18% i 32%)

Aport przedsiębiorstwa / ZCP (CIT)

Wprowadzenie małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w stosunku do aportów przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Organy będą mogły badać czy takie transakcje mają uzasadnienie biznesowe.

Konieczność szczegółowej oceny przez podatników CIT ryzyka opodatkowania aportu przedsiębiorstwa lub ZCP nawet przy korzyści z optymalizacji nieprzekraczającej 100 tys. zł.

Podział przez wydzielenie (PIT/CIT)

Wprowadzenie regulacji wskazującej, że przy podziale majątku spółki (niestanowiącego ZCP) koszt uzyskania przychodu ustala się od wartości stanowiącej nadwyżkę wartości emisyjnej udziałów (akcji).

Wyłączenie możliwości optymalizacji z wykorzystaniem podziału przez wydzielenie. Nadal jednak neutralne podatkowo pozostaną podziały przez wydzielenie ZCP (pod warunkiem uzasadnienia ekonomicznego).

Ograniczenie rozliczania kosztów finansowania nabycia udziałów lub akcji (CIT)

Wprowadzenie wyłączenia możliwości uznawania za koszty podatkowe m.in. odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania nabycia udziałów lub akcji w szczególności w przypadku połączenia spółki nabywającej i nabywanej oraz utworzenia PGK.

Zmniejszenie atrakcyjności stosowania schematu debt-push down z uwagi na wyłączenie możliwości kwalifikowania wydatków na finansowanie zewnętrzne jako kosztów podatkowych.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych* (CIT)

Wprowadzenie regulacji wskazującej, że wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie wnoszącego.

Przychodem będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze.

Koszty uzyskania przychodów rozliczane będą na zasadach ogólnych.

Zmiana może skutkować zmniejszeniem atrakcyjności inwestowania przez inwestorów zewnętrznych. 

*Wydaje się, że regulacja może zostać wprowadzona w wyniku błędu ustawodawcy.

Podatkowe grupy kapitałowe (CIT)

Najważniejsze zmiany:

- obniżenie z 1.000.000 PLN do 500.000 PLN przeciętnej wysokości kapitału zakładowego jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK;

- obniżenie z 95% do 75% wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych;

- obniżenie z 3% do 2% poziomu dochodowości PGK;

- skrócenie limitu zgłoszenia umowy o utworzeniu PGK do właściwego organu z trzech miesięcy do 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK;

- wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym – w przypadku naruszenia przez PGK warunków jej funkcjonowania (poza warunkiem dotyczącym dochodowości)  -  spółki tworzące uprzednio PGK będą musiały rozliczyć podatek do maksymalnie 3 lat, tak jakby PGK w tym czasie nie istniała (czyli poprzez rozliczenie CIT przez każdą ze spółek z osobna),

- konieczność stosowania warunków rynkowych w transakcjach między członkami PGK.

Liberalizacja wymogów dotyczących tworzenia i funkcjonowania PGK.

Ograniczenie możliwości optymalizacji z użyciem PGK w przypadku rozwiązania.

Ograniczenie możliwości rozpoznania kosztów przy darowiźnie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych* (PIT)

Wprowadzenie regulacji zgodnie z którą nie uznaje się za KUP odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeśli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych otrzymanych drogą darowizny bądź spadku, m. in. pomiędzy osobami najbliższymi.

*Stosownie do informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów regulacje te powinny zostać zniesione.

Amortyzacja (PIT/CIT)

Podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana może zachęcić w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do zwiększenia wydatków inwestycyjnych.

Najem prywatny – ryczałt (RYCZAŁT)

Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego (100 tys. zł), który warunkowałby możliwość stosowania ryczałtu (8,5 %) od przychodów z tzw. najmu prywatnego. Przekroczenie limitu skutkowałoby zastosowaniem wyższej stawki podatku (12,5 %) w zakresie kwoty nadwyżki.

Zmianę mogą odczuć osoby, które wynajmują kilka nieruchomości w wysokich cenach, dotychczas ustawodawca nie przewidywał bowiem żadnego limitu. 

Zmiana nie dotyczy podmiotów wynajmujących nieruchomości w ramach działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.

Podział wyniku finansowego (CIT)

Doprecyzowanie regulacji dotyczącej wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących podział wyniku finansowego. 

Przedsiębiorstwa nie będą mogły zaliczać do KUP m. in. nagród i premii z opodatkowanego zysku.

Leasing (CIT)

Wprowadzenie zasady stanowiącej, że odliczenie wstępnej opłaty leasingowej i raty leasingu odbywać będzie się w tym samym momencie, w którym zostanie ujęta dla celów bilansowych (rozliczenie w czasie).

Wydłużenie okresu zaliczania opłat i rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingobiorców korzystających z leasingu operacyjnego.

Działalność twórcza (PIT)

Doprecyzowanie regulacji obejmującej podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów działalność twórcza w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

Łączne koszty uzyskania przychodów nie będą mogły przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - 85 528 złotych. Ograniczenie możliwości stosowania powyższych kosztów dla niektórych profesji, np.: branży IT. Możliwość zastosowania przepisów dla pracowników zajmujących się działalnością B+R.

Zagraniczna spółka kontrolowana - CFC (PIT/CIT)

Najważniejsze zmiany:

- podniesienie limitu posiadanych udziałów przez podatnika z 25% do 50%, przy czym ten limit zostanie spełniony, gdy rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi przekroczy próg posiadania 50% udziałów w spółce zagranicznej;

- zmiana definicji spółki zagranicznej poprzez dodanie, że rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały w kapitale spółki nieposiadającej siedziby / zarządu na terytorium RP;

- zmniejszenie procentowego udziału przychodów pasywnych uzyskiwanych przez spółkę zagraniczną z 50% do 33% oraz poszerzenie katalogu przychodów pasywnych.

Dostosowane do wymogów unijnej dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Możliwość szacowania wartości usług (CIT)

Wprowadzenie regulacji umożliwiającej organom podatkowym szacowanie wartości transakcji świadczenia usług jeśli cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej.

Ograniczenie dokonywania transakcji „nierynkowych” również pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

Autorzy:

Urszula Płusa-Szpadzik, Project Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Anna Kanclerska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Tomasz Miszograj, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Adam Szmyt, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zdjęcia

Zmian w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r. /shutterstock.com
Zmian w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r. /shutterstock.com

ZFŚS 2020. Komentarz55.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama