REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. - konsekwencje dla podatników

Zmian w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r. /shutterstock.com
Zmian w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r. /shutterstock.com
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

Prezentujemy zestawienie zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2018 r. Jakie konsekwencje dla podatników wiążą się z nowymi regulacjami?

REKLAMA

Autopromocja

W dniu 10 listopada 2017 r. Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej przepisy ustaw o podatkach dochodowych, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany projektowane przez resort finansów mają być odpowiedzią na działania podatników skutkujące obniżaniem podstawy opodatkowania.

Kolejnym krokiem zmian jest podpisanie ustawy przez Prezydenta RP i jej publikacja w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie kilku istotnych obszarów zmian w CIT i PIT, które mogą mieć wpływ na zasady opodatkowania działalności gospodarczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

OBSZAR

ZMIANA

KONSEKWENCJE

Minimalny podatek od nieruchomości (PIT/CIT)

Wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości dla właścicieli nieruchomości komercyjnych (centr handlowych, domów towarowych, budynków biurowych), których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Miesięczny podatek ustalony w wysokości 0,035% wartości początkowej.

Opodatkowanie właścicieli niektórych budynków handlowo-usługowych i biurowych.

Wyodrębnienie źródeł przychodów (CIT)

Wyodrębnienie w CIT dwóch źródeł przychodów: (i) zysków kapitałowych, (ii) pozostałych zysków.

Brak możliwości łączenia dochodów oraz strat z poszczególnych źródeł.

Dotyczy to również przychodów i kosztów uzyskanych za pośrednictwem  m. in.  spółek osobowych.

Konieczność odrębnej kalkulacji dochodów z zysków kapitałowych i oddzielnie dochodów z działalności gospodarczej. 

Brak możliwości kompensacji przychodów z działalności gospodarczej ze stratami z zysków kapitałowych i odwrotnie.

Wydatki na usługi niematerialne / wydatki na korzystanie z WNiP / znaki towarowe (PIT/CIT)

Wprowadzenie limitu dla wydatków przekraczających 3 mln zł stanowiących koszty pośrednie na usługi niematerialne oraz na korzystanie z WNiP, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych oraz mających siedzibę w „rajach podatkowych”.

W takim przypadku limit wyniesie 5% wskaźnika EBIDTA (wartość zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację).  

Ograniczenia dotyczą m.in. wydatków na usługi doradcze, reklamowe, opłaty i należności za korzystanie z niektórych WNiP (m. in. znaków towarowych). 

Ograniczenia także dla przychodu rozpoznanego przy zbyciu WNiP wykorzystywanych na podstawie licencji bądź odkupionych, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. 

W przypadku jednak gdy pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało zawarte porozumienie cenowe APA ograniczenia te nie będą miały zastosowania.

Zmiany odczuwalne dla podatników przeprowadzających wiele transakcji dotyczących usług niematerialnych z podmiotami powiązanymi.

Bez ograniczenia będą oni mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki dot. objętych regulacją usług jedynie do 3 mln zł oraz objęte porozumieniami APA.

Zmniejszenie opłacalności sprzedaży znaków towarowych w celu ich amortyzacji.

Koszty finansowania dłużnego (CIT)

Ograniczenie zaliczenia do kosztów nadwyżki finansowania dłużnego (różnica między odsetkami zapłaconymi przez podatnika a uzyskanym przychodem z odsetek) do 30% EBITDA. Pozostała część kosztów będzie mogła być odliczona w kolejnych latach.

Ograniczenie będzie miało zastosowanie do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przekraczającego 3 mln zł. 

Poza obecnymi ograniczeniami limit obejmie (i) koszty zabezpieczenia zobowiązań, (ii) część odsetkową rat leasingowych, (iii) prowizje za udzielenie finansowania oraz (iv) kary i odsetki za opóźnienia w spłacie zobowiązań.

Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego.

Umożliwienie rozliczania kosztów w kolejnych latach (maksymalnie 5 lat po poniesieniu kosztu); nie dotyczy podmiotów – sukcesorów.

Programy motywacyjne (PIT)

Wprowadzenie regulacji wyłączającej przychody uzyskiwane z programów motywacyjnych ze źródła z kapitałów pieniężnych (19% stawka podatku) i zaliczenie ich do przychodu ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście. 

Uregulowano moment opodatkowania dochodów ze zbycia akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych.  Dochód do opodatkowania powstawać będzie w momencie zbycia tych akcji.

Opodatkowanie przychodów z programów motywacyjnych według skali podatkowej (18% i 32%)

Aport przedsiębiorstwa / ZCP (CIT)

Wprowadzenie małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w stosunku do aportów przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Organy będą mogły badać czy takie transakcje mają uzasadnienie biznesowe.

Konieczność szczegółowej oceny przez podatników CIT ryzyka opodatkowania aportu przedsiębiorstwa lub ZCP nawet przy korzyści z optymalizacji nieprzekraczającej 100 tys. zł.

Podział przez wydzielenie (PIT/CIT)

Wprowadzenie regulacji wskazującej, że przy podziale majątku spółki (niestanowiącego ZCP) koszt uzyskania przychodu ustala się od wartości stanowiącej nadwyżkę wartości emisyjnej udziałów (akcji).

Wyłączenie możliwości optymalizacji z wykorzystaniem podziału przez wydzielenie. Nadal jednak neutralne podatkowo pozostaną podziały przez wydzielenie ZCP (pod warunkiem uzasadnienia ekonomicznego).

Ograniczenie rozliczania kosztów finansowania nabycia udziałów lub akcji (CIT)

Wprowadzenie wyłączenia możliwości uznawania za koszty podatkowe m.in. odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania nabycia udziałów lub akcji w szczególności w przypadku połączenia spółki nabywającej i nabywanej oraz utworzenia PGK.

Zmniejszenie atrakcyjności stosowania schematu debt-push down z uwagi na wyłączenie możliwości kwalifikowania wydatków na finansowanie zewnętrzne jako kosztów podatkowych.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych* (CIT)

Wprowadzenie regulacji wskazującej, że wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie wnoszącego.

Przychodem będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze.

Koszty uzyskania przychodów rozliczane będą na zasadach ogólnych.

Zmiana może skutkować zmniejszeniem atrakcyjności inwestowania przez inwestorów zewnętrznych. 

*Wydaje się, że regulacja może zostać wprowadzona w wyniku błędu ustawodawcy.

Podatkowe grupy kapitałowe (CIT)

Najważniejsze zmiany:

- obniżenie z 1.000.000 PLN do 500.000 PLN przeciętnej wysokości kapitału zakładowego jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK;

- obniżenie z 95% do 75% wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych;

- obniżenie z 3% do 2% poziomu dochodowości PGK;

- skrócenie limitu zgłoszenia umowy o utworzeniu PGK do właściwego organu z trzech miesięcy do 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK;

- wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym – w przypadku naruszenia przez PGK warunków jej funkcjonowania (poza warunkiem dotyczącym dochodowości)  -  spółki tworzące uprzednio PGK będą musiały rozliczyć podatek do maksymalnie 3 lat, tak jakby PGK w tym czasie nie istniała (czyli poprzez rozliczenie CIT przez każdą ze spółek z osobna),

- konieczność stosowania warunków rynkowych w transakcjach między członkami PGK.

Liberalizacja wymogów dotyczących tworzenia i funkcjonowania PGK.

Ograniczenie możliwości optymalizacji z użyciem PGK w przypadku rozwiązania.

Ograniczenie możliwości rozpoznania kosztów przy darowiźnie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych* (PIT)

Wprowadzenie regulacji zgodnie z którą nie uznaje się za KUP odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeśli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych otrzymanych drogą darowizny bądź spadku, m. in. pomiędzy osobami najbliższymi.

*Stosownie do informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów regulacje te powinny zostać zniesione.

Amortyzacja (PIT/CIT)

Podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana może zachęcić w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do zwiększenia wydatków inwestycyjnych.

Najem prywatny – ryczałt (RYCZAŁT)

Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego (100 tys. zł), który warunkowałby możliwość stosowania ryczałtu (8,5 %) od przychodów z tzw. najmu prywatnego. Przekroczenie limitu skutkowałoby zastosowaniem wyższej stawki podatku (12,5 %) w zakresie kwoty nadwyżki.

Zmianę mogą odczuć osoby, które wynajmują kilka nieruchomości w wysokich cenach, dotychczas ustawodawca nie przewidywał bowiem żadnego limitu. 

Zmiana nie dotyczy podmiotów wynajmujących nieruchomości w ramach działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.

Podział wyniku finansowego (CIT)

Doprecyzowanie regulacji dotyczącej wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących podział wyniku finansowego. 

Przedsiębiorstwa nie będą mogły zaliczać do KUP m. in. nagród i premii z opodatkowanego zysku.

Leasing (CIT)

Wprowadzenie zasady stanowiącej, że odliczenie wstępnej opłaty leasingowej i raty leasingu odbywać będzie się w tym samym momencie, w którym zostanie ujęta dla celów bilansowych (rozliczenie w czasie).

Wydłużenie okresu zaliczania opłat i rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingobiorców korzystających z leasingu operacyjnego.

Działalność twórcza (PIT)

Doprecyzowanie regulacji obejmującej podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów działalność twórcza w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

Łączne koszty uzyskania przychodów nie będą mogły przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - 85 528 złotych. Ograniczenie możliwości stosowania powyższych kosztów dla niektórych profesji, np.: branży IT. Możliwość zastosowania przepisów dla pracowników zajmujących się działalnością B+R.

Zagraniczna spółka kontrolowana - CFC (PIT/CIT)

Najważniejsze zmiany:

- podniesienie limitu posiadanych udziałów przez podatnika z 25% do 50%, przy czym ten limit zostanie spełniony, gdy rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi przekroczy próg posiadania 50% udziałów w spółce zagranicznej;

- zmiana definicji spółki zagranicznej poprzez dodanie, że rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały w kapitale spółki nieposiadającej siedziby / zarządu na terytorium RP;

- zmniejszenie procentowego udziału przychodów pasywnych uzyskiwanych przez spółkę zagraniczną z 50% do 33% oraz poszerzenie katalogu przychodów pasywnych.

Dostosowane do wymogów unijnej dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Możliwość szacowania wartości usług (CIT)

Wprowadzenie regulacji umożliwiającej organom podatkowym szacowanie wartości transakcji świadczenia usług jeśli cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej.

Ograniczenie dokonywania transakcji „nierynkowych” również pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

Autorzy:

Urszula Płusa-Szpadzik, Project Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Anna Kanclerska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Tomasz Miszograj, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Adam Szmyt, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA