REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusz cypryjski dedykowany inwestycjom w Polsce. Remedium na mankamenty FIZów

Maria Jaskólska

REKLAMA

Fundusze inwestycyjne zamknięte (dalej „FIZ”) od pewnego czasu stanowią dość popularne wehikuły inwestycyjne, dzięki którym podatnik może w sposób legalny ograniczyć wysokość obciążeń podatkowych. Czy na pewno jednak popularność FIZów oznacza, że stanowią najbardziej optymalną formę prowadzenia inwestycji na terenie Polski?

Dzięki zmianom w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym od stycznia 2011 roku odpowiedź twierdząca na tak postawione pytanie nie jest już do końca pewna.

Autopromocja

Wehikuł inwestycyjny z zastosowaniem FIZu

Fundusz inwestycyjny zamknięty jest tworzony i zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, która pełni nadzór nad jego działalnością. Pieczę nad aktywami funduszu pełni bank - depozytariusz, u którego przechowywane są aktywa takiego funduszu. Inwestor może wnieść do funduszu albo kapitał (dokonując wpłat pieniężnych do funduszu), albo bezpośrednio wnosząc do funduszu aktywa (min. papiery wartościowe, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością).

Przy zastosowaniu odpowiedniego doboru podmiotów uczestniczących w strukturze z udziałem funduszu podatkowi będą podlegały wyłącznie wypłaty na ostatnim szczeblu - do uczestnika funduszu posiadającego certyfikaty inwestycyjne. Do czasu wypłaty środków na rzecz uczestnika - cała struktura będzie zwolniona z podatku dochodowego.

Standardowy wehikuł optymalizacyjny z udziałem FIZu wygląda następująco:  uczestnik (zazwyczaj osoba fizyczna) posiada papiery wartościowe emitowane przez FIZ - tzn. certyfikaty inwestycyjne, zaś FIZ lokuje aktywa w akcje emitowane przez spółki komandytowo-akcyjne, wykonujące działalność operacyjną (handlową, produkcyjną) albo inwestycyjną (np. posiadając nieruchomości).

Poniższy schemat pokazuje standardową strukturę, pozwalającą na oszczędność podatkową:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

 

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, w której występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusz, prowadzący całość spraw spółki i odpowiadający za niewykonane zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń oraz akcjonariusz - który odpowiada wyłącznie do wartości wniesionego do spółki wkładu na poczet akcji. Z punktu widzenia prawa podatkowego spółka komandytowo-akcyjna, jako spółka osobowa, jest transparentna dla celów podatku dochodowego, co oznacza, że dla celów podatkowych nie jest traktowana jako podatnik podatku dochodowego - podatnikami są jej poszczególni wspólnicy. Dzięki transparentności spółki komandytowo-akcyjnej przychody z tytułu wykonywanej operacyjnej działalności są opodatkowane na poziomie funduszu inwestycyjnego, który jest całkowicie z podatku zwolniony. W związku z tym, efektywne opodatkowanie działalności gospodarczej (z tytułu posiadanych akcji spółki komandytowo-akcyjnej) wynosi 0%.

W przypadku gdyby fundusz lokował swoje aktywa w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wówczas dochody z tej działalności byłyby opodatkowane 19% podatkiem dochodowym na poziomie spółki. Przychody z tytułu dywidendy oraz przychody z tytułu sprzedaży udziałów byłyby z podatku zwolnione. Dzięki inwestycji poprzez spółkę transparentną wehikuł pozwala na zaoszczędzenie 19% podatku dochodowego od prowadzonej działalności operacyjnej.

 

Dopóki środki pozostają w funduszu i są reinwestowane, dopóty zyski z działalności operacyjnej są zupełnie z podatku zwolnione. Podatek w wysokości 19% pojawi się dopiero na etapie wypłaty uczestnikowi FIZu, będącemu osobą fizyczną i rezydentem w Polsce, dochodów z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym - albo w postaci udziału w zysku czy dochodu funduszu (quasi dywidenda) albo z tytułu umorzenia posiadanych przez niego certyfikatów inwestycyjnych, co ilustruje następujący schemat:

Drobna modyfikacja struktury pozwala na zaoszczędzenie 10% podatku od kwot wypłacanych inwestorom. Modyfikacja taka polega na „wprowadzeniu” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na przykład cypryjskiej, jako pośrednika pomiędzy funduszem a Inwestorem. Wypłata środków z funduszu do spółki cypryjskiej jest zwolniona z podatku u źródła w Polsce, a na poziomie spółki cypryjskiej - zwolnieniu z podatku podlegają dochody z tytułu posiadanych papierów wartościowych.

Taka ulepszona struktura prezentuje się następująco:

Autopromocja

Przy wypłacie dywidendy ze spółki cypryjskiej do osoby fizycznej będącej polskim rezydentem możliwe jest zaliczenie na poczet podatku w Polsce 10% podatku hipotetycznie pobranego na Cyprze z tytułu podatku u źródła. Jako że podatek ten pobierany nie jest, polski podatnik jest obciążony jedynie 9% podatkiem.

Gdyby przyjąć, że przedmiotem lokat funduszu byłyby tylko udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wówczas z podatkowego punktu widzenia inwestycja poprzez FIZ nie byłaby w ogóle opłacalna - ten sam skutek można w zasadzie osiągnąć, prowadząc inwestycje poprzez spółki cypryjskie.

Minusy polskiego FIZu

Szeroko powyżej opisany wariant, pomimo niewątpliwej korzyści podatkowej, ma szereg minusów, w tym dwa najważniejsze:

1) Po pierwsze: Ustawa regulująca funkcjonowanie FIZów wprowadza szereg rygorów dotyczących min. realizacji polityki inwestycyjnej przez fundusz - innymi słowy - nie we wszystkie aktywa fundusz może inwestować i nie zawsze może inwestować w taki sposób, w jaki by tego sobie inwestorzy życzyli.

Fundusz związany jest tzw. zasadami dywersyfikacji lokat, nakazującymi mu uczestniczyć w co najmniej 5 różnych inwestycjach o podobnej wartości, z których wartość każdej nie będzie przekraczała 20% wartości aktywów funduszu.

 

W efekcie tego po upływie okresu karencji, wynoszącego zależnie od typu funduszu 2 albo 3 lata licząc od dnia rejestracji, w funduszu powinno działać co najmniej 5 spółek komandytowo-akcyjnych, każda o wartości do 20% wartości aktywów tego funduszu, co ilustruje poniższy schemat:

2) Po drugie: Powyżej opisany wehikuł z udziałem funduszu inwestycyjnego jest drogi w obsłudze, głównie przez konieczność opłacenia udziału Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i banku depozytariusza - zaczyna opłacać się dopiero przy dochodach z działalności operacyjnej, wynoszących nie mniej niż 1 mln zł rocznie, a to przy założeniu, że uzyskane środki nie będą wypłacane do inwestorów.

3) Po trzecie: czas rejestracji funduszu lub czas niezbędny do dokonania zmian w treści statutu to proces długotrwały, zazwyczaj trwający dłużej niż 3 miesiące.

Dodać do tego należy, że polski rząd zamierza zmienić ustawę o funduszach inwestycyjnych i podatku dochodowym od osób prawnych w taki sposób, aby ograniczyć dostępność niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dla mniejszych inwestorów. Obok wielu korzystnych zmian dotyczących funkcjonowania funduszy inwestycyjnych projekt z dnia 29 czerwca 2011 r.  zakłada, że fundusze takie będą wyłącznie funduszami dla większych inwestorów - zgodnie z planowaną zmianą minimalna wartość certyfikatu inwestycyjnego nie może być niższa niż równowartość 40.000 euro.

ICIS

Od stycznia 2011 roku zagraniczne fundusze inwestycyjne osiągające dochody w Polsce są zwolnione z podatku dochodowego, dzięki temu w Polsce mogą zostać zaoferowane konkurencyjne względem polskich FIZów wehikuły zagraniczne. Jednym z takich wehikułów jest cypryjski fundusz prywatny, International Collective Scheme, działający w formie spółki kapitałowej - Private International Investment Company (dalej „ICIS”).

Rozwiązanie z udziałem ICIS to:

- Ma zalety inwestowania za pośrednictwem FIZu - pozwala na zredukowanie podatku dochodowego od działalności operacyjnej wykonywanej w Polsce praktycznie do 0, przy zastosowaniu podobnego do FIZu modelu, tzn. przy realizowaniu inwestycji w akcje spółki komandytowo-akcyjnej;

- Jest prostsze i bardziej przejrzyste - Inwestor nie musi budować aż 4-poziomowej struktury, aby uzyskać takie same korzyści podatkowe -  wystarczą tylko 3 poziomy, aby struktura była neutralna podatkowo do chwili wypłaty środków do ostatecznego Inwestora, co opodatkowane będzie na poziomie 9%;

- Jest bardziej elastyczne - umożliwia prowadzenie jednej inwestycji przez cały okres funkcjonowania funduszu - nie wymaga stosowania ograniczeń dywersyfikacji lokat, w tym w szczególności konieczności rozdrabniania kapitału do 5 różnych inwestycji;

- Jest szybsze w implementacji - jeżeli Inwestor ma już strukturę z udziałem spółki cypryjskiej, wówczas wystarczy tylko dokonać rejestracji spółki jako funduszu;

- Jest znacznie tańsze od struktur z udziałem polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego; a ponadto jeżeli wejdą w życie zakładane zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych i podatku dochodowym od osób prawnych -w przypadku funduszu ICIS, dla zachowania korzyści podatkowej, wartość jednostki uczestnictwa w tym funduszu będzie mogła się ukształtować dowolnie, a nie jak w przypadku polskiego FIZu - wynosić nie mniej niż 40.000 euro.

 

Na Cyprze fundusz może być utworzony i działać w formie spółki kapitałowej, np. limited liability company - będzie to tzw. fundusz International Investment Company. Jeżeli propozycja nabycia jednostek uczestnictwa w tym funduszu będzie kierowana wyłącznie do ograniczonego grona podmiotów (do 99) w formie oferty niepublicznej - taki fundusz będzie funduszem prywatnym, którego zasady funkcjonowania w głównej mierze będą zależały od inwestorów, a w mniejszym - będą podlegały ustawowym ograniczeniom.

Struktura z ICIS prezentuje się następująco:


Inwestor obejmuje, lub nabywa udziały w cypryjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powołuje menedżera i wybiera bank, który będzie pełnił funkcję depozytariusza, a następnie wnioskuje o uzyskanie licencji na prowadzenie działalności w formie funduszu. Jeżeli Inwestor posiada już strukturę ze spółką cypryjską, wówczas może istniejącą już cypryjską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcić w fundusz ICIS.

ICIS nie musi zarządzać spółka podlegająca takim ograniczeniom jak towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Funduszem mogą zarządzać także osoby fizyczne. Jeżeli Inwestor cieszy się dobrą reputacją i wykaże się wystarczającym w ocenie cypryjskiego regulatora doświadczeniem, może współuczestniczyć w zarządzaniu aktywami funduszu obok menedżerów cypryjskich. Podobnie jak w przypadku spółek cypryjskich, konieczne jest, aby w składzie zarządu funduszu przeważały osoby będące rezydentami cypryjskimi.

ICIS nie musi podlegać zasadom dywersyfikacji lokat. Jeżeli taka jest wola menedżerów i Inwestorów, fundusz przez cały okres funkcjonowania może lokować aktywa wyłącznie w jeden przedmiot lokat.

Taka struktura będzie opodatkowana w następujący sposób:

Dochody z tytułu posiadanych akcji spółki komandytowo-akcyjnej są z podatku zwolnione w Polsce. Na Cyprze, zgodnie z zapisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, fundusz z tytułu tych dochodów nie będzie podlegał opodatkowaniu. Z tytułu sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej będzie opodatkowany na poziomie 0,425%. Wypłata dochodów z funduszu do polskiego rezydenta będzie opodatkowana na poziomie 9%.

Na koniec należy poczynić  takie zastrzeżenie, że opisywana powyżej „9%” pozostaje aktualna we wszystkich wariantach do czasu wejścia w życie zapowiadanych zmian umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem, o które omawiane były w jednym z ostatnich artykułów.

Maria Jaskólska

aplikant adwokacki

www.taxwaysgroup.com

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Tax Care
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA