Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składki członkowskie a koszty uzyskania przychodów

Składki członkowskie a koszty uzyskania przychodów
Składki członkowskie a koszty uzyskania przychodów
Czy składki członkowskie płacone przez podatników podatku dochodowego z tytułu udziału w różnych organizacjach (np. przedsiębiorców, czy pracodawców, organizacjach samorządu zawodowego) są kosztem uzyskania przychodu? Czy można zaliczyć do kosztów składki opłacane z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce?

Składki członkowskie płacone przez podatnika a koszty podatkowe - przepisy

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 30) ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:
a) wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,
b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł.

Dość podobna jest regulacja w art. 16 ust. 1 pkt 37) ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:
a) składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej,
b) (uchylona)
c) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Obowiązkowa i dobrowolna przynależność do organizacji

Z cytowanych wyżej przepisów wyraźnie wynika, że składki i inne opłaty z tytułu obowiązkowej przynależności podatnika do danej organizacji można ująć jako koszty uzyskania przychodu na ogólnych zasadach.

Obowiązkowa jest przynależność osób wykonujących niektóre zawody do organizacji samorządów tych zawodów.

Przykładowo obowiązkowe jest członkostwo lekarzy w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych w izbach pielęgniarek i położnych, farmaceutów w izbach  aptekarskich adwokatów, aplikantów adwokackich, radców prawnych, aplikantów radcowskich, notariuszy architektów, czy inżynierów budownictwa, w odpowiednich organizacjach samorządu zawodowego.

Natomiast składki i inne opłaty z tytułu dobrowolnego członkostwa w różnych organizacjach nie są kosztami podatkowymi z wyżej wskazanymi wyjątkami.

W tym kontekście warto przytoczyć interpretację indywidualną z 8 lipca 2020 r. – sygn. 0115-KDIT3.4011.350.2020.2.MK, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził m.in.:

(…) co do zasady, składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Odmienna sytuacja ma miejsce, kiedy przynależność do określonego samorządu zawodowego jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do prowadzenia danego rodzaju praktyki, działalności zawodowej, czy jak w omawianym przypadku - udzielania świadczeń zdrowotnych. Tak jest w przypadku lekarza, który wykonujące zawód podlega wpisowi na listę członków okręgowej izby lekarskiej i z tego tytułu ciąży na nim ustawowy obowiązek opłacania składki na rzecz samorządu lekarskiego. Podobnie jest w przypadku innych wolnych zawodów, m.in. adwokata, doradcy podatkowego, architekta, inżyniera. Wykonywanie tych profesji wiąże się z koniecznością przynależności do określonych zrzeszeń i obowiązkiem uiszczania składek członkowskich. W konsekwencji, w przypadku składek obowiązkowych (składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa lub składek, których obowiązek opłacania wynika wprost z przepisów), zasadą jest możliwość zaliczenia ich do kosztów, chyba że przepisy stanowią inaczej.
Z punktu widzenia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłacenie składek członkowskich w takim przypadku jest ściśle powiązane z przychodami podatkowymi. Jednocześnie w pełni spełniona jest definicja kosztu podatkowego zawarta w art. 22 ww. ustawy. Wydatek ten nie jest też wymieniony w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, tj. katalogu kosztów niestanowiącym kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku opłaconą składkę można zaliczyć do kosztów podatkowych.
(…) stanowisko Wnioskodawczyni (w zakresie wyznaczonym pytaniem zawartym we wniosku), że na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje jej prawo zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Spółkę, jako koszt uzyskania przychodu wydatku z tytułu zapłaconej przez Wnioskodawczynię składki członkowskiej na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej - uznać należy za prawidłowe
.

Składki na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Co to są „odrębne ustawy”?

Jednym z tych wyjątków jest możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów (w PIT i CIT) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, „działających na podstawie odrębnych ustaw” do wysokości ww. limitu kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Podatnicy mają wątpliwości odnośnie tego o jakie organizacje chodzi w ww. przepisach, bo określenie tam użyte „działających na podstawie odrębnych ustaw” nie jest jasne.

Zdaniem organów podatkowych, w wyżej cytowanych przepisach jest mowa o organizacjach, które ze swej natury mogą zrzeszać tylko przedsiębiorców i pracodawców oraz działają na podstawie odrębnej dla określonej kategorii podmiotów ustawy, a nie ogólnej regulacji – ustawy Kodeks spółek handlowych czy Prawo o stowarzyszeniach, skierowanych do szerszej liczby podmiotów czy ogółu społeczeństwa, gwarantującej wolność zrzeszania się.
Tak np. uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.26.2022.1.BD.

Dlatego w interpretacji tej organ podatkowy odmówił podatnikowi prawa zaliczenia do kosztów podatkowych (w ramach limitu dla składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców) składek członkowskich z tytułu uczestnictwa w organizacjach przedsiębiorców z siedzibą na terytorium Belgii i Australii działających na podstawie kodeksu spółek i stowarzyszeń obowiązujących w tych państwach.

Składki na rzecz stowarzyszeń księgowych

Podobnie w interpretacji z 8 lipca 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.321.2020.3.AP) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że składki członkowskie na rzecz zagranicznych stowarzyszeń księgowych nie spełniają wszystkich warunków art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy o PIT, a tym samym wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Bowiem stowarzyszenia te działają na podstawie ogólnych przepisów dot. stowarzyszeń a nie na podstawie „odrębnych ustaw” właściwych ze względu na wskazaną w przepisie cechę przynależności do danej kategorii.

Dyrektor KIS porównał te organizacje do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którego członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością – nie musi być przy tym ani pracodawcą, ani przedsiębiorcą.

Zdaniem Dyrektora KIS odrębnymi ustawami, o których mowa w powołanym powyżej przepisie (art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) są, np. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, czy też inne ustawy regulujące działalność samorządowych organizacji przedsiębiorców. Zatem organizacjami, o których mowa w omawianym przepisie są zasadniczo te z nich, które ze swej natury mogą zrzeszać tylko przedsiębiorców i pracodawców, jak np. organizacje przewidziane w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r., poz. 1267), ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 579, z późn. zm.), ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 1989 r., Nr 35, poz. 194, z późn. zm.).

Podobna argumentacja leżała u podstaw interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 grudnia 2016 r. (sygn. 3063-ILPB2.4510.138.2016.1.PS), w której wprost stwierdzono, że składki opłacane z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Izby gospodarcze, organizacje pracodawców

(…) składki członkowskie opłacane na rzecz organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o organizacjach pracodawców oraz izbach gospodarczych, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów do wysokości limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast składki opłacane na rzecz stowarzyszeń działających w oparciu o przepisy ustawy o prawie o stowarzyszeniach nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2020 r. – sygn. 0114-KDIP2-1.4010.182.2020.1.OK).

Spółka wskazała, że należy do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz do Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Działanie wymienionych Izb Gospodarczych jest oparte na ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1218, dalej: „ugos”). Zgodnie z art. 1 ugos, przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej ustawy i statutów. Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej (art. 2 ugos).

Należy zatem stwierdzić, że wymóg, by organizacja działała na podstawie odrębnej ustawy został zachowany. Przy czym, z postanowień zaprezentowanej odrębnej ustawy wynika, że organizacje, do których przynależy Wnioskodawca dobrowolnie, zrzeszają przedsiębiorców. Spółka zaznaczyła również, że dzięki przynależności do ww. Izb Gospodarczych zapewnia sobie liczne korzyści, które mają wpływ na osiąganie przez nią przychodów lub na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Oznacza to, że Wnioskodawca – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) updop – do kosztów uzyskania przychodów może zliczyć składki na rzecz ww. Izb Gospodarczych do wysokości limitu określonego w tym przepisie. (interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2017 r. – sygn. 0111-KDIB2-1.4010.256.2017.1.JP).

Polska Rada Biznesu

(…) Wnioskodawca nie jest uprawniony do zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych składek członkowskich z tytułu uczestnictwa prokurenta reprezentującego Wnioskodawcę w Polskiej Radzie Biznesu działającej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w ramach limitu dla składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, albowiem ustawa na podstawie której działa ww. Stowarzyszenie nie stanowi ustawy określonej w art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, warunkującej możliwość skorzystania z wyjątku określonego w tym przepisie.

Oczywiście tut. Organ nie kwestionuje, iż członkostwo w przedmiotowej organizacji można oceniać w aspekcie możliwości osiągnięcia z tego tytułu przez Wnioskodawcę przychodów, czy też zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, jednak jednoznaczne postanowienia cytowanego przepisu przesądzają, że poniesione z tego tytułu składki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2020 r. – sygn. 0111-KDIB1-1.4010.185.2020.1.BK).

Paweł Huczko

PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Błędy w sprawozdaniu finansowym – rodzaje i korekta
  Jakie błędy można popełnić sporządzając sprawozdanie finansowe? Jak poprawić te błędy? Jak korygować błędy w sprawozdaniu finansowym przed jego zatwierdzeniem a jak po zatwierdzeniu?
  Praca z domu a rachunki za prąd (energię elektryczną)
  Od momentu odwołania stanu epidemii w naszym kraju, wiele firm zdecydowało się na powrót pracowników do biur. Zgodnie z danymi GUS[1] pozyskanymi podczas badania „Popyt na pracę”, w czerwcu 2022 r. odsetek osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących wyniósł jedynie 3,8%. Zbliżająca się zima, która często niesie za sobą utrudnienia komunikacyjne, może być jednak dla wielu firm dobrym pretekstem do zwiększenia ilości dni pracy zdalnej. Jeśli tak będzie, jak rozsądnie ją zaplanować, by używanie urządzeń elektronicznych nie odbiło się negatywnie na wysokości rachunków za prąd?
  E-bilet autostradowy - gdzie można kupić
  Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała 28 listopada 2022 r., że do sieci dystrybucji e-biletu autostradowego dołączyli nowi partnerzy: firma Neptis S.A. z aplikacją Yanosik oraz Autokonto Sp. z o.o. z aplikacją Autokonto. Ponadto Autopay Mobility Sp. z o.o. rozpoczął wydawanie e-biletów autostradowych poprzez aplikację Banku Millennium.
  Błędna kwota VAT na paragonie fiskalnym - korekta i konsekwencje
  Jakie są konsekwencje błędnego wykazania kwot VAT na paragonach fiskalnych? Przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących regulują tylko kwestię korekty sprzedaży w przypadku zwrotów towarów, uznanych reklamacji oraz tzw. oczywistych pomyłek. Nie oznacza to jednak, że w razie innych błędów korekta zaewidencjonowanej sprzedaży jest niemożliwa. Ponadto ostatnie orzeczenie NSA dotyczące prawa do korekty, gdy zawyżono VAT, mimo że nie zwrócono nadpłaty klientowi, daje nadzieję na trwałą zmianę stanowiska. Szczególnie że NSA zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE w tej sprawie.
  Zerowy VAT na żywność przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku
  Zerowy VAT na żywność - kontynuujemy tę tarczę w takim kształcie, w jakim była do tej pory, przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
  Wyjazdy służbowe, samochód służbowy – jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w kwestii bezpieczeństwa?
  W ramach zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi posługującemu się autem służbowym, pracodawca musi zadbać o przeglądy techniczne auta oraz jego sprawne i kompletne wyposażenie, ale również kontrolować czas spędzony w podróży. Jednak obie strony – pracodawca i pracownik – muszą być świadome, że zaniechanie lub niedopilnowanie swoich obowiązków może prowadzić do kolizji drogowych, a w najgorszym przypadku do poważnych wypadków śmiertelnych.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – listopad/grudzień 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie listopada i grudnia 2022 r.? Najlepiej oprocentowane lokaty i rachunki oszczędnościowe dają w tym momencie zarobić około 8% w skali roku. Takie oferty ma już większość banków. Aby skorzystać z tych ofert trzeba jednak spełnić dodatkowe wymagania.
  Notarialny nakaz zapłaty
  Projekt nowelizacji ustawy o notariacie wprowadza istotne zmiany, których celem jest odciążenie sądów. Wśród najbardziej rewolucyjnych zmian wskazuje się na powierzenie notariuszom kompetencji do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw - czyli prawdopodobnie pod koniec 2023 roku.
  PIT za 2022 rok - najważniejsze ulgi i odliczenia podatkowe dla: rodzica, pracownika i przedsiębiorcy
  Jakie są najważniejsze ulgi i odliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla: rodzica, pracownika i przedsiębiorcy?
  Rozliczenie PIT w 2023 roku - terminy, zasady, ulgi. Co można zrobić w 2022 roku by zapłacić mniejszy podatek?
  Jeszcze tylko przez miesiąc (tj. do końca 2022 roku) możemy realnie wpłynąć na wysokość podatku w 2023 roku w rozliczeniu rocznym PIT. Grudzień to ostatni dzwonek na uruchomienie ulg i odliczeń, które znacząco mogą obniżyć podatek i zyskać dodatkowy zwrot do kieszeni podatnika. Zmiany podatkowe, które wprowadził Polski Ład, powinny zmobilizować każdego Polaka do sprawdzenia jeszcze w tym roku, jak będzie wyglądać jego roczne zeznanie podatkowe. Sprawdź jak to zrobić!
  Przychody nieujawnione – jakimi sankcjami dysponuje administracja skarbowa
  Nieujawnienie całości lub części przychodów. Skutkiem takiego działania może być zakwalifikowanie wzbogacenia się jako przychód z nieujawnionych źródeł oraz kara finansowa.
  Minimalne wynagrodzenie 2023 brutto-netto. Składki ZUS 2023 - pracownicy i przedsiębiorcy
  W 2023 roku dwa razy (1 stycznia i 1 lipca) zmieni się minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie brutto i netto w 2023 roku? Ile wyniosą preferencyjne (obniżone) składki ZUS przedsiębiorców w 2023 roku?
  Czy można wystawić fakturę do paragonu z NIP będącego fakturą uproszczoną?
  Na życzenie nabywców podatnik wystawia paragony z ich NIP. Zdarza się, że po sprzedaży nabywcy zgłaszają się do podatnika, prosząc o wystawienie im faktury do posiadanego paragonu. Czy podatnik może wystawiać takie faktury?
  Refaktura kosztów energii elektrycznej - termin wystawienia faktury i moment powstania obowiązku podatkowego
  Spółka z o.o. refakturuje energię elektryczną na inną firmę, która faktycznie zużywa tę energię. Czy spółka powinna mieć podpisaną z tą firmą umowę, z której będą wynikać kwestie wystawiania faktur za ilość zużytej energii? Czy faktury powinny być wystawiane co miesiąc? Kiedy należy rozliczyć faktury na gruncie VAT?
  Wykup samochodu z leasingu - jakie podatki?
  Wykup samochodu z leasingu. Jakie są obowiązki podatkowe (VAT, PIT, PCC) przy wykupie samochodu z leasingu?
  Zasady opodatkowania konkursu prowadzonego przez agencję reklamową
  Podatek od konkursu. Jakie są zasady opodatkowania konkursu prowadzonego przez agencję reklamową?
  Nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3 od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory formularzy PIT-2, PIT-2A i PIT-3 - poinformował 25 listopada 2022 r. resort. Trwają prace nad objaśnieniami regulacji, zawartych w ustawie „Niskie Podatki”, dotyczących zasad poboru zaliczek na podatek przez płatników PIT - dodało MF.
  PIT w 2022 roku, ulgi podatkowe, kwota wolna - najważniejsze zmiany w rozliczeniach rocznych
  Polski Ład wprowadził chaos dla podatników i księgowych. W zamyśle rządu miała go uporządkować nowelizacja ustawy – projekt Nowy Ład 2.0. Rundę drugą podatkowej walki zwieńczy rozliczenie roczne PIT. Pomocna w tym starciu będzie lista najważniejszych zmian, którą przygotowaliśmy w celu uporządkowania wiedzy. Podatniku, nie możesz tego przegapić!
  Rozliczenie PIT za 2022 rok - czy Polacy wiedzą, co zmienił Nowy Polski Ład?
  Jedynie niecała połowa z nas zdaje sobie sprawę ze zmian w tegorocznych rozliczeniach PIT wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu. Badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie e-pity wyraźnie wskazuje, że Polacy są zdezorientowani i nie poruszają się sprawnie po nowej, podatkowej rzeczywistości. A przynajmniej część z nich powinna – ponad ¼ badanych (25,4%) deklaruje, że będzie rozliczać się samodzielnie. Stawką jest zwrot lub zapłata podatku, a pomimo wielu zmian wprowadzonych przez rząd, nadal są sposoby na to, by kwotę tego podatku realnie obniżyć.
  Maksymalna cena gazu w 2023 roku - rząd przyjął projekt
  Maksymalna cena gazu. Rada Ministrów przyjęła 25 listopada 2022 r. projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen usług gazu i dystrybucji w 2023 r. na poziomie z 2022 r. i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
  Zamknięcie roku 2022 [szkolenie]
  Zamknięcie roku 2022. Zapraszamy na bardzo praktyczne szkolenie on-line, podczas którego szczegółowo omówimy najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów rachunkowych podczas zamknięcia roku w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym.
  Modernizacja KAS w latach 2023-2025 ma kosztować 3 mld zł
  KAS. 3 mld zł ma kosztować realizacja programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w latach 2023-2025 - wynika z informacji o projekcie uchwały w tej sprawie, zamieszczonej w piątek na stronie KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
  TSUE przyznał rację Polsce w kwestii akcyzy
  Polski warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków jest zgodny z unijnym prawem. Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, kończąc długoletni spór z KE.
  KSeF. Rewolucja w fakturach już niebawem [kompendium]
  KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur ma zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić rozliczenia. Zmiana jest rewolucyjna, przedsiębiorcy muszą się przygotować.
  Opłata deszczowa – kto płaci podatek od deszczu?
  Opłata deszczowa to w praktyce nowy podatek. Powstał 1 stycznia 2018 roku w wyniku znowelizowania ustawy Prawo wodne. Obecnie planowane są zmiany, które mają obowiązywać od 2023 roku.