Kategorie

Okoliczności uzasadniające zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego

Sławomir Wnuczek
Jestem aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy wspierałem klientów w obszarze prawa podatkowego i postępowań.
Okoliczności uzasadniające zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego
Okoliczności uzasadniające zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego
shutterstock
Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego to instytucja mająca nie tyle prowadzić do wykonania przez podatnika obowiązku podatkowego (do czego końcowo pośrednio się przyczynia), co stanowić niejako gwarancję skuteczności przyszłej egzekucji. Zasadniczym celem tej instytucji jest zagwarantowanie środków na zaspokojenie należności podatkowych, co nadaje jej charakter pomocniczy względem postępowania egzekucyjnego.

W związku z tym, że zabezpieczenie zobowiązania podatkowego ma na celu umożliwić skuteczne zakończenie postepowania egzekucyjnego, tzn. doprowadzić do sytuacji, w której to w trakcie postępowania egzekucyjnego, będzie istniał majątek umożliwiający zaspokojenie wierzytelności podatkowej to siłą rzeczy z zasady będzie ono poprzedzać finalną egzekucję.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego - regulacja prawna

Źródło instytucji zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego znajduje się w przepisach rozdziału 3 Ordynacji podatkowej[1], natomiast jej zasadnicza część to zakres przepisów art. 33-33g O.p.

Na generalną treść przedmiotowej instytucji wskazuje art. 33 § 1 o.p., który stanowi, że: „Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. […]”.

Nietrudno zauważyć, że przedmiotowa regulacja nie jest sformułowana precyzyjnie. Użycie przez ustawodawcę tak nieostrych sformułowań, jak przede wszystkim „uzasadniona obawa”, czy brak wskazania okoliczności, przesłanek, zgodnie z którymi należy interpretować trwałość w nie uiszczaniu wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, spowodowało, iż ta instytucja w dużej mierze została ukształtowana przez doktrynę prawniczą oraz przede wszystkim przez judykaturę.

Wspomniana nieostrość w/w przepisów jest o tyle istotna, iż zastosowanie zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy odbywa się w drodze uprawdopodobnienia, a nie udowodnienia spełnienia przesłanek niewykonania zobowiązania podatkowego. „Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu w znaczeniu ścisłym, niedającym pewności, lecz tylko wiarygodność - prawdopodobieństwo twierdzenia o jakimś fakcie. Jest to środek zwolniony od ścisłych formalności dowodowych. Z tego powodu zachowanie szczegółowych reguł dowodowych nie jest wymagane, ilekroć przepisy prawa przewidują uprawdopodobnienie”. [2]

W efekcie dokonując zabezpieczenia organ podatkowy nie jest związany regułami prawdy materialnej, o których mowa w art. 180, art. 187 § 1 i art. 122 o.p., co w odniesieniu do tak „niebezpiecznej” instytucji z punktu widzenia podatników, a także tak użytecznej z punktu widzenia organów podatkowych, może prowadzić i jak wskazuje praktyka prowadzi do sporej dysproporcji sił w starciu z fiskusem.

Wystarczy uprawdopodobnienie

Jak już częściowo wspomniano powyżej ocena, czy istnieje ryzyko niewykonania zobowiązania podatkowego leży w gestii organu podatkowego. Poruszana nieostrość sformułowanych przepisów będących podstawą do zastosowania zabezpieczenia może skłaniać ku stwierdzeniu, iż pole interpretacji przesłanek, których wypełnienie uzasadnia zastosowanie zabezpieczenia, jest na tyle szerokie, że stwarza dużą dowolność podejmowania działań organów, a także wrażenie, iż uzasadnienie zastosowania zabezpieczenia może wynikać z prawie „dowolnej” okoliczności.

Tak szerokie pole interpretacyjne dla fiskusa przynajmniej częściowo zawęża orzecznictwo sądów administracyjnych, wskazując, że co prawda stwierdzenie, czy zachodzi obawa niewykonania zobowiązania w konkretnym wypadku należy do organu podatkowego, jednak nie może to oznaczać dowolności jego działania, lecz konieczności oparcia na całokształcie okoliczności faktycznych i prawnych. Natomiast uprawdopodobnienie, jako namiastka dowodu oznacza, że ocena co do istnienia obawy niewykonania zobowiązania nie musi być pewna, ale prawdopodobna w sposób jasny i czytelny dla podatnika. [3]

Przepisy podatkowe dopuszczają możliwość dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika zarówno przed terminem płatności, jak i przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Co za tym idzie, gdy mowa o sytuacji przyszłej, co do której nie ma pewności zajścia, nie istnieje możliwość udowodnienia jej w sposób pewny, gdyż nie sposób udowodnić czegoś, co dopiero może się zdarzyć. Sprawia to, że ocenie organu podlegać może tylko potencjalne ryzyko zajścia takiej sytuacji, stąd zdaniem sądów administracyjnych wynika konieczność jedynie uprawdopodobnienia, a nie udowodnienia istnienia uzasadnionej obawy nie wykonania zobowiązania podatkowego. „Uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania musi istnieć już w chwili rozstrzygania w przedmiocie zabezpieczenia, jednak obawa ta odnoszona jest zarazem do zdarzenia, które jeszcze nie nastąpiło (a nawet nie wiadomo czy w ogóle wystąpi), zatem trudno wskazać, jakie okoliczności uzasadniałyby w sposób pewny, istnienie takiej obawy. Tym samym jej istnienie można wykazywać poprzez wskazywanie różnych okoliczności prawnych i faktycznych, które oceniane łącznie tworzą przekonanie o istnieniu wysokiego stopnia ryzyka niewykonania zobowiązania”. 

„Uzasadniona obawa”

Użyte w treści art. 33 § 1 O.p. pojęcie „uzasadnionej obawy”, należy traktować jako kluczową przesłankę decydującą o podjęciu decyzji o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego. Nieostrość i szeroki zakres tego pojęcia, jest również głównym powodem tak znacznych możliwości stosowania zabezpieczenia.

Przepis art. 33 O.p. jako zachowania mogące wskazywać na zaistnienie przesłanki ustawowej wskazuje sytuacje, w których „podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym” lub „dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję”. Wymienione zachowania należy traktować jako jedynie przykładowe, a zatem ze względu na taką konstrukcje przepisu istnieje szereg innych zachowań czy okoliczności, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązania. Omawiana "uzasadniona obawa" określona w art. 33 O.p. musi być udowodniona, ale przedmiotem owego procesu nie musi być udowodnienie, że na pewno, z całą pewnością, podatnik danego zobowiązania nie wykona. Przedmiotem tych dowodów musi być wykazanie, że organ miał podstawy - do czego odwołuje się orzecznictwo - aby żywić taką uzasadnioną obawę.[4]

Jak często podnoszą organy podatkowe, mogą one wykazywać spełnienie przesłanek wynikających z art. 33 § 1 O.p., w oparciu o wszelkie dostępne środki, jak również w oparciu o wszelkie okoliczności faktyczne uprawdopodabniające możliwość niewykonania zobowiązania podatkowego. [5] Taka możliwość jednak nie oznacza dowolności w tym zakresie czy przyjęcia generalnych okoliczności, które z pewnością wskazywałyby na zasadność podjęcia decyzji o zabezpieczeniu.

Granice w tej kwestii wyznacza praktyka orzecznicza, wskazując, że uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, będąca przesłanką zabezpieczenia, powinna być wskazana przez organ podatkowy indywidualnie w każdym konkretnym przypadku, przede wszystkim w nawiązaniu do sytuacji finansowej podatnika.[6] Dodatkowo na spełnienie ustawowej przesłanki nie może wskazywać każde działanie, czy sytuacja, w jakimkolwiek stopniu wpływająca na majątek podatnika, chodzi o takie działania podatnika lub sytuacje z nim związane, które wpływają na jego stan majątkowy w kontekście przewidywanych zobowiązań i możliwości przeprowadzenia skutecznej egzekucji. „Z uzasadnioną obawą niewykonania zobowiązania mamy więc do czynienia przede wszystkim w razie trudnej sytuacji finansowej podmiotu zobowiązanego, ewentualnie w przypadku działań skierowanych na wyzbywanie się majątku. W orzecznictwie przyjmuje się, że użyty w art. 33 § 1 O.p. zwrot "obawa, że zobowiązanie nie zostanie wykonane" oznacza, iż chodzi o obawę dobrowolnego wykonania zobowiązania, a nie w wyniku egzekucji”.[7][8]

Trwałe nieuiszczanie wymagalnych zobowiązań podatkowych

Z racji małej precyzji, którą wykazał się ustawodawca przy konstrukcji przepisu art. 33 O.p. w celu interpretacji tej przesłanki także należy wykorzystać dorobek orzeczniczy. Sądy administracyjne jednolicie formułują wykładnię tego pojęcia, wskazując, że „trwałe niepłacenie zobowiązań publicznoprawnych ma miejsce wówczas, gdy podatnik nie płaci obciążających go zobowiązań przez dłuższy czas i dotyczy to jego wszystkich zobowiązań, a nie tylko jednego zobowiązania. Uzasadniona obawa niezapłacenia podatku przez podatnika występuje w sytuacji, gdy podatnik od co najmniej kilku miesięcy nie płaci bezspornych zobowiązań publicznoprawnych i nic nie wskazuje na to, że ta sytuacja ulegnie zmianie, przy czym trwałość niepłacenia podatków organ podatkowy musi wykazać i uzasadnić”. Dodatkowo „trwałe niepłacenie zobowiązań podatkowych ma miejsce wówczas, gdy podatnik nie płaci obciążających go zobowiązań podatkowych przez dłuższy czas, a ponadto nic nie wskazuje, że sytuacja ta ulegnie zmianie[9]. Zatem nie każde opóźnienie czy nieopłacenie wymagalnych zobowiązań podatkowych jest automatycznie przesłanką w pełni uzasadniającą dokonanie zabezpieczenia. Podjęcie działań ze strony organów podatkowych jest uzasadnione, tylko wówczas, gdy taka sytuacja ma charakter trwały – czego wykazanie leży w gestii organu.

Trwałe nieuiszczanie wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zostało wprost wymienione w przepisie art. 33 O.p. jako przykład sytuacji, która może budzić uzasadnioną obawę niewykonania zobowiązania podatkowego. Z faktu zawarcia tej przesłanki wprost w treści przepisu (jak wskazuje orzecznictwo) należy wywodzić, że zamiarem ustawodawcy było podkreślenie, iż wystąpienie w szczególności tej przesłanki świadczy niejako automatycznie o zajściu obawy niewykonania zobowiązania.[10] Powyższe zwalnia organ podatkowy od wykazania związku pomiędzy zaistnieniem tego zdarzenia, a wystąpieniem obawy niewykonania zobowiązania, tzn. do uzasadnienia zastosowania zabezpieczenia na majątku podatnika wystarczające jest wskazanie, że takie zdarzenie po stronie podatnika wystąpiło.[11]

Podsumowanie

Mimo próby doprecyzowania przez judykaturę przepisów dotyczących zastosowania zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, w praktyce uchylenie decyzji zabezpieczających jest raczej wyjątkiem niż regułą. Co prawda stanowisko sądów administracyjnych w istotny sposób ograniczyło stopień dowolności w działaniu organów podatkowych, jednak nie są one w stanie naprawić licznych mankamentów, których źródło pochodzi z samej treści regulacji.

Sławomir Wnuczek

_________________________

[1] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), (dalej, jako „Ordynacja podatkowa” lub „O.p.”).

[2] Wyrok NSA z 31.10.2012 r., II FSK 578/11, LEX nr 1311322.

[3] Wyrok WSA w Poznaniu z 17 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Po 552/20, LEX nr 3115368.

[4] min. Wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2016 r., sygn. akt I FSK 251/15, a także Wyrok WSA w Łodzi z 17 listopada 2020 r., I SA/Łd 332/20, LEX nr 3096182.

[5] Wyrok WSA w Łodzi z 17 listopada 2020 r.,sygn. akt I SA/Łd 332/20, LEX nr 3096182.

[6] Wyrok WSA w Warszawie z 10 grudnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1119/20, LEX nr 3106588.

[7] Wyrok WSA w Gliwicach z 2 sierpnia 2010 r, sygn. akt. I SA/Gl 432/09, LEX nr 748238.

[8] Wyrok WSA w Bydgoszczy z 9 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 283/16, LEX nr 2121065.

[9] Wyrok WSA w Gliwicach z 26.02.2015 r., III SA/Gl 1399/14, LEX nr 1811159.

[10] Wyrok WSA w Olsztynie z 27 listopada 2013 r., I SA/Ol 688/13, LEX nr 1410095.

[11] Wyrok WSA w Bydgoszczy z 29 stycznia 2019 r,. I SA/Bd 879/18, LEX nr 2627601.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.