REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Klauzula pewności prawa od 2017 roku

Klauzula pewności prawa od 2017 roku
Klauzula pewności prawa od 2017 roku

REKLAMA

Przedsiębiorcy i podatnicy nie poniosą od 2017 roku konsekwencji finansowych zmiany praktyki interpretacyjnej organów podatkowych i innych organów administracji o ile stosowali się do dotychczasowej ugruntowanej praktyki wyznaczanej w szczególności przez interpretacje indywidualne, interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe (nowa instytucja w Ordynacji podatkowej). Przedsiębiorca będzie mógł powoływać się także na interpretację udzieloną innemu przedsiębiorcy, o ile nie została ona zmieniona, a stan faktyczny przedstawiony w interpretacji jest taki sam jak stan faktyczny, w jakim znajduje się przedsiębiorca.

8 listopada 2016 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Wśród bardzo wielu zaprojektowanych zmian są i takie, które mają na celu realizację tzw. klauzuli pewności prawa, która jest wywodzona z art. 2 Konstytucji RP. Znajdą się one w Ordynacji podatkowej i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiany te mają obowiązywać od początku 2017 roku.

Klauzula pewności prawa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Chodzi po pierwsze o zmianę ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez dodanie nowego art. 9c. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca nie będzie mógł być obciążony finansowo skutkami zmiany interpretacji przepisów (przy niezmienionym stanie prawnym) o ile- zastosował się do:

- dominującej w okresie przynajmniej ostatnich 12 miesięcy linii interpretacyjnej organu administracyjnego lub

- wydanego wcześniej wobec niego rozstrzygnięcia organu administracji w analogicznej sprawie.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Co bardzo istotne w tym nowym art. 9c ma znaleźć się również przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca może powoływać się na interpretację udzieloną innemu przedsiębiorcy, o ile nie została ona zmieniona, a stan faktyczny przedstawiony w interpretacji jest taki sam jak stan faktyczny, w jakim znajduje się przedsiębiorca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy czym warto zaznaczyć, że zarówno praktyka interpretacyjna, jak i powoływanie się na analogiczne interpretacje będzie dotyczyło nie tylko najbardziej znanych interpretacji podatkowych (wydawanych na podstawie Ordynacji podatkowej) ale także interpretacji wydawanych na podstawie art. 10 i 10a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (a więc np. indywidualnych interpretacji wydawanych przez ZUS i inne organy administracji).

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Jak wskazuje minister rozwoju i finansów w uzasadnieniu projektu wprowadzenie tych rozwiązań wymaga zamieszczania zanonimizowanych interpretacji indywidualnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Zdaniem projektodawcy te nowe przepisy będą skutkowały:

- lepszą orientacją przedsiębiorców w prawie gospodarczym, bo we własnym interesie będą oni śledzić treść wydawanych w podobnych sprawach interpretacji indywidualnych,

- ograniczeniem liczby składanych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

Proponowana treść przepisu:

"Art. 9c. 1. W przypadku zmiany przez organ administracji publicznej, państwową jednostkę organizacyjną lub organ kontroli zakresu lub sposobu zastosowania przepisów w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy, przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do:

1) ugruntowanej praktyki organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli;

2) wydanego wcześniej wobec niego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli.

2. Przez ugruntowaną praktykę organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli, o której mowa w ust. 1, rozumie się wykładnię prawa dominującą w okresie objętym zachowaniem przedsiębiorcy, nie krócej jednak niż w okresie 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania administracyjnego w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy albo przed dniem podjęcia czynności kontrolnych, zawartą w szczególności w pisemnych stanowiskach, interpretacjach lub prawomocnych rozstrzygnięciach tych organów, jednostek lub sądów, zaleceniach pokontrolnych lub dokumentach zawierających rekomendacje organów określających zalecany sposób postępowania w zakresie przedmiotu objętego kontrolą.

3. Przedsiębiorca może powoływać się na interpretację udzieloną innemu przedsiębiorcy, o ile nie została ona zmieniona, a stan faktyczny przedstawiony w interpretacji jest taki sam jak stan faktyczny, w jakim znajduje się przedsiębiorca.”;

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Klauzula pewności prawa w Ordynacji podatkowej

Analogiczna zmiana została zaproponowana w Ordynacji podatkowej.

Nowy § 4 pkt 2) art. 14n Ordynacji podatkowej ma przewidywać, że w przypadku zastosowania się przez podatnika do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ministra finansów (podatkowe interpretacje indywidualne i ogólne), podatnik będzie chroniony tak, jak gdyby stosował się do wydanej na jego wniosek indywidualnej interpretacji podatkowej.

Pewności prawa ma też sprzyjać wprowadzenie do Ordynacji podatkowej nowej instytucji „objaśnień podatkowych”, które ma wydawać Minister Finansów. Przy czym nadal będą wydawane zarówno indywidualne, jak i ogólne interpretacje podatkowe.

Jak wskazuje minister rozwoju i finansów w uzasadnieniu projektu, w odróżnieniu od interpretacji ogólnych objaśnienia podatkowe nie będą dotyczyły wyłącznie wykładni przepisów, lecz obejmować będą również praktyczne ich zastosowanie – wraz z podaniem przykładowych sytuacji.

Warto zauważyć, że tak jak w przypadku ogólnych i indywidualnych  interpretacji podatkowych również wydając objaśnienia podatkowe minister finansów musi brać pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Objaśnienia podatkowe mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Co do zasady data zamieszczenia objaśnienia w BIP będzie datą rozpoczęcia obowiązywania danego objaśnienia. Ale (jak wskazuje projektodawca) w sytuacji, gdy objaśnienia podatkowe będą dotyczyły nowych przepisów, możliwe jest, że data rozpoczęcia obowiązywania tych objaśnień będzie inna niż data zamieszczenia w BIP.

Stosowanie się przez podatników do objaśnień podatkowych ma również mieć skutek ochronny, podobnie, jak stosowanie się do indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych na wniosek danego podatnika, czy ww. utrwalonej praktyki interpretacyjnej ministra finansów.

Jak wskazuje minister rozwoju i finansów w uzasadnieniu projektu zmiany te mają na celu ułatwienie podatnikom uzyskania szybszej ochrony w związku z ich zastosowaniem się do treści objaśnień podatkowych, bez konieczności występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.


Proponowana treść nowych przepisów w art. 14n Ordynacji podatkowej:

„§ 4. W przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do:

1) objaśnień podatkowych – stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k–14m, z zastrzeżeniem art. 14na;

2) utrwalonej praktyki interpretacyjnej ministra właściwego do spraw finansów publicznych – stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k i art. 14m, z zastrzeżeniem art. 14na.

§ 5. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w § 4 pkt 2, rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym – w trakcie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 4, oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego – interpretacjach indywidualnych.

§ 6. W przypadku gdy do okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 4, oraz okresu 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego, zastosowanie ma wydana w odniesieniu do takiego samego zagadnienia interpretacja ogólna lub objaśnienia podatkowe, wydane w takim samym stanie prawnym przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 4, począwszy od dnia opublikowania takiej interpretacji ogólnej lub zamieszczenia takich objaśnień podatkowych zgodnie z art. 14i § 1a, przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w § 4 pkt 2, należy rozumieć odpowiednio wyjaśnienie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego wynikające z interpretacji ogólnej lub wyjaśnienia przepisów w zakresie podatków, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów, zawarte w objaśnieniach podatkowych.”;

Proponowana treść nowych przepisów w Ordynacji podatkowej w zakresie objaśnień podatkowych:

1) w art. 14a § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w szczególności:

1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej,

2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów w zakresie podatków, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe)

– przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.”;

2) w art. 14e w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie (Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu):

„1) zmienić wydaną interpretację ogólną, interpretację indywidualną lub objaśnienia podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;”;

3) w art. 14i po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Objaśnienia podatkowe są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pod nazwą „Objaśnienia podatkowe”, wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia.”;

Opisane wyżej zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  REKLAMA