Kategorie

Deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR

inforCMS
Do 31 stycznia 2008 r. płatnicy mają obowiązek przesłać do urzędu skarbowego roczne deklaracje podatkowe za 2007 r., tj. PIT-4R (o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) i PIT-8AR (o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2007 r. znacznie uproszczono obowiązki sprawozdawczo-informacyjne płatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Od tej daty płatnicy (m.in. pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający dzieło) nie mają już obowiązku składania comiesięcznych deklaracji na zaliczki na podatek ani comiesięcznych deklaracji dotyczących podatku pobieranego na tzw. zasadach zryczałtowanych. W zamian należy natomiast przesłać do urzędu skarbowego deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR. Warto w tym miejscu powołać się wyrok NSA z 15 stycznia 2003 r.

Z orzecznictwa

Podkreśla się, że ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) zawiera normy bezwzględnie obowiązujące

płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i nie przewiduje żadnej możliwości odstąpienia przez płatnika od obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia kwoty podatku.

Wyrok NSA z 15 stycznia 2003 r., sygn. akt SA/Bd 46/03

Gdzie znaleźć wzory formularzy

Wzory deklaracji rocznych PIT-4R i PIT-8AR są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Formularze tych deklaracji możemy także ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak wypełnić PIT-4R

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie możemy opublikować wypełnionego formularza PIT-4R, natomiast objaśnimy na przykładzie krok po kroku, jak to zrobić.

Dla uproszczenia schemat wypełniania PIT-4R przedstawiamy na przykładzie jednego pracownika, który przez cały 2007 r. otrzymywał pensję w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w listopadzie otrzymał dodatkowo bon towarowy sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) o wartości 500 zł. Zakład pracy był uprawniony do pomniejszania zaliczki na podatek na podstawie oświadczenia pracownika PIT-2 (zakładamy, że przychody pracownika mieściły się w I przedziale skali podatkowej, obowiązującej w 2007 r.).

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. wynosiła brutto 936 zł. Pracownik otrzymał zatem w 2007 r. wynagrodzenia w następującej wysokości:

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.

Przez okres tych sześciu miesięcy pracownik otrzymywał „na rękę” (po odjęciu kosztów uzyskania, kwoty wolnej, odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy i oskładkowaniu) kwotę 675,40 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe wynosiła 13% podstawy wymiaru, przy czym składkę w wysokości 6,5% podstawy wymiaru finansowali z własnych środków ubezpieczeni, a składkę w wysokości 6,5% podstawy wymiaru finansowali z własnych środków płatnicy.

1. Należne składki na ubezpieczenia społeczne za jeden miesiąc tego okresu:

• 9,76% ubezpieczenie emerytalne (936 zł × 9,76% = 91,35 zł),

• 6,50% ubezpieczenie rentowe (936 zł × 6,50% = 60,84 zł),

• 2,45% ubezpieczenie chorobowe (936 zł × 2,45% = 22,93 zł).

Razem składki wynosiły: (91,35 zł + 60,84 zł + 22,93 zł) = 175,12 zł.

936 zł - 175,12 zł = 760,88 zł.

2. Koszty uzyskania przychodów i podstawa opodatkowania za jeden miesiąc tego okresu (zakładamy, że pracownik otrzymywał przychody z tytułu jednego zatrudnienia i przysługiwały mu miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 108,50 zł):

760,88 zł - 108,50 zł = 652,38 zł, tj. 652 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Ustalamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne za jeden miesiąc tego okresu.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przekazywana do ZUS (9% podstawy):

(936 zł - 175,12 zł) × 9% = 760,88 zł × 9% = = 68,48 zł.

4. Obliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za jeden miesiąc tego okresu (po odjęciu kwoty wolnej od podatku w wysokości 47,71 zł):

652 zł × 19% = 123,88 zł,

123,88 zł - 47,71 zł = 76,17 zł.

Z czego część składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) potrącana z zaliczki na podatek dochodowy wynosiła:

760,88 zł × 7,75% = 58,97 zł.

A zatem miesięczna zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego w tym okresie wynosiła:

76,17 zł - 58,97 zł = 17,20 zł, tj. 17 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych.

5. Pracownik otrzymywał netto miesięcznie:

936 zł - 175,12 zł - 17 zł - 68,48 zł = 675,40 zł.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r.

Przez okres pięciu miesięcy pracownik otrzymywał „na rękę” (po odjęciu kosztów uzyskania, kwoty wolnej, odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy i oskładkowaniu) kwotę 675,40 zł. W listopadzie pracownikowi wypłacono kwotę 1102,95 zł z uwagi na otrzymanie bonu sfinansowanego ze środków ZFŚS o wartości 500 zł.

Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS nie podlegają oskładkowaniu (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe wynosiła 10% podstawy wymiaru, przy czym składkę w wysokości 3,5% podstawy wymiaru finansowali z własnych środków ubezpieczeni, a składkę w wysokości 6,5% podstawy wymiaru finansowali z własnych środków płatnicy.

1. Należne składki na ubezpieczenia społeczne za lipiec, sierpień, wrzesień, październik i grudzień:

• 9,76% ubezpieczenie emerytalne (936 zł × 9,76% = 91,35 zł),

• 6,50% ubezpieczenie rentowe (936 zł × 3,50% = 32,76 zł),

• 2,45% ubezpieczenie chorobowe (936 zł × 2,45% = 22,93 zł).

Razem składki wynosiły: (91,35 zł + 32,76 zł + 22,93 zł) = 147,04 zł.

936 zł - 147,04 zł = 788,96 zł.

2. Koszty uzyskania przychodów i podstawa opodatkowania za jeden miesiąc tego okresu (zakładamy, że pracownik otrzymywał przychody z tytułu jednego zatrudnienia i przysługiwały mu miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 108,50 zł):

788,96 zł - 108,50 zł = 680,46 zł, tj. 680 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Ustalamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne za jeden miesiąc tego okresu.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przekazywana do ZUS (9% podstawy):

(936 zł - 147,04 zł) × 9% = 788,96 zł × 9% = 71,01 zł.

4. Obliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za jeden miesiąc tego okresu (po odjęciu kwoty wolnej od podatku w wysokości 47,71 zł):

680 zł × 19% = 129,20 zł,

129,20 zł - 47,71 zł = 81,49 zł.

Z czego część składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) potrącana z zaliczki na podatek dochodowy wynosiła: 788,96 zł × 7,75% = 61,14 zł.

A zatem miesięczna zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego w tym okresie wynosiła:

81,49 zł - 61,14 zł = 20,35 zł, tj. 20 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych.

5. Pracownik otrzymywał netto miesięcznie:

936 zł - 147,04 zł - 20 zł - 71,01 zł = 697,95 zł.

Obliczenie wynagrodzenia pracownika za listopad 2007 r.

Wartość bonu (500 zł) należało doliczyć do płacy zasadniczej pracownika pomniejszonej o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne:

936 zł - 147,04 zł = 788,96 zł + 500 zł = 1288,96 zł.

Od tej kwoty należało odjąć zryczałtowane miesięczne pracownicze koszty uzyskania przychodów:

1288,96 zł - 108,50 zł = 1180,46 zł, tj. 1180 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zaliczka na podatek wyniosła: 1180 zł × 19% = 224,20 zł - 47,71 zł (kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek) = 176,49 zł - 61,14 zł (część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku 7,75%) = 115,35 zł, tj. 115 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wynagrodzenie pracownika netto (do wypłaty) za listopad 2007 r. wynosiło:

936 zł + 500 zł (wartość bonu) = 1436 zł - 147,04 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) = 1288,96 zł - - 115 zł (zaliczka na podatek) = 1173,96 zł - 71,01 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%) = 1102,95 zł.

Wypełniając deklarację PIT-4R, należy podać NIP płatnika (poz. 1 deklaracji), a także rok, za który jest składana (poz. 4).

W części A należy określić miejsce i cel składania deklaracji, zaś w części B płatnik podaje swoje dane.

Część C deklaracji składa się z 13 wierszy i stanowi wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego.

I tak, płatnik z naszego przykładu wypełnia wiersz 1 części C deklaracji (dotyczy m.in. zakładów pracy). Ten wiersz jest podzielony tabelarycznie na 12 miesięcy (I-XII), należy podać liczbę podatników i należne zaliczki za poszczególne miesiące.

W naszym przykładzie w wierszu 1:

• w poz. 19-36 należy wpisać 1 (liczba pracowników, których obejmuje deklaracja),

• w poz. 25-30 należy wpisać 17 zł (kwota zaliczki na podatek za te miesiące),

• w poz. 37-40 i poz. 42 należy wpisać 20 zł (kwota zaliczki na podatek za te miesiące),

• w poz. 41 należy wpisać 115 zł.

W wierszu 3 należy wpisać sumę należnych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego, wykazanych w wierszu 1 (należy zatem podsumować zaliczki od wszystkich pracowników w poszczególnych miesiącach).

Wiersz 4 służy do wyszczególnienia zaliczek, których pobór został ograniczony na wniosek podatnika na podstawie art. 32 ust. 2 updof. Chodzi o świadczenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, gdy doliczenie całej wartości w momencie uzyskania tych świadczeń spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w danym miesiącu w stosunku do wypłaty. W takim przypadku pozostała część zaliczki jest pobierana w następnych miesiącach roku podatkowego (nie dotyczy to naszego przykładu).

W wierszu 5 należy wpisać te zaliczki, które przypadały do pobrania w związku z ograniczeniem poboru w poprzednich miesiącach.

Wiersz 6 dotyczy dodatkowo pobranego podatku wynikającego z rozliczenia za rok ubiegły (od stycznia do kwietnia 2007 r. - art. 37 ust. 4 updof).

Wiersz 7 służy do rozliczania nadpłaty wynikającej z rozliczenia za rok ubiegły (tj. tutaj za 2006 r.) oraz zwrotów nadpłat w gotówce, zaliczonych na poczet należnej zaliczki (art. 37 ust. 4 updof).

W wierszu 8 należy wpisać kwoty pobranego podatku, przekazanego na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W wierszu 10 uwzględniamy zaliczki na podatek pobrane w trakcie roku od świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 updof (dotyczy m.in. umów zlecenia i umów o dzieło).

W wierszu 11 należy dokonać podsumowania kwoty pobranych zaliczek i podatku za poszczególne miesiące 2007 r. (od sumy kwot za poszczególne miesiące z wiersza 3, 5, 6, 9 i 10 należy odpowiednio odjąć sumę kwot z wierszy 4, 7 i 8; jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, wpisuje się zero).

W wierszu 12 należy określić wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zaokrąglając je do pełnych złotych (art. 28 w zw. z art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa). Z tytułu terminowego wpłacania podatków płatnikom przysługuje wynagrodzenie wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa). Kwoty wynagrodzenia należy odjąć od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 11, pozostałość wpisać w wierszu 13 (kwoty do wypłaty). Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, wpisuje się zero.

Płatnik ma obowiązek wyjaśnić ewentualną różnicę, występującą między kwotą pobranego podatku a kwotą podatku wpłaconego (art. 38 ust. 1 updof). Wyjaśnienie dotyczące wpłaty należy zamieścić w części D deklaracji (poz. 177).

W części E deklaracji (oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczania i pobrania podatku) musi się znaleźć imię, nazwisko, podpis oraz pieczątka osoby odpowiedzialnej za obliczanie i pobranie podatku.

Zapamiętaj!

Przed złożeniem deklaracji PIT-4R warto sprawdzić, czy nie zawiera ona błędów rachunkowych. Chodzi przede wszystkim o prawidłowo wypełnioną część C deklaracji (wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego).

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673)

• Ustawa z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2619)

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1671)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 243, poz. 1760; zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 73, poz. 486)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2434)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. Nr 240, poz. 2065)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.