Kategorie

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z podatku przy sprzedaży nieruchomości

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
inforCMS
Sprzedaż nieruchomości nabytej lub wybudowanej w 2007 r. (według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.) podlega opodatkowaniu stawką 19%. Dochód ten należy rozliczyć w terminie składania zeznania rocznego, wykazując zryczałtowany podatek z tego tytułu na PIT-36, PIT-36L bądź PIT-38, chyba że podatnik skorzysta z ulgi meldunkowej. Wówczas dochód ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania. Poniżej wskazujemy, kiedy można skorzystać z tej ulgi.

Przypomnijmy, że przy sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2006 r. opodatkowaniu podlega dochód według 19% stawki. Przy sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 2007 r. opodatkowaniu podlega zaś przychód według stawki 10%. Jednak zarówno w przypadku sprzedaży nieruchomości przed 2007 r., jak i tych „nowych” zastosowanie mają zwolnienia z opodatkowania, jeśli oczywiście są spełnione warunki konieczne do ich zastosowania. W tym artykule skupimy się na zwolnieniu dotyczącym nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2006 r., a mianowicie tzw. uldze meldunkowej, której zasady określa art. 21 ust. 1 pkt 126 updof.

Przepis ten zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

• budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

• lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

• prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w wymienionym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Podatnik może skorzystać z tego zwolnienia, pod warunkiem że w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie w swoim urzędzie skarbowym, że spełnia warunki do zwolnienia. Zwolnienie to ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

WAŻNE!

Podstawowym sposobem uniknięcia zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia bądź wybudowania jest zameldowanie na pobyt stały w zbywanej nieruchomości przez co najmniej 12 miesięcy przed datą jej zbycia.

Jak liczyć okres 12 miesięcy

Reklama

Przedmiotem sporu podatników z fiskusem jest kwestia obliczania 12-miesięcznego okresu zameldowania, wymaganego do skorzystania ze zwolnienia z podatku przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Część organów podatkowych konsekwentnie stoi na stanowisku, że okres 12 miesięcy należy liczyć od daty nabycia mieszkania czy domu (m.in. decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 czerwca 2007 r., nr BM/415-16/07/Z/JRO, odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, na interpelację poselską nr 6640 z 14 marca 2007 r. w sprawie ograniczenia w korzystaniu z ulg mieszkaniowych).

Jednak wbrew temu stanowisku okres 12-miesięcznego zameldowania nie został uzależniony ani od daty nabycia nieruchomości, ani też od daty wejścia w życie przepisów regulujących tę ulgę. Z ulgi meldunkowej można skorzystać także w sytuacji, gdy podatnik nie był właścicielem mieszkania, ale był w nim zameldowany na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia. Oznacza to, że podatnik mógł z niej skorzystać również wtedy, gdy mieszkanie nabył (np. w drodze darowizny czy przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo spółdzielczej własności) w lutym 2007 r., sprzedał w listopadzie 2007 r., a był w nim zameldowany od maja 2006 r.

WAŻNE!

Dla celów ulgi meldunkowej 12-miesięczny okres zameldowania w zbywanej nieruchomości należy liczyć wstecz od daty zbycia, niezależnie od tego, czy było się wówczas formalnie jej właścicielem.

Reklama

To, że nie należy liczyć okresu 12 miesięcy od daty nabycia mieszkania czy domu, potwierdził nie tylko Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w postanowieniu z 6 sierpnia 2007 r. (nr US I/415-17/07, US I/415-18/07), ale także Izba Skarbowa w Szczecinie w decyzji z 15 października 2007 r. (nr DPB-2.35-416003-19/07). Podobne stanowisko zajął również WSA w Warszawie w wyroku z 14 listopada 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1387/07). Tutaj także sąd uznał, że przy tej uldze okres zameldowania liczy się od faktycznej daty zameldowania, a nie formalnego nabycia lokalu:

Pojęcie zameldowania zostało określone w ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993), zwanej dalej „uel”. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (art. 6 ust. 1). Natomiast z art. 9 ust. 2b wynika, iż zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w lokalu. Warunkiem więc skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) updof jest potwierdzenie faktu zamieszkania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem nieruchomości stanowiącej przedmiot odpłatnego zbycia z zamiarem stałego przebywania przez właściwy organ gminy prowadzący ewidencję ludności. Okres zameldowania w nieruchomości nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, co jednoznacznie wskazuje, iż przepis ten nie określa daty, od której termin rozpoczyna bieg, ani daty jego upływu. Nie ma więc podstaw do przyjęcia, iż bieg terminu zameldowania rozpoczyna się od daty nabycia lokalu. Przepis stanowi jedynie, że okres zameldowania musi wynosić co najmniej 12 miesięcy w okresie poprzedzającym datę jego zbycia. Zauważyć również należy, iż data nabycia lokalu nie musi być tożsama z datą zameldowania w lokalu, czego dowodzi chociażby niniejsza sprawa. Żaden przepis prawa nie uzależnia również obowiązku zameldowania od posiadania tytułu własności do lokalu (...)

Wyrok ten potwierdza tezę wyrażoną we wcześniejszym wyroku WSA w Szczecinie, który zapadł 18 lipca 2007 r. (sygn. akt I SA/Sz 330/07). Sąd potwierdził w nim korzystną dla podatników interpretację art. 21 ust. 1 pkt 126 updof.

Jednak pomimo pozytywnych dla podatników rozstrzygnięć wciąż istnieją rozbieżności w interpretacji tego przepisu, czego dowodem jest decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 listopada 2007 r. (nr ILPB2/415-142/07-2/ES), wydana już po ogłoszeniu wyroku przez WSA w Warszawie. Organ podatkowy wskazał w niej, że okres zameldowania może być liczony najwcześniej od dnia nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego (zdaniem organu bez znaczenia natomiast pozostaje okres zameldowania podatnika na pobyt stały przed dniem nabycia tego budynku lub lokalu mieszkalnego). Identyczne stanowisko Izba ta zaprezentowała w interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2007 r., nr ILPB2/415-183/07-2/PW:

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej) nowe zasady mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych od 1 stycznia 2007 r. Wobec tego uznać należy, że skoro nowe zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 r., to również zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie tylko do zbycia nieruchomości nabytych od tego dnia. To z kolei oznacza, iż 12-miesięczny okres zameldowania, o którym mowa w powyższym przepisie, może być liczony najwcześniej od dnia nabycia lokalu mieszkalnego i nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. W przedmiotowej sprawie okres ten powinien więc być liczony od dnia 23 stycznia 2007 r. Zameldowanie na pobyt stały przed dniem nabycia nie ma wpływu na zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy.

W grudniu 2007 r. powyższe rozstrzygnięcie poparły również izby: warszawska i katowicka.

Korzystanie z ulgi przez małżonków

Trzeba podkreślić, że zarówno Warszawski Sąd Administracyjny, jak i organy podatkowe wypowiadały się na temat zasad korzystania z ulgi w sytuacji, gdy transakcji sprzedaży nieruchomości dokonali małżonkowie. W tym przypadku bardziej liberalne niż sąd okazały się organy podatkowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w przywołanym wyroku z 14 listopada 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1387/07) stwierdził bowiem, że jeśli tylko jeden z małżonków sprzedających mieszkanie był zameldowany przez uprawniający do skorzystania z ulgi mieszkaniowej okres, to zwolnienie przysługuje tylko jednemu małżonkowi w części przychodu przypadającej na tego małżonka.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w decyzji z 17 września 2007 r., nr IS.I/2-4151/9/07, IS.I/2-4151/10/07, podkreślił, że:

(...) Skoro w odniesieniu do tzw. „ulgi meldunkowej” ustawodawca formułuje zapis „zwolnienie (...) ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków”, oznacza to, że w przypadku sprzedaży np. prawa do lokalu przez małżonków warunki zwolnienia muszą być w odniesieniu do nich rozpatrywane łącznie. Ustawa nie stwierdza bowiem, że przesłanki zwolnienia powinny zaistnieć dla każdego z małżonków z osobna, ewentualnie, że spełnienie warunków przez jednego z nich nie wyłącza konieczności spełnienia ich przez współmałżonka. Byłyby to zastrzeżenia dodatkowe, pozaustawowe, tym samym - niedopuszczalne. (...) należy stwierdzić, iż w przypadku odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżeńską, do skorzystania z „ulgi meldunkowej” wystarczy, aby tylko jeden z małżonków był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Konieczna ogólna interpretacja Ministra Finansów

Tak daleko idące rozbieżności interpretacyjne w kwestii zasad korzystania z ulgi meldunkowej stwarzają sytuację niepewności co do prawidłowego stosowania regulujących ją przepisów, prowadząc w praktyce do nierównego traktowania podatników. Doszło bowiem do wydania sprzecznych interpretacji przez samego Ministra Finansów (od 1 lipca 2007 r. w jego imieniu wydają je upoważnieni dyrektorzy czterech izb skarbowych). Dlatego Minister powinien je jak najszybciej usunąć, wydając ogólną interpretację w tej sprawie, z uwzględnieniem zapadłych już w kwestii ulgi wyroków sądów administracyjnych. Do tego czasu, w celu upewnienia się co do prawidłowości rozliczeń z fiskusem, warto wystąpić z zapytaniem do Ministra Finansów (w którego imieniu interpretację wyda upoważniony dyrektor izby skarbowej właściwej dla podatnika), powołując powyżej przytoczone korzystne dla podatników argumenty, pisma organów skarbowych i wyroki sądów.

• art. 21 ust. 1 pkt 126, art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 211, poz. 1549

• art. 7 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 217, poz. 1588

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.