REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczamy się wspólnie na PIT-36 za 2007 rok -PITy 2007

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
PIT 2007
PIT 2007
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Podobnie jak w przypadku PIT-37 decydując się na wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci wypełniając PIT-36 musimy wykonać dodatkowe czynności, bądź wykonać je nieco inaczej niż przy rozliczeniu indywidualnym PIT-36. Zapoznajmy się więc z listą tych odrębności.

NIP

Autopromocja

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem oprócz swojego NIP musimy w zeznaniu zamieścić dodatkowo NIP małżonka. Wpisujemy go w rubryce 2 formularza. Jeśli rozliczamy się jako osoba samotnie wychowująca dzieci, wpisujemy tylko swój własny NIP – identycznie jak przy rozliczeniu indywidualnym PIT-36

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem, ze zmarłym małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci wybieramy poprzez zaznaczenie w rubryce 6 odpowiednio kwadratu nr 2, 3 bądź 4. Jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku o takie rozliczenie. Dlatego do zeznania nie musimy już dołączać żadnych dodatkowych pism czy oświadczeń.


Część A. Miejsce i cel składania zeznania

Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, który ma inne miejsce zamieszkania, to możemy wybrać urząd, do którego zostanie złożone nasze zeznanie. Wybierając urząd właściwy dla jednego z małżonków, dobrze jest zawiadomić o dokonanym wyborze drugi z urzędów. Unikniemy w ten sposób wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących przyczyn niezłożenia zeznania w tym urzędzie (zwłaszcza, gdy dotychczas takie zeznanie było w nim co roku składane).

Osoba samotnie wychowująca dzieci rozlicza się w urzędzie właściwym dla jej miejsca zamieszkania.


Część B. Dane identyfikacyjne i adres

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wspólne rozliczenie z małżonkiem wymaga podania danych identyfikacyjnych nie tylko naszych, ale również małżonka. Ujawnimy je w części B.2 zeznania. Podobnie jak przy rozliczeniu indywidualnym, konieczne jest podanie numeru PESEL każdego z małżonków.

Również i w tym przypadku podajemy adres zamieszkania małżonka na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Osoba samotnie wychowująca dzieci podaje tylko swoje dane identyfikacyjne (w tym numer PESEL) – tak samo jak przy
rozliczeniu indywidualnym.


Część C. Informacje dodatkowe

Jak przy rozliczeniu indywidualnym w tej części zeznania podajemy fiskusowi dodatkowe informacje. Jeśli dotyczą one nas samych, zaznaczamy odpowiednio kwadraty od 35 do 38, wypełniając ewentualnie dodatkowo rubrykę 39. Jeśli do podania tych informacji jest zobowiązany nasz małżonek, zaznaczy odpowiednio kwadraty od 35a do 38a oraz ewentualnie wypełni rubrykę 40.


Część D Dochody/straty ze źródeł przychodów

W tej części zeznania trzeba wykazać dochody obojga małżonków. Każde z małżonków wykazuje swoje dochody odrębnie, w podziale na źródła ich uzyskania. Jeśli dane dochody były uzyskiwane za pośrednictwem płatnika (np. zakładu pracy czy ZUS), to wpiszemy ich kwoty do odpowiednich rubryk w tej części zeznania na podstawie informacji otrzymanych od płatników. Jeśli natomiast odprowadzaliśmy zaliczki samodzielnie (np. od dochodów z działalności gospodarczej), to odpowiednie kwoty wpiszemy na podstawie danych którymi dysponujemy (np. ksiąg bądź innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych). Analogicznie postąpi nasz małżonek.

Osoba samotnie wychowująca dzieci wypełnia tylko część tabeli przeznaczoną dla podatnika.

Dochody małoletnich dzieci doliczane do dochodów rodziców (w podziale na kwoty doliczane do dochodów każdego z rodziców) oraz w takim samym podziale – zaliczki należne (w tym pobrane przez płatnika) wykazujemy w części D.3 zeznania, przenosząc je z załącznika PIT/M.

Polecamy: serwis Podatki osobiste

Polecamy: serwis Urząd skarbowy


Część E. Odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne

Chociaż rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, to jednak w tej części zeznania informacje dotyczące dochodu zwolnionego, strat z lat ubiegłych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (zarówno zapłaconych samodzielnie, jak i pobranych przez płatników) podajemy odrębnie od małżonka.


Część F. Odliczenia od dochodu/zwolnienie

Autopromocja

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem również niektórych odliczeń od dochodu dokonujemy oddzielnie. Taka zasada obowiązuje np. w przypadku odliczeń od dochodu wykazywanych w części B załącznika PIT-O. Pierwszy z małżonków przeniesie kwotę odliczenia z rubryki 28 tego załącznika do rubryki 139 zeznania, drugi wpisze kwotę odliczenia do rubryki 140 (przeniesioną z rubryki 29 załącznika PIT/O).

Natomiast
ulgę odsetkową małżonkowie rozliczający się wspólnie odliczają w jednej kwocie. Przenoszą ją do rubryki 141 zeznania z rubryki 32 załącznika PIT/D. Tylko w przypadku odrębnego rozliczenia małżonkowie muszą wskazać, w jaki sposób (tzn. w jakich proporcjach i w którym formularzu) będą wykazywać kwotę ulgi odliczaną przez każde z nich.

Analogicznie jest w
przypadku innych wydatków mieszkaniowych odliczanych na zasadzie praw nabytych. Ich kwotę małżonkowie rozliczający się wspólnie przeniosą z rubryki 42 załącznika PIT/D do rubryki 144 zeznania. Jeśli natomiast rozliczają się odrębnie muszą w części B.3 wypełnić dodatkowo identyczny wniosek, jak w przypadku odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej. Nie dotyczy on jednak małżonków pozostających w separacji.


Część G. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania/zmniejszające stratę

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem kwoty dokonanych odliczeń z tytułu utraty prawa do ulg inwestycyjnych, odliczeń związanych z nabyciem nowych technologii bądź utraty prawa do zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wykazujemy również oddzielnie. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku pozostałych kwot wpływających na zwiększenie podstawy opodatkowania bądź zmniejszenie straty z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Wysokość strat z obu źródeł po zmniejszeniach wykazujemy odpowiednio w rubrykach 157 oraz 159, a nasz małżonek ujawni je odpowiednio w rubrykach 158 oraz 160.


Część H. Obliczenie podatku

Wybór wspólnego rozliczenia oznacza nieco inny sposób wyliczenia należnego podatku. Rozliczając wyłącznie dochody krajowe dochód po odliczeniach (z rubryki 161) dzielimy na pół. Jego połowa po zaokrągleniu do pełnych złotych jest podstawą, od której liczymy należny podatek według skali. Wyliczoną kwotę podatku mnożymy przez dwa. Otrzymany wynik wpisujemy do rubryki 165. Jeśli nie doliczamy niczego do podatku, kwotę z rubryki 165 przepisujemy do rubryki 169.


W taki sposób podatek liczą nie tylko małżonkowie rozliczający się wspólnie, ale też osoby samotnie wychowujące dzieci.


Nieco inaczej rozliczymy się w sytuacji, gdy uzyskiwaliśmy dodatkowo dochody zagraniczne (np. z umowy o pracę).


Jeśli praca wykonywana była w kraju, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jako metodę rozliczenia przewiduje metodę wyłączenia z progresją,to rozliczając się wspólnie z małżonkiem również musimy ustalić stopę procentową. Uczynimy to w następujący sposób:

1) łączny dochód małżonków po odliczeniach (z rubryki 161) powiększamy o dochody osiągnięte za granicą, wykazane odpowiednio w rubryce 162 (jeśli to my je osiągnęliśmy) bądź w rubryce 163 (jeśli osiągnął je nasz małżonek).

2) tak obliczoną sumę dochodów dzielimy na pół

3) od połowy tej sumy obliczamy należny podatek według obowiązującej skali

4) następnie ustalamy stopę procentową(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), dzieląc kwotę podatku obliczonego według skali przez połowę ww. sumy dochodów, a następnie otrzymany wynik mnożąc przez 100

5) tak ustaloną stopę procentową stosujemy do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, wyliczając należny podatek

6) tak obliczony podatek mnożymy przez dwa, a następnie wpisujemy w rubryce 165 zeznania.


Jeśli nie dokonujemy już żadnych doliczeń do podatku, kwotę tą przepisujemy do rubryki 169.


Natomiast jeśli dwustronna umowa z krajem, w którym uzyskiwaliśmy dochody przewiduje metodę odliczenia podatku zapłaconego za granicą (bądź takiej umowy brak), to oznacza że dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce. Mamy jedynie prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą, ale tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą. Pamiętajmy, że nawet rozliczając się wspólnie, każde z małżonków nie tylko odrębnie wykazuje dochody uzyskane za granicą (odpowiednio w części D.1 oraz D.2 zeznania), ale też odrębnie odlicza podatek w granicach wskazanego limitu, wypełniając odpowiednio rubryki 167 oraz 168.


Część I. Odliczenia od podatku

Rozliczając się wspólnie podatek z rubryki 169 możemy obniżyć przede wszystkim o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które każdy z małżonków wykaże odrębnie (odpowiednio w rubryce 170 oraz 171). Tutaj też ustawodawca wprowadził limit odliczenia, o którym musimy pamiętać.

Jeśli odliczamy tylko składki potrącone przez płatników, to możemy bezpośrednio przepisać kwoty wskazane przez nich w przekazanych nam informacjach. Oni wpisali tam już kwoty składek po ograniczeniu do wysokości limitu. Łatwo natomiast o pomyłkę, gdy dodatkowo odliczamy składki opłacane w roku podatkowym samodzielnie (np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej). Płaciliśmy bowiem kwoty odpowiadające 9% podstawy wymiaru składki, a odliczyć możemy najwyżej kwotę stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru. Różnicę finansujemy z własnej kieszeni i nie mamy możliwości odzyskać jej w żaden sposób. Te same reguły musi stosować nasz małżonek odliczając te składki w zeznaniu.


Podobnie jak w przypadku odliczeń od dochodu, rozliczając się wspólnie z małżonkiem, niektóre odliczenia od podatku wykażemy odrębnie, a pozostałe – wspólnie. Osobno musimy wykazać nie tylko składkę zdrowotną , ale też ulgę uczniowską ulgę na gosposię ulgę z tytułu wychowywania dzieci. Łączne kwoty odliczeń z tytułu tych ulg małżonkowie przeniosą do zeznania odpowiednio z rubryki 40 (podatnik) i 41 (małżonek) załącznika PIT/O.

Natomiast jedną kwotę odliczenia małżonkowie przeniosą do zeznania z części C załącznika PIT/D. Odliczą tu ulgę z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej czy też kwoty innych ulg niewykorzystane w latach poprzednich z powodu zbyt niskiego podatku (np. z tytułu ulgi remontowej).

Jeśli małżonkowie rozliczają się odrębnie, to tak samo jak w przypadku odliczeń od dochodu muszą w części C.2.1 załącznika PIT/D wypełnić specjalny wniosek, wskazując w jaki sposób (tzn. w jakich proporcjach i w którym formularzu) będą wykazywać kwotę ulgi odliczaną przez każde z nich. Nie dotyczy on jednak małżonków pozostających w separacji.


Część J. Obliczenie zobowiązania podatkowego

Podatek pomniejszony o odliczenia wykazujemy w rubryce 177. W rubryce 178 wpisujemy natomiast kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego, jeśli z końcem roku podatkowego zakończyliśmy również prowadzoną działalność gospodarczą. Jeśli działalność prowadził i zakończył nasz małżonek, kwotę tego podatku wykaże odrębnie w rubryce 179.

Po zsumowaniu powyższych kwot i zaokrągleniu do pełnych złotych wyjdzie nam podatek należny (rubryka 180), który porównamy z sumą należnych zaliczek za rok podatkowy (w tym - pobranych przez płatników). W zależności od tego, która z tych wartości jest większa, różnicę pomiędzy nimi ujawnimy odpowiednio w rubryce 182 bądź 183.


Część K. Kwota do zapłaty/nadpłata

W tej części zeznania rozliczający się wspólnie małżonkowie wykazują odrębnie:

- podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

- zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów wymienionych w art. 29, 30 oraz 30a updof, jeśli nie pobrał go płatnik,

- zryczałtowany podatek dochodowy od uzyskanych poza granicami Polski dochodów wymienionych w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 updof

- podatek zapłacony za granicą od dochodów wymienionych w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 updof


Wynik wspólnego rozliczenia podatkowego małżonkowie wpisują w rubryce 199, jeśli są zobowiązani dopłacić podatek, bądź w rubryce 200 – gdy wyjdzie im nadpłata.


Małżonkowie, tak samo jak inni podatnicy, mają czas na dopłatę należnego podatku do 30 kwietnia. Natomiast nadpłatę fiskus zwróci małżonkom w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania, o ile wcześniej nie zakwestionuje jego treści.


Uwaga !

Części L, M i Nzeznania małżonkowie rozliczający się wspólnie wypełniają, wykazując odrębnie kwoty dotyczące odpowiednio każdego z małżonków.


Część L. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy

Tą część zeznania wypełniają osoby niemające miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydenci), które bez pośrednictwa płatników uzyskują przychody wymienione w art. 29 updof. Chodzi tu o następujące przychody:

1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 updof:

- z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

- przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (z wyjątkiem wynagrodzeń za terminowe odprowadzanie podatków), i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

- przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

- przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

- przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

2) z odsetek,

3) z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,

4) z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)

5) z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych

7) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

8) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze


Należny zryczałtowany podatek dochodowy jest wykazywany po zaokrągleniu do pełnych złotych w podziale na poszczególne miesiące roku podatkowego. Przy obliczaniu podatku należy uwzględnić postanowienia dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną.


Uwaga !

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika certyfikatem rezydencji.


Część M. Odsetki naliczone zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy

W tej części wykazujemy kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku niezaliczonych do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych ze względu na przewidywany okres używania krótszy niż rok, do dnia, w którym okres ich używania do celów działalności gospodarczej przekroczył rok.

Tak samo musimy postąpić, gdy wydatki na zakup lub wytworzenie takiego składnika majątku najpierw zaliczyliśmy bezpośrednio do kosztów, a następnie jeszcze przed upływem roku zdecydowaliśmy się zaliczyć go do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych firmy.


W obu przypadkach kwoty odsetek w podziale na poszczególne miesiące wykazujemy po zaokrągleniu do pełnych złotych.


Część N. Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1, 1a i 7 ustawy

Tutaj wykazujemy należne zaliczki na podatek dochodowy, które byliśmy zobowiązani opłacać samodzielnie w trakcie roku podatkowego z następujących tytułów:

1) z działalności gospodarczej

2) z najmu lub dzierżawy

3)ze stosunku pracy z zagranicy,

4)z emerytur i rent z zagranicy,

5)z niektórych rodzajów działalności wykonywanej osobiście (określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 updof)


W tej części mamy obowiązek wykazać również zaliczkę należną z tytułu dochodów osiągniętych z pracy za granicą, którą jesteśmy zobowiązani uiścić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciliśmy do kraju po czasowym pobycie za granicą.


Zaliczki po zaokrągleniu do pełnego złotego wykazujemy w podziale na miesiące, bądź kwartały (jeśli wybraliśmy opłacanie zaliczek w odstępach kwartalnych).


Uwaga !

W tej części nie wykazuje się należnych zaliczek uiszczanych w formie uproszczonej.


Część O. Informacje o załącznikach

Zarówno małżonkowie rozliczający się wspólnie, jak i osoba samotnie wychowująca dzieci muszą poinformować urząd o liczbie i rodzaju załączników dołączanych do zeznania rocznego. Jeśli małżonkowie rozliczają się odrębnie, muszą dodatkowo poinformować urząd o tym, który z nich dołączy do swojego zeznania załącznik PIT/D oraz podać dane tego małżonka (imię, nazwisko oraz NIP) oraz dane urzędu, do którego trafi zeznanie z tym załącznikiem.


Część P. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci również możemy przekazać do 1% naszego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Tak samo, jak przy rozliczeniu indywidualnym musimy jedynie wskazać urzędowi jej nazwę oraz nr KRS oraz kwotę, którą chcemy przekazać, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Nie może ona przekroczyć 1% podatku należnego z rubryki 180.


Część R. Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika

Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to podpisując się pod zeznaniem składamy nie jedno, ale dwa oświadczenia. Nie tylko stwierdzamy, że mamy świadomość odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, ale też oświadczamy że spełniamy warunki do preferencyjnego sposobu rozliczenia.


Musimy też pamiętać, że wspólne rozliczenie z małżonkiem obliguje do złożenia podpisu przez oboje małżonków. Pierwszy z małżonków powinien się zatem podpisać w rubryce 315, a drugi – w rubryce 316. Złożenie podpisu przez oboje małżonków nie będzie konieczne, jeśli złożą zeznanie przez pełnomocnika. Wówczas jego dane wraz z podpisem powinny znaleźć się w rubryce 317. W takim przypadku, tak samo jak przy rozliczeniu indywidualnym, do zeznania powinno zostać dołączone pełnomocnictwo, z tym że musi ono zostać udzielone przez oboje małżonków.


Przykład - Jak wypełnić PIT-36 (wspólne rozliczenie z małżonkiem)


Małżeństwo Monika i Tomasz Korzeniowscy postanowili za 2007 rok rozliczyć się wspólnie.
Mają ku temu wszelkie prawa. Po pierwsze ich małżeństwo i zarazem wspólność majątkowa trwały przez cały 2007 rok. Ponadto żadne z małżonków nie prowadzi działalności opodatkowanej ryczałtem, kartą podatkową, podatkiem liniowym ani tym bardziej podatkiem tonażowym. Każda z ww. form opodatkowania wykluczałaby możliwość wspólnego rozliczenia.


Pan Tomasz Korzeniowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej). Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Na podstawie danych wynikających z księgi pan Korzeniowski ustalił wysokość dochodu z działalności. Jego przychody wyniosły 60 000 zł, a koszty ich uzyskania 30 000 zł.


W związku z tym jego dochód z działalności to 30 000 zł. Pan Korzeniowski tytułem zaliczek odprowadził w trakcie 2007 r. kwotę 3209 zł. Dodatkowo osiągnął dochody z umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Składki na ubezpieczenie społeczne pan Korzeniowski opłaca z umowy o pracę.


Pani Monika Korzeniowska w 2007 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę u dwóch pracodawców. Dodatkowo pracowała na podstawie umowy o dzieło.


Za 2007 r. pan Korzeniowski rozliczy się wspólnie z żoną. Ponieważ pan Korzeniowski osiąga dochody z działalności opodatkowane na zasadach ogólnych, małżonkowie złożą swoje zeznanie na formularzu PIT-36. Po wpisaniu wszystkich danych identyfikacyjnych (w tym NIP w rubrykach 1 i 2 oraz nr PESEL w rubrykach 12 i 25) małżonkowie poinformują urząd o wyborze wspólnego rozliczenia, zaznaczając w rubryce 6 kwadrat nr 2.


I. Obliczenie dochodu Tomasza Korzeniowskiego


Dochody z działalności gospodarczej:

1) Przychody: 60 000 zł (rubryka 49)

2) Koszty uzyskania przychodów: 30 000 zł (rubryka 50)

3) Dochód: 30 000 zł (rubryka 51)

4) Zaliczki na podatek dochodowy: 3209 zł (rubryka 53)

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 1918,19 zł.

Dochody ze stosunku pracy:

Z informacji PIT-11 przekazanych przez firmę XYZ wynika, że pan Tomasz Korzeniowski ze stosunku pracy osiągnął:

1) Przychody: 36 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1302 zł,

3) Dochód: 34 698 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 2532 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 6195,60 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2682,36 zł,

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 2309,80 zł.


Dochody z umowy o dzieło:

Z umowy o dzieło podlegającej prawu autorskiemu pan Korzeniowski osiągnął:

1) Przychody: 15 000 zł (rubryka 70)

2) Koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane 50%): 7500 zł (rubryka 71)

3) Dochód: 7500 zł (rubryka 72)

4) Pobrana zaliczka: 1425 zł (rubryka 74)


Po podsumowaniu kwot dotyczących wszystkich źródeł przychodów pan Tomasz Korzeniowski wykaże:

A) Przychody: 111 000 (rubryka 80),

B) Koszty uzyskania przychodów: 38 802 zł (rubryka 81),

C) Dochód: 72 198 zł (rubryka 82),

D) Zaliczki: 7166 zł (rubryka 83).

Pan Korzeniowski może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6195,60 zł (rubryka 135). Jego dochód po odliczeniu składek wyniesie 66 002,40 zł (rubryka 137).


II. Obliczenie dochodu pani Moniki Korzeniowskiej


Dochody ze stosunku pracy (I pracodawca – firma Alfa):

Z informacji PIT-11 przekazanych przez firmę Alfa wynika, że pani Monika Korzeniowska z umowy o pracę z tym pracodawcą osiągnęła:

1) Przychody: 30 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1302 zł,

3) Dochód: 28 698 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 1974 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 5163 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2235,30 zł,

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 1924,84 zł.


Dochody ze stosunku pracy (II pracodawca – firma Beta):

Z informacji PIT-11 przekazanych przez firmę Beta wynika, że pani Monika Korzeniowska z umowy o pracę z tym pracodawcą osiągnęła:

1) Przychody: 14 400 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1302 zł,

3) Dochód: 13 098 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 516 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 2478,24 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1072,92 zł,

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 923,90 zł.


Tak więc podsumowując obie umowy o pracę Pani Monika Korzeniowska osiągnęła z tych tytułów 44 400 zł przychodów


Łącznie kwota kosztów potrąconych przez obu pracodawców wynosi 2604 zł. Jest więc wyższa od ustawowego limitu wynoszącego 1953,23 zł. Dlatego pani Korzeniowska musi ograniczyć je do wysokości tego limitu. Zatem w rubryce 85 uwzględni tylko kwotę 1953,23 zł.


Po odliczeniu kosztów jej dochód z umów o pracę wyniesie 42 446,77 zł (rubryka 86).


Suma zaliczek pobranych przez obu pracodawców jako płatników w ciągu 2007 roku wyniosła 2490 zł. Ich kwotę pani Korzeniowska wykaże w rubryce 88.


Dochody z umowy o dzieło:

Z umowy o dzieło podlegającej prawu autorskiemu pani Monika Korzeniowska osiągnęła:

1) Przychody: 15 000 zł (rubryka 113)

2) Koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane 50%): 7500 zł (rubryka 114)

3) Dochód: 7500 zł (rubryka 115)

4) Pobrana zaliczka: 1425 zł (rubryka 117)

W sumie za 2007 rok pani Monika Korzeniowska wykaże (praca + dzieło):

A) Przychody: 59 400 (rubryka 123)

B) Koszty uzyskania przychodów: 9453,23 zł (rubryka 124)

C) Dochód: 49 946,77 zł (rubryka 125)

D) Pobrane zaliczki: 3915 zł (rubryka 126).


Pani Korzeniowska może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7641,24 zł (rubryka 136). Jej dochód po odliczeniu składek wyniesie 42 305,53 zł (rubryka 138).III. Odliczenia małżonków od dochodu


Państwo Korzeniowscy zamierzają skorzystać z przysługujących im odliczeń. W tym celu wypełnią załączniki do zeznania rocznego na formularzach PIT/O oraz PIT/D, w których wykażą wysokość odliczanych kwot.


W części B załącznika PIT/O państwo Korzeniowscy wykażą przysługujące im odliczenia od dochodu. Jako pierwszą odliczą dokonaną darowiznę dla Fundacji Mam Marzenie w kwocie 2500 zł. Kwotę tą pan Tomasz wpisze w rubryce 13 załącznika PIT/O, a także w rubryce 51 – pod danymi adresowymi Fundacji. Podlega ona odliczeniu w całości, gdyż nie przekracza ustawowego limitu wynoszącego 6% dochodu.

Pani Monika przekazała natomiast darowiznę na budowę kościoła w wysokości 1500 zł (rubryka 14 i 63). Jako darowiznę na cele kultu religijnego także odliczy ją w całości z uwagi na nieprzekroczenie 6% limitu dochodu.


Państwo Korzeniowscy korzystają również ze stałego dostępu do sieci Internet w miejscu swojego zamieszkania. Opłaty poniesione na ten cel wyniosły w 2007 r. 2280 zł. Są więc wyższe od ustawowego limitu odliczenia wynoszącego dla każdego z małżonków odrębnie 760 zł. Dlatego państwo Korzeniowscy ograniczą odliczenie do kwoty przysługującego im limitu (wynoszącego w sumie dla obojga małżonków 1520 zł).
Pan Tomasz Korzeniowski kwotę odliczenia w wysokości przysługującego mu limitu (tj. 760 zł) wpisze w rubryce 21 załącznika PIT/O, a pani Monika Korzeniowska identyczną kwotę (czyli również 760 zł) wpisze w rubryce 22.


Jako przedsiębiorca pan Tomasz Korzeniowski poniósł w 2007 r. wydatki na nabycie nowych technologii. Zakupił bowiem na potrzeby własnej firmy najnowsze oprogramowanie sterujące procesami technologicznymi za kwotę 40 000 zł. Z tego tytułu może odliczyć od podstawy opodatkowania do 50% poniesionych wydatków. Pan Tomasz odliczy więc kwotę 20 000 zł, wpisując ją do rubryki 23 załącznika PIT/O.


Łączną kwotę odliczeń w wysokości 23 260 zł pan Korzeniowski wykaże w rubryce 28 załącznika PIT/O i rubryce 139 zeznania.

Natomiast jego żona przysługujące jej odliczenia w łącznej kwocie 2260 zł wykaże w rubryce 29 załącznika PIT/O i przeniesie ją do rubryki 140 zeznania.


W grudniu 2007 r. została zakończona budowa domu, którą państwo Korzeniowscy rozpoczęli w 2005 r. i na którą zaciągnęli kredyt w wysokości 378 000 zł. Łączna wysokość poniesionych wydatków zamknęła się w kwocie 480 000 zł.


Z tytułu spłaconych odsetek od kredytu w wysokości 36 400 zł państwo Korzeniowscy mogą skorzystać z odliczenia w kwocie 18 200 zł. Wynika to z następującego wyliczenia:

189 000 zł (limit kredytu uprawniający do ulgi): 378 000 zł (wysokość kredytu) = 50 %

36 400 zł × 50% = 18 200 zł.


Ponieważ budowa została zakończona w 2007 r., to państwo Korzeniowscy w rozliczeniu za ten rok po raz pierwszy skorzystają z odliczenia odsetek. Dlatego muszą dołączyć do zeznania rocznego oświadczenie PIT-2K, które zostanie przez nich wypełnione w następujący sposób:

Rubryka 29 – 2005 (rok uzyskania kredytu)

Rubryka 30 – 378 000 zł (kwota otrzymanego kredytu)

Rubryka 31 – 2006 (rok rozpoczęcia inwestycji)

Rubryka 32 – 2007 (rok zakończenia inwestycji)

Rubryka 33 – kwadrat nr 1 (rodzaj prowadzonej inwestycji – budowa domu)

Rubryka 34 – 480 000 zł (łączna kwota poniesionych wydatków)

Rubryka 35 – 378 000 zł (kwota wydatków udokumentowanych fakturami VAT)


Kwota ulgi z tytułu spłaty odsetek (18 200 zł) zostanie wykazana w PIT/D w rubryce 30 i 32 oraz w rubryce 141 zeznania.


Łączny dochód małżonków Korzeniowskich po odliczeniach wynosi 64 587,93 zł (rubryka 161).IV. Obliczenie podatku

Ponieważ państwo Korzeniowscy wybrali wspólne rozliczenie, to podstawę obliczenia podatku stanowi połowa ich łącznego dochodu, czyli po zaokrągleniu 32 294 zł (rubryka 164). Podatek wyliczony według skali (5563,32 zł) i pomnożony przez 2 wynosi 11 126,64 zł (rubryka 165 i 169).V. Odliczenia od podatku


Tomasz Korzeniowski od tego podatku odliczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1918,19 zł (w granicach limitu 7,75% podstawy wymiaru), którą jako przedsiębiorca opłacał do ZUS. Oprócz tego odliczy składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez pracodawcę jako płatnika (2309,8 zł). Łączną kwotę odliczenia z tego tytułu w wysokości 4227,99 zł pan Korzeniowski wykaże w rubryce 170.

Monika Korzeniowska wykaże w poz. 171 łączną kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych przez płatników na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wysokość kwoty do odliczenia ustali sumując kwoty składek z poz. 82 poszczególnych informacji PIT-11.


Państwo Korzeniowscy wychowują dwoje dzieci. Mają zatem prawo skorzystać z ulgi na wychowanie dzieci. Przysługujące im do odliczenia kwoty wykażą najpierw w rubrykach 35 i 36 załącznika PIT/O, a następnie przeniosą je do zeznania rocznego.

Państwo Korzeniowscy wyliczą wysokość kwoty do odliczenia jako iloczyn liczby dzieci oraz dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. W 2007 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi 572,54 zł.

Tym samym limit odliczenia wyniesie 2 x (2x 572,54 zł) = 2290,16 zł. Kwota ta zostanie po połowie odliczona od podatku każdego z rodziców. Dlatego w załączniku PIT/O Tomasz Korzeniowski wpisze w poz. 35 kwotę 1145,08 zł, a przenosząc ją następnie do zeznania rocznego wpisze ją w rubryce 172. Identyczną kwotę w poz. 36 załącznika PIT/O wpisze Monika Korzeniowska. Następnie przeniesie tą kwotę do zeznania rocznego, wpisując ją w zeznaniu w rubryce 173.


Po dokonaniu powyższych odliczeń podatek wyniesie 1759,75 zł (rubryka 177). Po zaokrągleniu kwota podatku wyniesie 1760 zł. Zostanie ona wykazana w poz. 180.


Ponieważ kwota zaliczek na podatek dochodowy wykazana w poz. 83 i 126 wyniosła łącznie 11 081 zł (rubryka 181), u państwa Korzeniowskich wystąpi nadpłata podatku za 2007 r. w wysokości 9321,00 zł (poz. 200).


Tomasz Korzeniowski jako przedsiębiorca opłacał samodzielnie zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej. Wpłacone zaliczki (w rozbiciu na poszczególne miesiące) wykaże dodatkowo w części N.1 zeznania w poz. 249-260.


O załącznikach do składanego zeznania państwo Korzeniowscy poinformują urząd skarbowy w części H, wpisując w rubrykach 297, 298, 299 i 301 cyfrę 1. Zaznaczając w rubryce 309 kwadrat nr 2 wskażą PIT-36 jako ten, do którego zostanie dołączony załącznik PIT/D.


Państwo Korzeniowscy chcą przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku. Aby umożliwić urzędowi skarbowemu przekazanie tej kwoty w swoim imieniu, w części P formularza PIT-36 w rubryce 312 wpiszą nazwę wybranej organizacji, w rubryce 313 podadzą jej numer KRS, natomiast w rubryce 314 wskażą wysokość przekazywanej kwoty – do wysokości limitu wynoszącego 1% podatku należnego, wykazanego w rubryce 180 (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).


Małżonkowie składają zeznanie roczne osobiście, dlatego swoje podpisy złożą (odpowiednio) w rubrykach 315 i 316 formularza PIT-36.

Wypełniony PIT-36


Wypełniony PIT/O


Wypełniony PIT/B


Wypełniony PIT/D


Wypełniony PIT-2K


Podstawa prawna

Ustawaz 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 (tekst jednolity) – ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r., Nr 211, poz. 1549


Anna Welsyng

radca prawny

doradca podatkowy

kancelaria www.welsyng.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  REKLAMA