Kategorie

Rozliczamy się indywidualnie na PIT-36 za 2007 rok -PITy 2007

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
PIT 2007
PIT 2007
Na formularzu PIT-36 rozliczamy się gdy nasze dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a jednocześnie nie mieszczą się w zakresie PIT-37.

- PIT to drugi w rankingu popularności formularz podatkowy. Składamy na nim zeznanie nie tylko wtedy gdy prowadzimy firmę opodatkowaną według skali, uzyskiwaliśmy przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowane na zasadach ogólnych, odliczamy straty z lat ubiegłych, ale także wtedy, gdy np. zarobiliśmy pieniądze pracując za granicą bądź osiągnęliśmy inne przychody, które musimy opodatkować samodzielnie, czy też musimy doliczyć do naszych dochodów dochody małoletnich dzieci. Innymi słowy – składamy go wtedy, gdy nasze dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a jednocześnie nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.


Tegoroczny PIT-36 znacznie „urósł” w porównaniu do ubiegłorocznego, gdyż liczy aż 6 stron. Został poszerzony o m.in. o rubryki przeznaczone na wykazanie przez nierezydentów zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów określonych w art. 29 updof (z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów zlecenia bądź o dzieło, odsetek, praw autorskich, itd.) bez pośrednictwa płatników. W PIT-36 trzeba wykazać również odsetki naliczone od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku spełniających kryteria zaliczenia ich do środków trwałych do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok. Dodatkowe rubryki przewidziane zostały na wykazanie należnych zaliczek odprowadzanych samodzielnie – od dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników (m.in. z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, ze stosunku pracy z zagranicy bądź tez z emerytur i rent z zagranicy).

Podobnie jak w przypadku pozostałych formularzy, dodano w nim również rubryki wypełniane w przypadku gdy zdecydujemy się złożyć zeznanie przez pełnomocnika. Są one przeznaczone na zamieszczenie jego danych identyfikacyjnych (tj. imienia i nazwiska) oraz podpisu.


NIP

Wypełnianie PIT-36 rozpoczynamy od wpisania własnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Decydując się na rozliczenie indywidualne wpisujemy tylko swój NIP (rubryka 1). Uważajmy, aby omyłkowo nie wpisać tutaj NIP innego podmiotu (np. płatnika), jeśli do zeznania będziemy przenosić dane zawarte w przekazanych nam informacjach.

Następnie musimy wskazać, za jaki rok składamy zeznanie. Tą informację wpisujemy w rubryce 5 formularza. Podobnie jak w przypadku pozostałych formularzy, jej brak będzie skutkować wezwaniem nas przez urząd. Musimy też oświadczyć, czy rozliczamy się indywidualnie, czy też wybieramy rozliczenie na zasadach preferencyjnych. W pierwszym przypadku zaznaczymy w rubryce 6 kwadrat nr 1.

Wybierając rozliczenie wspólne poprzez zaznaczenie kwadratu nr 2, 3 bądź 4 wskazujemy sposób takiego rozliczenia (wspólnie z małżonkiem, ze zmarłym małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko).


Część A. Miejsce i cel składania zeznania

W tej części wskazujemy urząd właściwy do przyjęcia od nas zeznania. Powinien być to urząd właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeśli uległo ono zmianie w ciągu roku, a nie poinformowaliśmy o tym fakcie urzędu w ustawowym terminie, grożą nam sankcje karne skarbowe. Możemy się od nich uwolnić, dołączając do zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-1 bądź NIP-3) tzw. czynny żal. Będzie on jednak skuteczny tylko wtedy, gdy do momentu złożenia NIP-u urząd nie zorientował się, że nie dotrzymaliśmy terminu na jego złożenie.


Uwaga !

Miejsce zamieszkania nie zawsze jest tożsame z miejscem zameldowania. Jeśli są one różne, zeznanie składamy do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Musimy również wskazać urzędowi, czy składamy zeznanie roczne, czy też jego korektę. W tym celu w rubryce nr 8 zaznaczamy jeden z dwóch kwadratów (kwadrat nr 1 – złożenie zeznania, kwadrat nr 2 – korekta zeznania).

serwis PIT

Najczęstsze błędy w PIT-ach


Część B. Dane identyfikacyjne i adres

Wpisujemy tutaj nasze dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składamy zeznanie. Składając zeznanie za 2007 r. musimy dodatkowo podać nasz numer PESEL. Ma on na celu umożliwienie dodatkowej weryfikacji poprawności wpisanych w zeznaniu danych. Jeśli nie będą one zgodne z danymi posiadanymi przez urząd, zostaniemy wezwani do wyjaśnienia tych rozbieżności.


Część C. Informacje dodatkowe

W tej części poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu podajemy urzędowi dodatkowe informacje. Zaznaczając kwadrat nr 35 informujemy, że uzyskiwaliśmy w roku podatkowym wyłącznie przychody z emerytury bądź renty zagranicznej. Zaznaczenie kwadratu nr 36 to informacja dla urzędu, że mieliśmy obowiązek sporządzać dokumentację dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi. Natomiast zaznaczenie kwadratu nr 37 albo 38 sygnalizuje, że w roku podatkowym za który składane jest zeznanie korzystamy z tzw. kredytu podatkowego (czyli zwolnienia z opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej w roku następującym po roku jej rozpoczęcia bądź dwa lata po jej rozpoczęciu, jeśli w roku jej rozpoczęcia działalność ta nie była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy), bądź korzystaliśmy z niego w jednym z pięciu lat poprzedzających (rok ten podajemy wówczas w rubryce 39), a obecnie doliczamy w składanym zeznaniu przypadającą na ten rok część dochodu w celu jego opodatkowania.

Pan Tadeusz Kowalski rozpoczął działalność gospodarczą w połowie stycznia 2005 r. W 2006 r. korzystał ze zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności. Składając zeznanie za 2007 r. pan Kowalski zaznaczy kwadrat nr 38, informując urząd o korzystaniu z kredytu podatkowego w jednym z pięciu lat poprzedzających, a w rubryce 39 wpisze 2006 r. jako rok, w którym korzystał z tego zwolnienia.

Część D. Dochody/straty ze źródeł przychodów

Tabela, w której podajemy źródła naszych przychodów, ich wysokość, koszty uzyskania, dochód (bądź stratę) z danego źródła oraz wysokość odprowadzonych w ciągu roku zaliczek, została poszerzona o dwa dodatkowe wiersze w porównaniu do katalogu zawartego w PIT-37. W PIT-36 wykazujemy w nich dochody (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (wiersz 3) oraz z działów specjalnych produkcji rolnej (wiersz 4), jeśli zdecydowaliśmy się opodatkowywać je na zasadach ogólnych. Pozostałe źródła przychodów, z których dochody są wykazywane w PIT 36 to:

- należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy

- emerytury, renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 updof (tj. renty strukturalne, renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne)

- działalność wykonywana osobiście, o której jest mowa w art. 13 updof, czyli:

1) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

2) przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,

3) przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,

4) przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów osób należących do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

5) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9,

6) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

7) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 8,

8) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 6.

- najem lub dzierżawa;

- prawa autorskie i inne prawa wymienione w art. 18 updof;

- inne źródła, niewymienione wyżej (w tym emerytury – renty z zagranicy).

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach


Wypełniając tą część musimy zatem nie tylko przenieść do odpowiednich rubryk kwoty wskazane w informacjach przekazanych nam przez płatników, jeśli to za ich pośrednictwem uzyskiwaliśmy dany dochód (wcześniej sumując poszczególne ich rodzaje), lecz także uwzględnić dane wynikające z prowadzonych przez nas ksiąg oraz innych ewidencji. Wpisujemy tu również wysokość należnych zaliczek od tych dochodów.


Uwaga !

Dochody ze stosunku pracy uzyskiwane za granicą, a podlegające opodatkowaniu w Polsce wykazujemy w wierszu 1 „Należności ze stosunku pracy” łącznie z dochodami krajowymi. Przenosimy je z załącznika PIT/ZG. Jeśli dochody te uzyskiwaliśmy w więcej niż jednym kraju, do zeznania przenosimy sumę dochodów z wszystkich załączników PIT/ZG (wypełnianych osobno dla każdego z krajów, w których pracowaliśmy).


Przenosząc dane z informacji przekazanych przez płatników pamiętajmy o ustawowych limitach kosztów wprowadzonych przez ustawodawcę. Jeśli bowiem nasze koszty ze stosunku pracy (bądź innych źródeł, do których mają zastosowanie „pracownicze” koszty) po zsumowaniu są wyższe od ustawowych limitów, w zeznaniu wolno nam je uwzględnić tylko do wysokości limitu. Nadwyżka przepada bezpowrotnie.

Pan Jerzy Malinowski zawarł z trzema spółkami umowy o zarządzanie (tzw. kontrakty menedżerskie). Wypełniając zeznanie roczne dochody z tego tytułu wykaże w wierszu 5 części D.1 w łącznej kwocie (po ich uprzednim zsumowaniu) na podstawie informacji otrzymanych od tych spółek. Każda ze spółek obliczając zaliczki na podatek dochodowy potrącała panu Malinowskiemu miesięcznie koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowych kosztów pracowniczych. Za cały 2007 r. łącznie potrącono zatem kwotę kosztów w wysokości 3906 zł. W zeznaniu rocznym pan Malinowski musi jednak ograniczyć je do wysokości ustawowego limitu. Może zatem uwzględnić maksymalnie kwotę 1953,23 zł.


Jeśli jesteśmy zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, to wykazujemy je w części D.3 zeznania. Doliczane kwoty przenosimy z załącznika PIT/M do zeznania, wpisując je w rubryce 127.


Uwaga !
Doliczeniu nie podlegają dochody małoletnich dzieci z pracy, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku


Koszty faktycznie poniesione możemy uwzględnić tylko w ściśle określonych sytuacjach. Bezlimitowo wykazujemy koszty poniesione na dojazd do zakładu pracy środkami komunikacji publicznej (czyli środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej) – i to zarówno w przypadku zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Warunkiem jest jednak ich udokumentowanie wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.Część E. Odliczenia dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenie społeczne

Zamieszczone w tej części rubryki służą wykazaniu wymienionych odliczeń. W pierwszej kolejności odliczamy dochód zwolniony z opodatkowania z racji prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (rubryka 131). Natomiast w rubryce 133 wpisujemy odliczenie straty poniesionej w latach ubiegłych, wskazując równocześnie źródło, z którego została poniesiona strata. Pamiętajmy, że w jednym roku wolno odliczyć maksymalnie 50% straty. Jeśli zatem odliczona w tym miejscu kwota będzie przekraczać powyższy limit, nie unikniemy wezwania ze strony urzędu w celu poprawienia zeznania.

W tym miejscu w rubryce 135 wykazujemy też odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Wpisujemy tu łączną kwotę składek odliczanych od dochodu (w rubryce 135), zarówno potrąconych przez płatników, jak i opłaconych samodzielnie, dlatego musimy je uprzednio zsumować.


Uwaga !

Nie wszystkie zapłacone składki podlegają odliczeniu. Nie wolno nam odliczyć składek:

- odliczonych od dochodów opodatkowanych stawką liniową,

- odliczonych od przychodów na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

- odliczonych od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

- zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

- których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Część F. Odliczenia od dochodu/zwolnienia

Tutaj wykazujemy przysługujące nam odliczenia od dochodu, dzięki czemu możemy obniżyć wysokość należnego podatku. W tym celu, podobnie jak w przypadkuPIT-37, musimy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O. W części B tego załącznika w pierwszej kolejności wykażemy kwotydarowiznprzekazanych:

1) na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,

2)na cele kultu religijnego

3) na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.

Z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne mogą skorzystać osoby niepełnosprawne bądź też mające na utrzymaniu taką osobę. Do wysokości limitu wynoszącego 760 zł odliczymy też wydatki poniesione na użytkowanie Internetu w miejscu zamieszkania, W tej części PIT/O wykazujemy też wydatki poniesione na nabycie nowych technologii

Do zeznania PIT-36 przeniesiemy łączną kwotę odliczeń wykazaną w rubryce 28 załącznika PIT/O.

Odliczenia z tytułu ulgi odsetkowej, do której w latach ubiegłych nabyliśmy prawo wykazujemy w części B.1 załącznika PIT/D, a następnie przenosimy je do rubryki 141 zeznania. Z kolei w rubryce 142 wykazujemy przysługujące nam na zasadzie praw nabytych odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenach gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym

Odliczenia innych wydatków mieszkaniowych na zasadzie praw nabytych ujawniamy w części B.2 i B.3 załącznika PIT/D, a następnie przenosimy do rubryki 144 zeznania. W tej części zeznania wykazujemy też kwoty przysługujących odliczeń, które przenosimy na lata następne z powodu zbyt niskiego dochodu (rubryka 146).

Ostatnia pozycja do wypełnienia w tym fragmencie PIT-36 to rubryka 147. Wykazujemy w niej kwotę dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w sytuacji gdy jako przedsiębiorcy prowadziliśmy działalność na terenie takiej strefy.


Część G. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania/zmniejszające stratę

Jeśli utraciliśmy prawo do odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych, odliczeń związanych z nabyciem nowych technologii bądź utraciliśmy prawo do zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w rubryce 149 ujawniamy kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciliśmy prawo. Kolejne rubryki są przeznaczone na wpisanie kwot wpływających na zwiększenie podstawy opodatkowania bądź zmniejszenie straty z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Wysokość strat z obu źródeł po zmniejszeniach wykazujemy odpowiednio w rubrykach 157 oraz 159.


Część H. Obliczenie podatku

Kwotę dochodu po wszystkich odliczeniach po zaokrągleniu do pełnego złotego wpisujemy w rubryce 161. Będzie on stanowić podstawę obliczenia podatku.

Jeśli za granicą osiągaliśmy dochody zwolnione z opodatkowania na mocy dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i równocześnie osiągnęliśmy dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, o kwotę zagranicznych dochodów musimy zwiększyć podstawę opodatkowania w celu wyliczenia stopy procentowej. Musimy więc dokonać rozliczenia naszych dochodów w Polsce z zastosowaniem tzw. metody wyłączenia z progresją. Kwotę dochodów zagranicznych przenosimy w takim przypadku z rubryki 9 załącznika PIT/ZG do rubryki 162 zeznania.


Uwaga !

Jeśli osiągaliśmy dochody w więcej niż jednym kraju, dla każdego z nich musimy osobno wypełnić PIT/ZG. W takim przypadku do zeznania przenosimy łączną kwotę dochodu zwiększającego podstawę opodatkowania do wyliczenia stopy procentowej, po uprzednim zsumowaniu kwot tego dochodu z wszystkich załączników PIT/ZG.


W takim przypadku wynik zwiększenia o dochody zagraniczne ujawniamy w rubryce 164. Po zaokrągleniu do pełnych złotych stanowi on podstawę obliczenia podatku. W takim przypadku należny podatek wyliczymy stosując ustaloną uprzednio stopę procentową. Natomiast jeśli do wyliczenia należnego podatku nie stosujemy metody wyłączenia z progresją, należny podatek wyliczymy według obowiązującej skali podatkowej. Wynik wyliczeń ujawniamy w rubryce 165.

Rubryka 166 jest przeznaczona na wpisanie kwot, które mamy obowiązek doliczyć do podatku (m.in. wskutek utraty prawa do kontynuowania odliczeń z tytułu ulg mieszkaniowych, do których nabyliśmy prawo w okresie ich obowiązywania).

Z kolei w rubryce 167 wpisujemy kwotę podatku zapłaconego za granicą w wysokości nieprzekraczającej limituprzysługującego nam odliczenia. Rubrykę tą wypełniamy w przypadku, gdy pracowaliśmy za granicą w krajach, z którymi umowy dwustronne jako metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidują metodę proporcjonalnego odliczenia,bądź takiej umowy nie ma.


Uwaga !

Kwotę dochodu osiągniętego z pracy za granicą w kraju, z którym umowa dwustronna przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia wykazujemy w rubryce 10 załącznika PIT/ZG, natomiast kwotę zapłaconego za granicą podatku (w pełnej wysokości) – w rubryce 11 tego załącznika. Jeśli pracowaliśmy w więcej niż jednym takim kraju, do zeznania przenosimy łączną kwotę dochodu (po zsumowaniu poszczególnych jego kwot ze wszystkich załączników PIT/ZG). Natomiast podatek zapłacony za granicą wykazujemy w zeznaniu tylko do wysokości przysługującego nam limitu odliczenia. Nie możemy więc ograniczyć się tylko do zsumowania jego kwot z poszczególnych załączników i przeniesienia łącznej kwoty do zeznania rocznego, lecz dodatkowo musimy wyliczyć wartość limitu podatku do odliczenia.


Po odliczeniu podatku zapłaconego za granicą (w granicach limitu) w rubryce 169 ujawniamy podatek, który możemy jeszcze obniżyć o przysługujące nam odliczenia.


Część I. Odliczenia od podatku

Nasz podatek z rubryki 169 możemy obniżyć przede wszystkim o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które wykażemy w rubryce 170. Tutaj też ustawodawca wprowadził limit odliczenia, o którym musimy pamiętać. Kłopotu nie będzie, gdy odliczamy tylko składki potrącone przez płatników. Oni w przekazanych nam informacjach wpisali już kwoty składek po ograniczeniu do wysokości limitu. Możemy się natomiast łatwo pomylić, gdy dodatkowo odliczamy składki opłacane w roku podatkowym samodzielnie (np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej). Płaciliśmy bowiem kwoty odpowiadające 9% podstawy wymiaru składki, a odliczyć możemy najwyżej kwotę stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru. Różnicę finansujemy z własnej kieszeni i nie mamy możliwości odzyskać jej w żaden sposób.


Uwaga !

Do zeznania wpisujemy jedną, łączną kwotę składek – zarówno tych potrąconych przez płatnika, jak i tych opłaconych samodzielnie (po ich uprzednim zsumowaniu oraz ograniczeniu do wysokości limitu).

Pani Anna Kwiatkowska była zatrudniona na podstawie umowy o pracę do końca czerwca 2007 r. Od 1 lipca 2007 r. rozpoczęła prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Z informacji przekazanej przez byłego pracodawcę wynika, że pani Anna ma prawo odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1650 zł. Natomiast kwota opłaconych przez panią Annę składek na to ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wyniosła 1134,30 zł. Jednak odliczyć w zeznaniu rocznym będzie mogła jedynie kwotę 976,74 zł (tj. kwotę odpowiadającą 7,75% podstawy ich wymiaru). Pani Anna do odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne wykaże łącznie kwotę 2626,74 zł. Kwotę tą wpisze w rubryce 170 zeznania PIT-36.

Jeśli przysługują nam inne odliczenia od podatku, to w zależności od rodzaju musimy je wykazać w załączniku PIT/O bądź PIT/D. W części C załącznika PIT/O możemy wykazać ulgę na gosposię oraz nową ulgę z tytułu wychowywania dzieci. Łączną kwotę odliczeń z tytułu tych ulg z rubryki 40 załącznika PIT/O przenosimy do rubryki 172 zeznania.


Z kolei w części C załącznika PIT/D wykazujemy odliczenia z tytułu kontynuacji ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej oraz inne odliczenia niewykorzystane w roku ubiegłym z powodu zbyt niskiego podatku (np. ulga remontowa) Łączną kwotę tych odliczeń wykazaną w rubryce 51 przenosimy do rubryki 174 zeznania.

Część J. Obliczenie zobowiązania podatkowego

Podatek pomniejszony o odliczenia wykazujemy w rubryce 177. W rubryce 178 wpisujemy natomiast kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego, jeśli z końcem roku podatkowego zakończyliśmy również prowadzoną działalność gospodarczą. Po zsumowaniu obu powyższych kwot i zaokrągleniu do pełnych złotych wyjdzie nam podatek należny (rubryka 180), który porównamy z sumą należnych zaliczek za rok podatkowy (w tym - pobranych przez płatników). W zależności od tego, która z tych wartości jest większa, różnicę pomiędzy nimi ujawnimy odpowiednio w rubryce 182 bądź 183.


Część K. Kwota do zapłaty/nadpłata

Sumę należnych zaliczek z rubryki 181 konfrontujemy z sumą zaliczek wpłaconych oraz pobranych w trakcie roku podatkowego. Te ostatnie wpisujemy bowiem w rubryce 184 zeznania. Umożliwi to zweryfikowanie prawidłowości wywiązania się z obowiązku zapłaty zaliczek i rozliczenie ewentualnych zaległości.


W rubryce 185 rozliczamy należny zryczałtowany podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 30e updof (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), jeśli uzyskany przez nas dochód z tego zbycia nie jest zwolniony z opodatkowania.


W kolejnej rubryce rozliczamy należny zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów wymienionych w art. 29, 30 oraz 30a ustawy, jeśli z jakichś przyczyn nie pobrał go płatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku. Chodzi tu o podatek od dochodów (przychodów) m.in. nierezydentów z określonych rodzajów osobistej działalności, od nagród i wygranych w konkursach niekorzystających ze zwolnienia, od świadczeń dla emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami oraz podatek od niektórych przychodów/dochodów z kapitałów pieniężnych (odsetek, dywidend, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, od oszczędności zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym czy w ramach pracowniczego programu emerytalnego).


Kolejne rubryki w tej części zeznania przeznaczone są do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanych poza granicami Polski dochodów:

1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,

2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,

3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.


Dlatego w rubryce 189 wpisujemy obliczoną przez nas kwotę podatku należnego od tych dochodów, natomiast w rubrykach 191 i 193 wpisujemy kwoty podatku zapłaconego za granicą (po przeliczeniu na złote). Jeśli zapłacony za granicą podatek jest wyższy od podatku należnego, odliczyć możemy jedynie kwotę podatku zapłaconego do wysokości podatku należnego. Nadwyżka niestety przepada, gdyż nie możemy jej przenieść do odliczenia w latach następnych.


Po zsumowaniu wszystkich ww. wielkości otrzymujemy wynik podatkowy naszego rocznego rozliczenia. Jeśli z porównania kwoty zaliczek z kwotą podatku wynika, że zaliczki są niższe od podatku należnego za rok podatkowy, to musimy dopłacić fiskusowi różnicę. Mamy na to czas do końca kwietnia. Jeśli nie wywiążemy się terminowo z tego obowiązku, to narażamy się na konsekwencje w postaci konieczności zapłaty dodatkowo odsetek za zwłokę, a w skrajnych przypadkach możemy nawet zostać dodatkowo ukarani na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Wysokość dopłaty należnego podatku wskazujemy w rubryce 199 zeznania.


Jeżeli natomiast zaliczki są wyższe od podatku, to różnica stanowi nadpłatę (rubryka 200). Urząd ma trzy miesiące na jej zwrot, chyba że będzie sprawdzał czy nam się ona rzeczywiście należy. Wtedy termin zwrotu zostanie przedłużony o okres weryfikacji naszego zeznania przez urzędników.


Część L. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy

Tą część zeznania wypełniają osoby niemające miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydenci), które bez pośrednictwa płatników uzyskują przychody wymienione w art. 29 updof. Chodzi tu o następujące przychody:

1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 updof:

- z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

- przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (z wyjątkiem wynagrodzeń za terminowe odprowadzanie podatków), i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

- przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

- przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

- przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

2) z odsetek,

3) z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,

4) z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)

5) z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych

7) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

8) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze


Należny zryczałtowany podatek dochodowy jest wykazywany po zaokrągleniu do pełnych złotych w podziale na poszczególne miesiące roku podatkowego. Przy obliczaniu podatku należy uwzględnić postanowienia dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną.


Uwaga !

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika certyfikatem rezydencji.


Część M. Odsetki naliczone zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy

W tej części wykazujemy kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku niezaliczonych do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych ze względu na przewidywany okres używania krótszy niż rok, do dnia, w którym okres ich używania do celów działalności gospodarczej przekroczył rok.
Tak samo musimy postąpić, gdy wydatki na zakup lub wytworzenie takiego składnika majątku najpierw zaliczyliśmy bezpośrednio do kosztów, a następnie jeszcze przed upływem roku zdecydowaliśmy się zaliczyć go do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych firmy. W obu przypadkach kwoty odsetek w podziale na poszczególne miesiące wykazujemy po zaokrągleniu do pełnych złotych.


Część N. Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1, 1a i 7 ustawy

Tutaj wykazujemy należne zaliczki na podatek dochodowy, które byliśmy zobowiązani opłacać samodzielnie w trakcie roku podatkowego z następujących tytułów:

1) z działalności gospodarczej

2) z najmu lub dzierżawy

3)ze stosunku pracy z zagranicy,

4)z emerytur i rent z zagranicy,

5)z niektórych rodzajów działalności wykonywanej osobiście (określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 updof)

W tej części mamy obowiązek wykazać również zaliczkę należną z tytułu dochodów osiągniętych z pracy za granicą, którą jesteśmy zobowiązani uiścić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciliśmy do kraju po czasowym pobycie za granicą.

Zaliczki po zaokrągleniu do pełnego złotego wykazujemy w podziale na miesiące, bądź kwartały (jeśli wybraliśmy opłacanie zaliczek w odstępach kwartalnych).


Uwaga !

W tej części nie wykazuje się należnych zaliczek uiszczanych w formie uproszczonej.


Część O. Informacje o załącznikach

Jeśli do zeznania dołączamy jakieś załączniki, musimy poinformować o tym urząd. Uczynimy to wpisując przy symbolu dołączanych załączników ich liczbę. Wypełnienie tej części będzie oczywiście konieczne, gdy korzystamy z ulg i odliczeń (od dochodu bądź od podatku). Są one wykazywane w załącznikach PIT/O oraz PIT/D. Ponadto w przypadku załącznika PIT/D musimy dodatkowo wskazać, do jakiego zeznania go dołączamy. Rozpoczynając korzystanie z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej (do której nabyliśmy prawo w okresie jej obowiązywania) musimy do naszego zeznania dołączyć PIT-2K (dotyczący inwestycji objętej ulgą).

Jeśli doliczamy do naszych dochodów dochody małoletnich dzieci, musimy dołączyć załącznik PIT/M. Z kolei osiągając dochody z zagranicy musimy dołączyć tyle załączników PIT/ZG, z ilu krajów one pochodzą. Prowadzący działalność w specjalnej strefie ekonomicznej musimy dołączyć do zeznania załącznik SSE-R, natomiast korzystając z tzw. kredytu podatkowego – załącznik PIT/Z. Jeśli jako przedsiębiorcy byliśmy zobowiązani prowadzić księgi rachunkowe, do zeznania dołączamy też sprawozdanie finansowe. Natomiast w przypadku zawarcia z Ministrem Finansów porozumienia w sprawie cen transakcyjnych do zeznania mamy obowiązek dołączyć sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
Jeśli mamy obowiązek zaktualizować nasze dane, do zeznania powinniśmy dodatkowo dołączyć zgłoszenie aktualizacyjne - na formularzu NIP-1 bądź NIP-3.


Część P. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)

Podobnie jak dotychczas, część należnego podatku możemy przeznaczyć na cele pożytku publicznego. Mamy bowiem prawo wesprzeć wybraną organizację mającą status organizacji pożytku publicznego. Po raz pierwszy jednak w 2007 r. nie będziemy przekazywać go osobiście na konto wybranej organizacji. Uczynimy to za pośrednictwem tego urzędu skarbowego, do którego trafi nasze zeznanie. Musimy tylko wskazać w przeznaczonych do tego rubrykach formularza nazwę organizacji, której chcemy przekazać do 1% naszego podatku oraz jej numer w KRS.


Część R. Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika

Kończymy wypełnianie zeznania rocznego na formularzu PIT-36 składając swój podpis w rubryce 315. Pamiętajmy o podpisaniu zeznania, gdyż brak podpisu czyni zeznanie nieważnym. Nie jesteśmy jednak w beznadziejnej sytuacji, gdy zdarzy nam się taki błąd. Ale musimy się liczyć z koniecznością osobistej wizyty w urzędzie w celu jego naprawienia.

Począwszy od 2007 r. nie musimy koniecznie składać zeznania osobiście. Może je za nas złożyć pełnomocnik, podpisując się w specjalnie do tego przeznaczonej rubryce 317. W takim przypadku konieczne jest dołączenie do zeznania uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa (o ile nie zostało ono już wcześniej złożone w urzędzie).

Przykład -Jak wypełnić PIT-36 – (dochody w kraju i za granicą)


Pan Andrzej Kwiatkowski do końca kwietnia 2007 r. uzyskiwał w kraju dochody z umowy zlecenia. Łącznie zarobił 21 130 zł (netto). To były jego jedyne dochody uzyskane w Polsce w 2007 r..Na początku maja 2007 r. pan Kwiatkowski podjął pracę w Belgii, uzyskując z tego tytułu dochody przez cztery miesiące (123 dni), a następnie wyjechał do Paryża (Francja), gdzie pracował do końca 2007 r. (122 dni).

Ponieważ w 2007 r. pan Kwiatkowski uzyskał podlegające opodatkowaniu dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest zobowiązany złożyć w kraju zeznanie roczne. Rozliczy je na PIT-36. Do zeznania będzie musiał dołączyć dwa załączniki PIT/ZG. W każdym z nich osobno wykaże dochód osiągnięty z pracy w danym kraju oraz wysokość zapłaconego za granicą podatku (jeśli jest to wymagane). Dlatego w pierwszym załączniku pan Kwiatkowski wykaże tylko dochody uzyskane z pracy we Francji, a w drugim – dochody z pracy w Belgii oraz wysokość zapłaconego tam podatku (wszystkie kwoty wpisze do odpowiednich rubryk już po przeliczeniu ich na złote).

Ze stosunku pracy w Belgii pan Kwiatkowski osiągnął dochód w wysokości 15 000 euro*, a potrącony podatek wyniósł 3600 euro* (14 040 zł – po przeliczeniu na złote). Natomiast z pracy we Francji dochód pana Kwiatkowskiego wyniósł 20 000 euro*, a zapłacony tam podatek wyniósł 4500 euro*(17 550 zł – po przeliczeniu na złote) .

Pan Kwiatkowski rozlicza się indywidualnie, gdyż jego żona jako przedsiębiorca wybrała opodatkowanie dochodów działalności gospodarczej stawką liniową. Dlatego po wpisaniu wszystkich danych identyfikacyjnych w części B.1 formularza (w tym numeru NIP w rubryce 1) zaznaczy w rubryce 6 kwadrat nr 1.


I. Obliczenie dochodu pana Kwiatkowskiego

Na podstawie informacji PIT-11 otrzymanej od polskiego zleceniodawcy pan Kwiatkowski uwzględni w zeznaniu rocznym następujące kwoty:

1) przychód z umowy zlecenia – 30 000 (rubryka 54 informacji PIT-11)

2) 20% koszty uzyskania przychodu – 5057 zł (rubryka 55 informacji PIT-11)

3) Dochód z umowy zlecenia– 21 130 zł (rubryka 56 informacji PIT-11)

4) Zaliczka na podatek dochodowy – 1884 zł (rubryka 57 informacji PIT-11)

5) Składki ZUS -4713 zł (rubryka 81 informacji PIT-11)

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1959,74 zł (rubryka 82 informacji PIT-11)


Przystępując do rozliczenia dochodów zagranicznych pan Kwiatkowski ma prawo w pierwszej kolejności uwzględnić kwotę przysługującego mu zwolnienia.


W rozliczeniu za 2007 r. uwzględni odliczenie w wysokości 30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy za granicą.

- Dieta za jeden dzień podróży służbowej do Belgii – 45 euro

Limit zwolnienia wynikający z odliczenia 30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy w Belgii – 123 dni x (30% x 45 euro) = 1660,50 euro

Pan Kwiatkowski pomniejszy zatem przychody z pracy w Belgii o kwotę 1660,50 euro. Jego przychody z pracy w Belgii po uwzględnieniu zwolnienia wyniosą: 15 000 euro – 1660,50 euro = 13 339,50 euro.


- Dieta za jeden dzień podróży służbowej do Francji – 45 euro

Limit zwolnienia wynikający z odliczenia 30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy we Francji– 122 dni x (30% x 45 euro) = 1647,00 euro

Pan Kwiatkowski pomniejszy zatem przychody z pracy we Francji o kwotę 1647,00 euro. Jego przychody z pracy we Francji po uwzględnieniu zwolnienia wyniosą: 20 000 euro – 1647,00 euro = 18 353,00 euro


Przychody osiągnięte w obu krajach (tj. zarówno w Belgii, jak i we Francji) pan Kwiatkowski następnie przeliczy na złotówki, stosując średni kurs NBP z dnia uzyskania przychodu. Jego bank stosuje bowiem różne kursy walut i nie można w związku z tym zastosować kursu kupna.


Po przeliczeniu przychody z Francji wyniosły 71 576,70 zł*. Ponieważ pan Kwiatkowski zarówno pracował, jak i mieszkał w Paryżu, to wyliczając dochód stanowiący podstawę do ustalenia stopy procentowej, przyjmie koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości, tj. 108,50 zł miesięcznie. Za 4 miesiące pracy będzie mógł uwzględnić koszty uzyskania przychodu w łącznej kwocie 434 zł. Jego dochód wyniesie w związku z tym 71 142,70 zł. Zostanie on wykazany w załączniku PIT/ZG w części C.1 w poz. 9, a następnie zostanie przeniesiony do rubryki 162 zeznania PIT-36. Dochód ten posłuży do wyliczenia stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (tj. dochodów z umowy zlecenia w Polsce i z pracy w Belgii).


Natomiast przychody pana Kwiatkowskiego z pracy w Belgii po przeliczeniu na złote wyniosły 52 024,05 zł. Kwota przychodów z Belgii podlega wykazaniu w rubryce 41 formularza PIT-36. Pan Andrzej do pracy w Brukseli dojeżdżał z miejscowości położonej w odległości 10 km. Dlatego może skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 135,63 zł miesięcznie. Za 4 miesiące pracy będzie mógł odliczyć koszty uzyskania przychodu w łącznej kwocie 542,52 zł. Koszty te wykaże w rubryce 42 zeznania. Jego dochód wyniesie zatem 51 481,53 zł. Zostanie on wykazany w części C.1 załącznika PIT/ZG w rubryce 10, a następnie - w rubryce 43 formularza PIT-36.


Po zsumowaniu przychody pana Kwiatkowskiego za 2007 r. wyniosły łącznie 82 024,05 zł (rubryka 80), koszty ich uzyskania wyniosły 5599,52 zł (rubryka 81), a dochód 76 424,53 zł (rubryka 82).


II. Odliczenia od dochodu

Składki na ubezpieczenie społeczne potrącone przez zleceniodawcę w kwocie 4713 zł pan Kwiatkowski wykaże w rubryce 135 formularza PIT-36. przenosząc ją z rubryki 81 informacji PIT-11. Po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne dochód pana Kwiatkowskiego wynosi 71 711,53 zł (rubryka 137


Ponieważ pan Kwiatkowski w 200 7 r. dokonał wpłaty na konto Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę dokonanej darowizny w wysokości 2500 zł. Kwotę tą wpisze w rubryce 13 załącznika PIT/O, a także w rubryce 51 – pod danymi adresowymi Fundacji. Podlega ona odliczeniu w całości, gdyż nie przekracza ustawowego limitu wynoszącego 6% dochodu.


Pan Kwiatkowski przekazał także darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą w kwocie 7500 zł na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Darowaną kwotę może odliczyć w całości od podstawy opodatkowania, gdyż nie jest ona objęta 6% limitem (jest to darowizna dokonywana na podstawie przepisów odrębnych ustaw). Odliczenie z tego tytułu wykaże w rubryce 15 załącznika PIT/O oraz w rubryce 62 – pod danymi adresowymi obdarowanej kościelnej osoby prawnej.


Pan Kwiatkowski korzysta także ze stałego dostępu do sieci Internet w miejscu swojego zamieszkania. Z tego tytułu poniósł w 2007 r. udokumentowane fakturami wydatki w kwocie 1068 zł. Jednak odliczenia będzie mógł dokonać jedynie w granicach ustawowego limitu. Maksymalnie odliczy zatem 760 zł. Odliczenie to wykaże w rubryce 21 załącznika PIT/O, wpisując tam kwotę 760 zł .


Pan Kwiatkowski wykaże więc odliczenia w łącznej kwocie 10 760 zł w rubryce. 28 załącznika PIT/O i przeniesie ją do rubryki 139 zeznania. Ponieważ nie korzysta on poza tym z żadnych innych odliczeń od podstawy opodatkowania, jego dochód do opodatkowania wykazany w rubryce 161 wynosi 60 951,53 zł. Po zaokrągleniu do pełnych złotych kwota 60 952 zł stanowi podstawę obliczenia podatku.


III. Obliczenie podatku

Ponieważ umowa polsko-francuska zwalnia z opodatkowania w Polsce dochody z pracy we Francji tam opodatkowane, pan Kwiatkowski musi zastosować metodę wyłączenia z progresją do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych (tj. dochodów z umowy zlecenia w Polsce oraz dochodów z pracy w Belgii). Ponieważ pan Kowalski rozlicza się indywidualnie, stopa procentowa zostanie ustalona w następujący sposób:


1) od sumy kwot wykazanych w rubryce 161 i 162 zeznania zostanie obliczony podatek według skali:

60 951,53 zł +71 142,70 zł = 132 094,23 zł – po zaokrągleniu 132 094 zł

40% x (132 094 zł – 85 528 zł) + 20 311,31 zł =( 40% x 46 566 zł)+ 20 311,31 zł = 18 626,40 zł + 20 311,31 zł = 38 937,71 zł


2) kwota podatku obliczonego według skali zostanie następnie podzielona przez sumę kwot z rubryk 161 i 162, a następnie pomnożona przez sto:

(38 937,71 zł: 132 094,23 zł ) x 100 = 29,48%


3) Następnie w celu wyliczenia wysokości należnego podatku pan Kwiatkowski tak ustaloną stopę procentową zastosuje do podstawy obliczenia podatku z rubryki 164:

60 952 zł x 29,48% = 17 968,65 zł .


4) Podatek należny wykazany w rubryce 165 wyniesie 17 968,65 zł .


IV. Odliczenia od podatku

Dochody pana Kwiatkowskiego z pracy w Belgii osiągnięte w 2007 r. nie są w Polsce zwolnione z opodatkowania. Jednak w takim przypadku przysługuje mu odliczenie podatku zapłaconego za granicą. Ponieważ nie może ono przekroczyć kwoty podatku przypadającej proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą (w tym przypadku – w Belgii), konieczne jest ustalenie limitu przysługującego odliczenia. Limit ten pan Kwiatkowski ustali w następujący sposób:


Obliczony z zastosowaniem stopy procentowej należny podatek z rubryki 165 pomnoży przez dochód uzyskany za granicą (wykazany w rubryce 43 zeznania) i podzieli przez łączny dochód uzyskany za granicą i w Polsce (wykazany w rubryce 82 zeznania):

17 968,65 zł x (51 481,53 zł : 76 424,53 zł) = 12 104,15 zł


Podatek zapłacony w Belgii po przeliczeniu na złote wyniósł14 040 zł. Ponieważ jest on wyższy niż kwota limitu odliczenia wynikającego z proporcji (wynoszącego 12 104,15 zł), może zostać odliczony do wysokości limitu. W związku z tym pan Kwiatkowski nie wpisze w rubryce 167 całej kwoty podatku wykazanego w załączniku PIT/ZG w części C.1 w rubryce 11, lecz kwotę wynikającą z limitu odliczenia, tj. 12 104,15 zł.


Po uwzględnieniu odliczenia podatek w rubryce 169 wyniesie 5864,50 zł


Od tego podatku pan Kwiatkowski odliczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1959,53 zł (tj. w kwocie nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru), którą odprowadziła firma wypłacająca mu wynagrodzenie z umowy zlecenia (rubryka 170). Pan Kwiatkowski kwotę składki przeniesie z rubryki 82 informacji PIT-11.


Pan Kwiatkowski wraz z żoną wychowuje dwoje dzieci. W związku z powyższym skorzysta z ulgi na wychowanie dzieci, wykazując przysługującą do odliczenia kwotę najpierw w rubryce 35 załącznika PIT/O, a następnie przenosząc ją do zeznania rocznego. Wysokość kwoty do odliczenia pan Kwiatkowski wyliczy jako iloczyn liczby dzieci oraz dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.


Ponieważ w 2007 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi 572,54 zł, to limit odliczenia wyniesie 2 x (2x 572,54 zł) = 2290,16 zł. Kwota ta zostanie odliczona w całości od podatku pana Kwiatkowskiego (żona jako przedsiębiorca opodatkowany stawką liniową nie może skorzystać z tej ulgi). Dlatego w załączniku PIT/O pan Kwiatkowski wpisze w rubryce 35 kwotę 2290,16 zł, przenosząc ją następnie do zeznania rocznego (rubryka 172).


V. Obliczenie zobowiązania podatkowego

Po dokonaniu powyższych odliczeń podatek wyniesie 1614,81 zł (rubryka 177), a po zaokrągleniu kwota podatku wyniesie 1615 zł. Zostanie ona wykazana w rubryce 180.


Ponieważ kwota zaliczek na podatek dochodowy wykazana w rubrykach 83 i 126 wyniosła łącznie 1884 zł (rubryki 181 i 183), u pana Kwiatkowskiego wystąpi nadpłata podatku za 2007 r. w kwocie 269 zł (rubryka 200). Ponieważ składa on zeznanie roczne osobiście, dlatego swój podpis złoży w rubryce 315 formularza PIT-36.


* Uwaga !

Podane w przykładzie kwoty są jedynie przykładowe i nie odzwierciedlają zasad opodatkowania obowiązujących w danym kraju; przykładowy jest również zastosowany do wyliczeń kurs euro wynoszący 3,9000 zł/euro


Wypełniony PIT-36


Wypełniony PIT-O


Wypełniony PIT-ZG (Belgia)


Wypełniony PIT-ZG (Francja)


Podstawa prawna

Ustawaz 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 (tekst jednolity) – ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r., Nr 211, poz. 1549


Anna Welsyng

radca prawny

doradca podatkowy

kancelaria www.welsyng.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.