reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Archiwum PITy 2008 > Rozliczamy się wspólnie na PIT-36 - PIT-y 2008

Rozliczamy się wspólnie na PIT-36 - PIT-y 2008

Podobnie jak w przypadku PIT-37 decydując się na wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci wypełniając PIT-36 musimy wykonać dodatkowe czynności, bądź wykonać je nieco inaczej niż przy rozliczeniu indywidualnym PIT-36. Zapoznajmy się więc z listą tych odrębności.

Część J. Obliczenie zobowiązania podatkowego

Podatek pomniejszony o odliczenia wykazujemy w rubryce 177. W rubryce 178 wpisujemy natomiast kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego, jeśli z końcem roku podatkowego zakończyliśmy również prowadzoną działalność gospodarczą. Jeśli działalność prowadził i zakończył nasz małżonek, kwotę tego podatku wykaże odrębnie w rubryce 179.

Po zsumowaniu powyższych kwot i zaokrągleniu do pełnych złotych wyjdzie nam podatek należny (rubryka 180), który porównamy z sumą należnych zaliczek za rok podatkowy (w tym - pobranych przez płatników). W zależności od tego, która z tych wartości jest większa, różnicę pomiędzy nimi ujawnimy odpowiednio w rubryce 182 bądź 183.


Część K. Kwota do zapłaty/nadpłata

W tej części zeznania rozliczający się wspólnie małżonkowie wykazują odrębnie:

- podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

- zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów wymienionych w art. 29, 30 oraz 30a updof, jeśli nie pobrał go płatnik,

- zryczałtowany podatek dochodowy od uzyskanych poza granicami Polski dochodów wymienionych w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 updof

- podatek zapłacony za granicą od dochodów wymienionych w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 updof


Wynik wspólnego rozliczenia podatkowego małżonkowie wpisują w rubryce 199, jeśli są zobowiązani dopłacić podatek, bądź w rubryce 200 – gdy wyjdzie im nadpłata.


Małżonkowie, tak samo jak inni podatnicy, mają czas na dopłatę należnego podatku do 30 kwietnia. Natomiast nadpłatę fiskus zwróci małżonkom w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania, o ile wcześniej nie zakwestionuje jego treści.

Części L, M i N zeznania małżonkowie rozliczający się wspólnie wypełniają, wykazując odrębnie kwoty dotyczące odpowiednio każdego z małżonków.


Część L. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy

Tą część zeznania wypełniają osoby niemające miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydenci), które bez pośrednictwa płatników uzyskują przychody wymienione w art. 29 updof. Chodzi tu o następujące przychody:

1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 updof:

- z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

- przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (z wyjątkiem wynagrodzeń za terminowe odprowadzanie podatków), i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

- przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

- przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

- przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

2) z odsetek,

3) z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,

4) z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)

5) z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych

7) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

8) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze


Należny zryczałtowany podatek dochodowy jest wykazywany po zaokrągleniu do pełnych złotych w podziale na poszczególne miesiące roku podatkowego. Przy obliczaniu podatku należy uwzględnić postanowienia dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika certyfikatem rezydencji.


Część M. Odsetki naliczone zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy

W tej części wykazujemy kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku niezaliczonych do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych ze względu na przewidywany okres używania krótszy niż rok, do dnia, w którym okres ich używania do celów działalności gospodarczej przekroczył rok.

Tak samo musimy postąpić, gdy wydatki na zakup lub wytworzenie takiego składnika majątku najpierw zaliczyliśmy bezpośrednio do kosztów, a następnie jeszcze przed upływem roku zdecydowaliśmy się zaliczyć go do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych firmy.


W obu przypadkach kwoty odsetek w podziale na poszczególne miesiące wykazujemy po zaokrągleniu do pełnych złotych.


Część N. Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1, 1a i 7 ustawy

Tutaj wykazujemy należne zaliczki na podatek dochodowy, które byliśmy zobowiązani opłacać samodzielnie w trakcie roku podatkowego z następujących tytułów:

1) z działalności gospodarczej

2) z najmu lub dzierżawy

3)ze stosunku pracy z zagranicy,

4)z emerytur i rent z zagranicy,

5)z niektórych rodzajów działalności wykonywanej osobiście (określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 updof)


W tej części mamy obowiązek wykazać również zaliczkę należną z tytułu dochodów osiągniętych z pracy za granicą, którą jesteśmy zobowiązani uiścić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciliśmy do kraju po czasowym pobycie za granicą.


Zaliczki po zaokrągleniu do pełnego złotego wykazujemy w podziale na miesiące, bądź kwartały (jeśli wybraliśmy opłacanie zaliczek w odstępach kwartalnych).

W tej części nie wykazuje się należnych zaliczek uiszczanych w formie uproszczonej.


Część O. Informacje o załącznikach

Zarówno małżonkowie rozliczający się wspólnie, jak i osoba samotnie wychowująca dzieci muszą poinformować urząd o liczbie i rodzaju załączników dołączanych do zeznania rocznego. Jeśli małżonkowie rozliczają się odrębnie, muszą dodatkowo poinformować urząd o tym, który z nich dołączy do swojego zeznania załącznik PIT/D oraz podać dane tego małżonka (imię, nazwisko oraz NIP) oraz dane urzędu, do którego trafi zeznanie z tym załącznikiem.


Część P. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci również możemy przekazać do 1% naszego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Tak samo, jak przy rozliczeniu indywidualnym musimy jedynie wskazać urzędowi jej nazwę oraz nr KRS oraz kwotę, którą chcemy przekazać, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Nie może ona przekroczyć 1% podatku należnego z rubryki 180.


Część R. Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika

Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to podpisując się pod zeznaniem składamy nie jedno, ale dwa oświadczenia. Nie tylko stwierdzamy, że mamy świadomość odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, ale też oświadczamy że spełniamy warunki do preferencyjnego sposobu rozliczenia.


Musimy też pamiętać, że wspólne rozliczenie z małżonkiem obliguje do złożenia podpisu przez oboje małżonków. Pierwszy z małżonków powinien się zatem podpisać w rubryce 315, a drugi – w rubryce 316. Złożenie podpisu przez oboje małżonków nie będzie konieczne, jeśli złożą zeznanie przez pełnomocnika. Wówczas jego dane wraz z podpisem powinny znaleźć się w rubryce 317. W takim przypadku, tak samo jak przy rozliczeniu indywidualnym, do zeznania powinno zostać dołączone pełnomocnictwo, z tym że musi ono zostać udzielone przez oboje małżonków.


Przykład - Jak wypełnić PIT-36 (wspólne rozliczenie z małżonkiem)


Małżeństwo Monika i Tomasz Korzeniowscy postanowili za 2007 rok rozliczyć się wspólnie.
Mają ku temu wszelkie prawa. Po pierwsze ich małżeństwo i zarazem wspólność majątkowa trwały przez cały 2007 rok. Ponadto żadne z małżonków nie prowadzi działalności opodatkowanej ryczałtem, kartą podatkową, podatkiem liniowym ani tym bardziej podatkiem tonażowym. Każda z ww. form opodatkowania wykluczałaby możliwość wspólnego rozliczenia.


Pan Tomasz Korzeniowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej). Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Na podstawie danych wynikających z księgi pan Korzeniowski ustalił wysokość dochodu z działalności. Jego przychody wyniosły 60 000 zł, a koszty ich uzyskania 30 000 zł.


W związku z tym jego dochód z działalności to 30 000 zł. Pan Korzeniowski tytułem zaliczek odprowadził w trakcie 2007 r. kwotę 3209 zł. Dodatkowo osiągnął dochody z umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Składki na ubezpieczenie społeczne pan Korzeniowski opłaca z umowy o pracę.


Pani Monika Korzeniowska w 2007 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę u dwóch pracodawców. Dodatkowo pracowała na podstawie umowy o dzieło.


Za 2007 r. pan Korzeniowski rozliczy się wspólnie z żoną. Ponieważ pan Korzeniowski osiąga dochody z działalności opodatkowane na zasadach ogólnych, małżonkowie złożą swoje zeznanie na formularzu PIT-36. Po wpisaniu wszystkich danych identyfikacyjnych (w tym NIP w rubrykach 1 i 2 oraz nr PESEL w rubrykach 12 i 25) małżonkowie poinformują urząd o wyborze wspólnego rozliczenia, zaznaczając w rubryce 6 kwadrat nr 2.


I. Obliczenie dochodu Tomasza Korzeniowskiego


Dochody z działalności gospodarczej:

1) Przychody: 60 000 zł (rubryka 49)

2) Koszty uzyskania przychodów: 30 000 zł (rubryka 50)

3) Dochód: 30 000 zł (rubryka 51)

4) Zaliczki na podatek dochodowy: 3209 zł (rubryka 53)

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 1918,19 zł.

Dochody ze stosunku pracy:

Z informacji PIT-11 przekazanych przez firmę XYZ wynika, że pan Tomasz Korzeniowski ze stosunku pracy osiągnął:

1) Przychody: 36 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1302 zł,

3) Dochód: 34 698 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 2532 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 6195,60 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2682,36 zł,

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 2309,80 zł.


Dochody z umowy o dzieło:

Z umowy o dzieło podlegającej prawu autorskiemu pan Korzeniowski osiągnął:

1) Przychody: 15 000 zł (rubryka 70)

2) Koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane 50%): 7500 zł (rubryka 71)

3) Dochód: 7500 zł (rubryka 72)

4) Pobrana zaliczka: 1425 zł (rubryka 74)


Po podsumowaniu kwot dotyczących wszystkich źródeł przychodów pan Tomasz Korzeniowski wykaże:

A) Przychody: 111 000 (rubryka 80),

B) Koszty uzyskania przychodów: 38 802 zł (rubryka 81),

C) Dochód: 72 198 zł (rubryka 82),

D) Zaliczki: 7166 zł (rubryka 83).

Pan Korzeniowski może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6195,60 zł (rubryka 135). Jego dochód po odliczeniu składek wyniesie 66 002,40 zł (rubryka 137).


II. Obliczenie dochodu pani Moniki Korzeniowskiej


Dochody ze stosunku pracy (I pracodawca – firma Alfa):

Z informacji PIT-11 przekazanych przez firmę Alfa wynika, że pani Monika Korzeniowska z umowy o pracę z tym pracodawcą osiągnęła:

1) Przychody: 30 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1302 zł,

3) Dochód: 28 698 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 1974 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 5163 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2235,30 zł,

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 1924,84 zł.


Dochody ze stosunku pracy (II pracodawca – firma Beta):

Z informacji PIT-11 przekazanych przez firmę Beta wynika, że pani Monika Korzeniowska z umowy o pracę z tym pracodawcą osiągnęła:

1) Przychody: 14 400 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1302 zł,

3) Dochód: 13 098 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 516 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 2478,24 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1072,92 zł,

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 923,90 zł.


Tak więc podsumowując obie umowy o pracę Pani Monika Korzeniowska osiągnęła z tych tytułów 44 400 zł przychodów


Łącznie kwota kosztów potrąconych przez obu pracodawców wynosi 2604 zł. Jest więc wyższa od ustawowego limitu wynoszącego 1953,23 zł. Dlatego pani Korzeniowska musi ograniczyć je do wysokości tego limitu. Zatem w rubryce 85 uwzględni tylko kwotę 1953,23 zł.


Po odliczeniu kosztów jej dochód z umów o pracę wyniesie 42 446,77 zł (rubryka 86).


Suma zaliczek pobranych przez obu pracodawców jako płatników w ciągu 2007 roku wyniosła 2490 zł. Ich kwotę pani Korzeniowska wykaże w rubryce 88.


Dochody z umowy o dzieło:

Z umowy o dzieło podlegającej prawu autorskiemu pani Monika Korzeniowska osiągnęła:

1) Przychody: 15 000 zł (rubryka 113)

2) Koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane 50%): 7500 zł (rubryka 114)

3) Dochód: 7500 zł (rubryka 115)

4) Pobrana zaliczka: 1425 zł (rubryka 117)

W sumie za 2007 rok pani Monika Korzeniowska wykaże (praca + dzieło):

A) Przychody: 59 400 (rubryka 123)

B) Koszty uzyskania przychodów: 9453,23 zł (rubryka 124)

C) Dochód: 49 946,77 zł (rubryka 125)

D) Pobrane zaliczki: 3915 zł (rubryka 126).


Pani Korzeniowska może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7641,24 zł (rubryka 136). Jej dochód po odliczeniu składek wyniesie 42 305,53 zł (rubryka 138).III. Odliczenia małżonków od dochodu


Państwo Korzeniowscy zamierzają skorzystać z przysługujących im odliczeń. W tym celu wypełnią załączniki do zeznania rocznego na formularzach PIT/O oraz PIT/D, w których wykażą wysokość odliczanych kwot.


W części B załącznika PIT/O państwo Korzeniowscy wykażą przysługujące im odliczenia od dochodu. Jako pierwszą odliczą dokonaną darowiznę dla Fundacji Mam Marzenie w kwocie 2500 zł. Kwotę tą pan Tomasz wpisze w rubryce 13 załącznika PIT/O, a także w rubryce 51 – pod danymi adresowymi Fundacji. Podlega ona odliczeniu w całości, gdyż nie przekracza ustawowego limitu wynoszącego 6% dochodu.

Pani Monika przekazała natomiast darowiznę na budowę kościoła w wysokości 1500 zł (rubryka 14 i 63). Jako darowiznę na cele kultu religijnego także odliczy ją w całości z uwagi na nieprzekroczenie 6% limitu dochodu.


Państwo Korzeniowscy korzystają również ze stałego dostępu do sieci Internet w miejscu swojego zamieszkania. Opłaty poniesione na ten cel wyniosły w 2007 r. 2280 zł. Są więc wyższe od ustawowego limitu odliczenia wynoszącego dla każdego z małżonków odrębnie 760 zł. Dlatego państwo Korzeniowscy ograniczą odliczenie do kwoty przysługującego im limitu (wynoszącego w sumie dla obojga małżonków 1520 zł).
Pan Tomasz Korzeniowski kwotę odliczenia w wysokości przysługującego mu limitu (tj. 760 zł) wpisze w rubryce 21 załącznika PIT/O, a pani Monika Korzeniowska identyczną kwotę (czyli również 760 zł) wpisze w rubryce 22.


Jako przedsiębiorca pan Tomasz Korzeniowski poniósł w 2007 r. wydatki na nabycie nowych technologii. Zakupił bowiem na potrzeby własnej firmy najnowsze oprogramowanie sterujące procesami technologicznymi za kwotę 40 000 zł. Z tego tytułu może odliczyć od podstawy opodatkowania do 50% poniesionych wydatków. Pan Tomasz odliczy więc kwotę 20 000 zł, wpisując ją do rubryki 23 załącznika PIT/O.


Łączną kwotę odliczeń w wysokości 23 260 zł pan Korzeniowski wykaże w rubryce 28 załącznika PIT/O i rubryce 139 zeznania.

Natomiast jego żona przysługujące jej odliczenia w łącznej kwocie 2260 zł wykaże w rubryce 29 załącznika PIT/O i przeniesie ją do rubryki 140 zeznania.


W grudniu 2007 r. została zakończona budowa domu, którą państwo Korzeniowscy rozpoczęli w 2005 r. i na którą zaciągnęli kredyt w wysokości 378 000 zł. Łączna wysokość poniesionych wydatków zamknęła się w kwocie 480 000 zł.


Z tytułu spłaconych odsetek od kredytu w wysokości 36 400 zł państwo Korzeniowscy mogą skorzystać z odliczenia w kwocie 18 200 zł. Wynika to z następującego wyliczenia:

189 000 zł (limit kredytu uprawniający do ulgi): 378 000 zł (wysokość kredytu) = 50 %

36 400 zł × 50% = 18 200 zł.


Ponieważ budowa została zakończona w 2007 r., to państwo Korzeniowscy w rozliczeniu za ten rok po raz pierwszy skorzystają z odliczenia odsetek. Dlatego muszą dołączyć do zeznania rocznego oświadczenie PIT-2K, które zostanie przez nich wypełnione w następujący sposób:

Rubryka 29 – 2005 (rok uzyskania kredytu)

Rubryka 30 – 378 000 zł (kwota otrzymanego kredytu)

Rubryka 31 – 2006 (rok rozpoczęcia inwestycji)

Rubryka 32 – 2007 (rok zakończenia inwestycji)

Rubryka 33 – kwadrat nr 1 (rodzaj prowadzonej inwestycji – budowa domu)

Rubryka 34 – 480 000 zł (łączna kwota poniesionych wydatków)

Rubryka 35 – 378 000 zł (kwota wydatków udokumentowanych fakturami VAT)


Kwota ulgi z tytułu spłaty odsetek (18 200 zł) zostanie wykazana w PIT/D w rubryce 30 i 32 oraz w rubryce 141 zeznania.


Łączny dochód małżonków Korzeniowskich po odliczeniach wynosi 64 587,93 zł (rubryka 161).IV. Obliczenie podatku

Ponieważ państwo Korzeniowscy wybrali wspólne rozliczenie, to podstawę obliczenia podatku stanowi połowa ich łącznego dochodu, czyli po zaokrągleniu 32 294 zł (rubryka 164). Podatek wyliczony według skali (5563,32 zł) i pomnożony przez 2 wynosi 11 126,64 zł (rubryka 165 i 169).V. Odliczenia od podatku


Tomasz Korzeniowski od tego podatku odliczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1918,19 zł (w granicach limitu 7,75% podstawy wymiaru), którą jako przedsiębiorca opłacał do ZUS. Oprócz tego odliczy składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez pracodawcę jako płatnika (2309,8 zł). Łączną kwotę odliczenia z tego tytułu w wysokości 4227,99 zł pan Korzeniowski wykaże w rubryce 170.

Monika Korzeniowska wykaże w poz. 171 łączną kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych przez płatników na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wysokość kwoty do odliczenia ustali sumując kwoty składek z poz. 82 poszczególnych informacji PIT-11.


Państwo Korzeniowscy wychowują dwoje dzieci. Mają zatem prawo skorzystać z ulgi na wychowanie dzieci. Przysługujące im do odliczenia kwoty wykażą najpierw w rubrykach 35 i 36 załącznika PIT/O, a następnie przeniosą je do zeznania rocznego.

Państwo Korzeniowscy wyliczą wysokość kwoty do odliczenia jako iloczyn liczby dzieci oraz dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. W 2007 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi 572,54 zł.

Tym samym limit odliczenia wyniesie 2 x (2x 572,54 zł) = 2290,16 zł. Kwota ta zostanie po połowie odliczona od podatku każdego z rodziców. Dlatego w załączniku PIT/O Tomasz Korzeniowski wpisze w poz. 35 kwotę 1145,08 zł, a przenosząc ją następnie do zeznania rocznego wpisze ją w rubryce 172. Identyczną kwotę w poz. 36 załącznika PIT/O wpisze Monika Korzeniowska. Następnie przeniesie tą kwotę do zeznania rocznego, wpisując ją w zeznaniu w rubryce 173.


Po dokonaniu powyższych odliczeń podatek wyniesie 1759,75 zł (rubryka 177). Po zaokrągleniu kwota podatku wyniesie 1760 zł. Zostanie ona wykazana w poz. 180.


Ponieważ kwota zaliczek na podatek dochodowy wykazana w poz. 83 i 126 wyniosła łącznie 11 081 zł (rubryka 181), u państwa Korzeniowskich wystąpi nadpłata podatku za 2007 r. w wysokości 9321,00 zł (poz. 200).


Tomasz Korzeniowski jako przedsiębiorca opłacał samodzielnie zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej. Wpłacone zaliczki (w rozbiciu na poszczególne miesiące) wykaże dodatkowo w części N.1 zeznania w poz. 249-260.


O załącznikach do składanego zeznania państwo Korzeniowscy poinformują urząd skarbowy w części H, wpisując w rubrykach 297, 298, 299 i 301 cyfrę 1. Zaznaczając w rubryce 309 kwadrat nr 2 wskażą PIT-36 jako ten, do którego zostanie dołączony załącznik PIT/D.


Państwo Korzeniowscy chcą przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku. Aby umożliwić urzędowi skarbowemu przekazanie tej kwoty w swoim imieniu, w części P formularza PIT-36 w rubryce 312 wpiszą nazwę wybranej organizacji, w rubryce 313 podadzą jej numer KRS, natomiast w rubryce 314 wskażą wysokość przekazywanej kwoty – do wysokości limitu wynoszącego 1% podatku należnego, wykazanego w rubryce 180 (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).


Małżonkowie składają zeznanie roczne osobiście, dlatego swoje podpisy złożą (odpowiednio) w rubrykach 315 i 316 formularza PIT-36.

Wypełniony PIT-36


Wypełniony PIT/O


Wypełniony PIT/B


Wypełniony PIT/D


Wypełniony PIT-2K


Podstawa prawna

Ustawaz 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 (tekst jednolity) – ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r., Nr 211, poz. 1549


Anna Welsyng

radca prawny

doradca podatkowy

kancelaria www.welsyng.pl

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 3.0 – przewodnik po zmianach

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama