Kategorie

Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych
Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych
fot. Fotolia
Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

Zastosowanie „ulgi dla młodych” w PIT

Wraz z początkiem sierpnia 2019 roku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „ustawy o PIT”), zaczęła obowiązywać tzw. ulga dla młodych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, zakresem niniejszego zwolnienia zostały objęte przychody osiągane przez osoby fizyczne do ukończenia 26 roku życia, do których stosuje się zasady opodatkowania według skali podatkowej. Ulga objęła przychody:

 • ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz
 • działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT,
 •  a także od 1 stycznia 2021 r. przychody ze stażów uczniowskich oraz praktyk absolwenckich.

Kluczowymi elementami warunkującymi możliwość skorzystania z ww. ulgi są kryteria określające wiek podatnika, moment uzyskania przychodu, zasady opodatkowania przychodów i ich rodzaj, a także limit ulgi, który został ograniczony do kwoty 85 528 zł.

Chociaż w teorii zasady stosowania przedmiotowego zwolnienia zostały dosyć szczegółowo określone, to w praktyce wielu podatników i płatników ma z nimi problem. Dowodzą temu liczne wnioski o interpretacje indywidualne składane przez podatników. Szczególnie problematyczną kwestią w nich poruszaną jest zamknięty katalog źródeł przychodów umożliwiających skorzystanie z ulgi dla młodych i odpowiednie zakwalifikowanie przychodów z praw autorskich.

Prawa autorskie pracownika/zleceniobiorcy a 50 proc. kosztów uzyskania przychodów (KUP)

Zastosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów przysługuje m.in. z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu, jednakże aby dany przychód nie został zakwalifikowany jako przychód z praw majątkowych wyłączających możliwość zastosowania zwolnienia z PIT, kluczowa jest analiza treści zawieranej umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.

Uznanie części wynagrodzenia za honorarium autorskie oraz zastosowanie wobec niego 50 proc. kosztów uzyskania przychodów  uwarunkowane jest tym, aby:

 • w ramach stosunku pracy powstał utwór będącego przedmiotem prawa autorskiego;
 • pracownik, który stworzył utwór będący przedmiotem prawa autorskiego dysponował obiektywnymi dowodami na potwierdzenie tych okoliczności (np. oświadczeniem pracownika oraz pracodawcy);
 • honorarium autorskie zostało wyraźnie wyodrębnienie od innych składników wynagrodzenia  pracownika – twórcy.

Powstanie utworu i przeniesienie praw do niego

W myśl ustawy o prawie autorskim, z prawami autorskimi mamy do czynienia w sytuacji, kiedy w wyniku nakładu pracy powstaje utwór o zindywidualizowanym charakterze stanowiący postać działalności twórczej danej osoby. Staje się on przedmiotem prawa autorskiego od momentu jego ustalenia, tj. możliwości zaprezentowania osobie trzeciej, jednakże moment ten nie musi być równoznaczny z ukończeniem dzieła, może go stanowić również jego fragment.

Zgodnie z ogólną interpretacją Ministra Finansów z 15 września 2020 roku o Nr DD3.8201.1.2018, dotyczącą zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego, utwór może powstać zarówno w ramach umowy o pracę jak również stosunku cywilnoprawnego.

Na podstawie zawartej z twórcą umowy, prawa do utworu mogą zostać przekazane na zasadzie pierwotnego nabycia (ex lege) już w chwili jego powstania, bądź w drodze nabycia następczego (tzw. cessio legis), w myśl którego prawa autorskie przechodzą z twórcy na pracodawcę w sposób pochodny dopiero na skutek ich przekazania. W myśl powyższego, w przypadku nabycia wtórnego, do rozporządzenia majątkowym prawem autorskim dochodzi w momencie przyjęcia utworu. Stanowi o tym również art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, który znajduje zastosowanie, jeśli umowa bądź szczególne regulacje ustawowe nie przewidują odrębnych ustaleń.

W tym miejscu warto wskazać, iż art. 74 ust. 3 cytowanej ustawy odnosi się stricte do profesji programistów i zawiera wyjątek od przedstawionej wyżej reguły. Wprowadza bowiem zasadę pierwotnego nabycia praw autorskich do programu komputerowego przez pracodawcę, która skutkuje wykluczeniem możliwości odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodów u danego pracownika w przypadku nie wprowadzenia innych ustaleń w umowie. Powodem takiego stanu rzeczy jest konstrukcja zacytowanego przepisu, wskazująca, iż w opisanym przypadku nie dochodzi do rozporządzania prawami autorskimi przez pracownika, ani do ich przeniesienia na pracodawcę w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.

Reasumując, warunkiem koniecznym uprawniającym twórców do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów jest zawarcie takiej umowy, z której w sposób niebudzący wątpliwości będą wynikały prawa autora do rozporządzania własnym utworem oraz warunki ich odpłatnego przekazania na rzecz pracodawcy (zleceniodawcy).

Jednocześnie należy zastrzec, że wyżej wskazane regulacje nie odnoszą się do przychodów z praw autorskich, kwalifikowanych zgodnie z art. 18 ustawy o PIT jako przychody z praw majątkowych. Mają one bowiem zastosowanie wyłącznie do rozporządzania prawami autorskimi w ramach stosunku pracy bądź stosunków pokrewnych lub z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia.

 Wyodrębnienie i udokumentowanie honorarium autorskiego

Jednym z kluczowych elementów, umożliwiających stosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w przypadku umowy o pracę zawieranej z twórcą jest odpowiednie wyodrębnienie honorarium dotyczącego przekazania praw autorskich.  Kryteria określenia wynagrodzenia dla autora nie zostały wprost wskazane w przepisach, jednakże co do zasady ustalenie honorarium następuje na podstawie zawartej umowy lub innych regulacji obowiązujących u pracodawcy.

Objęcie przedmiotem prawa autorskiego może dotyczyć przychodu osiągniętego przez pracownika również w części. Prawo do pomniejszenia przychodu o preferencyjne koszty w wysokości 50 proc. będzie dotyczyło wyłącznie wynagrodzenia, należnego z tytułu stworzenia dzieła będącego przedmiotem praw autorskich. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 kwietnia 2017 r. o sygn. akt II FSK 3865/14, tylko jednoznaczne ustalenie, że dany przychód objęty jest przedmiotem prawa autorskiego, umożliwia zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

W orzecznictwie wskazuje się na kilka istotnych elementów, o których spełnienie należy zadbać, aby organy podatkowe nie zakwestionowały słuszności zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów.  Warto podkreślić, że dorobek orzecznictwa w tym zakresie, ograniczył się w głównej mierze do  wyszczególnienia negatywnych przesłanek. Mianowicie, jako niewystarczające dowody potwierdzające wyodrębnienie honorarium autorskiego sądy wskazują oparcie się wyłącznie na obustronnych oświadczeniach o wykonaniu pracy twórczej bądź jedynie procentowym wyszczególnieniu czasu przeznaczonego na pracę twórcą w umowie o pracę.

Nie ma uniwersalnych reguł, które należałoby zastosować. Wskazuje się jednak, że niezbędnym elementem w obydwu przypadkach (tj. wyodrębnienia honorarium wyłącznie na podstawie oświadczenia bądź procentowego wyszczególnienia czasu pracy) jest określenie konkretnego utworu, który powstał lub ma powstać w ramach zawartej umowy. Pomocne będą również wszelkiego rodzaju ewidencje oraz dokumentacja urzeczywistniająca przebieg prac nad danym utworem. W ewidencji tej pracodawca może też potwierdzać przyjęcie danego utworu, lub inny moment  warunkujący przejście na niego autorskich praw majątkowych.

Ponadto płatnik powinien wyodrębnić w ramach wynagrodzenia honorarium oraz pozostałe składniki wynagrodzenia. Umowa może wprost wskazywać kwotę honorarium lub przewidywać zasadę procentowego określania honorarium w stosunku do ogólnej kwoty wynagrodzenia, z tym że honorarium musi być powiązane z konkretnym utworem (czy utworami określonymi rodzajowo).

Fakt uzyskania przychodu z praw autorskich i jego wysokość wymaga odpowiedniego udokumentowania. W ślad za aktualną linią orzeczniczą, należy podkreślić, iż nie wyklucza się żadnego prawnie dopuszczalnego dowodu.

Należy podkreślić, że analogiczne wnioski płyną także z powołanej wyżej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15.09.2020 r. dotyczącej zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

Wspólny limit obejmujący ulgę dla młodych oraz podwyższone KUP z tytułu praw autorskich

Zastosowanie wobec podatnika preferencji polegającej na zwolnieniu z PIT do osiągnięcia 26 roku życia, nie wyklucza odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich. Jednakże, osoby korzystające z ulgi dla młodych oraz jednocześnie uzyskujące przychody z tytułu rozporządzania prawami autorskimi, do których stosują podwyższone KUP, powinny monitorować na bieżąco ich proporcję w stosunku do ustawowo określonego limitu obydwu preferencji. Zgodnie z art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT, suma przychodów objętych ulgą oraz łączna wartość odliczanych 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, nie mogą w roku podatkowym przekroczyć wysokości pierwszego progu podatkowego, tj. kwoty 85 528 zł.

Zatem podatnik będący beneficjentem ulgi dla młodych, który w danym roku podatkowym w ramach zawartej umowy otrzymuje także przychody z tytułu praw autorskich, musi tak skalkulować odliczane koszty oraz przychód by mieszcząc się we wskazanym wyżej limicie skorzystać z jak największej preferencji.

Podstawa prawna:

- ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.);

- ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1231 ze zm.).

Katarzyna Kliszczewska, konsultant podatkowy w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.