REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga podatkowa na sponsoring - PIT, CIT, koszty

Ulga podatkowa na sponsoring - PIT, CIT, koszty
Ulga podatkowa na sponsoring - PIT, CIT, koszty

REKLAMA

REKLAMA

Ulga na sponsoring w podatkach dochodowych obowiązuje od początku 2022 roku. Jak działa ulga sponsoringowa? Czy wydatki na sponsoring muszą spełniać ogólne kryteria kosztów podatkowych? Czy trzeba zawrzeć umowę sponsoringu, by skorzystać z ulgi? Jak rozliczyć ulgę na sponsoring?
rozwiń >

Ulga sponsoringowa w podatkach dochodowych. Na czym polega ulga na sponsoring?

Tak zwana ulga sponsoringowa polega na możliwości odliczenia (od podstawy opodatkowania) dodatkowych 50% wydatków poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Ministerstwo Finansów określa tę ulgę w swoich przekazach informacyjnych także ulgą na CSR – z jęz. ang. Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu).  Skrót CSR znajdziemy także w nazwie formularzy podatkowych dot. tej ulgi.

Ulga ta została uregulowana w niemal jednobrzmiących przepisach art. 26ha ustawy o PIT oraz art. 18ee ustawy o CIT.

Autopromocja

Podatnik PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o PIT, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1) sportową,
2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Analogiczną możliwość (tj. odliczenia od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT) ma podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W przypadku podatnika CIT kwota odliczenia w ramach ulgi sponsoringowej nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne!
Wyżej wskazane koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Czym są koszty uzyskania przychodu poniesione na działalności sportową?

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

2) stypendium sportowego;

3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

Przez stypendium sportowe wskazane przepisy podatkowe rozumieją finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej.

Czym są koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność kulturalną?

Kosztami uzyskania przychodów poniesionymi na działalność kulturalną są (ww. przepisów podatkowych) koszty poniesione na finansowanie:

1) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Czym są koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę?

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę ww. przepisy podatkowe uznają koszty poniesione na:

Autopromocja

1) stypendia, o których mowa w:

a) art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.);

2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

4) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;

5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

Ważne!
Odliczenie kosztów, o których mowa w pkt 3–5, przysługuje pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.
Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę nie przysługuje podatnikowi będącemu założycielem uczelni niepublicznej.

Ulga na sponsoring - korzyści podatkowe

Ulga sponsoringowa pozwala podatnikom podatków dochodowych (przedsiębiorcom) zaliczyć do kosztów podatkowych dodatkowe 50% kosztu poniesionego na ww. cele. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów: Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100 proc. do kosztów uzyskania przychodu, uzyskuje prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozlicza więc 150 proc. poniesionego kosztu.

Co także istotne, w przypadku skorzystania z podatnika z odliczenia kosztów w ramach ulgi sponsoringowej, zgodnie z art. 26ha ust.11 ustawy o PIT oraz art. 18ee ust. 11 ustawy o CIT nie stosuje się przepisów:
 - art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT oraz
- art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.

Przepisy te (co do zasady) wyłączają z kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem podatnicy, którzy skorzystali z odliczenia kosztów w ramach ulgi na sponsoring nie muszą wyłączać z kosztów tych odpisów amortyzacyjnych.

Ministerstwo Finansów prezentuje korzyści przedsiębiorcy z ulgi na sponsoring w następującym przykładzie:

Przyjmując, że przedsiębiorca, współpracujący z muzeum, w zamian za reklamę przeznaczy na działalność muzeum 20 tys. zł, to np. opłacając liniowy podatek PIT według 19 proc. stawki w podatku dochodowym zyskuje:

 • 3,8 tys. zł, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, oraz dodatkowo,
 • 1,9 tys. zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł.

Łącznie przedsiębiorca obniża swój podatek o 5,7 tys. zł.

Jak rozliczyć ulgę na sponsoring? Formularze PIT-CSR i CIT-CSR

Odliczenia tych kosztów w ramach ulgi sponsoringowej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione. Podatnik korzystający z odliczenia w ramach ulgi sponsoringowej  ma obowiązek złożyć (w terminie złożenia zeznania podatkowego, w którym dokonuje tego odliczenia), informację, według ustalonego wzoru (PIT-CSR lub CIT-CSR), zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Na stronach Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl oraz BIP) zostały opublikowane wzory formularzy:
- PIT-CSR/PIT-CSRS (Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w roku podatkowym – przeznaczona dla podatników PIT). PIT-CSR składa podatnik będący osobą fizyczną, PIT-CSRS składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku.

- CIT-CSR (Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w roku podatkowym – przeznaczona dla podatników CIT). CIT-CSR – wersja do wydruku.

Czy wydatki na sponsoring muszą spełniać ogólne kryteria kosztów podatkowych?

Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udzielił Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi (udzielonej w imieniu Ministra Finansów) z 23 września 2022 roku na interpelację poselską nr 35851. Zdaniem ministra: "(...) w ramach ulgi sponsoringowej odliczeniu podlegają tylko te koszty, które spełniają kryteria kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przepisy o podatku dochodowym do kosztów uzyskania przychodów zaliczają koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wyłączonych z kosztów podatkowych (art. 22 ust. 1 ustawy PIT i art. 15 ust. 1 ustawy CIT). Ulga sponsoringowa nie wprowadziła nowej kategorii kosztów uzyskania przychodów."

Czy trzeba zawrzeć umowę sponsoringu, by skorzystać z ulgi? Jak dokumentować koszty odliczane w ramach ulgi na sponsoring?

W tej samej ww. odpowiedzi na interpelację poselską minister finansów stwierdził, że "(...) w związku z wprowadzeniem przedmiotowej ulgi nie ustanowiono odrębnych zasad dokumentowania poniesionych kosztów uzyskania przychodów, a w szczególności, nie wprowadzono wymogu dla celów tej ulgi potwierdzenia poniesionego kosztu wyłącznie fakturą, czy też zawarcia określonego rodzaju umowy. Rodzaje dowodów księgowych, którymi podatnik dokumentuje poniesione koszty uzyskania przychodów warunkuje forma prowadzonej przez podatnika ewidencji księgowej. W przypadku ksiąg rachunkowych są to przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.), a w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Rozporządzenie (Dz. U. z 2019 poz. 2544)."

Podstawa prawna:

- Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) – ustawa o CIT;

- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) – ustawa o PIT.

Źródło: Interpelacja nr 35851 w sprawie ulgi sponsoringowej.

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Realista
  2022-09-28 16:05:12
  Proszę się uważniej przyjrzeć tym przepisom. Niby wygląda to dobrze, ale tak naprawdę przepisy te niszczą społeczeństwo obywatelskie. Dodatkowa ulga na kulturę dotyczy tylko wspierania instytucji państwowych i samorządowych. Nie dotyczy NGOsów, które są organizatorami tysięcy warsztatów, festiwali, konkursów i koncertów. To może spowodować odpływ sponsorów od tych wydarzeń, które najczęściej organizowane są najsprawniej i bardzo efektywnie od strony finansowej. Fatalne, że przepis ten wszedł w życie po pandemii, kiedy instytucje żyły sobie spokojnie z pieniędzy podatników a niezależni artyści, stowarzyszenia i fundacje były na granicy nędzy.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

REKLAMA