REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga podatkowa na sponsoring - PIT, CIT, koszty

Ulga podatkowa na sponsoring - PIT, CIT, koszty
Ulga podatkowa na sponsoring - PIT, CIT, koszty

REKLAMA

REKLAMA

Ulga na sponsoring w podatkach dochodowych obowiązuje od początku 2022 roku. Jak działa ulga sponsoringowa? Czy wydatki na sponsoring muszą spełniać ogólne kryteria kosztów podatkowych? Czy trzeba zawrzeć umowę sponsoringu, by skorzystać z ulgi? Jak rozliczyć ulgę na sponsoring?
rozwiń >

Ulga sponsoringowa w podatkach dochodowych. Na czym polega ulga na sponsoring?

Tak zwana ulga sponsoringowa polega na możliwości odliczenia (od podstawy opodatkowania) dodatkowych 50% wydatków poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Ministerstwo Finansów określa tę ulgę w swoich przekazach informacyjnych także ulgą na CSR – z jęz. ang. Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu).  Skrót CSR znajdziemy także w nazwie formularzy podatkowych dot. tej ulgi.

Ulga ta została uregulowana w niemal jednobrzmiących przepisach art. 26ha ustawy o PIT oraz art. 18ee ustawy o CIT.

REKLAMA

Autopromocja

Podatnik PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o PIT, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1) sportową,
2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Analogiczną możliwość (tj. odliczenia od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT) ma podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W przypadku podatnika CIT kwota odliczenia w ramach ulgi sponsoringowej nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne!
Wyżej wskazane koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Czym są koszty uzyskania przychodu poniesione na działalności sportową?

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

2) stypendium sportowego;

3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

Przez stypendium sportowe wskazane przepisy podatkowe rozumieją finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej.

Czym są koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność kulturalną?

Kosztami uzyskania przychodów poniesionymi na działalność kulturalną są (ww. przepisów podatkowych) koszty poniesione na finansowanie:

1) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Czym są koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę?

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę ww. przepisy podatkowe uznają koszty poniesione na:

1) stypendia, o których mowa w:

a) art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.);

2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

4) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;

5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

Ważne!
Odliczenie kosztów, o których mowa w pkt 3–5, przysługuje pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.
Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę nie przysługuje podatnikowi będącemu założycielem uczelni niepublicznej.

Ulga na sponsoring - korzyści podatkowe

Ulga sponsoringowa pozwala podatnikom podatków dochodowych (przedsiębiorcom) zaliczyć do kosztów podatkowych dodatkowe 50% kosztu poniesionego na ww. cele. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów: Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100 proc. do kosztów uzyskania przychodu, uzyskuje prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozlicza więc 150 proc. poniesionego kosztu.

REKLAMA

Co także istotne, w przypadku skorzystania z podatnika z odliczenia kosztów w ramach ulgi sponsoringowej, zgodnie z art. 26ha ust.11 ustawy o PIT oraz art. 18ee ust. 11 ustawy o CIT nie stosuje się przepisów:
 - art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT oraz
- art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.

Przepisy te (co do zasady) wyłączają z kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem podatnicy, którzy skorzystali z odliczenia kosztów w ramach ulgi na sponsoring nie muszą wyłączać z kosztów tych odpisów amortyzacyjnych.

Ministerstwo Finansów prezentuje korzyści przedsiębiorcy z ulgi na sponsoring w następującym przykładzie:

Przyjmując, że przedsiębiorca, współpracujący z muzeum, w zamian za reklamę przeznaczy na działalność muzeum 20 tys. zł, to np. opłacając liniowy podatek PIT według 19 proc. stawki w podatku dochodowym zyskuje:

  • 3,8 tys. zł, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, oraz dodatkowo,
  • 1,9 tys. zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł.

Łącznie przedsiębiorca obniża swój podatek o 5,7 tys. zł.

Jak rozliczyć ulgę na sponsoring? Formularze PIT-CSR i CIT-CSR

Odliczenia tych kosztów w ramach ulgi sponsoringowej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione. Podatnik korzystający z odliczenia w ramach ulgi sponsoringowej  ma obowiązek złożyć (w terminie złożenia zeznania podatkowego, w którym dokonuje tego odliczenia), informację, według ustalonego wzoru (PIT-CSR lub CIT-CSR), zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Na stronach Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl oraz BIP) zostały opublikowane wzory formularzy:
- PIT-CSR/PIT-CSRS (Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w roku podatkowym – przeznaczona dla podatników PIT). PIT-CSR składa podatnik będący osobą fizyczną, PIT-CSRS składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku.

- CIT-CSR (Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w roku podatkowym – przeznaczona dla podatników CIT). CIT-CSR – wersja do wydruku.

Czy wydatki na sponsoring muszą spełniać ogólne kryteria kosztów podatkowych?

Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udzielił Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi (udzielonej w imieniu Ministra Finansów) z 23 września 2022 roku na interpelację poselską nr 35851. Zdaniem ministra: "(...) w ramach ulgi sponsoringowej odliczeniu podlegają tylko te koszty, które spełniają kryteria kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przepisy o podatku dochodowym do kosztów uzyskania przychodów zaliczają koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wyłączonych z kosztów podatkowych (art. 22 ust. 1 ustawy PIT i art. 15 ust. 1 ustawy CIT). Ulga sponsoringowa nie wprowadziła nowej kategorii kosztów uzyskania przychodów."

Czy trzeba zawrzeć umowę sponsoringu, by skorzystać z ulgi? Jak dokumentować koszty odliczane w ramach ulgi na sponsoring?

W tej samej ww. odpowiedzi na interpelację poselską minister finansów stwierdził, że "(...) w związku z wprowadzeniem przedmiotowej ulgi nie ustanowiono odrębnych zasad dokumentowania poniesionych kosztów uzyskania przychodów, a w szczególności, nie wprowadzono wymogu dla celów tej ulgi potwierdzenia poniesionego kosztu wyłącznie fakturą, czy też zawarcia określonego rodzaju umowy. Rodzaje dowodów księgowych, którymi podatnik dokumentuje poniesione koszty uzyskania przychodów warunkuje forma prowadzonej przez podatnika ewidencji księgowej. W przypadku ksiąg rachunkowych są to przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.), a w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Rozporządzenie (Dz. U. z 2019 poz. 2544)."

Podstawa prawna:

- Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) – ustawa o CIT;

- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) – ustawa o PIT.

Źródło: Interpelacja nr 35851 w sprawie ulgi sponsoringowej.

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA