REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

senior, opieka
Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

REKLAMA

REKLAMA

Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

Od wielu lat podmioty zajmujące się opieką nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi bezskutecznie upominały się przed organami samorządowymi o stosowanie wobec nich preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości, analogicznej do tej, jaka ma zastosowanie w przypadku podmiotów leczniczych.

Autopromocja

Z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l. ) wynika, że w 2023 r. (stawki maksymalne są określane corocznie z uwzględnieniem wskaźnika inflacji) stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - aż 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - zaledwie 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej (u d.l.) definiuje „świadczenie zdrowotne” jako działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Z kolei według art. 5 pkt 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „świadczenie zdrowotne” to działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Praktyka funkcjonowania tych placówek uległa przez lata zasadniczym przeobrażeniom. W warunkach starzejącego się społeczeństwa wizja ustawodawcy, iż zinstytucjonalizowana starość to beztroska i złota jesień życia, uległa zatarciu. Z tej formy opieki korzystają nie tylko seniorzy, ale zwłaszcza ich rodziny, nie mogące udźwignąć ciężaru wymaganej troski o osoby sobie najbliższe obciążone wieloma chorobami. Konieczność osobistego wywiązywania się z obowiązków względem rodziców czy dziadków nierzadko wiązałaby się z ograniczeniami ich dyspozycyjności zawodowej czy życiowej.

Dotychczas przyjmowano - jak się okazuje w świetle omawianego wyroku niezasadnie - że wykorzystanie majątku do prowadzenia działalności gospodarczej powoduje zastosowanie najwyżej stawki podatku od nieruchomości, bez względu na zakres i rodzaj faktycznie wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności. Wyższa stawka miała więc zastosowanie także do opodatkowania budynków lub ich części mieszkalnych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia komercyjnego domu opieki całodobowej. Przy tym przyjmowano, iż działalność gospodarczą prowadzą wyłącznie domy opieki określone w art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Przepis ten stanowi, że działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Żadne przepisy nie zabraniają zapewniania świadczeń zdrowotnych przez sam dom opieki. W ocenie organów samo zajęcie budynku pod działalność gospodarczą skutkowało więc opodatkowaniem go według wyższej stawki podatku (przy czym jedyną podstawą do rozróżniania podatkowego np. domów pomocy społecznej od prywatnych domów opieki całodobowej była okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej przez komercyjne domy opieki całodobowej).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polskie domy opieki czy domy seniora (obie nazwy oznaczają to samo) wpisane są do wojewódzkich rejestrów placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. W Małopolsce taki rejestr funkcjonuje pod długą nazwą: „Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej działających na obszarze województwa małopolskiego”. Z niewiadomych względów organy samorządowe postrzegają działalność prywatnych domów opieki wyłącznie jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców, pomijając przy tym, iż podmioty te świadczą w ramach tej działalności również świadczenia zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Co gorsza, praktykę taką dotychczas podzielało także orzecznictwo sądów administracyjnych. Wpływu na ten pogląd nie miał fakt, że prywatne domy opieki coraz częściej zatrudniają personel medyczny, taki jak pielęgniarz, ratownik, opiekun medyczny czy fizjoterapeuta.

Organy wymierzające zobowiązanie w podatku od nieruchomości przyznawały prawo do niższej stawki wymienionej w art. 5 ust 1 pkt 2 lit d u.p.o.l. jedynie podmiotom ujawnionym w rejestrze podmiotów wykonujących działalności leczniczą, mimo iż również działalność lecznicza wypełnia definicję działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

I tak, o ile dom opieki miał w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ujawnioną ambulatoryjną pomoc zdrowotną, to mógł skorzystać ze stawki preferencyjnej, jednak tylko w obrębie pomieszczeń zajętych bezpośrednio na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Praktyka ta była niezrozumiała, bowiem już z samych wyjaśnień pojęć stosowanych w statystce publicznej GUS (opracowanych na podstawie ustawy o działalności leczniczej - art. 2 ust. 1 pkt 10 i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 5 pkt 40) wynika, iż świadczenia te mogą być wykonywane również w miejscu pobytu pacjenta/pensjonariusza-pacjenta.

W odpowiedzi na skargę jednego z podatników podatku od nieruchomości, któremu odmówiono przyznania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości, pomimo iż prowadził on działalność gospodarczą związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, SKO w Krakowie zacytowało przyjętą w dotychczasowym orzecznictwie interpretację przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która stosowanie preferencyjnej stawki uzależnia od dwóch warunków:

- budynek lub jego część muszą być związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnością leczniczej (warunek przedmiotowy) oraz

- powinien być on zajęty przez podmiot udzielający tych świadczeń (warunek podmiotowy).

SKO w Krakowie nie dostrzegło przy tym, że podmioty zajmujące się całodobową opieką nad osobami starszymi wykonują na ich rzecz świadczenia zdrowotne. Usługi świadczone w domach seniora w całości wypełniają bowiem definicję działalności zdrowotnej, o której mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit d u.p.o.l., ponieważ obejmują one działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów-pensjonariuszy, a także inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10 u d.l.).

Skarżący podmiot, który wynajmuje swoje pomieszczenia jednemu z podkrakowskich domów seniora, podniósł w odwołaniu, iż najemca specjalizuje się w pobytach poszpitalnych. Pobyt poszpitalny nie jest pojęciem, którego definicja znajduje się w ustawie o pomocy społecznej, lecz wyrosło ono na bazie potrzeb, jakie wynikają z procesu leczenia chorego w szpitalu. Szpital bowiem, dążąc do ograniczenia kosztów pobytu, chętnie przekazuje swojego pacjenta do placówki mogącej go zastąpić. Jak wynika z praktyki, tę potrzebę wypełniły łatwo dostępne i przygotowane prywatne domy opieki, a nie sanatoria czy ośrodki rehabilitacyjne. Tym samym placówki opiekuńcze, aby sprostać oczekiwaniom społecznym i rynkowym, dostosowały stan swego zatrudnienia, jak i stan potrzebnego wyposażenia w wyspecjalizowane urządzenia medyczne, takie jak: łóżka rehabilitacyjne, pionizatory, ssaki, podnośniki niepełnosprawnych, koncentratory tlenu i wiele innych. Organy podatkowe, ustalając właściwą wysokość stawki podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie prywatnych domów opieki, powinny mieć zatem na uwadze, iż pobyty w takich prywatnych placówkach nie zawsze mają charakter pobytu stałego. Domy seniora stały się często miejscem zapewniającym szybką rekonwalescencję i powrót do zdrowia, jakiego nie byłby w stanie zapewnić szpital.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w wyniku kontroli zaskarżonej decyzji, uchylił zarówno decyzję Burmistrza Myślenic, wymierzającą podatek od nieruchomości za 2021 r. według najwyższej stawki dla pomieszczeń związanych ze świadczeniami zdrowotnymi (pokoje, korytarze stołówka itp.), jak i utrzymującą ją decyzję SKO.

W ustnym uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że okres ostatnich dwóch lat tzw. pandemii to czas, w którym pokoje w placówkach, w których przebywali chorzy i niepełnosprawni, były naturalnym miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych, gdzie w naturalny sposób unikali oni zarażeń. Sąd stwierdził również, że wielu osób w ciężkim stanie zdrowia nie dało się przemieszczać poza miejsca, w których przebywali . Stąd w nich byli leczeni i poddawani zabiegom stosowanym przez lekarzy czy pielęgniarki. Pani Przewodnicząca Sędzia Inga Gołowska podkreśliła, iż w sposób świadomy odstąpiła od znanego orzecznictwa w tym zakresie by strony w sposób swobodny mogły wyrazić swoje stanowisko.

Opracowując nową decyzję Burmistrz będzie musiał przyjąć do wiadomości , iż nawet utrwalone orzecznictwo może w sytuacjach szczególnych wymagać własnej oceny i innego sposobu zbierania dowodów, z uwzględnieniem zachodzących zmian w zakresie potrzeb człowieka podyktowanych okolicznościami zewnętrznymi.

Uwzględniając ww. wyrok WSA w Krakowie, organ podatkowy będzie musiał uwzględnić podniesione wyżej argumenty, przy czym nawet utrwalone orzecznictwo nie może wyłączać jego racjonalnej własnej oceny nowych realiów. Postęp i zmiany, do jakich doszło w ostatnim czasie w zakresie postrzegania prywatnych domów opieki, mają przy tym niebagatelne znaczenie.

Miejmy nadzieję, że omawiany wyrok WSA w Krakowie na trwałe zmieni linię orzeczniczą w zakresie opodatkowania domów seniora podatkiem od nieruchomości.

Jacek Czernecki
Doradca podatkowy
doradcy.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA