REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Ulgi w spłacie podatku
Ulgi w spłacie podatku
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Może się czasem zdarzyć, że nie będziemy w stanie zapłacić podatku, który „wyszedł” w rocznym zeznaniu czy złożonej deklaracji. Choroba, zalanie, niespodziewane wydatki – wszystko to może zachwiać naszymi finansami i uniemożliwić uregulowanie zobowiązań podatkowych. W takich sytuacjach warto spróbować wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości, rozłożenie podatków na raty bądź odroczenie w czasie ich terminu zapłaty.


1. Kiedy mamy szanse uzyskać umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowych?

REKLAMA

Autopromocja


Urzędnicy, rozpatrując nasz wniosek będą kierować się przepisami Ordynacji podatkowej. Fiskus, zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej, może udzielić ulg w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Podatek a zaległość podatkowa, odroczenie a umorzenie

Przepisy o ulgach w zapłacie należności podatkowych rozróżniają ulgi w spłacie podatku (tzn. przed zobowiązania przed terminem płatności) i zaległości podatkowej ( podatku po upływie terminu płatności). W tym drugim przypadku naliczane są odsetki za zwłokę ( obecnie 15 % w skali roku). Warto więc wystąpić o ulgę jeszcze przed terminem płatności podatku.

O umorzenie zaległości możemy się ubiegać natomiast jedynie w odniesieniu do zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Fiskus odmówi nam bowiem wszczęcia postępowania w sprawie podania o umorzenie podatku wniesionego przed jego terminem płatności. Jeśli jednak nie zdąży wydać postanowienia w tej sprawie przed upływem terminu płatności, powinien się zająć naszym wnioskiem.

Różnica jest również między odroczeniem ( które polega na wyznaczeniu nowego terminu płatności) a rozłożeniem na raty ( które polega na podzieleniu naszych należności na przynajmniej dwie części o różnych, nowych terminach płatności).

Organy podatkowe w przesyłanych pismach dokładnie rozróżniają te pojęcia. Warto więc prawidłowo posługiwać się nimi również w naszych podaniach.

1.1. Ważny interes podatnika

Z ważnym interesem podatnika mamy do czynienia wówczas, gdy znajdziemy się w sytuacji, w której z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków nie jesteśmy w stanie uregulować należności podatkowych.

Przykładowo, gdy zagrożona jest egzystencja nasza i naszej rodziny (choćby w ten sposób, że po spłacie podatku musielibyśmy korzystać z pomocy społecznej), a nie posiadamy środków pieniężnych na zapłatę całej kwoty podatku. Podobnie w sytuacji, gdy w razie pobrania podatku nastąpiłoby znaczne osłabienie zdolności naszej firmy do funkcjonowania na rynku (czyli tzw. zdolności gospodarczej).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trafne będzie więc powołanie się na ciężką chorobę lub zły stan zdrowia, utratę pracy lub możliwości zarobkowych czy zdarzenia o charakterze katastrofy, jak powódź czy pożar.

Polecamy: Czy wydatki na basen można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Polecamy: Jak udokumentować podwójną ulgę internetową dla małżonków

W przypadku, gdy chcielibyśmy umorzenia naszych zaległości, przywołane zdarzenia muszą całkowicie uniemożliwiać nam zapłatę należności. Jeżeli bowiem posiadamy zdolności zarobkowe lub mamy perspektywy uzyskiwania dochodów w przyszłości, fiskus może stwierdzić, że kiedyś jednak będziemy w stanie zapłacić zaległe podatki.

Przekonać organy podatkowe może więc zwykle trwała niezdolność do pracy, poparta najlepiej zaświadczeniami lekarskimi, a i to pod warunkiem, że nie otrzymujemy zbyt wysokich świadczeń rentowych. Jak można się domyślić, szanse uzyskania takiej ulgi są niewielki, ograniczone do osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

W przypadku jednak, gdy staramy się o raty lub odroczenie, powoływać się na naszą trudną sytuację – oczywiste jest, że fiskus będzie sprawdzał, czy będziemy w stanie spłacać raty bądź w odroczonym terminie uiścić należność. Z naszego wniosku powinno więc wynikać, że dochody, które posiadamy lub spodziewamy się w przyszłości będą wystarczające nie tylko na uiszczanie stałych opłat i bieżące, podstawowe potrzeby, ale i na płatności wobec urzędu skarbowego.

1.2. Interes publiczny

REKLAMA

Interes publiczny (druga przesłanka uzasadniająca zastosowanie omawianych ulg) ma zaś, w przeciwieństwie do interesu podatnika, charakter ogólny. Sprowadza się on do ochrony wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, potrzeba korekty błędnych decyzji.

Przykładowo wystąpi on, gdy zapłata podatku będzie powodowała niemożność wypłaty wynagrodzeń bądź konieczność grupowych zwolnień w zakładzie pracy. Na interes publiczny możemy się powołać również, szczególnie jako argument w sprawie umorzenia, gdy nasze zaległości powstały wskutek niezgodnych z prawem działań organów państwa.

Za każdym razem urzędnicy będą oceniać naszą sytuację finansową, życiową, rodzinną i starać się ją dopasować do tych przepisów. Sytuacja, na którą się powołujemy musi być wyjątkowa – wyjątkiem jest bowiem również zapłata podatku po jego ustawowym terminie płatności. Trzeba jednak wiedzieć, że nawet gdy urzędnicy uznają, że w naszej sprawie zachodzi jeden z wyżej opisanych „interesów”, nie muszą przychylić się do złożonego wniosku. Decyzja w tej sprawie ma bowiem charakter uznaniowy.

Udowodnić, że rzeczywiście potrzebujemy jednej z ulg będziemy musieli sami – organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, że to wnioskodawcę obciąża ciężar dowiedzenia, że spełnia warunki do przyznania ulgi, jako, że to on domaga się jej zastosowania. Niemniej jednak, w razie wątpliwości, urzędnicy będą mieli obowiązek wyjaśnić je z własnej inicjatywy.

2. Jak napisać wniosek

Decyzję, czy udzielić nam jednej z ulg podejmuje naczelnik urzędu skarbowego w trakcie postępowania podatkowego, wszczynanego na nasz wniosek. Wniosek ten to nic innego jak pismo, które zawiera prośbę o przyznanie jednej z tytułowych ulg. Powinno jednak zawierać wymagane prawem elementy:
1) nasze imię, nazwisko, adres, numer NIP (warto podać również numer telefonu – może to przyspieszyć rozpatrywanie naszej sprawy);
2) określenie naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierujemy podanie;
3) wskazanie ulgi o którą się ubiegamy (umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty, dobrze podać ile rat i w jakiej wysokości jesteśmy w stanie spłacać);
4) wskazanie jakich należności dotyczy wniosek (np. podatek dochodowy za 2007 rok). O przyznanie ulg możemy ubiegać się zarówno w przypadku, gdy termin płatności podatku jeszcze nie upłynął, jak i w stosunku do zaległości podatkowych, po terminie płatności;
5) uzasadnienie dla przyznania ulgi (warto poświęcić więcej czasu na dobre opisanie naszych trudności – te argumenty będą podstawą dla urzędników do przychylenia się bądź nie do naszego wniosku). W uzasadnieniu powinno powinny być opisane okoliczności, które naszym zdaniem uzasadniają nasz ważny interes lub interes publiczny;
6) KONIECZNIE - własnoręczny podpis. Można również poprosić inną osobę – pełnomocnika – o wystąpienie w naszym imieniu. Należy wówczas załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby, nawet, gdy jest to brat lub małżonek.

Gdy otrzymaliśmy upomnienie, możemy starać się o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie także jego kosztów. Są one jednak na tyle niewielkie (obecnie 8,80 zł), że chyba prościej po prostu je zapłacić. 

Pomoc publiczna

Starania o udzielenie ulgi skomplikują się, jeśli jesteśmy przedsiębiorcą i prowadzimy firmę. Ewentualna pomoc będzie bowiem pomocą publiczną (zwykle zwaną pomocą de minimis), podlegającą reglamentacji ze względu na przepisy unijne.

Z tego powodu fiskus będzie żądał od nas większej ilości dokumentów, zaświadczeń i informacji. Nieco inne będą również zasady przyznawania ulg. Nie znaczy to jednak, że nie mamy możliwości uzyskać rozłożenia na raty lub odroczenia naszych należności.

Jeżeli prowadzona jest już egzekucja naszych zaległości, warto wystąpić jednocześnie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Co prawda będzie mogło do niego dojść dopiero po uzyskaniu ulgi, może jednak uda się przekonać komornika skarbowego do szczególnego potraktowania nas ze względu na nasze starania.

WZÓR WNIOSKU

                                                                                                 Miłkowo, 22 listopada 2008 r.
Jan Kowalski
ul. Filtrowa 21/5
68-345 Miłkowo
NIP 345-345-00-58
                                                                                                 Naczelnik
                                                                                                 Urzędu Skarbowego w Miłkowie
                                                                                                 ul. Prosta 23
                                                                                                 68-345 Miłkowo

Zwracam się z prośbą o odroczenie do 30 kwietnia 2008 r. zapłaty mojej zaległości z tytułu podatku dochodowego za 2007 rok wynikającego z deklaracji PIT-37 w kwocie 900,00 zł.
Uzyskanie ulgi leży w moim ważnym interesie. Obecnie nie posiadam środków na zapłatę zaległości, z uwagi na niezawinioną utratę pracy. Utrzymuję się obecnie z synem z nielicznych pozostałych oszczędności. Nie posiadam również żadnych innych wartościowych składników majątku.
Konieczność natychmiastowej zapłaty zaległości lub ewentualna egzekucja prowadziłaby do pozbawienia nas środków utrzymania oraz zmuszałaby do korzystania z pomocy społecznej.
Obecnie poszukuję pracy, jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny.
W bieżącym roku zamierzam skorzystać z ulgi rodzinnej w związku z wychowywaniem siedmioletniego syna Karola. Tak więc najpóźniej do 30 kwietnia 2009 roku przysługiwał będzie mi zwrot nadpłaty za podatek uiszczony w tym roku przez płatnika. Kwota ta będzie wystarczająca do pokrycia zaległości za 2007 rok.

Załączam kopie dokumentów na potwierdzenie mojej sytuacji osobistej i finansowej (akt urodzenia syna, zaświadczenie z urzędu pracy, wyciąg z rachunku bankowego, kopie rachunków za comiesięczne wydatki).

Jan Kowalski

3. Wniosek wysyłamy lub składamy osobiście

Sporządzone pismo musimy złożyć w urzędzie albo przesłać pocztą do właściwego urzędu skarbowego. Zwykle więc będzie to urząd, do którego składaliśmy deklarację lub ten, który wydał decyzję w sprawie podatku. Pewne odmienności dotyczą osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce lub tych, które zmieniały urząd. Nawet jednak, gdy wyślemy wniosek do niewłaściwego urzędu, ten przekaże go do prawidłowego. Gdy chcemy również ulgi obejmującej koszty upomnienia, wniosek w tej sprawie wysyłamy do urzędu, które je do nas przysłał.

Organy podatkowe inne niż Naczelnik Urzędu Skarbowego

Podatki płacimy również na rzecz innych instytucji niż Skarb Państwa, np. podatek od nieruchomości czy podatek rolny uiszczany jest gminie. Wniosek o udzielenie ulgi musimy wówczas skierować do jej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który będzie ją rozpatrywał.

Sposób rozstrzygania naszego wniosku regulują te same przepisy, co w przypadku urzędu skarbowego, więc i nasz sposób postępowania będzie identyczny.

Na podobnych zasadach można również uzyskać rozłożenie na raty lub odroczenie zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Wniosek w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego należy natomiast wysłać do tego urzędu, który aktualnie prowadzi przeciw nam czynności egzekucyjne, np. doręczył nam tytuł wykonawczy lub zajął konto.

Następny krok należy do urzędników fiskusa.

Polecamy: Czy udzielone ulgi w podatkach lokalnych są dochodem podatnika

4. Postępowanie podatkowe po wniosku

Gdy nasz wniosek wpłynie do urzędu, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. Od tego momentu powinniśmy w ciągu jednego bądź dwóch miesięcy otrzymać decyzję. Jeżeli ten czas będzie niewystarczający, urząd powiadomi nas o tym postanowieniem wyznaczającym nowy termin. W trakcie postępowania urzędnicy będą prowadzić niezbędne czynności, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.

Możemy więc spodziewać się wezwania do urzędu skarbowego w celu uzupełnienia naszego wniosku i wyjaśnienia wynikłych w trakcie procedury wątpliwości. Należy wówczas zabrać ze sobą dokumenty, które pozwolą nam udowodnić argumenty podane we wniosku.

Przed zakończeniem postępowania możemy spodziewać się otrzymania jeszcze jednego pisma – postanowienia o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu, w którym możemy zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami.

Pamiętajmy, że jest to jednak uprawnienie, nie obowiązek – nie musimy się więc stawić do urzędu w tym terminie. Urzędnicy nie będą musieli wydać takiego postanowienia jedynie w przypadku, gdy w całości uwzględnią nasz wniosek – otrzymanie takiego postanowienia jest więc sygnałem, że nasze argumenty nie do końca przekonały urząd skarbowy.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja.

5. Decyzja naczelnika urzędu skarbowego

Decyzję otrzymamy pocztą. Jeśli przekonaliśmy fiskusa, przysłana decyzja zawierać będzie harmonogram spłat należności, z podaniem terminów i wysokości rat (wraz z podaniem, co się składa na każdą ratę) lub terminu, w jakim musimy spłacić nasz dług.

5.1. Konsekwencje decyzji pozytywnej

Pozytywna decyzja o rozłożeniu na raty lub odroczeniu należności, prócz przejściowej ulgi w spłacie długów, nakłada na nas również obowiązki. Podstawowym jest oczywiście obowiązek spłaty zadłużenia wraz z naliczonymi do dnia złożenia wniosku odsetkami za zwłokę w sposób określony w decyzji.

Ponadto urząd skarbowy naliczy nam opłatę prolongacyjną – w wysokości połowy odsetek za zwłokę (obecnie 6,5%) - za okres od złożenia wniosku do dnia spłaty. Opłata ta będzie wliczona do kwoty rat. Finansowo więc zyskamy jedynie połowę odsetek za zwłokę, jakie musielibyśmy zapłacić bez skorzystania z ulgi.

Jeżeli będziemy spłacać raty w terminie, nie będziemy posiadać zaległości podatkowych. Urząd wyda nam więc zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, niezbędne np. przy staraniu się o niektóre kredyty.

Pamiętać musimy też, że nasze należności później ulegną przedawnieniu. Moment przedawnienia ulegnie przesunięciu o okres od dnia wydania decyzji do dnia terminu płatności odroczonych należności lub ostatniej raty podatku lub zaległości podatkowej.

Decyzja pozytywna o umorzeniu naszych zaległości powoduje ich wygaśnięcie wraz z odsetkami za zwłokę. Odtąd nie będziemy z tytułu objętych decyzją podatków nic fiskusowi winni.

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

5.2. Konsekwencje decyzji negatywnej

Niestety, wiele osób otrzyma decyzje negatywne. Fiskus nie lubi odraczać terminu zapłaty podatku ani rozkładać na raty, zaś umorzenie traktuje jako szczególny wyjątek. Można wówczas odwołać się od niej do dyrektora izby skarbowej. Informację, jak tego dokonać, znajdziemy w pouczeniu zawartym w otrzymanej decyzji. Oczywiście, odwołanie możemy złożyć również, gdy decyzja jest pozytywna, a my nie jesteśmy zadowoleni z jej warunków. Urzędnicy izby skarbowej ponownie rozpatrzą naszą sprawę.

Jeżeli również decyzja dyrektora izby skarbowej nie będzie nas satysfakcjonowała, będziemy mogli wnieść na nią skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd rozpatrzy jednak tylko to, czy postępowanie przeprowadzone było zgodnie z przepisami.

Warto również pamiętać, że jeśli urząd skarbowy nie zdoła nam doręczyć odmownej decyzji w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, przysługuje nam przerwa w naliczaniu odsetek za czas postępowania podatkowego. Biorąc pod uwagę, że w skomplikowanych sytuacjach postępowania takie potrafią trwać wiele miesięcy, może to być znacząca kwota.

Odmienności w przypadku podatków stanowiących dochody gminy

Niektóre podatki, choć pobierane i obsługiwane są przez urzędy skarbowe, stanowią dochód gmin (np. podatek od spadków i darowizn). Udzielenie ulgi w takim podatku wymaga zgody wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Fiskus przekaże im więc nasz wniosek, by taką zgodę uzyskać.

Otrzymamy o tym informację, liczyć musimy się również z wezwaniem do urzędu miasta lub gminy. Zgoda gminy ma bardzo duże znaczenie – gdy będzie negatywna, urzędnicy skarbowi nie będą mogli udzielić nam ulgi, choćby byli przekonani o słuszności przedstawionych przez nas argumentów. Nie będą mogli też udzielić nam korzystniejszej ulgi, niż taka, na jaką zgodę wyraziła gmina.

Na postanowienie organu gminy, w którym wyraża bądź odmawia on zgody nie przysługuje żadne zażalenie. Trzeba też pamiętać, że nawet wtedy, gdy gmina zgodzi się na naszą prośbę, urząd skarbowy może nam odmówić pozytywnego rozstrzygnięcia.

6. Egzekucja

Jeśli otrzymaliśmy pozytywną decyzję, a toczy się przeciwko nam egzekucja, możemy teraz poprosić o umorzenie lub rozłożenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych, o ile mamy takie do uiszczenia. Podejmując decyzję w sprawie rozłożenia kosztów na raty organ egzekucyjny będzie sprawdzał, podobnie jak w przypadku podatków, czy w rozłożeniu na raty mamy ważny interes.

Gdy ubiegamy się zaś o umorzenie kosztów, powinniśmy wykazać, że nie będziemy mogli ich uiścić bez znacznego uszczerbku dla naszej sytuacji finansowej lub za ich umorzeniem przemawia ważny interes publiczny.

Wniosek taki należy więc sformułować podobnie, jak wniosek o rozłożenie na raty należności podatkowych. Warto się przy tym powołać na argumenty, na które powołał się w decyzji organ podatkowy. W tym samym piśmie możemy, o ile nie zrobiliśmy tego występując o umorzenie lub raty, wnieść o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu spłaty zaległości.

Polecamy: Czy nieściągalne należności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

7. Spłata

Ustalone w decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty kwoty musimy wpłacać we wskazanych terminach na konto urzędu skarbowego lub w jego kasie.

7.1. Niezapłacenie raty w terminie

Nieuiszczenie raty w wyznaczonym terminie spowoduje wygaśnięcie decyzji w tej części, czego skutkiem będzie naliczanie odsetek za zwłokę od pierwotnego terminu płatności i skierowanie naszych zaległości do egzekucji. Jeżeli taka sytuacja nam się przytrafi, musimy jak najszybciej uiścić brakującą kwotę. Następne raty pozostają w mocy, tak więc powinniśmy je spłacać w sposób określony w decyzji.

Jak widać wystąpienie o udzielenie opisanych ulg nie jest więc zbyt skomplikowane, nie wymaga również znaczących wydatków. Gdy mamy trudności z zapłatą należności, warto poczynić w tym kierunku starania.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA