Kategorie

Ulgi w spłacie podatku

Krzysztof Kopański
Ulgi w spłacie podatku
Ulgi w spłacie podatku
inforCMS
Może się czasem zdarzyć, że nie będziemy w stanie zapłacić podatku, który „wyszedł” w rocznym zeznaniu czy złożonej deklaracji. Choroba, zalanie, niespodziewane wydatki – wszystko to może zachwiać naszymi finansami i uniemożliwić uregulowanie zobowiązań podatkowych. W takich sytuacjach warto spróbować wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości, rozłożenie podatków na raty bądź odroczenie w czasie ich terminu zapłaty.


1. Kiedy mamy szanse uzyskać umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowych?


Urzędnicy, rozpatrując nasz wniosek będą kierować się przepisami Ordynacji podatkowej. Fiskus, zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej, może udzielić ulg w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Podatek a zaległość podatkowa, odroczenie a umorzenie

Przepisy o ulgach w zapłacie należności podatkowych rozróżniają ulgi w spłacie podatku (tzn. przed zobowiązania przed terminem płatności) i zaległości podatkowej ( podatku po upływie terminu płatności). W tym drugim przypadku naliczane są odsetki za zwłokę ( obecnie 15 % w skali roku). Warto więc wystąpić o ulgę jeszcze przed terminem płatności podatku.

O umorzenie zaległości możemy się ubiegać natomiast jedynie w odniesieniu do zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Fiskus odmówi nam bowiem wszczęcia postępowania w sprawie podania o umorzenie podatku wniesionego przed jego terminem płatności. Jeśli jednak nie zdąży wydać postanowienia w tej sprawie przed upływem terminu płatności, powinien się zająć naszym wnioskiem.

Różnica jest również między odroczeniem ( które polega na wyznaczeniu nowego terminu płatności) a rozłożeniem na raty ( które polega na podzieleniu naszych należności na przynajmniej dwie części o różnych, nowych terminach płatności).

Organy podatkowe w przesyłanych pismach dokładnie rozróżniają te pojęcia. Warto więc prawidłowo posługiwać się nimi również w naszych podaniach.

1.1. Ważny interes podatnika

Z ważnym interesem podatnika mamy do czynienia wówczas, gdy znajdziemy się w sytuacji, w której z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków nie jesteśmy w stanie uregulować należności podatkowych.

Przykładowo, gdy zagrożona jest egzystencja nasza i naszej rodziny (choćby w ten sposób, że po spłacie podatku musielibyśmy korzystać z pomocy społecznej), a nie posiadamy środków pieniężnych na zapłatę całej kwoty podatku. Podobnie w sytuacji, gdy w razie pobrania podatku nastąpiłoby znaczne osłabienie zdolności naszej firmy do funkcjonowania na rynku (czyli tzw. zdolności gospodarczej).

Trafne będzie więc powołanie się na ciężką chorobę lub zły stan zdrowia, utratę pracy lub możliwości zarobkowych czy zdarzenia o charakterze katastrofy, jak powódź czy pożar.

Polecamy: Czy wydatki na basen można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Polecamy: Jak udokumentować podwójną ulgę internetową dla małżonków

Reklama

W przypadku, gdy chcielibyśmy umorzenia naszych zaległości, przywołane zdarzenia muszą całkowicie uniemożliwiać nam zapłatę należności. Jeżeli bowiem posiadamy zdolności zarobkowe lub mamy perspektywy uzyskiwania dochodów w przyszłości, fiskus może stwierdzić, że kiedyś jednak będziemy w stanie zapłacić zaległe podatki.

Przekonać organy podatkowe może więc zwykle trwała niezdolność do pracy, poparta najlepiej zaświadczeniami lekarskimi, a i to pod warunkiem, że nie otrzymujemy zbyt wysokich świadczeń rentowych. Jak można się domyślić, szanse uzyskania takiej ulgi są niewielki, ograniczone do osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

W przypadku jednak, gdy staramy się o raty lub odroczenie, powoływać się na naszą trudną sytuację – oczywiste jest, że fiskus będzie sprawdzał, czy będziemy w stanie spłacać raty bądź w odroczonym terminie uiścić należność. Z naszego wniosku powinno więc wynikać, że dochody, które posiadamy lub spodziewamy się w przyszłości będą wystarczające nie tylko na uiszczanie stałych opłat i bieżące, podstawowe potrzeby, ale i na płatności wobec urzędu skarbowego.

1.2. Interes publiczny

Reklama

Interes publiczny (druga przesłanka uzasadniająca zastosowanie omawianych ulg) ma zaś, w przeciwieństwie do interesu podatnika, charakter ogólny. Sprowadza się on do ochrony wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, potrzeba korekty błędnych decyzji.

Przykładowo wystąpi on, gdy zapłata podatku będzie powodowała niemożność wypłaty wynagrodzeń bądź konieczność grupowych zwolnień w zakładzie pracy. Na interes publiczny możemy się powołać również, szczególnie jako argument w sprawie umorzenia, gdy nasze zaległości powstały wskutek niezgodnych z prawem działań organów państwa.

Za każdym razem urzędnicy będą oceniać naszą sytuację finansową, życiową, rodzinną i starać się ją dopasować do tych przepisów. Sytuacja, na którą się powołujemy musi być wyjątkowa – wyjątkiem jest bowiem również zapłata podatku po jego ustawowym terminie płatności. Trzeba jednak wiedzieć, że nawet gdy urzędnicy uznają, że w naszej sprawie zachodzi jeden z wyżej opisanych „interesów”, nie muszą przychylić się do złożonego wniosku. Decyzja w tej sprawie ma bowiem charakter uznaniowy.

Udowodnić, że rzeczywiście potrzebujemy jednej z ulg będziemy musieli sami – organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, że to wnioskodawcę obciąża ciężar dowiedzenia, że spełnia warunki do przyznania ulgi, jako, że to on domaga się jej zastosowania. Niemniej jednak, w razie wątpliwości, urzędnicy będą mieli obowiązek wyjaśnić je z własnej inicjatywy.

2. Jak napisać wniosek

Decyzję, czy udzielić nam jednej z ulg podejmuje naczelnik urzędu skarbowego w trakcie postępowania podatkowego, wszczynanego na nasz wniosek. Wniosek ten to nic innego jak pismo, które zawiera prośbę o przyznanie jednej z tytułowych ulg. Powinno jednak zawierać wymagane prawem elementy:
1) nasze imię, nazwisko, adres, numer NIP (warto podać również numer telefonu – może to przyspieszyć rozpatrywanie naszej sprawy);
2) określenie naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierujemy podanie;
3) wskazanie ulgi o którą się ubiegamy (umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty, dobrze podać ile rat i w jakiej wysokości jesteśmy w stanie spłacać);
4) wskazanie jakich należności dotyczy wniosek (np. podatek dochodowy za 2007 rok). O przyznanie ulg możemy ubiegać się zarówno w przypadku, gdy termin płatności podatku jeszcze nie upłynął, jak i w stosunku do zaległości podatkowych, po terminie płatności;
5) uzasadnienie dla przyznania ulgi (warto poświęcić więcej czasu na dobre opisanie naszych trudności – te argumenty będą podstawą dla urzędników do przychylenia się bądź nie do naszego wniosku). W uzasadnieniu powinno powinny być opisane okoliczności, które naszym zdaniem uzasadniają nasz ważny interes lub interes publiczny;
6) KONIECZNIE - własnoręczny podpis. Można również poprosić inną osobę – pełnomocnika – o wystąpienie w naszym imieniu. Należy wówczas załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby, nawet, gdy jest to brat lub małżonek.

Gdy otrzymaliśmy upomnienie, możemy starać się o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie także jego kosztów. Są one jednak na tyle niewielkie (obecnie 8,80 zł), że chyba prościej po prostu je zapłacić. 

Pomoc publiczna

Starania o udzielenie ulgi skomplikują się, jeśli jesteśmy przedsiębiorcą i prowadzimy firmę. Ewentualna pomoc będzie bowiem pomocą publiczną (zwykle zwaną pomocą de minimis), podlegającą reglamentacji ze względu na przepisy unijne.

Z tego powodu fiskus będzie żądał od nas większej ilości dokumentów, zaświadczeń i informacji. Nieco inne będą również zasady przyznawania ulg. Nie znaczy to jednak, że nie mamy możliwości uzyskać rozłożenia na raty lub odroczenia naszych należności.

Jeżeli prowadzona jest już egzekucja naszych zaległości, warto wystąpić jednocześnie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Co prawda będzie mogło do niego dojść dopiero po uzyskaniu ulgi, może jednak uda się przekonać komornika skarbowego do szczególnego potraktowania nas ze względu na nasze starania.

WZÓR WNIOSKU

                                                                                                 Miłkowo, 22 listopada 2008 r.
Jan Kowalski
ul. Filtrowa 21/5
68-345 Miłkowo
NIP 345-345-00-58
                                                                                                 Naczelnik
                                                                                                 Urzędu Skarbowego w Miłkowie
                                                                                                 ul. Prosta 23
                                                                                                 68-345 Miłkowo

Zwracam się z prośbą o odroczenie do 30 kwietnia 2008 r. zapłaty mojej zaległości z tytułu podatku dochodowego za 2007 rok wynikającego z deklaracji PIT-37 w kwocie 900,00 zł.
Uzyskanie ulgi leży w moim ważnym interesie. Obecnie nie posiadam środków na zapłatę zaległości, z uwagi na niezawinioną utratę pracy. Utrzymuję się obecnie z synem z nielicznych pozostałych oszczędności. Nie posiadam również żadnych innych wartościowych składników majątku.
Konieczność natychmiastowej zapłaty zaległości lub ewentualna egzekucja prowadziłaby do pozbawienia nas środków utrzymania oraz zmuszałaby do korzystania z pomocy społecznej.
Obecnie poszukuję pracy, jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny.
W bieżącym roku zamierzam skorzystać z ulgi rodzinnej w związku z wychowywaniem siedmioletniego syna Karola. Tak więc najpóźniej do 30 kwietnia 2009 roku przysługiwał będzie mi zwrot nadpłaty za podatek uiszczony w tym roku przez płatnika. Kwota ta będzie wystarczająca do pokrycia zaległości za 2007 rok.

Załączam kopie dokumentów na potwierdzenie mojej sytuacji osobistej i finansowej (akt urodzenia syna, zaświadczenie z urzędu pracy, wyciąg z rachunku bankowego, kopie rachunków za comiesięczne wydatki).

Jan Kowalski

3. Wniosek wysyłamy lub składamy osobiście

Sporządzone pismo musimy złożyć w urzędzie albo przesłać pocztą do właściwego urzędu skarbowego. Zwykle więc będzie to urząd, do którego składaliśmy deklarację lub ten, który wydał decyzję w sprawie podatku. Pewne odmienności dotyczą osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce lub tych, które zmieniały urząd. Nawet jednak, gdy wyślemy wniosek do niewłaściwego urzędu, ten przekaże go do prawidłowego. Gdy chcemy również ulgi obejmującej koszty upomnienia, wniosek w tej sprawie wysyłamy do urzędu, które je do nas przysłał.

Organy podatkowe inne niż Naczelnik Urzędu Skarbowego

Podatki płacimy również na rzecz innych instytucji niż Skarb Państwa, np. podatek od nieruchomości czy podatek rolny uiszczany jest gminie. Wniosek o udzielenie ulgi musimy wówczas skierować do jej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który będzie ją rozpatrywał.

Sposób rozstrzygania naszego wniosku regulują te same przepisy, co w przypadku urzędu skarbowego, więc i nasz sposób postępowania będzie identyczny.

Na podobnych zasadach można również uzyskać rozłożenie na raty lub odroczenie zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Wniosek w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego należy natomiast wysłać do tego urzędu, który aktualnie prowadzi przeciw nam czynności egzekucyjne, np. doręczył nam tytuł wykonawczy lub zajął konto.

Następny krok należy do urzędników fiskusa.

Polecamy: Czy udzielone ulgi w podatkach lokalnych są dochodem podatnika

4. Postępowanie podatkowe po wniosku

Gdy nasz wniosek wpłynie do urzędu, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. Od tego momentu powinniśmy w ciągu jednego bądź dwóch miesięcy otrzymać decyzję. Jeżeli ten czas będzie niewystarczający, urząd powiadomi nas o tym postanowieniem wyznaczającym nowy termin. W trakcie postępowania urzędnicy będą prowadzić niezbędne czynności, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.

Możemy więc spodziewać się wezwania do urzędu skarbowego w celu uzupełnienia naszego wniosku i wyjaśnienia wynikłych w trakcie procedury wątpliwości. Należy wówczas zabrać ze sobą dokumenty, które pozwolą nam udowodnić argumenty podane we wniosku.

Przed zakończeniem postępowania możemy spodziewać się otrzymania jeszcze jednego pisma – postanowienia o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu, w którym możemy zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami.

Pamiętajmy, że jest to jednak uprawnienie, nie obowiązek – nie musimy się więc stawić do urzędu w tym terminie. Urzędnicy nie będą musieli wydać takiego postanowienia jedynie w przypadku, gdy w całości uwzględnią nasz wniosek – otrzymanie takiego postanowienia jest więc sygnałem, że nasze argumenty nie do końca przekonały urząd skarbowy.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja.

5. Decyzja naczelnika urzędu skarbowego

Decyzję otrzymamy pocztą. Jeśli przekonaliśmy fiskusa, przysłana decyzja zawierać będzie harmonogram spłat należności, z podaniem terminów i wysokości rat (wraz z podaniem, co się składa na każdą ratę) lub terminu, w jakim musimy spłacić nasz dług.

5.1. Konsekwencje decyzji pozytywnej

Pozytywna decyzja o rozłożeniu na raty lub odroczeniu należności, prócz przejściowej ulgi w spłacie długów, nakłada na nas również obowiązki. Podstawowym jest oczywiście obowiązek spłaty zadłużenia wraz z naliczonymi do dnia złożenia wniosku odsetkami za zwłokę w sposób określony w decyzji.

Ponadto urząd skarbowy naliczy nam opłatę prolongacyjną – w wysokości połowy odsetek za zwłokę (obecnie 6,5%) - za okres od złożenia wniosku do dnia spłaty. Opłata ta będzie wliczona do kwoty rat. Finansowo więc zyskamy jedynie połowę odsetek za zwłokę, jakie musielibyśmy zapłacić bez skorzystania z ulgi.

Jeżeli będziemy spłacać raty w terminie, nie będziemy posiadać zaległości podatkowych. Urząd wyda nam więc zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, niezbędne np. przy staraniu się o niektóre kredyty.

Pamiętać musimy też, że nasze należności później ulegną przedawnieniu. Moment przedawnienia ulegnie przesunięciu o okres od dnia wydania decyzji do dnia terminu płatności odroczonych należności lub ostatniej raty podatku lub zaległości podatkowej.

Decyzja pozytywna o umorzeniu naszych zaległości powoduje ich wygaśnięcie wraz z odsetkami za zwłokę. Odtąd nie będziemy z tytułu objętych decyzją podatków nic fiskusowi winni.

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

5.2. Konsekwencje decyzji negatywnej

Niestety, wiele osób otrzyma decyzje negatywne. Fiskus nie lubi odraczać terminu zapłaty podatku ani rozkładać na raty, zaś umorzenie traktuje jako szczególny wyjątek. Można wówczas odwołać się od niej do dyrektora izby skarbowej. Informację, jak tego dokonać, znajdziemy w pouczeniu zawartym w otrzymanej decyzji. Oczywiście, odwołanie możemy złożyć również, gdy decyzja jest pozytywna, a my nie jesteśmy zadowoleni z jej warunków. Urzędnicy izby skarbowej ponownie rozpatrzą naszą sprawę.

Jeżeli również decyzja dyrektora izby skarbowej nie będzie nas satysfakcjonowała, będziemy mogli wnieść na nią skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd rozpatrzy jednak tylko to, czy postępowanie przeprowadzone było zgodnie z przepisami.

Warto również pamiętać, że jeśli urząd skarbowy nie zdoła nam doręczyć odmownej decyzji w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, przysługuje nam przerwa w naliczaniu odsetek za czas postępowania podatkowego. Biorąc pod uwagę, że w skomplikowanych sytuacjach postępowania takie potrafią trwać wiele miesięcy, może to być znacząca kwota.

Odmienności w przypadku podatków stanowiących dochody gminy

Niektóre podatki, choć pobierane i obsługiwane są przez urzędy skarbowe, stanowią dochód gmin (np. podatek od spadków i darowizn). Udzielenie ulgi w takim podatku wymaga zgody wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Fiskus przekaże im więc nasz wniosek, by taką zgodę uzyskać.

Otrzymamy o tym informację, liczyć musimy się również z wezwaniem do urzędu miasta lub gminy. Zgoda gminy ma bardzo duże znaczenie – gdy będzie negatywna, urzędnicy skarbowi nie będą mogli udzielić nam ulgi, choćby byli przekonani o słuszności przedstawionych przez nas argumentów. Nie będą mogli też udzielić nam korzystniejszej ulgi, niż taka, na jaką zgodę wyraziła gmina.

Na postanowienie organu gminy, w którym wyraża bądź odmawia on zgody nie przysługuje żadne zażalenie. Trzeba też pamiętać, że nawet wtedy, gdy gmina zgodzi się na naszą prośbę, urząd skarbowy może nam odmówić pozytywnego rozstrzygnięcia.

6. Egzekucja

Jeśli otrzymaliśmy pozytywną decyzję, a toczy się przeciwko nam egzekucja, możemy teraz poprosić o umorzenie lub rozłożenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych, o ile mamy takie do uiszczenia. Podejmując decyzję w sprawie rozłożenia kosztów na raty organ egzekucyjny będzie sprawdzał, podobnie jak w przypadku podatków, czy w rozłożeniu na raty mamy ważny interes.

Gdy ubiegamy się zaś o umorzenie kosztów, powinniśmy wykazać, że nie będziemy mogli ich uiścić bez znacznego uszczerbku dla naszej sytuacji finansowej lub za ich umorzeniem przemawia ważny interes publiczny.

Wniosek taki należy więc sformułować podobnie, jak wniosek o rozłożenie na raty należności podatkowych. Warto się przy tym powołać na argumenty, na które powołał się w decyzji organ podatkowy. W tym samym piśmie możemy, o ile nie zrobiliśmy tego występując o umorzenie lub raty, wnieść o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu spłaty zaległości.

Polecamy: Czy nieściągalne należności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

7. Spłata

Ustalone w decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty kwoty musimy wpłacać we wskazanych terminach na konto urzędu skarbowego lub w jego kasie.

7.1. Niezapłacenie raty w terminie

Nieuiszczenie raty w wyznaczonym terminie spowoduje wygaśnięcie decyzji w tej części, czego skutkiem będzie naliczanie odsetek za zwłokę od pierwotnego terminu płatności i skierowanie naszych zaległości do egzekucji. Jeżeli taka sytuacja nam się przytrafi, musimy jak najszybciej uiścić brakującą kwotę. Następne raty pozostają w mocy, tak więc powinniśmy je spłacać w sposób określony w decyzji.

Jak widać wystąpienie o udzielenie opisanych ulg nie jest więc zbyt skomplikowane, nie wymaga również znaczących wydatków. Gdy mamy trudności z zapłatą należności, warto poczynić w tym kierunku starania.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?