Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak można odzyskać VAT niesłusznie zapłacony przy sprzedaży działek stanowiących majątek prywatny

Marlena Potocka
inforCMS
Czy w związku z wyrokiem sądu, zgodnie z którym sprzedaż prywatnych działek nie podlega VAT, mogę wystąpić o zwrot podatku niesłusznie zapłaconego od takiej transakcji? W jaki sposób powinnam to uczynić?

RADA

Tak, powinna Pani wystąpić o zwrot nadpłaty. Powinna się Pani jednak liczyć z koniecznością udowodnienia, że VAT z tytułu sprzedaży działek stanowiących Pani majątek prywatny został zapłacony nienależnie. W przypadku sporu z urzędem skarbowym może Pani odwołać się do sądu. Jeżeli sprawa znajdzie swój finał w sądzie, jest duże prawdopodobieństwo uzyskania korzystnego wyroku.

UZASADNIENIE

W pytaniu Czytelniczki jest najpewniej mowa o wyroku z 29 października 2007 r. (sygn. akt I FPS 3/07), chociaż nie jest to jedyny korzystny dla podatników wyrok w tej sprawie.

Podobnie orzekł NSA w wyroku z 24 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I FSK 603/06), WSA we Wrocławiu w wyroku z 6 września 2006 r. (sygn. akt I SA/Wr 1254/05), WSA w Warszawie w wyroku z 15 stycznia 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 3885/06) i WSA w Warszawie w wyroku z 21 lutego 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 4176/2006).

Wyprzedaż majątku prywatnego nie podlega VAT - stanowisko NSA

W uzasadnieniu wyroku z 29 października 2007 r. NSA wskazał m.in., iż:

Zarówno z brzmienia przepisu art. 4 ust. 1 i 2 VI Dyrektywy, jak i art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT wynika bowiem nader wyraźnie, że warunkiem niezbędnym do uznania danego podmiotu za podatnika VAT jest ustalenie, że działa on niezależnie jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik czy wykonujący wolny zawód.

Innymi słowy, jeśli dana czynność wykonana została poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika czy wykonującego wolny zawód, to w świetle art. 4 ust. 1 i 2 VI Dyrektywy z tytułu wykonania takiej czynności dany podmiot nie może być uznany za podatnika VAT, i to bez względu na to, czy czynność tę wykonał jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, czy też wielokrotnie.

Taka zaś właśnie sytuacja występuje w przypadku sprzedaży przez daną osobę jej majątku prywatnego. Majątek taki nabywany bowiem był na własne potrzeby danej osoby, a nie z przeznaczeniem do działalności handlowej, a zatem jego sprzedaż, zarówno w całości, jak i w częściach, jednemu lub wielu nabywcom, z zyskiem lub bez, nie może być uznana za działalność handlową ze skutkiem w postaci uznania tej osoby za podatnika VAT.

NSA podkreślił również, że:

zwłaszcza w przypadku działalności gospodarczej w zakresie handlu zamiar częstotliwego wykonywania czynności ujawniony być musi już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży. (...) Z kolei brak takiego zamiaru wyklucza możliwość uznania danego podmiotu za podatnika VAT - przytoczony wyrok NSA był omawiany w Mk nr 24/2007; w pełnym brzmieniu jest dostępny w Bazie Orzeczeń na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego (www.nsa.gov.pl).

Sprzedaż gruntu przez rolnika ryczałtowego nie podlega VAT - stanowisko NSA

Podatnicy będący rolnikami ryczałtowymi, którzy wykorzystywali sprzedawany grunt w produkcji rolnej, mogą mieć problem z udowodnieniem w urzędzie skarbowym, iż grunt nie był związany z działalnością gospodarczą. Również w tym przypadku pomocne może być stanowisko NSA wyrażone w uzasadnieniu wyroku z 29 października 2007 r. NSA wyraził w nim pogląd, że:

Argumentem przemawiającym za uznaniem zawsze za podatnika podatku od towarów i usług osoby, która nabyła do majątku prywatnego grunty rolne sprzedawane następnie jako działki budowlane, nie może być okoliczność, że w świetle definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy i w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność rolnika jest działalnością gospodarczą. Uwzględnić bowiem trzeba, że grunty takie nie zawsze służyć muszą dostawom produktów rolnych, lecz prywatnym potrzebom rolnika i członków jego rodziny. Niezależnie od tego nie wydaje się do obrony teza, że działający rozumnie i logicznie ustawodawca, decydując się na przyjęcie opcji określonej w art. 25 VI Dyrektywy, przewidującej maksymalne uproszczenia w odniesieniu do rolników ryczałtowych (brak obowiązku rejestracji, wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji, składania deklaracji, zwolnienie od podatku dostaw produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych), objął jednak te podmioty wszystkimi obowiązkami podatnika, w sytuacji gdy z różnych przyczyn (np. choroba, kalectwo, starość, upadek sił) decydują się one na sprzedaż nie tylko gruntów, ale i maszyn, urządzeń, pojazdów nabytych w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Sprzedaż prywatnych gruntów podlega VAT - stanowisko organów podatkowych

Z ostatnio opublikowanych interpretacji indywidualnych wynika, że izby skarbowe nie podzielają stanowiska sądów i nadal dążą do opodatkowania sprzedaży prywatnych gruntów.

Z interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1-443-629/08-2/AB, wynika, że jeżeli osoba fizyczna uzyskała z jakiegoś tytułu status podatnika VAT, to wszelkie transakcje, nawet te dokonywane przez nią jako osobę prywatną, podlegają opodatkowaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 kwietnia 2008 r., sygn. IBPP1/443-582/07/MS/KAN- -3109/12/07/KAN-1314/02/08, stwierdził, że gdy podatnik już raz się zarejestrował jako podatnik VAT (ze względu na błędną wykładnię przepisów - przyp red.), to nie ma prawa do zwrotu VAT od sprzedaży prywatnych działek. Co więcej, jest nadal zobowiązany do zapłaty VAT od sprzedaży kolejnych działek.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2008 r., sygn. ITPP2/443-53/08/JK, nakazał podatniczce, która odziedziczyła grunt, zarejestrowanie się jako podatnik VAT. Podatniczka podzieliła bowiem odziedziczony grunt na działki, które zamierzała sprzedać. Zdaniem Izby powinna więc tę sprzedaż opodatkować VAT. Takie samo stanowisko w podobnej sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2008 r., sygn. IBPP1/443-83/08/KG/KAN- -438/01/08/KAN-3621/04/08.

Jak widać, izby skarbowe bronią zaciekle idei opodatkowania VAT sprzedaży prywatnych gruntów. Nie oznacza to jednak, że ich stanowisko jest słuszne.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty

Z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych oraz orzecznictwa ETS wynika, że sprzedaż prywatnego majątku nie podlega VAT. Nie ma tutaj znaczenia fakt podziału nieruchomości na działki, czy działki kupi jeden, czy kilku nabywców i w jakim czasie. Nie ma również znaczenia, czy sprzedawca jest z innego tytułu zarejestrowanym podatnikiem VAT. Ważne jest, że nieruchomość ma charakter prywatny i nie była zakupiona ani wykorzystywana w celu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Biorąc pod uwagę wspomniane wyroki, zasadne jest, aby osoby, które niesłusznie zapłaciły VAT od sprzedaży prywatnego majątku, wystąpiły do organów podatkowych o zwrot nadpłaconego VAT. Powinny się one jednak przygotować na spór z urzędem. Orzeczenia sądu nie stanowią bowiem w Polsce źródła prawa. Każde orzeczenie (w tym wyroki wydawane w poszerzonym składzie) jest wydawane w indywidualnej sprawie i wiąże tylko w sprawie, która była przedmiotem rozstrzygnięcia. Wyroki nie mogą zatem stanowić jednoznacznej, automatycznej podstawy dla każdego podatnika znajdującego się w podobnej sytuacji do roszczeń względem fiskusa. Dotyczy to również roszczeń z tytułu nadpłacenia VAT od sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek osobisty (prywatny) podatnika. W przypadku wydania orzeczenia sądu w rozszerzonym składzie przepisy podatkowe nie przewidują również żadnego szczególnego trybu postępowania, tak jak to ma miejsce np. w przypadku orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny.

WAŻNE!

Osoby, które w związku ze sprzedażą prywatnych nieruchomości zostały uznane za podatników VAT i które rozliczyły, poprzez złożenie deklaracji VAT-7 i zapłatę, podatek należny z tytułu sprzedaży nieruchomości, powinny złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą deklaracji podatkowej (art. 75 Ordynacji podatkowej).

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powinien zawierać wszystkie elementy, które najczęściej zawierają podania, tj. do kogo kierowany jest wniosek, kto składa wniosek, informację, z jakiego tytułu składany jest wniosek, krótki opis stanu faktycznego i szczegółowe uzasadnienie, z jakiego tytułu powstała nadpłata. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku jest odrębnym postępowaniem (jak uzyskać zwrot nadpłaty wraz z wzorem wniosku o zwrot nadpłaty - patrz Mk nr 18/2007). W postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty organ podatkowy jest zobligowany do przeprowadzenia nowego postępowania badającego zasadność powstania nadpłaty podatku. Po zbadaniu stanu faktycznego sprawy organ podatkowy wyda decyzję, w której:

• uzna podstawę powstania nadpłaty i określi jej wysokość lub

• uzna, że nadpłata nie powstała i odmówi stwierdzenia nadpłaty.

Decyzje w sprawie stwierdzenia nadpłaty oraz o odmowie stwierdzenia nadpłaty są decyzjami wydanymi przez organy I instancji. W przypadku gdy podatnik nie zgadza się z rozstrzygnięciem przyjętym przez ten organ, ma prawo wniesienia odwołania do organu II instancji (dyrektora izby skarbowej) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Po wydaniu decyzji przez organ II instancji podatnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji organu II instancji.

Skutki wyroku wydanego w składzie siedmiu sędziów

Wyrok NSA z 29 października 2007 r. jest o tyle istotny, że został wydany przez NSA w poszerzonym składzie siedmiu sędziów (na podstawie art. 187 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, ma obowiązek przedstawić powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów (art. 269 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wykluczone jest zatem, aby sąd (nie odwołując się do poszerzonego składu siedmiu sędziów) zajął odmienne stanowisko. Wyłącznie NSA w składzie siedmiu sędziów może podjąć decyzję o zmianie poprzednio wyrażonego stanowiska.

• art. 72-80 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1671

• art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444

• art. 187 § 1, art. 269 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 221, poz.1650

Marlena Potocka

ekspert w zakresie VAT

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
PKPiR 2022
PKPiR 2022
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?