REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

REKLAMA

REKLAMA

Określone wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogą odliczać od dochodu podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi lub podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Status osoby niepełnosprawnej – musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami, zostały one wymienione w art. 26 ust. 7d i 7g ustawy o PIT. Punkt 1 ust. 7d) wskazuje orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Autopromocja

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2014 / 2015

Definicje

Osoba niepełnosprawna - to osoba, która posiada:
1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub
2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia, albo
4. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Orzeczeniem takim jest orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia przy oddziale ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło definicji: art. 26 ust. 7d, art. 26 ust 7g ustawy o PIT

Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie MON, MSWiA i KRUS po 1 stycznia 1998 nie stanowią podstawy do zaliczenia osób, których orzeczenia te dotyczą do osób niepełnosprawnych. Te osoby, jeśli chcą być traktowane jako osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, powinny wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności.

I grupa inwalidztwa - do tej grupy inwalidztwa zaliczane są osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.
Źródło definicji: art. 26 ust. 7f pkt 1 ustawy o PIT

II grupa inwalidztwa - do tej grupy inwalidztwa zaliczane są osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Źródło definicji: art. 26 ust. 7 f pkt 2 ustawy o PIT

Podatnik, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne - to osoba, na utrzymaniu której pozostają następujące osoby niepełnosprawne:
- współmałżonek,
- dzieci własne i przysposobione,
- dzieci obce przyjęte na wychowanie,
- pasierbowie,
- rodzice,
- rodzice współmałżonka,
- rodzeństwo,
- ojczym, macocha,
- zięciowie i synowe
jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Do kwoty 9.120 zł wlicza się również dochody zwolnione np. zapomogę. Do kwoty 9.120 zł nie wlicza się alimentów (renty rodzinnej) małoletniego dziecka, gdyż nie są to dochody dziecka tylko przedstawiciela ustawowego dziecka.

Źródło definicji: art. 26 ust. 7e ustawy o PIT

Osoby pozostające na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób.

Źródło definicji: art. 3 pkt 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zdaniem fiskusa podatnik odliczający wydatki rehabilitacyjne dotyczące osoby niepełnosprawnej będącej na jego utrzymaniu powinien wykazać organowi podatkowemu, iż faktycznie osoba niepełnosprawna jest na jego utrzymaniu.
Z wyroku NSA z dnia 12 lipca 2000 r., sygn. akt I SA/Lu 535/99 wynika, iż chodzi tu o taki stan, w którym podatnik zapewnia środki do życia, ponosi koszty związane z wyżywieniem, mieszkaniem oraz innymi potrzebami osoby niepełnosprawnej i należy stan ten odróżnić od sytuacji, w której podatnik jedynie sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną, czy też pomaga jej w trudnej sytuacji życiowej.

W przepisach nie określono sposobu, w jaki podatnik powinien wykazać ten stan rzeczy, więc mają w tym względzie zastosowanie ogólne zasady postępowania dowodowego.

W przypadku, gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim czy nie), to każde z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego wydatku (ojciec w wysokości wydatku przez siebie poniesionego, odpowiednio matka w wysokości wydatku jaki sama poniosła). Z tym, że w przypadku wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 i 14, odliczenie każdego z rodziców nie może przekroczyć kwoty 2280 zł.

Na analogicznych zasadach mogą skorzystać biologiczni rodzice niepełnosprawnego dziecka (dziecko pozostaje na utrzymaniu zarówno matki jak i ojca) – (np. w przypadku rodziców rozwiedzionych).

Organy podatkowe przyjmują, że warunkiem zastosowania ulgi rehabilitacyjnej przez osobę, która faktycznie żyje z matką i ponosi koszty związane z wyżywieniem, mieszkaniem i innymi potrzebami jej niepełnosprawnego dziecka, jest przyjęcie przez nią niepełnosprawnego dziecka na wychowanie (np. przyjęcie na wychowanie w związku z wystąpieniem do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania o przysposobienie dziecka).

Niepełnosprawni i ich opiekunowie mają ulgę rehabilitacyjną

Rehabilitacja - to przystosowanie do czynnego udziału w życiu społecznym osób, które z powodu wad wrodzonych lub nabytych, choroby lub urazu są kalekami bądź doznały przemijającej lub trwałej utraty zdrowia i stały się na stałe lub na pewien czas inwalidami; rehabilitacja jest procesem złożonym, który ma na celu przywrócenie inwalidzie — w możliwie wysokim stopniu — sprawności organizmu oraz poczucia własnej wartości społecznej, zawodowej i rodzinnej.

Wyróżnia się rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.

Rehabilitacja lecznicza jest elementem procesu leczenia, a jej celem jest przywrócenie funkcji utraconych w wyniku choroby lub wyrobienia mechanizmów zastępczych; metody rehabilitacji leczniczej obejmują: fizykoterapię, gimnastykę leczniczą, naukę wykonywania czynności codziennych, zaopatrzenie w protezy i aparaty rehabilitacyjne oraz nauczenie posługiwania się nimi.

Rehabilitacja społeczna umożliwia człowiekowi niepełnosprawnemu zyskanie zdolności do życia w społeczeństwie; obejmuje przystosowanie inwalidy do pełnienia odmiennej roli społecznej i do nowych form uczestnictwa w życiu społecznym oraz przygotowanie jego środowiska pod względem psychicznym (akceptacja osobowości i potrzeb inwalidy) i warunków pobytu (wyposażenie mieszkania, środki poruszania się i wykonywania codziennych czynności).

Źródło definicji: Encyklopedia Multimedialna PWN

Jak wykazać prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Rolnicy

Trzeba pamiętać, że rolnicy mogą także dysponować innymi orzeczeniami (mogą mieć dawne orzeczenia o I, II lub III grupie inwalidzkiej lub mogą ubiegać się o nowe orzeczenia).

Osoby, którym przyznano jedną z grup inwalidzkich, a ich orzeczenie nie utraciło mocy, korzystają z poniższych możliwości:

1. I grupa inwalidzka traktowana jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2. II grupa inwalidzka traktowana jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3. III grupa inwalidzka traktowana jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Nowy system orzecznictwa przewiduje trzy stopnie niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki). Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do ulg.

Rolnicy, mający ważne orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane w KRUS), mogą złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W takim przypadku Zespół ds. Orzekania wydaje orzeczenie, w którym stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń.

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ma prawo żądać od KRUS udostępnienia kopii orzeczeń o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym, że:
- osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako mające znaczny stopień niepełnosprawności
- pozostałe osoby traktuje się jako mające lekki stopień niepełnosprawności.

Relacje pomiędzy orzeczeniami KRUS a innymi orzeczeniami obrazuje poniższa tabela:

Odpowiadające sobie orzeczenia stopnia niepełnosprawności

Dawny system orzecznictwa

Obecny system orzecznictwa

Orzeczenia Komisji Lekarskich ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia

Orzeczenia lekarzy i orzeczników

Orzeczenia Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzecznictwo rentowe dla rolników KRUS

I grupa inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

II grupa inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

III grupa inwalidzka

Częściowa niezdolność do pracy, celowość przekwalifikowania

Lekki stopień niepełnosprawności

Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Podsumowując, rolnik mający rentę z KRUS-u musi wystąpić do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Dopiero takie orzeczenie uprawnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Inne wymogi podmiotowe

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostanie wydane w trakcie roku podatkowego. Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z art. 26 ust. 7d pkt 1 ustawy o PIT jest m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Z powyższego przepisu nie wynika, że warunkiem dokonania odliczenia jest dysponowanie stosownym orzeczeniem przez cały rok. Dlatego też orzeczenie o niepełnosprawności wydane w trakcie danego roku podatkowego, nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne za ten rok.

Co do zasady odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Wyjątkowo możliwe są także przypadki, gdy dokonanie wydatku na cele rehabilitacyjne jest jednym z warunków które umożliwią podatnikowi nabycie formalnego statusu osoby niepełnosprawnej (np. nabycie endoprotezy). W takiej sytuacji późniejsze uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności uprawnia podatnika do odliczenia takiego wydatku.

 Z odliczenia może skorzystać również podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - uzpd). Może od uzyskanych przychodów odliczyć wydatki określone w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, jeśli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy o PIT (art. 11 ust. 1 uzpd).

Podatnicy uprawnieni do ulgi prowadzący działalność gospodarczą oraz osiągający przychody z najmu mogą z niej korzystać już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o PIT bądź obliczaniu ryczałtu zgodnie z art. 21 ust. 3 uzpd.

Pozostali podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali (np. ze stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło) mogą skorzystać z odliczenia dopiero po zakończeniu roku.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zawieszenie projektu CPK to zły sygnał także dla mniejszych firm

„Zawieszenie” projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to zły sygnał również dla mniejszych firm. Czy małe firmy mogą mieć kłopoty przez zawieszenie projektu CPK? Firma zaangażowana w projekt CPK raczej nie dostanie kredytu.

3 czerwca 2024 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r.

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

REKLAMA