Kategorie

Wymiana informacji podatkowych Polska – UE

Opracował Paweł Huczko
Wymiana informacji podatkowych Polska – UE
Polska coraz pełniej wdraża unijne przepisy dotyczące wymiany informacji podatkowych między administracjami podatkowymi państw Unii Europejskiej. Nierzetelny podatnik nie może się więc czuć bezpiecznie w żadnym państwie UE.

Nowelizacja ordynacji podatkowej 2012 / 2013

17 lipca 2012 r. Rada Ministrów przygotowała założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, przedłożone przez ministra finansów. Aktualnie trwają prace nad tym projektem.

W założeniach tych przewidziano zmianę przepisów Ordynacji podatkowej, uwzględniającą wdrożenie przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r.

Reklama

Rozwiązania przyjęte w dyrektywie przewidują stworzenie skutecznego i szerokiego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowe regulacje mają ułatwić pobór należności podatkowych, zmniejszą ryzyko oszustw i zapobiegną uchylaniu się od wypełniania obowiązków podatkowych.

W ramach omawianej nowelizacji do Ordynacji podatkowej zostaną włączone przepisy, które będą dopuszczały wymianę wszelkich informacji istotnych do stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nie będzie dotyczyć to m.in.: podatku VAT, ceł, podatku akcyzowego, składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej.

W założeniach przewidziano, że minister finansów (w rozporządzeniu) wyznaczy organ podatkowy odpowiedzialny za wymianę informacji oraz określi zasady współpracy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z organami podatkowymi podległymi ministrowi finansów.

Zostanie przyjęte rozwiązanie, zgodnie z którym możliwe będzie wyznaczanie pracowników urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych i izb skarbowych do bezpośredniej wymiany informacji w zakresie kontroli wielostronnych oraz - w razie potrzeby - uczestniczenia w spotkaniach związanych z kontrolami.

Reklama

W dokumencie określono, że w projekcie ustawy Ordynacja podatkowa będą uregulowane również zagadnienia dotyczące czasu trwania postępowania w sprawie udzielenia informacji na wniosek obcej władzy. Zostaną określone ścisłe terminy, m.in. na: udzielenie informacji z urzędu, poinformowanie o przyczynach nieudzielania informacji, wezwanie do uzupełnienia wniosku.

Zmienią się ponadto przepisy dotyczące zasad wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych. Zdaniem resortu finansów, nowe przepisy przyspieszą i zwiększą efektywność kontroli. Wszczęcie i przeprowadzenie kontroli jednoczesnych nie będzie wymagać zawierania porozumień przez zainteresowane strony - wystarczą jedynie uzgodnienia i podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkretnej kontroli.

Upoważnieni przedstawiciele obcej władzy, zgodnie z założeniami, będą mogli przebywać w siedzibach organów podatkowych i urzędach kontroli skarbowej. Ponadto będą mogli uczestniczyć w postępowaniach podatkowych kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej.

Czy fiskus może ścigać podatnika nawet za granicą?

Raje podatkowe, coraz częściej utracone

Wymiana informacji podatkowych

Zdaniem Ministerstwa Finansów wymiana informacji podatkowych stanowi  podstawowy instrument umożliwiający pozyskiwanie danych o zakresie  działalności podatników podejmowanej w  relacjach transgranicznych.  

Realizowana jest ona przede wszystkim w oparciu o postanowienia umów o  unikaniu podwójnego opodatkowania inkorporujących standard wymiany  informacji zgodny z wytycznymi OECD.  Szeroki zakres wymiany informacji  podatkowych, wspierany politycznie na szczeblu G20, umożliwia państwom  podejmowanie efektywnej walki ze zjawiskami unikania i uchylania się od  opodatkowania.  

Omawiane założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja  podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej nie kreują nowej instytucji, która  pozwoli na wymianę informacji podatkowych między państwami członkowskimi  Unii Europejskiej.

Tego rodzaju wymiana funkcjonuje już bowiem od dnia 1 maja  2004 r. na podstawie przepisów art. 305b–305m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), stanowiących implementację postanowień dyrektywy Rady 77/779/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącej  wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w obszarze  podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych.  

Konieczność modyfikacji niektórych aspektów procedury wymiany informacji  wynika z obowiązku implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów  dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15  lutego 2011 r. w sprawie współpracy  administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG.   

Tajemnica skarbowa  

Dyrektywa Rady 77/799/EWG wprowadziła bezwzględny wymóg, że  wszystkie informacje, które państwo członkowskie otrzymuje w ramach wymiany  informacji podatkowych, muszą być w tym państwie zachowane w tajemnicy w  taki sam sposób, jak informacje otrzymane na mocy ustawodawstwa krajowego.  

Wskazano przy tym szczegółowo standardy utrzymania informacji podatkowych w  poufności, jakie muszą zapewnić ustawodawstwa krajowe państw członkowskich.  

W polskim systemie prawnym takie gwarancje stwarzają przede wszystkim  przepisy Ordynacji podatkowej o tajemnicy skarbowej.

Klauzula poufności  określona dyrektywą Rady 77/799/EWG została wdrożona w art. 305e pkt 4 i art.  305h pkt 7 Ordynacji podatkowej. Zobowiązanie do objęcia tajemnicą otrzymanych informacji, zgodnie  z przepisami prawa krajowego państwa  wnioskującego, stanowi niezbędny element wniosku obcej władzy o udzielenie  informacji.

Strona polska przed przekazaniem informacji do innego państwa  członkowskiego Unii Europejskiej ma obowiązek wyjaśnić, czy przepisy tego  państwa zapewnią tym informacjom taki sam poziom ochrony, jak informacjom  uzyskanym w tym państwie.

W razie niespełnienia tego warunku wydawane jest  postanowienie o odmowie udzielenia informacji.


Polski fiskus aktywnie uczestniczy w wymianie informacji podatkowych

Ministerstwo Finansów informuje, że z instytucji  wymiany informacji korzysta również polska administracja skarbowa.  Dotychczasowe wieloletnie doświadczenia we współpracy z państwami  członkowskimi w tym obszarze nie dają najmniejszych podstaw do formułowania  obaw o naruszenie interesów podatników i tajemnicy skarbowej.  

Kwestie związane z zakresem informacji podatkowych podlegających  wymianie z państwami członkowskimi UE zostały szczegółowo wyjaśnione w pkt II. 1 założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, gdzie stwierdzono:

 „Obecnie wymiana informacji podatkowych obejmuje wszelkie informacje  istotne dla prawidłowego określania podstaw opodatkowania i wysokości  zobowiązania podatkowego w zakresie:  

- opodatkowania dochodu, majątku lub kapitału, bez względu na sposób i  formę opodatkowania, w tym opodatkowania dochodu ze sprzedaży rzeczy lub  praw majątkowych oraz przyrostu wartości majątku lub kapitału,  

- opodatkowania składek ubezpieczeniowych.  

Dyrektywa Rady 2011/16/UE przewiduje szerszy zakres informacji  podlegających wymianie. Implementacja  przepisów dyrektywy 2011/16/UE  wymaga wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zmiany polegającej na objęciu  wymianą informacji wszelkich informacji, które wydają się być istotne do celów  stosowania i wykonywania przepisów  prawa podatkowego w zakresie podatków  stanowiących dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, z  wyjątkiem podatku od towarów i usług, ceł, podatku akcyzowego, składek na  ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej oraz należności o charakterze  umownym, takich jak wynagrodzenia za usługi użyteczności publicznej”.  

Według motywu 9 preambuły dyrektywy Rady 2011/16/UE standard  „przewidywalnego związku” (ang. foreseeable  relevance) ma zapewnić jak  najszerszą wymianę informacji w sprawach podatkowych i jednocześnie  precyzować,  że państwa członkowskie nie mają prawa angażować się w tzw.  fishing expeditions ani zwracać się o informacje, które nie są związane ze  sprawami podatkowymi danego podatnika.

Udzielenie informacji państwom członkowskim następuje na wniosek lub z urzędu.

Wniosek o udzielenie informacji powinien zawierać m.in. wskazanie zakresu  żądanych informacji i celu ich wykorzystania (art. 305e Ordynacji podatkowej).  

Wniosek ten może dotyczyć wyłącznie informacji odnoszących się do podatków wymienionych w art. 305b Ordynacji podatkowej.

Zakres informacji  udzielanej na wniosek ograniczony jest zakresem żądania.   

W  ściśle określonych sytuacjach, wymienionych w art. 305k § 1 Ordynacji  podatkowej, informacje podatkowe, o których mowa w art. 305b Ordynacji  podatkowej, są udzielane są obcym władzom z urzędu.

Dotyczy to przypadków,  gdy:  

- uprawdopodobnione jest uszczuplenie należności podatkowych lub obejście  prawa podatkowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

- korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych może być podstawą powstania obowiązku podatkowego lub zwiększenia zobowiązania podatkowego w  państwie członkowskim Unii Europejskiej;

- ustalenia postępowania podatkowego lub kontrolnego, dokonane w oparciu  o informacje uzyskane od obcej władzy, mogą być  użyteczne dla prawidłowego  określania podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego. 

Lokalizowanie nierzetelnych podatników za granicą

Wymiana informacji prowadzona z państwami  członkowskimi stanowi skuteczne narzędzie do identyfikowania osób  przebywających za granicą, które nie płacą podatków.

Po uzyskaniu stosownych informacji podejmowane są odpowiednie działania zmierzające do ich  opodatkowania.  

Organy podatkowe mogą uzyskiwać informacje o adresie podatnika w wyniku przeprowadzonych czynności  dowodowych.

W przypadku ustalenia pełnych danych adresowych doręczenie  pisma za granicą jest możliwe za pokwitowaniem przez pocztę.

W razie  niemożności doręczenia pisma w drodze bezpośredniej przesyłki przez pocztę,  np. przy braku pełnych danych adresowych lub częstych zmianach miejsca  zamieszkania podatnika, zastosowanie znajduje tryb doręczania określony w art.  154a Ordynacji podatkowej.

Przepis ten przewiduje doręczanie pism polskich  organów podatkowych w państwach Unii Europejskiej za pośrednictwem obcej  władzy, do której może o to wystąpić z wnioskiem minister finansów lub  upoważniony przez niego podległy organ.  

Samodzielne doręczanie pism bezpośrednio  osobie przebywającej na terytorium innego państwa członkowskiego jest  priorytetem na gruncie przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE.

Wystąpienie do  władzy państwa członkowskiego z wnioskiem o doręczenie pisma organu  podatkowego dyrektywa zawęża tylko do przypadków, gdy nie jest możliwe  dokonanie doręczenia zgodnie z przepisami o doręczeniach obowiązującymi w  tym państwie członkowskim lub gdy takie doręczenie powodowałoby  nieproporcjonalne trudności. 

Źródło: KPRM, odpowiedzi na interpelacje poselskie nr 7679 i nr 8131 z 2012 roku.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.