REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nieodpłatne przekazanie biletów na mecz a VAT

VAT/ Fot. Fotolia
VAT/ Fot. Fotolia
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Czynności przekazania biletów przez klub sportowy zaproszonym gościom nie można uznać za odpłatne świadczenie usług, ponieważ czynność ta jest związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez klub. Tym samym klub nie ma obowiązku rozliczania należnego podatku VAT od tych czynności.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2014, sygn. ITPP1/443-225/14/BS

Autopromocja

Rozpatrywana przez organ podatkowy sprawa dotyczyła Klubu Sportowego, zajmującego się działalnością sportową, organizowaniem meczy rozgrywanych przez zawodników profesjonalnie uprawiających koszykówkę, organizuje mecze koszykówki, dla których jest gospodarzem, promuje uprawianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Na mecze, na których Klub jest gospodarzem są sprzedawane bilety, których nabywcami są kibice i inne osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu. Ponadto w ramach akcji promocyjnych i marketingowych Klubu, a także w ramach propagowania sportu, Klub przekazuje na organizowane mecze bezpłatne zaproszenia (bilety). Zaproszenia bez pobrania wynagrodzenia przekazywane są uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawicielom instytucji sportowych, miejskich a także innym osobom, które Klub traktuje jako gości specjalnych. Przekazywane bilety (zaproszenia) nie są wystawiane imiennie. Na przykład bilety przekazywane do wykorzystania dla uczniów, są przekazywane przedstawicielowi szkoły, który przekazuje je wybranym klasom, uczniom.

Działania te mają na celu propagowanie koszykówki, budowanie pozytywnego wizerunku Klubu oraz zwiększenie wartości marketingowej Klubu, zatem przekazywanie przedmiotowych zaproszeń jest ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednym z celów jakie Klub chce zrealizować poprzez propagowanie koszykówki jest również to, że zaproszeni uczestnicy zaczynają uczestniczyć w rozgrywanych meczach nabywając bilety. Ma to więc na celu również zwiększenie przychodów z ich sprzedaży.

Od osób, instytucji otrzymujących zaproszenia, Klub nie uzyskuje świadczeń wzajemnych. Należy również wskazać, że Klub nie posiada wiedzy, jaka część zaproszeń na dany mecz została wykorzystana przez podmioty je otrzymujące.

Czy w związku z tym, w świetle postanowień ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Klub będzie miał obowiązek rozliczenia należnego podatku VAT w dacie nieodpłatnego przekazania zaproszonym gościom biletów (zaproszeń) wstępu na mecze, z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF - PDF

Poniżej przedstawiamy stanowisko Klubu, które w pełni podzielił organ podatkowy.

„Zgodnie z ustawą o podatku VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Czynność przekazania biletów wstępu na imprezę sportową stanowi, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1, świadczenie usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zaznaczyć należy, że powyższy artykuł zawiera zakres przedmiotowy czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy, jest świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy.

Usługi organizacji konferencji – rozliczenie VAT

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
  • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Aby dana usługa podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia (interpretacja indywidualna znak: ILPP4/443-790/11-4/ISN Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 marca 2012r.)

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że o ile otrzymanie przez zaproszonych gości (poza uczniami) biletów wstępu na mecze, wypełni pierwszy warunek pozwalający na uznanie tej czynności za świadczenie usługi, bowiem w następstwie świadczonych czynności, niektórzy z otrzymujących zaproszenia staną się on bezpośrednim beneficjentem tego świadczenia, to nie zostaje spełniony drugi warunek, to znaczy Klub nie otrzymuje za przekazane nieodpłatnie zaproszenia wynagrodzenia, ani żadnego innego świadczenia wzajemnego.

Tym samym stwierdzić należy, że nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca wynagrodzenia za wykonywaną czynność. W sytuacji bowiem, gdy w zamian za określone świadczenie wykonywane przez Klub na rzecz otrzymujących bezpłatne zaproszenia, Klub nie otrzyma wynagrodzenia za tą czynność, nie można mówić o świadczeniu wzajemnym ze strony nabywcy.

Z treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że świadczenie usług, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątek, który został zawarty w art. 8 ust. 2 ustawy.

Rozliczanie VAT w usługach turystycznych

Zdaniem Klubu, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług (podlegające opodatkowaniu VAT) uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Działalność gospodarcza, o której mowa w ustawie o VAT, w przypadku Klubu polega przede wszystkim na zawodowym uprawianiu koszykówki.

Analizując powyższe uregulowanie Klub zauważa, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika, jego pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia a także nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być spełniony podstawowy warunek, a mianowicie brak związku świadczonych usług z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie tego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (interpretacja indywidualna znak: IPPPl-443-832/ll-2/IGo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r.)

Zważywszy, iż Klub umożliwia nieodpłatny wstęp na mecze przedstawicielom instytucji oraz osobom fizycznym będącym gośćmi specjalnymi jak również młodzieży oraz biorąc pod uwagę fakt, że działania polegające na umożliwieniu wstępu na mecze bez konieczności ponoszenia opłaty przez określonych usługobiorców służą propagowaniu i promowaniu działalności Klubu co w przyszłości może przyczynić się do: pozyskania dodatkowych źródeł finansowania jego działalności, zwiększonego zainteresowania meczami i wpłynąć na zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów - należy uznać, że nieodpłatny wstęp na podstawie przekazanych zaproszeń nie podlega opodatkowaniu VAT jako działanie wykonane z myślą o przyszłym świadczeniu usług - czyli są to nieodpłatne świadczenia wykonane do celów działalności gospodarczej podatnika.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołany powyżej przepis art. 8 ust. 2 ustawy Klub stwierdza, że czynności przekazania biletów przez Wnioskodawcę zaproszonym gościom nie będzie można uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w tym przepisie, bowiem czynność ta będzie związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klub. Tym samym Klub nie ma obowiązku rozliczania należnego podatku VAT od tych czynności.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Klubu w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za prawidłowe. A także, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.”


oprac. Adam Kuchta


Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zawieszenie projektu CPK to zły sygnał także dla mniejszych firm

„Zawieszenie” projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to zły sygnał również dla mniejszych firm. Czy małe firmy mogą mieć kłopoty przez zawieszenie projektu CPK? Firma zaangażowana w projekt CPK raczej nie dostanie kredytu.

3 czerwca 2024 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r.

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

REKLAMA