REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nieodpłatne przekazanie biletów na mecz a VAT

VAT/ Fot. Fotolia
VAT/ Fot. Fotolia
fot. Fotolia

REKLAMA

Czynności przekazania biletów przez klub sportowy zaproszonym gościom nie można uznać za odpłatne świadczenie usług, ponieważ czynność ta jest związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez klub. Tym samym klub nie ma obowiązku rozliczania należnego podatku VAT od tych czynności.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2014, sygn. ITPP1/443-225/14/BS

Autopromocja

Rozpatrywana przez organ podatkowy sprawa dotyczyła Klubu Sportowego, zajmującego się działalnością sportową, organizowaniem meczy rozgrywanych przez zawodników profesjonalnie uprawiających koszykówkę, organizuje mecze koszykówki, dla których jest gospodarzem, promuje uprawianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Na mecze, na których Klub jest gospodarzem są sprzedawane bilety, których nabywcami są kibice i inne osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu. Ponadto w ramach akcji promocyjnych i marketingowych Klubu, a także w ramach propagowania sportu, Klub przekazuje na organizowane mecze bezpłatne zaproszenia (bilety). Zaproszenia bez pobrania wynagrodzenia przekazywane są uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawicielom instytucji sportowych, miejskich a także innym osobom, które Klub traktuje jako gości specjalnych. Przekazywane bilety (zaproszenia) nie są wystawiane imiennie. Na przykład bilety przekazywane do wykorzystania dla uczniów, są przekazywane przedstawicielowi szkoły, który przekazuje je wybranym klasom, uczniom.

Działania te mają na celu propagowanie koszykówki, budowanie pozytywnego wizerunku Klubu oraz zwiększenie wartości marketingowej Klubu, zatem przekazywanie przedmiotowych zaproszeń jest ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednym z celów jakie Klub chce zrealizować poprzez propagowanie koszykówki jest również to, że zaproszeni uczestnicy zaczynają uczestniczyć w rozgrywanych meczach nabywając bilety. Ma to więc na celu również zwiększenie przychodów z ich sprzedaży.

Od osób, instytucji otrzymujących zaproszenia, Klub nie uzyskuje świadczeń wzajemnych. Należy również wskazać, że Klub nie posiada wiedzy, jaka część zaproszeń na dany mecz została wykorzystana przez podmioty je otrzymujące.

Czy w związku z tym, w świetle postanowień ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Klub będzie miał obowiązek rozliczenia należnego podatku VAT w dacie nieodpłatnego przekazania zaproszonym gościom biletów (zaproszeń) wstępu na mecze, z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF - PDF

Poniżej przedstawiamy stanowisko Klubu, które w pełni podzielił organ podatkowy.

„Zgodnie z ustawą o podatku VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Czynność przekazania biletów wstępu na imprezę sportową stanowi, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1, świadczenie usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Autopromocja

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Publikacja przedstawia wytyczne dotyczące rozliczania VAT i akcyzy od sprowadzanych samochodów. Omawia także kwestie związane z płatnościami faktur na rachunek bankowy, stosowaniem split payment oraz wyborem kwartalnego rozliczenia na rok 2024.
Sprawdź

Zaznaczyć należy, że powyższy artykuł zawiera zakres przedmiotowy czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy, jest świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy.

Usługi organizacji konferencji – rozliczenie VAT

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Autopromocja

Aby dana usługa podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia (interpretacja indywidualna znak: ILPP4/443-790/11-4/ISN Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 marca 2012r.)

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że o ile otrzymanie przez zaproszonych gości (poza uczniami) biletów wstępu na mecze, wypełni pierwszy warunek pozwalający na uznanie tej czynności za świadczenie usługi, bowiem w następstwie świadczonych czynności, niektórzy z otrzymujących zaproszenia staną się on bezpośrednim beneficjentem tego świadczenia, to nie zostaje spełniony drugi warunek, to znaczy Klub nie otrzymuje za przekazane nieodpłatnie zaproszenia wynagrodzenia, ani żadnego innego świadczenia wzajemnego.

Tym samym stwierdzić należy, że nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca wynagrodzenia za wykonywaną czynność. W sytuacji bowiem, gdy w zamian za określone świadczenie wykonywane przez Klub na rzecz otrzymujących bezpłatne zaproszenia, Klub nie otrzyma wynagrodzenia za tą czynność, nie można mówić o świadczeniu wzajemnym ze strony nabywcy.

Autopromocja

Z treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że świadczenie usług, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątek, który został zawarty w art. 8 ust. 2 ustawy.

Rozliczanie VAT w usługach turystycznych

Zdaniem Klubu, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług (podlegające opodatkowaniu VAT) uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Działalność gospodarcza, o której mowa w ustawie o VAT, w przypadku Klubu polega przede wszystkim na zawodowym uprawianiu koszykówki.

Analizując powyższe uregulowanie Klub zauważa, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika, jego pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia a także nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być spełniony podstawowy warunek, a mianowicie brak związku świadczonych usług z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie tego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (interpretacja indywidualna znak: IPPPl-443-832/ll-2/IGo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r.)

Zważywszy, iż Klub umożliwia nieodpłatny wstęp na mecze przedstawicielom instytucji oraz osobom fizycznym będącym gośćmi specjalnymi jak również młodzieży oraz biorąc pod uwagę fakt, że działania polegające na umożliwieniu wstępu na mecze bez konieczności ponoszenia opłaty przez określonych usługobiorców służą propagowaniu i promowaniu działalności Klubu co w przyszłości może przyczynić się do: pozyskania dodatkowych źródeł finansowania jego działalności, zwiększonego zainteresowania meczami i wpłynąć na zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów - należy uznać, że nieodpłatny wstęp na podstawie przekazanych zaproszeń nie podlega opodatkowaniu VAT jako działanie wykonane z myślą o przyszłym świadczeniu usług - czyli są to nieodpłatne świadczenia wykonane do celów działalności gospodarczej podatnika.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołany powyżej przepis art. 8 ust. 2 ustawy Klub stwierdza, że czynności przekazania biletów przez Wnioskodawcę zaproszonym gościom nie będzie można uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w tym przepisie, bowiem czynność ta będzie związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klub. Tym samym Klub nie ma obowiązku rozliczania należnego podatku VAT od tych czynności.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Klubu w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za prawidłowe. A także, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.”


oprac. Adam Kuchta


Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Korekta dokumentów złożonych do ZUS 2023/2024. Co z nadpłatami? Jakie zmiany od nowego roku? [Wyjaśnienia ZUS]

  ZUS w szerokiej kampanii medialnej informuje i przypomina od pewnego czasu, że tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty tych dokumentów za okres od stycznia 2022 r. są możliwe w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. ZUS przygotował też odpowiedzi na 9 najczęściej pojawiających się pytań na ten temat. Wyjaśnia m.in. kwestię ew. sankcji za brak korekt, zasady odzyskiwania nadpłat, czy zmiany dot. korygowania dokumentów od 1 stycznia 2024 r.

  Wyższy podatek dochodowy, by sfinansować transformację klimatyczną

  65 proc. polskich respondentów mogłoby płacić większy podatek dochodowy, by pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach poradzić sobie z kosztami zielonej transformacji; 51 proc. zgodziłoby się zapłacić dodatkowe 1-2 proc. swojego dochodu - wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

  Księgowa odchodzi a firma zostaje z problemem. Co zrobić, by zatrzymać księgową?

  Wiele firm zna tę sytuację – ważny specjalista taki jak księgowa zaczyna zdradzać oznaki zmęczenia i niezadowolenia z pracy. Brak czasu, za dużo obowiązków, nadmiar dokumentów – to prosta droga do wypalenia zawodowego i rezygnacji ze stanowiska. Jednak czy przedsiębiorcy są gotowi na konsekwencje, jakie niesie za sobą odejście tak ważnego pracownika? Co zrobić, by zatrzymać księgowego w firmie?

  Tabela kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2023 z 28 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3542 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 28 listopada 2023 r. NBP nr 230/A/NBP/2023. Średni kurs euro 4,3542 zł.

  ZUS: Brak korekty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA do końca 2023 r. bez kar dla przedsiębiorcy

  ZUS informuje, że korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. jest możliwa tylko do końca 2023 roku. Przy czym jeżeli ktoś nie zdąży z korektą w tym terminie, ZUS nie będzie stosował sankcji. Warto też wiedzieć, że błędy w dokumentach rozliczeniowych z ZUS za okres od stycznia 2022 r. - można korygować w ciągu kolejnych 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. 

  Przedłużenie 0 proc. VAT na żywność w 2024 r. "Marszałek Hołownia nie poddaje projektu pod obrady Sejmu"

  Zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu jest aktywna - mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zarzucając Szymonowi Hołowni, że nie poddaje pod obrady trzech projektów ustaw, dot. przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Zaapelował też do Hołowni, by zachowywał więcej powagi kierując obradami Izby.

  Aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat

  "W związku ze zmianami demograficznymi, aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat. Pandemia covid-19 zaostrzyła niedobory umiejętności, z którymi boryka się już wiele sektorów." Jakie wyzwania czekają rynek pracy w UE? Rozmawiali o tym przedsiębiorcy podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

  PIT za 2023 rok: chcesz zapłacić niższy podatek, skorzystaj z ulg i odliczeń, jest na to jeszcze miesiąc. Ale czy potrafisz

  Znajomość prawa podatkowego nigdy nie była mocną stroną Polaków, także i dlatego, że ulg i odliczeń było dużo a same przepisy mało zrozumiałe. Dlatego składanie rocznych PIT-ów zawsze wywoływało tak wielkie poruszenie. Teraz większości Polaków spełnienie rocznego obowiązku podatkowego ułatwia sam fiskus, wypełniając PIT-y roczne i oddając je do cyfrowej akceptacji. Jednak tak przygotowane deklaracje podatkowe najczęściej nie uwzględniają wszystkich możliwych odliczeń i ulg podatkowych.

  Dostosowanie zasad wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSEF – projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zaproponowane zmiany mają dostosować  wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSeF. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem tych dotyczących faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną VAT, które będą obowiązywały od 2025 r.

  Nowe zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt rozporządzenia. Co się zmieni?

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. To nowe rozporządzenie ma od 1 lipca 2024 r. zastąpić rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP. Wprowadzone zostanie większe zabezpieczenie dla wygenerowanych tokenów. Określono również zasady nadawania uprawnień i dostępu do faktur VAT RR przez rolników ryczałtowych oraz oznaczania faktur kodem QR.

  REKLAMA