REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nabyte usługi marketingowe - rozliczenia VAT i CIT

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Nabyte usługi marketingowe - rozliczenia VAT i CIT
Nabyte usługi marketingowe - rozliczenia VAT i CIT

REKLAMA

REKLAMA

Beta spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) podpisała 12 grudnia 2014 r. umowę o świadczenie usług marketingowych ze spółką Alfa (podatnik VAT czynny rozliczający się na zasadach ogólnych). Na jej podstawie spółka Alfa ma świadczyć usługi marketingowe obejmujące badanie rynku zabawek dla dzieci w Polsce, których dystrybucją w Polsce zajmuje się spółka Beta od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Umowa przewiduje kwartalne okresy rozliczeniowe. Najpóźniej w ostatnim dniu kwartału spółka Alfa zobowiązana jest przesłać spółce Beta raport z przeprowadzonych badań. Zgodnie z umową spółce Alfa przysługuje kwartalne wynagrodzenie w wysokości netto 12 000 zł (za kwartał) płatne w terminie 21 dni od otrzymania faktury. Fakturę za I kwartał 2015 r. (kwota netto 12 000 zł i VAT 2760 zł) spółka Alfa wystawiła 7 kwietnia 2015 r. i przesłała łącznie z raportem z badań spółce Beta, która otrzymała te dokumenty 10 kwietnia 2015 r. (zapłaty kwoty z faktury dokonała 30 kwietnia 2015 r.). Jak spółka Beta powinna rozliczyć nabyte usługi marketingowe na gruncie VAT i CIT? Spółka Beta rozlicza VAT i zaliczki na CIT w okresach miesięcznych. Spółka Beta wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT.

Nabycie usług marketingowych od usługodawcy generuje podatek naliczony. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Autopromocja

W przypadku faktury otrzymanej 7 kwietnia 2015 r. za przedmiotowe usługi marketingowe kwotę podatku naliczonego stanowić będzie 2760 zł.

VAT

Spółka Beta zajmuje się dystrybucją (sprzedażą) zabawek w Polsce, która jest opodatkowana VAT. Nabycie usług marketingowych obejmujących badanie rynku zabawek w Polsce ma niewątpliwy związek z działalnością opodatkowaną VAT (ich nabycie służy zazwyczaj zwiększeniu sprzedaży – zob. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lipca 2013 r., nr IPPP1/443-411/13-3/AS) i spółka Beta może odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia tych usług w całości. Skoro nabyte usługi służyć będą tylko czynnościom opodatkowanym (sprzedaż zabawek) nie zajdzie zatem potrzeba stosowania przepisów o częściowym lub proporcjonalnym odliczeniu VAT (zob. art. 90 i art. 91 ustawy o VAT), nawet jeżeli spółka Beta dokonuje również czynności zwolnionych z VAT.

Zakładam, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 88 ustawy o VAT, które pozbawiły spółkę Beta prawa do odliczenia tego podatku naliczonego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika jedynie, że spółka Beta jest podatnikiem VAT czynnym (odliczeniu nie sprzeciwi się zatem art. 88 ust. 4 ustawy o VAT).

Zatem spółka Beta ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej za nabyte usługi marketingowe w I kwartale 2015 r. faktury w całości, tj. w kwocie 2760 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pozostaje tylko ustalić, w jakiem miesiącu spółka Beta (z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że rozlicza się ona miesięcznie) może odliczyć ten podatek naliczony.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

W myśl reguły zawartej w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługodawca rozlicza się na zasadach ogólnych, a nie według metody kasowej. Również zapłaty za nabyte usługi spółka Beta dokonała już po ich wykonaniu i otrzymaniu faktury. Oznacza to, że obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowych usług marketingowych powstał z chwilą ich wykonania, stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe usługi marketingowe są rozliczane kwartalnie, za moment wykonania usługi, a tym samym moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT należy uznać ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego, tj. w przypadku usług wykonanych w I kwartale 2015 r. – 31 marca 2015 r.

Jednakże samo ustalenie kiedy w stosunku do nabytej usługi powstał obowiązek podatkowy, choć konieczne, nie pozwala na ustalenie kiedy można odliczyć podatek naliczony. Konieczne jest sięgnięcie do przepisu art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a ustawy o VAT powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Przedmiotową fakturę spółka Beta otrzyma 10 kwietnia 2015 r., a zatem odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego spółka Beta może dokonać najwcześniej w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2015 r., co, jak zakładam, uczyni.

Na potrzeby schematu rozliczenia podatku zakładam, że spółka Beta nie skorzysta z możliwości, jaką daje przepis art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. Stosownie do niego, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Podsumowując, spółka Beta w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2015 r. może odliczyć podatek naliczony z tytułu nabytych usług marketingowych wykonanych w I kwartale 2015 r. w wysokości 2760 zł.

CIT

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT).

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:

1) został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

2) był definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

3) pozostawał w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

4) został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

5) został właściwie udokumentowany,

6) nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Monitor Księgowego – prenumerata

Wydatki na nabycie usług marketingowych mają pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i gdy są należycie udokumentowane mogą stanowić koszt podatkowy.

Rozumiem, że w przypadku przedmiotowych usług marketingowych wykonanych w I kwartale 2015 r. ich wykonanie jest należycie udokumentowane. Zaliczenie w ciężar kosztów nabytych usług, w szczególności usług niematerialnych takich jak usługi marketingowe, wymaga nie tylko udowodnienia poniesienia wydatków, ale również rzeczywistego wykonania usług, charakteru realizowanych przez usługodawcę działań. Jak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 września 2011 r., nr ILPB3/423-268/11-3/KS (...) „Udowodnienie, że wydatki marketingowe stanowią koszty uzyskania przychodu spoczywa na podatniku. Ustawodawca wyraźnie wiąże przedmiotowe wydatki z celem osiągnięcia przychodu. Cel ten musi być zatem widoczny, a ponoszone koszty winny go bezpośrednio realizować lub co najmniej winny go zakładać jako realny. Na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy tą usługą a źródłami przychodu. Wydatki te należy też prawidłowo udokumentować. Nie wystarczy wykazanie, że spółka zawarła umowę o stałej współpracy z siecią supermarketów. W celu udowodnienia, iż wydatki poniesione na zakup tego rodzaju usług były poniesione w celu uzyskania przychodów, konieczne jest posiadanie przez podatnika dodatkowych dowodów świadczących przede wszystkim o ich wykonaniu (analiz, opracowań, itp.). (...)”. Zatem spółka Beta ma prawo do ujęcia w ciężar kosztów uzyskania przychodów kwoty netto wynikającej z otrzymanej faktury, tj. 12 000 zł.

Podatek VAT w wysokości 2760 zł może być przez spółkę Beta odliczony w deklaracji VAT-7. Nie stanowi on zatem kosztu uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o CIT. W myśl tego artykułu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

1) jeżeli podatnik jest zwolniony z VAT lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych z VAT,

2) w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.


Nabycie usług marketingowych stanowi tzw. koszt pośredni, tj. inny niż bezpośrednio związany z przychodami (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2013 r., nr IPPB1/415-1531/12-2/ES; interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 listopada 2011 r., nr IPTPB3/423-203/11-4/GG).

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4a i 4f-4h ustawy o CIT, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT).

Rozumiem, że faktura została ujęta w księgach w dacie jej otrzymania. Zatem spółka Beta powinna wydatek poniesiony z tytułu nabycia tych usług zaliczyć w ciężar kosztów podatkowanych w kwietniu 2015 r.

Podsumowując, wydatek z tyłu nabycia usług marketingowych stanowi dla spółki Beta koszt uzyskania przychodów w kwietniu 2015 r. w kwocie 12 000 zł.

Schemat rozliczenia spółki Beta*

1. Jaki podatek wystąpi w związku z nabyciem usług marketingowych

VAT – podatek należny nie wystąpi

VAT – podatek naliczony w wysokości 2760 zł

CIT (przychody) – nie wystąpią

CIT (koszty uzyskania przychodów) w wysokości 12 000 zł

2. W jakiej deklaracji wykazać podatek

VAT – deklaracja VAT-7 (podatek naliczony: poz. 41 „wartość netto w zł” – 12 000 zł i w poz. 42 „Podatek naliczony w zł” – 2760 zł)

CIT – nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej. Spółka powinna jednak uwzględnić wydatki poniesione w kwietniu 2015 r. w kwocie 12 000 zł w związku z umową na usługi marketingowe jako koszt uzyskania przychodów przy obliczeniu zaliczki na CIT podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić go w zeznaniu rocznym CIT-8.

3. Termin złożenia deklaracji

VAT-7 – 25 maja 2015 r.

CIT-8 – do 31 marca 2016 r., zakładając że rokiem podatkowym spółki Beta jest rok kalendarzowy

*W schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności spółki Beta.

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Podstawa prawna:

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kiedy podatnik ma prawo otrzymać zwrot VAT – zasady, terminy

Zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli kwota podatku naliczonego, jest w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał) wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik VAT ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Przepisy art. 87 oraz art. 146k ustawy o VAT precyzują zasady i terminy tego zwrotu VAT.

Ulgi ZUS dla przedsiębiorców z ul. Marywilskiej. 2.000 zł z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Dofinansowanie do wynagrodzeń z Urzędu Pracy

Od 23 maja 2024 r. eksperci ZUS, Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu będą udzielać informacji o możliwych formach pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku pożaru hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie.

Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej?

Nie każdy wie, że może złożyć wniosek do Ministra Finansów o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. Jak to można zrobić? 

Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku ustalane jak dotąd. Potem 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia? Ponad 5 tys. zł płacy minimalnej w 2026 roku?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad wdrożeniem przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Ministerstwo skłania się, aby orientacyjna wartość referencyjna określona była jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe resortu. Jednocześnie MRPiPS zastrzegło, że wybór danej wartości referencyjnej i jej poziomu nie oznacza, że minimalne wynagrodzenie musi być jej równe.

Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej? Dlaczego warto ją uzyskać?

Wielu podatników składa wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak to zrobić prawidłowo? Do czego taka interpretacja może się przydać podatnikowi? Kiedy Dyrektor KIS nie musi ani nawet nie może wydać interpretacji indywidualnej?

KSeF od 1 lutego 2026 r.? Senat nie zgłosił poprawek do ustawy przesuwającej uruchomienie KSeF, przepisy trafią już teraz do podpisu prezydenta

KSeF od 1 lutego 2026 r.? Jest już ustawa przesuwająca wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na 1 lutego 2026 r. Obowiązujące wcześniej przepisy zakładały, że obowiązkowy KSeF zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

Ubezpieczenie dla firmy – czy to mi się opłaci? Spokój za 1 promil wartości majątku

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu biznesu i firmy. Ile to kosztuje, co można ubezpieczyć? I najważniejsze: czy ubezpieczenie się opłaci?

Opodatkowanie wyrównawcze od 2025 roku. Trzy nowe podatki dla biznesu. Konsultacje trwają do 24 maja 2024 r.

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Ustawa ta ma wprowadzić w Polsce od 2025 roku system globalnego podatku minimalnego oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:  globalny podatek wyrównawczy, krajowy podatek wyrównawczy oraz podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków. Konsultacje publiczne tego projektu zakończą się 24 maja 2024 r. Do tego dnia można przesyłać do MF swoje uwagi i opinie.

Fundacja rodzinna - opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń dla beneficjentów

Fundacja rodzinna jako instytucja prawna będzie 22 maja 2024 r. obchodzić swoje pierwsze urodziny. Zgodnie z ustawowymi celami ma służyć do zarządzania i kumulowania majątku w interesie beneficjentów oraz wypłacania im świadczeń. Jakie są zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej?

Projekt: Kasowy PIT. Na czym polega

Ministerstwo Finansów przedstawiło pod koniec kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Ta nowelizacja ma wprowadzić od 1 stycznia 2025 roku przepisów określających zasady tzw. kasowego PIT. Ta forma rozliczeń polegać ma na tym, że przychód- podatkowy będzie powstawał w dacie zapłaty za fakturę. Ale nie każdy będzie mógł korzystać z kasowego PIT. Jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność oraz ci, których przychody z działalności gospodarczej w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro. Aktualnie trwają konsultacje i opiniowanie tego projektu.

REKLAMA