Kategorie

Rabaty w podatkach i rachunkowości

Czym jest skonto? Co to jest rabat towarowy? Jak udokumentować udzielony rabat? Czy zawsze przy udzieleniu rabatu istnieje konieczność dokonania korekty VAT? Jak zaksięgować rabat udzielony na naprawy gwarancyjne?

SPIS TREŚCI
Sposoby przyciągnięcia klientów

W związku z tym, że obowiązujące przepisy nie zawierają definicji pojęć: rabat, opust, skonto, premia, należy w tym zakresie posiłkować się definicją określoną w Słowniku języka polskiego. Zgodnie z definicjami słownikowymi:

rabat – to zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie,
skonto – to zniżka ceny towaru objętego sprzedażą kredytową albo ratalną, udzielona nabywcy płacącemu gotówką,
opust – to zniżka ceny kupna, przyznawana nabywcy przez sprzedawcę (zwykle przy zakupach hurtowych),
bonifikata – to zniżka od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę.
 
Praktyka gospodarcza wypracowana przez przedsiębiorców daje możliwości wyróżnienia kilku rodzajów udogodnień dla kontrahentów. Pierwszym z nich jest obniżenie ceny przed dokonaniem zakupu lub dopiero w momencie jego dokonywania. W takiej sytuacji sprzedawca sprzedaje towar już po obniżonej cenie. W przypadku tak udzielonego rabatu nie powstaje konieczność skorygowania wystawionej faktury, gdyż na pierwotnej fakturze ujęto już obniżone ceny.
Drugim sposobem jest udzielenie rabatu już po dokonaniu sprzedaży. I właśnie wówczas zachodzi konieczność wystawienia faktury korygującej oraz dokonanie odpowiednich zapisów w ewidencji.
Udzielanie premii pieniężnej to trzeci ze sposobów wynagradzania kupujących, nie jest to jednak rabat w ścisłym tego słowa znaczenia. Ponadto przedsiębiorcy stosują również system nagród towarowych, tzw. rabat towarowy, polegający na tym, że sprzedawca wydaje więcej towaru w stosunku do ilości zamówionej. Nadwyżka towarów nie jest objęta ceną i w zasadzie należy ją traktować jako nieodpłatne przekazanie towarów.
Biorąc pod uwagę powyższe, chcąc jak najpełniej przedstawić zagadnienie rabatów mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania i specyficzny sposób księgowania skupiono się w zasadzie na rabatach udzielonych po realizacji sprzedaży.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
Jak wiemy, obrót zmniejsza się o:
– kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont),
– wartość zwróconych towarów,
– wartość zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach,
– wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,
– wartość kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.
Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności regulacji odnoszących się do podstawy opodatkowania, można wyróżnić dwa rodzaje rabatów:
przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem dostawy,
przyznane po dostawie.
Na wysokość podstawy opodatkowania VAT nie mają wpływu rabaty udzielone przed ustaleniem ceny, gdyż kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy, a więc pomniejszona już o przyznany rabat. Takiego rabatu nie ma również potrzeby wykazywać na fakturze.
Rabaty udzielone po sprzedaży i wystawieniu faktury wpływają na wysokość podstawy opodatkowania VAT.

Udokumentowanie udzielanych rabatów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rabaty pomniejszają obrót niezależnie od czasu, w którym zostały udzielone.
Rabat towarowy
Inaczej jednak będziemy rozpatrywać udzielanie rabatów towarowych. Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, rabatów towarowych nie można uznać za rabaty w świetle art. 29 ust. 4 ustawy. Związane jest to z tym, że rabat towarowy nie zmniejsza podstawy opodatkowania, a jego udzielenie stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Kontrahent dostaje jedynie nieodpłatnie dodatkową określoną ilość towarów, co stanowi już odrębną czynność w podatku VAT.
Konsekwencją udzielenia rabatu jest konieczność dokonania korekty rozliczenia podatku, a w szczególności pomniejszenie kwoty podatku należnego. Konieczne jest również w tym wypadku wystawienie faktury korygującej, na podstawie której dopiero sprzedawca pomniejszy obrót, a nabywca pomniejszy podatek naliczony.
Obowiązek ten wynika z § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798). Jednakże należy pamiętać o tym, że sprzedawca powinien posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej wystawionej w związku z udzieleniem rabatu. Dopiero posiadając takie potwierdzenie można dokonać obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymano to potwierdzenie. Nabywca zaś, który w związku z rabatem otrzymał fakturę korygującą, ma obowiązek pomniejszyć podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał.
Rabat w świetle podatku dochodowego
Rabat towarowy, tak jak i w przypadku VAT, nie rodzi prawa do obniżenia przychodu.
W rozliczeniach w zakresie podatku dochodowego podmiot otrzymujący rabat powinien pomniejszyć swoje koszty uzyskania przychodu o wartość otrzymanego rabatu. Jednakże pomniejsza on koszty uzyskania przychodu okresu, w którym został przyznany.
W przypadku zaś premii pieniężnej wypłata premii jest kosztem uzyskania przychodu sprzedawcy. Jest to koszt uzyskania przychodu okresu, w którym prawo do premii powstało. Dla odbiorcy zaś premia pieniężna jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.
Ewidencja księgowa
Poniżej przedstawiono ewidencjonowanie rabatów, które powodują powstanie obowiązku podatkowego, a zatem dotyczące zakupów uprzednio udokumentowanych fakturami VAT, czyli te, które powodują zmniejszenie obrotu wyrażonego w cenie sprzedaży netto.
Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o rachunkowości, zakupy (rozrachunki) pomniejszone o rabaty (bonifikaty, opusty) ujmuje się w księgach rachunkowych z uwzględnieniem art. 28 ust. 2, czyli w cenie nabycia.
Podstawą zapisów korygujących w księgach rachunkowych, zarówno sprzedawcy udzielającego rabatu, jak i nabywcy otrzymującego rabat, jest zaś faktura korygująca.
Poniżej przedstawiono przykładowe księgowania sytuacji w zależności od rodzaju i sposobu udzielonego rabatu.

Rabat od wcześniej zrealizowanych dostaw
W przypadku gdy rabat został udzielony od wartości wcześniej zrealizowanych dostaw towarów lub usług, udokumentowanych fakturami VAT i nie jest przeznaczony na pokrycie kosztów napraw z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi, księgowanie operacji będzie następujące:
A. W księgach rachunkowych sprzedawcy udzielającego rabatu:
1. Dane wynikające z faktury korygującej potwierdzającej udzielenie rabatu (której odbiór został potwierdzony przez nabywcę):
Wn konto „Sprzedaż towarów” (korekta przychodu ze sprzedaży według cen sprzedaży netto) oraz Wn konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” (VAT należny według obowiązujących stawek opodatkowania) / Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami” (razem kwota zmniejszająca należność od nabywcy),
2. Udzielenie rabatów, jako opustów z cen wcześniej zafakturowanej sprzedaży towarów, nie powoduje korekty kosztów w postaci wartości sprzedanych towarów objętych fakturami VAT, których korekta dotyczy, bowiem w wyniku udzielonego rabatu następuje jedynie zmniejszenie przychodu ze sprzedaży (księgowane w sposób podany w pkt 1).
B. W księgach rachunkowych nabywcy otrzymującego rabat:
1. Dane wynikające z faktury korygującej potwierdzającej udzielenie rabatu (uwzględnia się w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymano):
Wn konto „Rozrachunki z dostawcami” (razem korekta zmniejszająca zobowiązanie obciążająca sprzedawcę) / Ma konto „Rozliczenie zakupu” (wartość zakupionych towarów lub usług w cenach zakupu) oraz Ma konto „VAT naliczony i jego rozliczenie” (VAT naliczony według obowiązujących stawek opodatkowania),
2. Rozliczenie udzielonego rabatu:
a) w razie gdy udzielony rabat dotyczy towarów już sprzedanych dalej (kwota równa wielkości z punktu 1):
Wn konto „Rozliczenie zakupu” / Ma konto „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”,
b) w razie gdy udzielony rabat dotyczy towarów znajdujących się jeszcze w zapasie, można go zarachować jako obniżkę cen towarów, zmniejszając ich wartość na koncie „Towary” lub jako odchylenia kredytowe od cen  ewidencyjnych towarów z tytułu marży (Ma konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów”), zapisem:
Wn konto „Rozliczenie zakupu” / Ma konto „Towary” (albo konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów”,  które po sprzedaży towarów zostaną zarachowane: Wn konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów” / Ma konto „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu”).

Rabat udzielony na naprawy gwarancyjne
W przypadku gdy rabat został udzielony z przeznaczeniem na pokrycie napraw gwarancyjnych w związku z przyjęciem przez nabywcę obowiązków gwaranta, kwota udzielonego rabatu w księgach rachunkowych sprzedawcy, który udzielił rabatu, zmniejsza przychody ze sprzedaży (w cenach sprzedaży netto) i VAT należny oraz drugostronnie księguje się ją na uznanie nabywcy, któremu udzielono rabatu. W księgach rachunkowych nabywcy udzielony rabat obciąża sprzedawcę (dostawcę) i zarazem stanowi rezerwę na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych. Poszczególne operacje w tym przypadku księguje się następująco:
A. W księgach rachunkowych sprzedawcy udzielającego rabatu mogą wystąpić dwie sytuacje, gdy rabat został udzielony:
– w momencie sprzedaży towarów i w związku z tym został wykazany w fakturze VAT,
– po uprzednim wystawieniu faktury VAT i w związku z tym jest udokumentowany fakturą korygującą.
W pierwszym przypadku, gdy rabat został udzielony na fakturze w momencie sprzedaży towarów, kwota tego rabatu zmniejsza wartość sprzedaży (w cenach sprzedaży netto). W związku z tym wielkość tego rabatu wykazuje się w fakturze, zmniejszając o jego wielkość podstawę opodatkowania, tzn. w sposób następujący:
1) wartość towaru (usługi) w cenie sprzedaży netto,
2) kwota udzielonego rabatu zmniejszająca obrót (cenę sprzedaży netto z pkt 1),
3) podstawa opodatkowania (pkt 1 minus pkt 2),
4) VAT od kwoty z pkt 3 (według obowiązujących stawek opodatkowania),
5) razem należność od nabywcy (pkt 3 plus pkt 4).
Oznacza to, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych sprzedawcy jest wystawiona faktura VAT. Udzielony rabat z punktu 2 obciąża sprzedawcę, z tym że w jego księgach rachunkowych podlega zarachowaniu na zmniejszenie przychodu ze sprzedaży. W praktyce spośród danych wykazanych w wystawionej w ten sposób fakturze VAT, księguje się z reguły pkt 3,4 i 5 – w analogiczny sposób jak każdą inną fakturę VAT, a mianowicie:
2) VAT należny od wartości z pkt 3: Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”,
3) razem należność od nabywcy (pkt 1 + 2): Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”.
Udzielony rabat, jako opust z ceny, nie spowoduje korekty wartości sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia), a jedynie wpłynie na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży i VAT należnego, które aczkolwiek są udokumentowane fakturą VAT, nie są jednak – dla uproszczenia zapisów – księgowane.
Jednostka może księgować operację udzielania rabatu w ten sposób, że wprowadza do ksiąg rachunkowych sprzedaż towarów w cenach sprzedaży netto niepomniejszonych o kwotę udzielonego rabatu (Ma konto „Sprzedaż towarów”), a następnie zmniejsza wielkość tej sprzedaży o udzielony rabat (Wn konto „Sprzedaż towarów”), natomiast VAT należny i należność od nabywcy ustala jak w pierwszym przypadku, tj. od wartości przychodów w cenach sprzedaży netto, pomniejszonych o udzielony rabat.
W drugim przypadku, gdy rabat został udzielony po uprzednim wystawieniu faktury VAT, potwierdzającej sprzedaż towarów, udzielenie tego rabatu podlega udokumentowaniu fakturą korygującą. Dane wynikające z tej faktury księguje się według zasad ogólnych, a mianowicie:
1) korektę przychodu ze sprzedaży o wielkość udzielonego rabatu zalicza się na zmniejszenie uprzednio zarachowanej – na podstawie faktur VAT – sprzedaży towarów: Wn konto „Sprzedaż towarów”,
2) korekta VAT należnego: Wn konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”,
3) razem zmniejszenie należności (pkt 1 + 2): Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”.
B. W księgach rachunkowych jednostki otrzymującej rabat
Bez względu na to, czy udzielono go przez zmniejszenie wartości zakupionych towarów w fakturze VAT, czy też potwierdzono wystawioną przez sprzedawcę w tym celu fakturą korygującą, ujmuje się go jako rezerwę na pokrycie kosztów gwarancyjnych księgując:
1. Rabat otrzymany w fakturze VAT obejmującej zakup towarów objętych gwarancją:
a) wartość zobowiązania wynikającego z faktury VAT z tytułu zakupu towarów:
Wn konto „Rozliczenie zakupu”/ Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”,
b) kwota otrzymanego rabatu:
Wn konto „Rozliczenie zakupu” (lub bezpośrednio – obciążenie dostawcy konto „Rozrachunki z dostawcami”) / Ma konto „Rezerwy” (w analityce: Rezerwa na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych),
c) zarachowanie VAT naliczonego wykazanego w fakturze VAT:  
Wn konto „VAT naliczony i jego rozliczenie” / Ma konto „Rozliczenie zakupu”,
d) przyjęcie towarów (bez potrącenia rabatu):  
Wn konto „Towary” / Ma konto „Rozliczenie zakupu”,
e) obciążenie dostawcy kwotą otrzymanego rabatu – w kwocie równej wielkości z pkt 1b (jeżeli księgowanie następuje za pośrednictwem konta „Rozliczenie zakupu”, a nie konta „Rozrachunki z dostawcami”):
Wn konto „Rozrachunki z dostawcami” / Ma konto „Rozliczenie zakupu”.
2. Rabat otrzymany w wielkości potwierdzonej fakturą korygującą:
a) kwota otrzymanego rabatu:
Ma konto „Rezerwy” (w analityce: Rezerwa na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych),
b) VAT naliczony od kwoty rabatu z pkt 2a, zmniejszający VAT zarachowany do odliczenia z faktury VAT potwierdzającej zakup towarów, których rabat dotyczy:
Ma konto „VAT naliczony i jego rozliczenie”,
c) razem kwota korygująca zobowiązania wobec dostawcy, wynikającego z faktury VAT potwierdzającej zakup towarów, których rabat dotyczy:
Wn konto „Rozrachunki z dostawcami”.
Dane wynikające z faktury korygującej można zaksięgować następującymi zapisami:
a) kwota brutto określająca korektę zobowiązania wobec dostawcy  (obciążająca sprzedawcę):
Wn konto „Rozrachunki z dostawcami” / Ma konto „Rozliczenie zakupu”,
b) korekta VAT naliczonego w fakturze VAT:
Wn konto „Rozliczenie zakupu” / Ma konto „VAT naliczony i jego rozliczenie,
c) kwota otrzymanego rabatu:
Wn konto „Rozliczenie zakupu” / Ma konto „Rezerwy” (w analityce: Rezerwa na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych).
3. Wykorzystanie rabatu (rezerwy) na naprawy gwarancyjne – przy założeniu, że naprawy dokonała jednostka obca:
a) łączna kwota zobowiązania wobec jednostki, która wykonała naprawę, wynikającą z wystawionej przez nią faktury VAT:
Wn konto „Rozliczenie zakupu” / Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”,
b) zarachowanie VAT naliczonego:
Wn konto „VAT naliczony i jego rozliczenie” / Ma konto „Rozliczenie zakupu”,
c) wykorzystanie rabatu w wielkości kosztów poniesionych za usługi obce związane z naprawą (pkt 3a minus pkt 3b):
Wn konto „Rezerwy” (w analityce: Rezerwa na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych) / Ma konto „Rozliczenie zakupu”.
Podstawa prawna:
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),
rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798),
ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),
ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).
Masz wątpliwości, napisz: prawo.autorzy@infor.pl


Publikacja: Prawo Przedsiębiorcy 34/2005 z dnia 22.08.2005
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.