Kategorie

Ulgi podatkowe obowiązujące w 2006 roku

Zlikwidowano większość intratnych ulg i odliczeń. Z części z nich można jednak nadal korzystać. Pojawiły się też nowe ulgi: sportowa, na nianie i innowacyjna. Ostatnia przeznaczona jest tylko dla przedsiębiorców.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

FORMULARZE I WZORY
Ulga odsetkowa
 
WAŻNE
Odliczeniu podlegają tylko kredyty zaciągnięte na zakup mieszkań i domów z rynku pierwotnego.
Ulga odsetkowa polega na tym, że podatnik może odliczyć wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na określone inwestycje mieszkaniowe. Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek udzielonych na sfinansowanie jednej z czterech inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Są to inwestycje związane z:
• budową domu,
• wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego domu lub mieszkania,
• zakupem nowo wybudowanego domu lub mieszkania w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (np. deweloper),
• nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Odliczenie odsetek stosuje się, jeżeli kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r. Jest to istotne ograniczenie dla tych osób, które przed wejściem w życie przepisów pozwalających na korzystanie z ulgi miały już zaciągnięte kredyty mieszkaniowe.
Ponadto kredyt czy pożyczka musi być udzielony przez uprawniony podmiot. Oznacza to, że pieniądze muszą pochodzić z banku albo ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (tzw. SKOK). Odliczeniu nie będą podlegały odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych przez nieprofesjonalistów (rodzinę znajomych, firmy niemające statusu banku czy SKOK). Planując korzystanie z ulgi należy pamiętać, żeby w umowie kredytu (pożyczki) znalazł się zapis o tym, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ustawie.
Podatnik może skorzystać z ulgi tylko wtedy, gdy płaci podatki w Polsce, czyli podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a także taki, którego inwestycja jest zlokalizowana w Polsce na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw.
Podatnicy, którzy sami budują dom czy dokonują nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego, muszą ją skończyć w ciągu 3 lat. Liczy się je od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę itp., do momentu gdy zakończenie zostanie potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.
Nie dotyczy to mieszkań. W przypadku wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego domu lub mieszkania czy zakupu nowo wybudowanego domu lub mieszkania w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (np. deweloper), limit trwania budowy nie obowiązuje. Inwestycja kończy się w chwili, gdy została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.
W przypadku wszystkich jednak inwestycji ciągle zakończenie budowy musi nastąpić nie wcześniej niż w 2002 r.
LIMIT ULGI ODSETKOWEJ
Ustawodawca określił limit odliczenia do odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej. W 2006 roku kwota ta pozostała na tym samym poziomie co w 2005 roku i była równa 189 000 zł.
WAŻNE
Pierwszy raz odsetki można odliczyć dopiero w roku zakończenia inwestycji. W przypadku domów będzie to rok, w którym zakończono budowę zgodnie z wymogami prawa budowlanego. W przypadku mieszkań rok, w którym została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu czy pożyczki wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu. W przypadku wykorzystania ich na inwestycję mieszkaniową oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach.
Jest też dobra informacja dla podatników, którzy z uwagi na brak aktu notarialnego czy zakończenie budowy nie mogli skorzystać z ulgi już w rozliczeniu za 2005 rok. W ramach ulgi odsetkowej można odliczyć także odsetki zapłacone na jeden rok przed rokiem zakończenia inwestycji. Mogą one zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki, razem z odsetkami za rok zakończenia inwestycji. Można również odliczyć je w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki. W tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia.
Niestety, trzeba pamiętać, że z odliczenia nie można skorzystać, jeżeli podatnik lub jego małżonek – w okresie obowiązywania przepisów ustawy – dokonywał odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych. Od zasady tej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych wyjątków. Co więcej, dotyczy to zarówno okresu trwania związku małżeńskiego, jak i czasu sprzed małżeństwa. Oznacza to, że jeżeli osoba korzystająca z ulgi odsetkowej weźmie w 2006 roku ślub z osobą, która wcześniej korzystała ze starej ulgi mieszkaniowej, to ta pierwsza straci prawo do ulgi i to – jak podkreśla Ministerstwo Finansów – za cały rok podatkowy, w którym zawarto związek małżeński. Pamiętajmy, że z ulgi odsetkowej nie można skorzystać, jeżeli małżonek lub podatnik korzystał czy korzysta z odliczeń wydatków na:
•  zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
•  budowę budynku mieszkalnego,
•  wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
•  zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
•  nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
•  przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
•  oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.
Ponadto odliczane odsetki muszą być faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty muszą być udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu czy pożyczki. Odsetki te nie powinny też zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie mogły zostać zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku), ani od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 

Ulga rehabilitacyjna
 
Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie wydatków poniesionych w roku podatkowym na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Są dwie grupy wydatków – z limitem i bez. Do wydatków nielimitowanych należą:
•  adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
•  przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (UWAGA! Nie są to wydatki na nabycie pojazdu),
•  zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (UWAGA! Muszą to być sprzęty niezbędne w rehabilitacji, do tej grupy przede wszystkim nie należy sprzęt gospodarstwa domowego),
•  zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
•  odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
•  odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
•  opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
•  opłacenie tłumacza języka migowego,
•  kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
•  odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego,
•  odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
Do odliczeń ograniczonych limitem do 2280 zł zaliczono wydatki na:
•  używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
•  opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
•  utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.
Ponadto odliczeniu podlegają wydatki na leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku limit został ograniczony do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą dokonywać zarówno podatnicy, którzy sami są osobami niepełnosprawnymi, jak i podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W tym ostatnim przypadku chodzi o osobę, która opiekuje się:
•  współmałżonkiem,
•  dzieckiem własnym czy przysposobionym,
•  dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie,
•  pasierbem,
•  rodzicem,
•  teściem,
•  rodzeństwem,
•  ojczymem, macochą,
•  zięciem, synową.
Dodatkowo osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika w roku podatkowym nie może uzyskać dochodów większych niż 9120 zł.
Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
GRUPY INWALIDZTWA
Osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa – to osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. ź
Osoby zaliczone do II grupy inwalidztwa – to osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
POTRZEBNE DOKUMENTY
Osoba, której dotyczy wydatek, musi posiadać:
• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,
• decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
• orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
• orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
 

Ulga na internet
 
W ramach ulgi internetowej można odliczyć od dochodu wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci internet w mieszkaniu czy domu będącym miejscem zamieszkania podatnika. Ulga jest limitowana do wysokości 760 zł. Podstawą odliczenia jest faktura na imię i nazwisko podatnika. Pamiętajmy, że są to tylko wydatki na użytkowanie internetu. Odliczeniu nie będzie podlegać opłata instalacyjna, wydatki na sprzęt komputerowy, modem czy naprawy.
Limit jest ograniczony kwotowo, ale jest indywidualny. Jeżeli jednak z internetu korzystają małżonkowie, to mogą dokonywać odliczenia każdy w ramach własnego limitu, ale do odliczenia na fakturze muszą znaleźć się dane męża i żony. Jeżeli za 2006 rok podatnik chce skorzystać z odliczenia dotyczącego internetu wraz ze współdomownikami, trzeba zadbać albo o odrębne faktury na imiona wszystkich podatników, albo zbiorczą fakturę wystawioną na wszystkich, którzy chcą skorzystać z ulgi.
WAŻNE
Jeżeli faktura jest wystawiana na inne usługi np. telefoniczne czy telewizji kablowej, kwota dotycząca usług internetowych może być podana netto. Podatnik może jednak odliczyć kwotę brutto za internet. W tym celu kwotę netto trzeba przemnożyć przez 122 proc. Otrzymany wynik można odliczyć w ramach ulgi.
 
Darowizna kościelna
 
Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym. Podatnik może o całą kwotę darowizny pomniejszyć dochód wykazany w zeznaniu rocznym. Pamiętajmy, że darowizny kościelne mogą być przekazywane tylko na działalność charytatywno-opiekuńczą, w odróżnieniu od darowizn limitowanych, których przeznaczenie to kult religijny.
Przy rozliczeniu za 2005 rok wystarczy pokwitowanie wystawione przez obdarowanego. W ciągu 2 lat od ufundowania darowizny podatnik musi postarać się o sprawozdanie z jej wydatkowania.
 
Darowizny z limitem
 
W przypadku darowizn limitowanych nie zmienia się nic. Nadal niezbędne jest, aby darowizna była przekazana na dwie kategorie celów. Pierwszą z nich są cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, przekazane organizacjom pożytku publicznego, które je realizują. Drugim są cele kultu religijnego.
Limit odliczenia w 2006 roku się nie zmienił i wynosi do 6 proc. dochodu. Jest to limit łączny dla wszystkich darowizn przekazanych przez podatnika. Podatnik, który obdarował kilka organizacji pożytku publicznego i przekazał pieniądze na cele kultu religijnego, musi je zsumować i sprawdzić, czy nie przekraczają one kwoty odpowiadającej 6 proc. dochodu. Tylko gdy kwota darowizn jest mniejsza lub równa 6 proc. dochodu, można odliczyć całość.
Pamiętajmy, że od dawna odliczeniu nie podlegają już darowizny na rzecz osób fizycznych.
To samo wyłączenie dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Takie darowizny nie będą podlegały odliczeniu.
Limitowane darowizny pieniężne musi potwierdzać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Tak jak w zeznaniu za 2005 również w zeznaniu za 2006 podatnik będzie miał obowiązek ujawnienia w załączniku PIT/O zeznania danych dotyczących darowizny. Trzeba w nim wykazać dokładne dane obdarowanego, zwłaszcza nazwę i adres. Znów będzie chodzić o kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Również za darowizny limitowane nie uważa się wpłat, o które zmniejsza się podatek, tzw. 1 proc.
Darowizny rzeczowe muszą być potwierdzone dokumentem, z którego wynika wartość darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
 

Ulga sportowa
 
Od 1 stycznia 2006 zaczęła obowiązywać tzw. ulga sportowa. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. Limit ulgi to nie więcej niż 10 proc. dochodu. Ulga sportowa nie przewiduje konkretnego sposobu dokumentacji. W związku z tym należy uznać, że dowodem potwierdzającym prawo do ulgi będzie każdy dokument potwierdzający wydatek. Odliczeniu w ramach ulgi podlegają tylko wydatki na działalność klubów sportowych. Mogą to być zwłaszcza opłaty za zajęcia sportowe, basen, treningi, bilety na mecze. W ramach ulgi nie odliczymy jednak wydatków na sprzęt sportowy kupowany na potrzeby osobiste.
WAŻNE
Przepisy dotyczące ulgi sportowej zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.
 
Ulga na nianie
 
Kolejna nowa i kontrowersyjna ulga to tzw. ulga na nianie. Pozwala ona na odliczenie od podatku składek na ZUS opłacanych od pomocy domowych i niań. Prawo do odliczenia przysługuje jednak tylko osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym. Takiemu podatnikowi, który w związku z tym poniósł z tego tytułu wydatki z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, przysługuje odliczenie od podatku. Niestety dopiero po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania tej umowy.
To nie wszystkie warunki, jakimi obwarowana jest ulga. Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony zaświadczeniem. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Odliczenia dokonuje się dopiero w zeznaniu, składanym za rok podatkowy, w którym upłynął okres trwania umowy aktywizacyjnej. Wydatki muszą być udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie i nie mogą być odliczone od podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Ulga na nianie jest mało opłacalna i wiążą się z nią dodatkowe obowiązki. Przede wszystkim oprócz składek osoba zatrudniona będzie musiała zapłacić podatek. Ten ciężar zapewne poniesie pracodawca, a odliczeniu podlegają tylko składki i to tylko część zapłacona z kieszeni podatnika. Ponadto podatnik jako płatnik jest zobowiązany do obliczania i odprowadzania tego podatku co miesiąc i składania miesięcznych deklaracji, a w końcu do wystawienia rocznej informacji i przesłania jej osobie zatrudnionej oraz fiskusowi.
 

Ulga innowacyjna
 
Do ustawy została wprowadzona również ulga innowacyjna. Jest ona przeznaczona tylko dla przedsiębiorców. Obecnie pozwala ona na odliczenie od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii, do wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uwzględniającym Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej (Dz.Urz. WE C 74 z 10 marca 1998 r. oraz Dz.Urz. WE C 258 z 9 września 2002 r.).
Prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota odliczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tego źródła. Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Jeżeli podatnik dokona przedpłat (zadatków) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zostaną one uznane za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.
Odliczenia podatnik dokona w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć:
•  50 proc. kwoty dla podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w roku, w którym nabył prawo do odliczenia,
•  30 proc. kwoty dla pozostałych podatników.
Podatnik może jednak utracić prawo do ulgi i będzie musiał ją zwrócić. Stanie się tak, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
•  udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych albo
•  zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
•  otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.
W tych przypadkach trzeba będzie w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, zwiększyć podstawę obliczenia podatku (opodatkowania) o kwotę dokonanych odliczeń, do których podatnik utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do zmniejszenia podstawy o tę kwotę straty. A jeżeli otrzyma zwrot wydatków kwota odliczeń, do której podatnik utracił prawo, zostanie określona proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.
Do odliczeń nie mają zastosowania wyłączenia z katalogu kosztów, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT.
Niestety, również ta nowa ulga nie jest doskonała. Obecnie korzystanie z niej jest praktycznie niemożliwe. W Sejmie trwają jednak prace nad zmianą przepisów w taki sposób, żeby umożliwić i ułatwić korzystanie z ulgi. Brak rozporządzenia, które obecnie uniemożliwia korzystanie z ulgi, jest zamierzone. Zdaniem projektodawcy zmian, ma zabezpieczyć podatników przed koniecznością oddania ewentualnego odliczenia wraz z odsetkami w związku z bezprawnym korzystaniem z ulgi
NOWE TECHNOLOGIE
Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, nabytą przez podatnika od jednostek naukowych w rozumieniu prawa kraju rejestracji, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 238, poz. 2390 i nr 273, poz. 2703 oraz Dz.U. z 2005 r. nr 85, poz. 727).
 
 

Aleksandra Tarka
 

Gazeta Prawna Nr 58/2006 [Dodatek: Niezbędnik dla kięgowych]
 z dnia 2006-03-22

Nie
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykluczone jest zawarcie umowy aktywizacyjnej między osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia. Pokrewieństwo to wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka. Z kolei o powinowactwie mówimy w przypadku stosunku łączącego małżonka z krewnymi współmałżonka. Matka i córka są krewnymi w linii prostej pierwszego stopnia. Siostry są natomiast względem siebie krewnymi drugiego stopnia w linii bocznej. W związku z tym siostra matki jest krewną trzeciego stopnia dla swojej siostrzenicy. W takiej sytuacji nie ma obawy o utratę prawa do ulgi.
 

Gazeta Prawna 60/2006 [Dodatek: Prawo i Życie]
z dnia 24-03-2006

RADA
Osoby fizyczne i prawne mogą odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem wydatki, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, poniesione na działalność klubów sportowych. Klub musi mieć osobowość prawną i licencję sportową oraz skupiać co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. Szczegóły w uzasadnieniu.
UZASADNIENIE
Nowe, identyczne przepisy ustaw o obu podatkach dochodowych, regulujące omawiane odliczenie, są krótkie i zwięzłe. Nie oznacza to jednak, że są jasne i jednoznaczne. Przepisom tym zarzuca się właśnie zbytnią lakoniczność. Mimo ich wejścia w życie 1 stycznia 2006 r. doczekały się już obszernych wyjaśnień Ministra Finansów i wniosku Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie sprzeczności trybu ich wprowadzenia z Konstytucją.
Odliczeniu podlegają wydatki na działalność klubów sportowych
Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej definiuje klub sportowy jako podstawową jednostkę organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej. Głównym celem kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli. Sport natomiast to forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Klub sportowy może działać jako osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych przepisów albo jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Minister Finansów w piśmie z 9 stycznia 2006 r. (znak PB-3/MD-8213-318/2005-43/2006) stwierdza, że wydatkami uprawniającymi do ulgi są (…) pieniądze (...) przekazane na realizowane cele statutowe w ramach prowadzonej działalności przez klub sportowy.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
W odróżnieniu od darowizn „wydatki” to również zapłata za ekwiwalentne świadczenie ze strony klubu (np. prawo używania obiektów i sprzętu klubowego). Ważne jest, by świadczenie to realizowało cele statutowe klubu.
Zdaniem Ministra Finansów (…) wydatki na „działalność klubów sportowych” powinny być bezpośrednio związane z realizowanymi zadaniami w ramach prowadzonej działalności przez klub sportowy, mającymi na celu m.in. działania na rzecz rozwoju psychofizycznego i sprawności fizycznej oraz zdrowia człowieka, a nie cele zarobkowe klubów sportowych.
Ustawodawca nie zastrzegł jednocześnie, że możliwość odliczenia dotyczy tylko wydatków poniesionych i dochodów osiągniętych od wejścia w życie przedmiotowych przepisów.
Klub musi mieć osobowość prawną, licencję sportową i co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów.
Wydatki uprawniające do odliczenia mogą być realizowane wyłącznie na rzecz klubów mających osobowość prawną (nie mogą to być więc osoby fizyczne, które również mogą prowadzić klub) i licencję sportową oraz skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów.
Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym uczestnictwo klubu sportowego w sporcie kwalifikowanym w danej dyscyplinie sportu wymaga posiadania przez ten klub licencji. Licencję przyznaje właściwy dla danej dyscypliny polski związek sportowy. Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji są określane w regulaminach właściwego polskiego związku sportowego.
Zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym jest osoba uprawiająca określoną dyscyplinę sportu i posiadająca licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, która spełnia jeden z warunków:
• jest członkiem klubu sportowego,
• jest związana z klubem sportowym umową,
• prowadzi osobiście lub wspólnie z innymi osobami klub sportowy.
Obowiązujące przepisy nie definiują wprost pojęcia „junior”. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Departamencie Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i w Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego każda międzynarodowa federacja danej dyscypliny sportu (a za nimi krajowe związki sportowe) w swoich regulaminach współzawodnictwa sportowego określa odrębnie seniorskie i juniorskie kategorie wiekowe zawodników. Juniorami są na ogół zawodnicy mający nie więcej niż 16–18 lat. Pamiętać jednocześnie należy, że zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej niepełnoletni zawodnicy mogą uprawiać daną dyscyplinę sportu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
Liczebność zawodników i juniorów klubu uprawniająca do ulgi powinna występować co najmniej w momencie poniesienia wydatku.
Odliczyć można nie więcej niż 10% dochodu.
Strata podatkowa wyklucza możliwość skorzystania z ulgi. Minister Finansów w cytowanym już piśmie formułuje tezę, że (…) jeżeli podatnik chciałby skorzystać z odliczenia wydatków na rzecz niektórych klubów sportowych, to nie może zaliczyć tych wydatków do kosztów podatkowych. Ma to szczególne znaczenie dla sponsorów klubowych.
Minister Finansów podkreśla również, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają prawo korzystać z odliczenia wydatków na działalność klubów sportowych już w trakcie roku podatkowego (w formularzu CIT-2/O znajduje się odrębna poz. 27 do realizacji tego odliczenia). Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą z ulgi skorzystać jedynie w zeznaniu rocznym.
Dokumentowanie wydatków
Przepisy regulujące omawianą ulgę nie przewidują szczególnych form dokumentowania poniesionych wydatków. Trzeba jednak pamiętać, że ciężar udowodnienia okoliczności uprawniających do ulgi będzie spoczywał na podatniku. Warto więc zgromadzić pisemne dowody potwierdzające:
• fakt i wysokość poniesienia wydatku oraz jego tytuł prawny (dowodami mogą być kopie przelewów, wyciągi bankowe, pokwitowania wpłat, umowy itp.),
• osobowość prawną, fakt posiadania licencji i odpowiedniej liczby zawodników przez klub (dowodami mogą być np. odpisy z KRS, kserokopie licencji, karty zawodnicze, oświadczenia klubu o spełnianiu przedmiotowych wymogów).
Klub powinien udokumentować, ilu zrzesza zawodników, z podziałem na seniorów i juniorów. Wydaje się, że warto odebrać od klubu pisemne poświadczenie tego faktu z jednoczesnym przyjęciem przez klub odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych.
Trzeba też zauważyć, że przepisy wprowadzające przedmiotowe odliczenie zostały przez Prokuratora Generalnego zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego we wniosku z 28 września 2005 r. (sygn. K 40/05) m.in. ze względu na to, że zostały dodane w trybie poprawki Senatu do ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. Trybunał Konstytucyjny na ogół konsekwentnie odmawia Senatowi prawa wykraczania w swych poprawkach poza zakres przedmiotowy ustawy uchwalonej przez Sejm. Możliwe jest więc uznanie przez Trybunał tych przepisów za niekonstytucyjne. Niemniej wydatki ponoszone na działalność klubów sportowych do czasu ewentualnego uchylenia tej ulgi będą, co do zasady, uprawniały do odliczenia.
 

Biuletyn Podatków Dochodowych 2/2006
z dnia 01-02-2006

NIE. Z przedstawionych w liście informacji wynika, że wszystkie faktury VAT są wystawione na nazwisko wynajmującego. W związku z tym nie może pan odliczać wydatków nimi udokumentowanych, nawet jeśli dotyczą użytkowania internetu w mieszkaniu, w którym pan stale zamieszkuje i to pan uiszcza opłaty z nich wynikające.
Jeden z warunków korzystania z tzw. ulgi internetowej przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy poniesienia przez podatnika wydatku z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania. Poza tym istotne jest udokumentowanie przedmiotowego wydatku fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie posiadanie przez podatnika zapłaconej faktury VAT z widniejącym na niej jego imieniem i nazwiskiem (jako nabywcy usługi). Nie ma żadnych wyjątków od tych zasad. Jeżeli z ulgi internetowej chciałby skorzystać najemca, to na fakturze VAT dokumentującej poniesienie wydatku z tytułu korzystania z internetu powinno być jego nazwisko. A tak z pewnością nie będzie w sytuacji, gdy to wynajmujący jest stroną umowy z TP S.A. W każdym razie brak faktury wystawionej na pana nazwisko uniemożliwia panu dokonywanie odliczeń w ramach ulgi internetowej. Nie ma przy tym znaczenia, że to pan faktycznie ponosi wydatki na opłaty za użytkowanie internetu.
 

Gazeta Prawna 36/2006
z dnia 20-02-2006

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?