REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ryczałt i karta podatkowa - roczne rozliczenie

REKLAMA

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej muszą rozliczyć się z fiskusem za 2007 rok do 31 stycznia 2008 r. Zatem na przygotowanie się zostało nieco ponad miesiąc. Dziś prezentujemy interpretacje organów podatkowych wyjaśniających zagadnienia rozliczeń ryczałtowców i kartowiczów wraz z opiniami specjalistów, które mogą być pomocne przy wypełnianiu deklaracji podatkowych.

WYJAŚNIENIA
Prowadzenie przez żonę działalności gospodarczej w innym zakresie niż działalność męża nie spowoduje utraty przez podatnika (męża) prawa do rozliczania się w formie karty podatkowej.

Autopromocja

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów (PKD 74.70.Z) opodatkowaną w formie karty podatkowej. Żona podatnika chciałaby rozpocząć działalność w zakresie budownictwa oraz wynajmu nieruchomości. Przedmiotem jej działalności byłaby budowa obiektów (cały dział PKD 45) oraz ich sprzedaż lub wynajem na własny rachunek (PKD 70.1 i 70.2). Czy prowadzenie przez małżonka podatnika działalności gospodarczej w innym niż on zakresie spowoduje utratę przez niego prawa do opodatkowania swojej działalności w formie karty?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Artykuł 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wymienia przesłanki pozytywne i negatywne do zastosowania opodatkowania działalności w formie karty podatkowej. Jedną z przesłanek negatywnych do zastosowania tej formy jest prowadzenie przez małżonka podatnika działalności w tym samym zakresie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z przedstawionej sytuacji wynika, że przewidywany przedmiot działalności gospodarczej, którą ma prowadzić małżonka, nie pokrywa się z zakresem działalności męża (podatnika).

W związku z tym rozpoczęcie przez żonę podatnika działalności gospodarczej w innym zakresie nie spowoduje utraty przez podatnika prawa do opodatkowania swojej działalności w formie karty podatkowej.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie z 18 czerwca 2007 r. (nr US.III/415-18/07).


OPINIA

 

TOMASZ RYSIAK

prawnik z kancelarii Magnusson

W stanie faktycznym wskazanym w przedmiotowej interpretacji małżonek podatnika zamierzał rozpocząć działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD w innej kategorii niż działalność prowadzona przez podatnika. Prowadzenie działalności gospodarczej sklasyfikowanej w innej kategorii PKD jest, zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy zawartym w interpretacji, prowadzeniem przez małżonka działalności w innym zakresie w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wydaje się, że w przypadku przedmiotowej interpretacji urząd skarbowy prawidłowo uznał, że ogólny przepis ustawy odnośnie do prowadzenia działalności w innym zakresie powinien być interpretowany w odniesieniu do PKD. Jest to bowiem najbardziej obiektywny sposób określania rodzaju prowadzonej działalności, który powinien decydować o możliwości zastosowania konkretnego sposobu opodatkowania.


Podatnik karty podatkowej może odpisać podatek wstecz za okres choroby, pod warunkiem że posiada zwolnienie lekarskie i zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Autopromocja

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu osobowego i korzysta z opodatkowania kartą podatkową. W okresie od 8 marca 2006 r. do 5 września 2006 r. podatnik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Zawiadomienie o tym fakcie złożył 4 września 2006 r. 3 stycznia 2007 r. podatnik złożył ponownie zawiadomienie o zawieszeniu działalności, tym razem z powodu przyznania zasiłku rehabilitacyjnego od 6 września 2006 r. do marca 2007 r. 11 kwietnia 2007 r. podatnik przedłożył kolejną decyzję wydaną przez ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego za okres 5 marca - 31 sierpnia 2007 r. Czy przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego przez ZUS uprawnia do zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej i skorzystania z odpisów podatku w formie karty podatkowej?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 34 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przepisy przewidują dwa terminy zgłoszenia przerwy w działalności, w przypadku dotrzymania których dokonywany jest odpis podatku. Artykuł 34 ust. 1 ustawy o podatku zryczałtowanym mówi o tym, że nie pobiera się podatku w formie karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia.

Artykuł 34 ust. 2 przewiduje też drugą możliwość zgłoszenia przerwy, tj. jeżeli przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą, podatnik powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy wynikającym ze zwolnienia lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że jedyną sytuacją, która umożliwia dokonanie odpisu podatku wstecz, jest choroba, a jedynym dokumentem potwierdzającym tę chorobę jest zwolnienie lekarskie. W przypadku naszego podatnika na zwolnieniu lekarskim przebywał on w okresie 8 marca - 5 września 2006 r., a od 6 września 2006 r. przyznane zostało mu świadczenie rehabilitacyjne. O fakcie przyznania od 6 września 2006 r. świadczenia rehabilitacyjnego podatnik powiadomił naczelnika dopiero 3 stycznia 2007 r., przez przedłożenie zawiadomienia o zawieszeniu działalności od 6 września 2006 r. do marca 2007 r. Ponieważ od 6 września 2006 r. podatnik nie posiada zwolnienia lekarskiego, a jedynie świadczenie rehabilitacyjne, odpis podatku z tytułu zawieszenia działalności za ten okres jest niemożliwy. Terminem do zgłoszenia dalszego zawieszenia działalności był dzień następny po ostatnim zwolnieniu lekarskim zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a zatem termin określony w art. 34 ust. 2 nie może mieć tu zastosowania, bowiem w ustawie jest mowa o zwolnieniu lekarskim. W tej sytuacji odpis podatku może mieć miejsce od 3 stycznia 2007 r. (data złożenia zawiadomienia).

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z 23 kwietnia 2007 r. (nr IX-005/89/Z/K/07).


OPINIA

 

MACIEJ GRELA

prawnik w departamencie podatków Kancelarii Prawnej GLN

W mojej ocenie stanowisko urzędu skarbowego jest zbyt restrykcyjne. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie definiują pojęcia choroby ani zwolnienia lekarskiego, zatem w tym zakresie należy się odwołać do stosownych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, tj. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z art. 1 tej ustawy świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa. Z kolei świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy. Świadczenie takie jest więc niewątpliwie związane z chorobą ubezpieczonego.

Można zatem przyjąć, że przerwa spowodowana chorobą dla celów podatkowych powinna oznaczać także okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Funkcję zwolnienia lekarskiego pełniłoby w tym przypadku stosowne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.


Wykonywanie usług menedżerskich na podstawie kontraktu menedżerskiego nie wyłącza możliwości opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług budowlanych w ramach działalności gospodarczej.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatnik od czerwca 2006 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych, z której przychody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto od stycznia 2007 r. podatnik świadczy usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego dla przedsiębiorstwa budowlanego, które jako płatnik, w oparciu o przepisy ustawy o PIT, pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz potrąca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy możliwe jest opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji jednoczesnego świadczenia usług na podstawie kontraktu menedżerskiego?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie zaś z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

• wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

• polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

• polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Natomiast, zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wykładnia art. 5a pkt 6 ustawy o PIT wskazuje, że nie każdy rodzaj działalności jest zaliczany do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ do tego źródła przychodów zalicza się tylko te przychody, które nie są zaliczane do przychodów z innych źródeł.

Wyodrębnienie w ustawie o PIT w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Tym samym przychody uzyskane z tych tytułów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji przychody uzyskane ze świadczenia usług na podstawie kontraktu menedżerskiego kwalifikowane są dla celów podatkowych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a nie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie mają zastosowania przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zatem rodzaj wykonywanych przez podatnika usług w ramach kontraktu menedżerskiego nie ma wpływu na możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze świadczenia usług budowlanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto przedmiotem usług świadczonych przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych, związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 4521). W świetle przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychody z takich usług nie są wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z 28 lutego 2007 r. (nr IUS.DO/415/24/MC/07).


OPINIA

 

ROBERT ZAJDLER

ekspert podatkowy z Instytutu Sobieskiego

Istotne jest rozróżnienie usług menedżerskich od innych usług, zawarte w szczególności w art. 13 pkt 8 i art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Traktowanie przychodów menedżerów jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście wyłącza możliwość wykonywania przez osoby fizyczne usług menedżerskich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca przyjmuje bowiem, że niezależnie od tego, czy taki podatnik prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, czy też wykonuje ją osobiście, swoje przychody dla celów podatkowych rozlicza jako przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

W przedmiotowej sprawie jednak świadczenie usług menedżerskich nie wyłącza równoczesnego świadczenia przez te osoby innych usług, tym razem w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Zasadniczą kwestią jest tutaj faktyczny charakter świadczonych usług, w przedmiotowym stanie faktycznym - usług ogólnobudowlanych.


Wykonywanie czynności w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, które nie były wcześniej wykonywane w ramach stosunku pracy, nie powoduje utraty prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatnik jest zatrudniony na stanowisku sprzedawcy-magazyniera. Do obowiązków podatników należy obsługa magazynu oraz sprzedaż towarów handlowych w sklepie. Podatnik zamierza rozwiązać stosunek pracy oraz rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zakresie prowadzonej działalności podatnik będzie wykonywał roboty budowlane na rzecz innych podmiotów, w tym również na rzecz swojego byłego pracodawcy. Czy wykonywanie usług w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, które nie były wcześniej wykonywane w ramach stosunku pracy, nie powoduje utraty prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku zryczałtowanym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych. Katalog podatników pozbawionych prawa korzystania z tej formy opodatkowania został zawarty w art. 8 ustawy o podatku zryczałtowanym. Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku zryczałtowanym w tej formie nie mogą być opodatkowani podatnicy, którzy rozpoczynają wykonywanie działalności samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

W omawianej sytuacji podatnik, jako pracownik, wykonywał czynności inne niż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wobec czego działalność gospodarcza podatnika może być opodatkowana na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie z 21 maja 2007 r. (nr USI-415/35/07/int).


OPINIA


TOMASZ BIEL

starszy asystent BDO Numerica

Postanowienie Urzędu Skarbowego w Opocznie jest jak najbardziej prawidłowe. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

W związku z tym poruszony w pytaniu podatnika fakt wykonywania pracy na rzecz byłego pracodawcy nie jest istotny. Jeżeli przedsiębiorca w ramach samodzielnej działalności wykonuje czynności inne niż te - które wykonywał uprzednio w ramach stosunku pracy, po spełnieniu dodatkowych przesłanek może opodatkować swoje dochody w sposób zryczałtowany. Fakt świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy to czynnik brany pod uwagę jedynie przez przedsiębiorców chcących skorzystać z opodatkowania dochodów według liniowej 19-proc. stawki PIT.


Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej nie zapłaci podatku od bezzwrotnej pomocy unijnej. Przy prowadzeniu działalności w formie karty, uzyskiwane przychody nie mają wpływu na wysokość stawki karty.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy podlega opodatkowaniu pochodząca z środków unijnych jednorazowa pomoc de minimis o wartości 4200 zł na promocję przedsiębiorczości z projektu własna firma sposób na realizację dobrych pomysłów w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym wolne od podatku dochodowym są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przestawionego przypadku wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej i otrzymała pomoc de minimis o wartości 4200 zł na promocję przedsiębiorczości z projektu własna firma sposób na realizację dobrych pomysłów, która pochodzi ze środków unijnych. W takim przypadku podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z art. 26 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawek miesięcznych określonych w tabeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności (załącznik nr 3 do ustawy), a także ze względu na stan zatrudnienia odpowiadający łącznej liczbie wspólników i pracowników, z tym że stawka ta nie może być niższa od określonej dla działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników.

Podsumowując, przyznana podatniczce jednorazowa pomoc bezzwrotna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ przy prowadzeniu działalności w formie karty podatkowej uzyskiwane przez podatniczkę przychody nie mają wpływu na wysokość stawki karty.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie z 12 lipca 2007 r. (nr I-415/26/07).


OPINIA

 

HANNA FILIPCZYK

menedżer w Accreo Taxand

Podatnicy rozliczający się przy użyciu karty podatkowej płacą podatek w wysokości uzależnionej od rodzaju działalności, wielkości miejscowości i liczby pracowników niezależnej od osiąganych przychodów. Dlatego istotnie zaliczenie (bądź nie) do przychodów kwoty otrzymanej dotacji nie ma znaczenia dla poziomu opodatkowania.

Przy tej okazji organ zaprezentował jednak również pogląd, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych z funduszy strukturalnych (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego). Takie stanowisko w odniesieniu do środków pomocowych z perspektywy finansowej 2004-2006 zajmują powszechnie władze skarbowe - w ślad za cytowaną w piśmie interpretacją ministra finansów z 30 sierpnia 2006 r. Jest ono jednak niepoprawne.

Choć w omawianym przypadku pogląd ten nie miał znaczenia dla rozstrzygnięcia, w innych przypadkach pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla podatników. Niestety, sądy administracyjne nie prezentują jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie. Warto więc wspomnieć, że korzystne stanowisko zajął m.in. WSA w Krakowie w wyroku z 13 czerwca 2007 r. (sygn. akt I SA/Kr 1555/06; niepublikowany).


Przekroczenie w ciągu 2007 roku kwoty przychodu w wysokości 967 400 zł nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania w formie ryczałtu i obowiązku przejścia na opodatkowanie na zasadach ogólnych w trakcie 2007 roku.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Do 31 grudnia 2006 r. prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych podatnik był opodatkowany na zasadach ogólnych, płacąc podatek liniowy w wysokości 19 proc. Od 1 stycznia 2007 r. podatnik zmienił formę opodatkowania na ryczałt. Czy do końca 2007 roku można być opodatkowanym w formie zryczałtowanego podatku dochodowego po przekroczeniu w trakcie roku przychodów w kwocie 967 400 zł, czy też z dniem jej przekroczenia trzeba wrócić do podatku liniowego?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.; dalej ustawa o podatku zryczałtowanym) podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/2006 średni kurs euro z 29 września 2006 r. wyniósł 3,9835 zł. Kwota limitu wynosi 995 875 zł (250 000 x 3,9835).

W 2007 roku przekroczenie granicznej kwoty uprawniającej do ryczałtu skutkuje utratą prawa do rozliczenia w tej formie od następnego roku podatkowego.

Od 2008 roku nastąpi w tym zakresie zmiana. Jeśli przychody podatnika prowadzącego działalność samodzielnie albo w formie spółki przekroczą graniczną kwotę (150 tys. euro), konieczne będzie rozliczenie na zasadach ogólnych już od następnego miesiąca po przekroczeniu tej kwoty.

Stosownie do art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588) art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 1 stycznia 2008 r. uzyskał następujące brzmienie: podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro.

Ponadto, w myśl art. 8 ust. 6 ustawy o podatku zryczałtowanym, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej: wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150 tys. euro, lub wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150 tys. euro.

Po przekroczeniu stosownych limitów podatnicy są zobowiązani zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W opisanym przypadku przekroczenie w ciągu roku 2007 kwoty przychodu w wysokości 967 400 zł nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego i obowiązku przejścia na opodatkowanie w formie zasad ogólnych w trakcie roku 2007.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 12 lipca 2007 r. (nr II US pbIA/2/415-15/102a/58/07/NG).


OPINIA

 

KATARZYNA BIEŃKOWSKA

doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf

Interpretacja przypomina o dwóch bardzo istotnych zmianach, które nastąpią od 1 stycznia 2008 r. Pułap obrotów uprawniających do rozliczenia ryczałtowego zostanie znacząco obniżony, tj. do kwoty stanowiącej równowartość 150 tys. euro (czyli zaledwie ok. 565 tys. zł). Przekroczenie w 2007 roku tej granicznej kwoty skutkuje utratą prawa do rozliczenia w tej formie dopiero od następnego roku podatkowego. Natomiast od nowego roku sytuacja ulegnie zmianie również w tym zakresie. Jeśli przychody podatnika prowadzącego działalność gospodarczą samodzielnie albo w formie spółki przekroczą graniczną kwotę, konieczne będzie rozliczanie na zasadach ogólnych już od następnego miesiąca po przekroczeniu tej kwoty. Podatnicy, którzy przekroczą pułap, będą oczywiście zobowiązani zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Spowoduje to prawdopodobnie kolejne, znaczące ograniczenie kręgu osób korzystających z uproszczonych form opodatkowania. Składa się na to zarówno daleko idąca obniżka pułapu obrotu uprawniającego do korzystania z uproszczonej formy ewidencjonowania i rozliczeń podatkowych, jak i utrzymujący się niski kurs euro. Oznacza to, że w trakcie przyszłego roku wielu podatników będzie musiało albo ograniczyć działalność, albo rozpocząć ewidencjonowanie i rozliczenie podatkowe na zasadach ogólnych.


Podatniczka prowadząca samodzielną działalność gospodarczą może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Musi ten fakt zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatniczka 30 grudnia 2006 r. zawarła umowę o współpracę w zakresie świadczenia usług z hurtownią. Zgodnie z par. 6 umowy zleceniobiorca oraz zleceniodawca ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, a także, co za tym idzie, podatniczka ponosi ryzyko gospodarcze związane z działalnością usługową. Świadczone usługi wykonywane są w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Czy wykonywane przez podatniczkę czynności mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Artykuł 5a pkt 6 znowelizowanej ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) stanowi, że jeżeli w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Równocześnie, na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z przepisów wynika więc, że aby określoną działalność uznać za działalność gospodarczą, musi mieć ona charakter zarobkowy, być prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły, na własne ryzyko, a zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za ich rezultat oraz nie określa miejsca i czasu zleconych czynności i nie kieruje ich wykonywaniem.

W opisanej sytuacji nie są spełnione łącznie warunki określone w powołanym art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka ponosi bowiem odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Ponosi także ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, ponieważ, zgodnie z par. 3 umowy, otrzymuje wynagrodzenie tylko za złożoną, spakowaną lub wydrukowaną pozycję jednostkową.

Ponieważ wszystkie trzy wykluczające przesłanki określone w art. 5b ustawy o PIT muszą być spełnione łącznie, nie ma przeszkód do uznawania świadczonych przez podatniczkę usług za pozarolniczą działalność gospodarczą również w świetle przepisów obowiązujących w roku 2007.

Działalność ta może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z 20 kwietnia 2007 r. (nr P-1/415/14/07).


OPINIA

 

MARCIN BIERNACKI

prezes zarządu firmy Biernacki w Krakowie

Rzeczywiście par. 6 umowy zawartej przez podatniczkę, traktujący o odpowiedzialności zleceniobiorcy, jednoznacznie nakazuje traktować przedmiotową działalność jako działalność gospodarczą. Można by polemizować z opinią naczelnika urzędu skarbowego co do ryzyka gospodarczego wynikającego według organu z faktu otrzymywania wynagrodzenia tylko za złożoną, spakowaną lub wydrukowaną pozycję jednostkową, jednak rozstrzygnięcie to nie zmienia stanu faktycznego, że działalność podatniczki jest działalnością gospodarczą. Chcąc skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, należy pamiętać o konieczności złożenia we właściwym urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Oświadczenie to musi zostać złożone do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Niezłożenie takiego oświadczenia w terminie skutkuje opodatkowaniem przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Z ryczałtu będzie można skorzystać dopiero w kolejnym roku podatkowym, składając analogiczne oświadczenie w terminie do 20 stycznia.


Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach karty podatkowej, którego przychód w 2006 roku przekroczył 800 tys. euro, miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2007 r.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik od 1995 roku prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest również podatnikiem podatku od towarów i usług. Dla celów tego podatku podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży. Zgodnie z ewidencją, obroty prowadzonej przez podatnika firmy przekroczyły kwotę 800 tys. euro. Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej ma obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej, gdy obroty jego firmy przekroczą 800 tys. euro?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy opodatkowani na zasadach określonych w tej ustawie nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W rozdziale dotyczącym karty podatkowej ustawodawca wskazał sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg, jednak nie dotyczą one uzyskania przez podatnika kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Powołany przepis ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyłącza obowiązek prowadzenia ksiąg jedynie dla potrzeb podatku dochodowego. Zatem w sytuacji, gdy przepisy innych ustaw nakładają na podatnika obowiązek prowadzenia ksiąg, nie podlega on wyłączeniu na podstawie tej ustawy.

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą w formie karty podatkowej jest jednocześnie podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji dla celów tego podatku, o ile nie podlega zwolnieniu w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) przepisy ustawy stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro.

Oznacza to, że art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości mają obowiązek stosować osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro. Reasumując, w przypadku gdy podatnik osiągnął w 2006 roku przychód na poziomie kwoty 800 tys. euro, będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2007 r.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 marca 2007 r. (nr PB I-2/4150/IN-4/DUSŁ-G/07/MB).


OPINIA


TRAJAN SZULADZIŃSKI

ekspert podatkowy

W przypadku gdy podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej osiągnie przychód roczny przekraczający 800 tys. euro, powstaje istotna wątpliwość co do konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest to wynikiem sprzecznych regulacji ustawy o rachunkowości i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa o rachunkowości stanowi, że w przypadku gdy podatnik w poprzednim roku podatkowym uzyskał przychody w wysokości co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro, od nowego roku jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe. Jednocześnie nie można zapominać o art. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, zgodnie z którym podatnicy opodatkowani na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Przepisy nie uzależniają jednak prowadzenia ksiąg rachunkowych od wysokości uzyskanego przychodu.

W tym kontekście można mieć zastrzeżenia do decyzji izby skarbowej. Nie ma bowiem podstaw, aby ustawie o rachunkowości nadać pierwszeństwo nad ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Biorąc jednak pod uwagę zagrożenia prawne, w tym karne skarbowe, związane z nieprowadzeniem ksiąg rachunkowych, pomimo takiego obowiązku należy zalecić ponowne wystąpienie o wydanie interpretacji do ministra finansów, a w przypadku niepowodzenia złożenie skargi do sądu administracyjnego.


Przygotowała Ewa Matyszewska

Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy ] Nr 244 (2114) poniedziałek, 17 grudnia 2007 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

REKLAMA