reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Obowiązek podatkowy w podatku VAT w 2014 r.

Obowiązek podatkowy w podatku VAT w 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Zmiany dotyczą zasad ogólnych, jak również modyfikują dotychczasowe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Dostawa drukowanych: książek, gazet, czasopism i magazynów

W przypadku dostawy:

● książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek,

● gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)

na rzecz innego podatnika podatku VAT, podatku od wartości dodanej czy też podatku o podobnym charakterze lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury.

Faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej 60. dnia od dnia wydania tych towarów lub 120. dnia od pierwszego dnia wydania tych towarów – jeśli umowa o ich dostawę przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw.

Jeżeli podatnik nie wystawił w ww. terminach faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, odpowiednio 60. lub 120. dnia od dnia wydania towarów.

Otrzymanie przed dokonaniem dostawy ww. towarów całości lub części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, natomiast otrzymanie zapłaty już po dokonaniu dostawy pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, ust. 7 i 8 oraz art. 106b ust. 1 i art. 106i ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy o VAT


Uwaga!

W przypadku dostawy ww. towarów na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej, która ma charakter dostawy wewnątrzwspólnotowej, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie wewnątrzwspólnotowej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 ustawy o VAT

W przypadku natomiast dostawy:

● map i ulotek,

● książek, gazet, czasopism i magazynów, niedrukowanych,

● książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1), gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) dokonywanych na rzecz pozostałych podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze

obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą dokonania dostawy towarów lub – jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty – z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej części. Wystawienie zatem w takiej sytuacji faktury na żądanie ww. podmiotów lub otrzymanie zapłaty po dokonaniu dostawy towarów pozostanie bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT


PRZYKŁADY:

1) Księgarnia – podatnik VAT – dokonuje zamówienia od wydawnictwa książek w dniu 3 stycznia. Wydanie towaru nastąpiło w dniu 7 stycznia. Wydawnictwo wystawiło fakturę w dniu 5 lutego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, tj. dnia 5 lutego.

2) Księgarnia – podatnik VAT – dokonuje zamówienia od wydawnictwa książek w dniu 3 stycznia. Wydanie towaru księgarni nastąpiło w dniu 7 stycznia. Wydawnictwo wystawiło fakturę w dniu 15 marca. Jeżeli umowa na dostawę książek nie przewidywała rozliczenia zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje w dniu upływu terminu 60 dni od daty wydania towaru, tj. dnia 8 marca. Jeżeli umowa przewidywała rozliczenie zwrotów wydawnictw i pierwotna dostawa opiewała np. na 100 sztuk książek, a zwrot objął 30 sztuk, obowiązek podatkowy powstaje odnośnie niezwróconych 70 sztuk książek, z chwilą wystawienia faktury, tj. dnia 15 marca, bowiem faktura została wystawiona przed upływem 120. dnia od daty pierwszego dnia wydania tych towarów.

3) Klient, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, dokonuje zakupu książki w księgarni w dniu 5 lutego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru, tj. w dniu 5 lutego.

4) Klient, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamawia w dniu 5 lutego on-line książkę w księgarni z opcją osobistego odbioru w placówce. Dokonuje płatności przelewem w tym samym dniu. Księgarnia otrzymała zapłatę w dniu 6 lutego (data uznania konta). Klient odebrał osobiście książkę w dniu 7 lutego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez księgarnię zapłaty, tj. w dniu 6 lutego.

W przypadku usług drukowania:

● książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek,

● gazet, czasopism i magazynów (PKWiU 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)

na rzecz innego podatnika podatku VAT, podatku od wartości dodanej czy też podatku o podobnym charakterze lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury.

Faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej 90. dnia od dnia wykonania usługi drukowania,

Jeżeli podatnik nie wystawił w ww. terminie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. 90. dnia od dnia wykonania usługi.

Otrzymanie przed wykonaniem usługi całości lub części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, natomiast otrzymanie zapłaty już po wykonaniu usługi pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art 19a ust. 5 pkt 3 lit. c, ust. 7 i 8 oraz art. 106b ust. 1 i art. 106i ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.


Ważne!

Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego przewidziany dla ww. usług nie znajdzie zastosowania w sytuacjach, w których wystąpi import tych usług, tj. usługi te będą świadczone:

● przez podatników nieposiadających w Polsce siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz

● na rzecz „polskich” podatników posiadających w Polsce siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla których te usługi są świadczone,

oraz do rozliczenia podatku będzie zobowiązany „polski” podatnik, będący usługobiorcą.

W takim przypadku obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania tych usług lub – jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty – z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej części.

Ponieważ ww. usługi:

● mogą być przyjmowane częściowo, dla której to części określono zapłatę, lub

● dla usług tych mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń,

dla celów ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne” zasady przewidziane ustawą o VAT (vide: zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego).

Podstawa prawna: art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a, art. 19a ust. 1–3, ust. 5 pkt 1 lit. d i ust. 8 oraz art. 28b ustawy o VAT

W przypadku natomiast wykonywania pozostałych usług druku, w tym usług drukowania:

● map i ulotek oraz

● książek (PKWiU ex 58.11.1), gazet, czasopism i magazynów (PKWiU 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) dokonywanych na rzecz pozostałych podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze

obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi lub – jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty – z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej części. Wystawienie zatem w takiej sytuacji faktury na żądanie ww. podmiotów lub otrzymanie zapłaty po wykonaniu usługi pozostanie bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT


Ważne!

W przypadku konieczności zastosowania zasad ogólnych powstawania obowiązku podatkowego z uwagi na fakt, że usługa drukowania książek, gazet, czasopism i magazynów:

● może być przyjmowana częściowo, dla której to części określono zapłatę, lub

● dla usług tych mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń,

dla celów ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne” zasady przewidziane ustawą o VAT (vide: zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego).

Podstawa prawna: art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT

● telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

● związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0),

● związanych z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.30.0),

● związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU ex 37),

● związanych ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),

● związanych ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

● związanych z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

● związanych ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

● związanych z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),

● związanych z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),

● związanych z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2)

● związanych z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),

● związanych z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

● związanych z odkażaniem i czyszczeniem (PKWiU 39.00.1),

● pozostałych związanych z rekultywacją oraz specjalistycznych w zakresie kontroli zanieczyszczeń (PKWiU 39.00.2),

● zamiatania śmieci i usuwania śniegu (PKWiU 81.29.12.0),

● pozostałych sanitarnych (PKWiU 81.29.13.0),

● najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

● ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

● stałej obsługi prawnej i biurowej,

● dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

W przypadku dostawy ww. towarów oraz świadczenia ww. usług na rzecz innego podatnika podatku VAT, podatku od wartości dodanej czy też podatku o podobnym charakterze lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury.

Faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej z upływem terminu płatności.

Jeżeli podatnik nie wystawił w ww. terminie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. z upływem terminu płatności.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 4, ust. 7 i 8 oraz art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT


Ważne!

Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego przewidziany dla ww. usług nie znajdzie zastosowania w sytuacjach, w których wystąpi import tych usług, tj. usługi te będą świadczone:

● przez podatników nieposiadających w Polsce siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz

● na rzecz „polskich” podatników posiadających w Polsce siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla których te usługi są świadczone,

oraz do rozliczenia podatku będzie zobowiązany „polski” podatnik, będący usługobiorcą.

W takim przypadku obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania tych usług lub – jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty – z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej części.

Ponieważ:

● ww. usługi mogą być przyjmowane częściowo, dla której to części określono zapłatę, lub

● dla usług tych mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, lub

● usługi te mogą być świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok i w związku z ich dokonywaniem w danym roku mogą nie upływać terminy płatności

dla celów ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne” zasady przewidziane ustawą o VAT (vide: zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego).

Podstawa prawna: art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a, art. 19a ust. 1–3, ust. 5 pkt 1 lit. d i ust. 8 oraz art. 28b ustawy o VAT

W przypadku dostawy ww. towarów oraz świadczenia ww. usług na rzecz pozostałych podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą:

● upływu terminu płatności lub

● wystawienia faktury – jeśli podatnik zdecyduje się na wystawienie faktury takiemu podmiotowi (pomimo braku takiego obowiązku na gruncie przepisów o podatku VAT) i faktura ta zostanie wystawiona przed upływem terminu płatności. Wystawienie faktury po terminie płatności nie powoduje „ponownego” powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 4 i ust. 7 oraz art. 106b ust. 3 ustawy o VAT


Uwaga!

Jak już wyżej wskazano, podatnik nie ma obowiązku wystawiania na gruncie przepisów o podatku VAT faktur dokumentujących dokonywanie ww. czynności na rzecz podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT. podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, nawet w sytuacji gdy podmioty te zgłoszą takie żądanie. Brak obowiązku ich wystawiania nie oznacza jednak zakazu. W konsekwencji faktury takie mogą być wystawiane, jeśli taka jest tylko wola podatnika.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na wystawienie faktury, powinna ona być wystawiona:

● jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę – nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę,

● jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszono po upływie tego miesiącu – nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.

W pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące faktur.

Podstawa prawna: art. 106b ust. 3 pkt 1 i art. 106i ust. 6 ustawy o VAT


Ważne!

Otrzymanie przed dokonaniem dostawy ww. towarów lub wykonaniem ww. usług (niezależnie od tego, na czyją rzecz – podatników lub „niepodatników”) całości lub części zapłaty nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Zasada opodatkowania płatności przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi została bowiem w tych przypadkach wyłączona.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 8 ustawy o VAT


Uwaga!

Opisane powyżej zasady znajdą zastosowanie również do usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie przedpłaconym (tzw. pre-paid). Sprzedaż bowiem jednostek uprawniających do skorzystania z usług telekomunikacyjnych (niezależnie od miejsca podmiotu sprzedającego w łańcuchu dystrybucji usług telekomunikacyjnych) należy uznać za świadczenie usługi telekomunikacyjnej (vide: wyrok TSUE z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie C-520/10 Lebara, pkt 42).


PRZYKŁADY:

1) Podatnik wystawił w dniu 20 sierpnia fakturę za dostawę na rzecz Spółki energii elektrycznej za okres od 10 lipca do 9 sierpnia z terminem płatności do 20 września – obowiązek podatkowy powstanie w dniu 20 sierpnia,

2) Podatnik sprzedaje na rzecz konsumentów gaz przewodowy. Na początku roku wystawia 6 dokumentów rozliczeniowych (niebędących fakturami VAT) na zużycie prognozowane (na podstawie zużycia z okresów poprzednich) z terminami płatności do 20. każdego miesiąca. Ponieważ zużycie rzeczywiste w półroczu jest większe od prognozowanego, podatnik w dniu 6 lipca wystawia fakturę rozliczeniową na kwotę dopłaty – obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z terminami płatności wyznaczonymi na dokumentach rozliczeniowych, tj. 20. każdego miesiąca oraz w części przekraczającej zużycie prognozowane w dniu wystawienia faktury, tj. 6 lipca.

3) Podatnik wynajmuje lokal użytkowy Spółce na czas nieoznaczony. Podatnik wystawił fakturę za najem lokalu za okres od 1 lipca do 31 lipca. Fakturę wystawiono w dniu 5 sierpnia (wpłynęła ona do Spółki w dniu 22 sierpnia). Obowiązek podatkowy u podatnika powstanie w dniu 5 sierpnia.

reklama

Czytaj także

Źródło:

INFOR
Slim VAT 202139.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama