Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę a koszty podatkowe

Czy kaucja wpłacona w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodów?
Kaucja zapłacona w związku z zawarciem umowy leasingu nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Kaucja stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, zatem podlega zwrotowi, gdy strona zobowiązana do jej zapłaty przestrzegała warunków umowy. W związku z tym, że kaucja nie stanowi jednorazowej opłaty, tylko swego rodzaju gwarancję, oraz że ma zwrotny charakter – nie można jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty. Tak więc kaucja jedynie w wyjątkowych przypadkach może stać się kosztem, ale dopiero w momencie, gdy utraci swój zwrotny charakter i nieodwołalnie stanie się przychodem tego, który ją otrzymał.
W odniesieniu do umowy leasingu całkowity zakaz zaliczania kaucji wpłaconych w związku z tymi umowami do kosztów podatkowych wynika wyraźnie z art. 17j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. W trakcie jej trwania samochód został skradziony. Mimo to przez pewien czas byliśmy zmuszeni do dalszego ponoszenia opłat leasingowych. Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Kosztów opłat leasingowych uiszczanych po utracie przedmiotu leasingu nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Kosztem uzyskania przychodów może być tylko taki koszt, który przyczynia się do powstawania przychodów. Jeżeli podatnik nie dysponuje samochodem, który dotąd służył wykonywaniu działalności, nie może zaliczać do kosztów podatkowych wydatków, które się do niego odnoszą. Koszty te bowiem nie przekładają się na osiągane przychody (por. wyrok NSA z 3 marca 1999 r., sygn. akt SA/Sz 1125/98).
Przedmiotem leasingu operacyjnego był samochód ciężarowy, który uległ wypadkowi. Czy koszty naprawy tego samochodu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów leasingobiorcy?
Tak, jeżeli zobowiązanie do ponoszenia takich kosztów przez leasingobiorcę wynika z postanowień umowy leasingowej oraz jeżeli są to koszty ponoszone w celu uzyskania przychodów. Jeżeli samochód jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby wykonywanej przez leasingobiorcę działalności, a naprawa zmierza do przywrócenia jego sprawności w celu kontynuowania używania samochodu w tej działalności, to należy uznać, iż koszt naprawy został poniesiony w celu uzyskania przychodu.
Leasingobiorca otrzymał odszkodowanie za zniszczenie maszyny będącej przedmiotem leasingu. Czy stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu?
Tak, otrzymane odszkodowanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu u tego podatnika, który je faktycznie otrzymał. W tym przypadku dotyczy to leasingobiorcy.
To, w jaki sposób i komu jest wypłacane odszkodowanie za zniszczenie przedmiotu leasingu, zależy od postanowień umowy. Może więc zdarzyć się tak, że jedynym uprawnionym będzie jedna ze stron umowy, ale również tak, że suma otrzymanego ubezpieczenia w odpowiednich częściach przypada każdej ze stron, w zależności od stanu wzajemnych rozliczeń z tytułu leasingu. W takiej sytuacji do przychodów należy zaliczyć u każdej ze stron kwotę faktycznie otrzymaną.
W związku z przygotowaniem umowy leasingu finansowego byliśmy zobowiązani do zapłaty jednorazowej opłaty wstępnej, tzw. czynszu inicjalnego. Do zawarcia umowy nie doszło z naszej winy i wpłacona przez nas kwota nie została nam zwrócona. Czy można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów?
Nie można zaliczyć takiej opłaty do kosztów podatkowych. Jeżeli opłata miała charakter przedpłaty, zaliczki lub zadatku, to zakaz zaliczania tego typu kosztów do kosztów uzyskania przychodów wynika bezpośrednio z art. 16 ust. 1 pkt 56 updop. Zgodnie z treścią tego przepisu strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy nie można zaliczać do kosztów podatkowych.
Przedmiotem leasingu operacyjnego jest samochód osobowy. Czy w związku z tym leasingobiorca powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i koszty związane z eksploatacją tego samochodu zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do wysokości limitu określonego w tej ewidencji?
Co do zasady koszty eksploatacji samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych podlegają limitowi wyznaczonemu przez obowiązkowo prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu. Wyjątek od tej zasady dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu. W tym wypadku powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, a to oznacza, że wszelkie koszty poniesione w związku z używaniem samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z art. 16 ust. 3b updop. Jedyne ograniczenie dotyczy kosztów ubezpieczenia takiego samochodu.
Zgodnie z umową leasingu nasza spółka jako leasingobiorca jest obowiązana do poniesienia kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu, którym jest samochód osobowy o wartości 120 000 zł (OC, AC, NW). Czy koszty te stanowią koszty uzyskania przychodów?
Tak, skoro z umowy leasingu wynika, że tego typu koszt obciąża leasingobiorcę. Ponadto możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest ograniczona limitem, który dotyczy także samochodów używanych na podstawie umowy leasingu. Nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro przeliczona na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Powyższy limit dotyczy całego pakietu ubezpieczeń, ponieważ w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 updop nie zaznaczono, że chodzi tylko o określony rodzaj ubezpieczenia, np. autocasco.
W związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego jesteśmy obowiązani do zapłaty czynszu inicjalnego stanowiącego opłatę jednorazową, wynoszącą 15 proc. wartości przedmiotu leasingu. Zapłata tej kwoty jest warunkiem przystąpienia do realizacji umowy i wydania jej przedmiotu. Czy można tę opłatę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to kiedy – czy w dacie jej poniesienia? A może należy ją rozliczyć w czasie, odpowiednio do okresu trwania umowy leasingu (4 lata)?
Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu ich osiągnięcia, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiot będzie służył prowadzeniu działalności, wobec tego wszelkie opłaty, jakie musi ponieść w tym celu, aby do realizacji umowy doszło, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Nie dotyczy to jedynie takich opłat, które mają charakter zwrotny, np. kaucja. Ponadto należy pamiętać o tym, że możliwość zaliczenia wszelkich opłat związanych z umową leasingu dotyczy leasingu nazywanego potocznie operacyjnym (art. 17b ust. 1 updop), natomiast w przypadku leasingu nazywanego potocznie finansowym (art. 17f ust. 1 updop) do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te opłaty, które nie stanowią spłaty wartości początkowej użytkowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Koszt związany z zapłatą czynszu inicjalnego można rozliczyć w dacie jego poniesienia. Nie jest to bowiem koszt, który można przypisać przychodom określonego roku podatkowego. Ponadto konieczność zapłaty czynszu inicjalnego jest warunkiem realizacji umowy. Podobne stanowisko zajął Urząd Skarbowy w Wołowie w piśmie z 19 sierpnia 2004 r. (nr PD/412 – 325/03).
Za nieterminowe uiszczanie rat leasingowych leasingodawca obciążył nas odsetkami. Czy można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
Tak, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że zostały zapłacone. Dotyczy to wszelkich zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności, w tym także z tytułu umowy leasingu.
Urządzenie będące przedmiotem leasingu operacyjnego uległo zepsuciu i nie nadaje się do dalszego użytku. Firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła leasingodawcy pełnej kwoty ubezpieczenia. W związku z tym leasingodawca, zgodnie z umową, obciążył leasingobiorcę dodatkową opłatą, stanowiącą różnicę między odszkodowaniem wynikającym z polisy a kwotą odszkodowania faktycznie otrzymaną. Czy ta opłata może stanowić koszt uzyskania przychodów?
Nie, opłata ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, bowiem trudno doszukać się w tym przypadku związku między tym kosztem a osiąganymi przychodami. Wydatek w postaci dodatkowej opłaty mającej na celu „wyrównanie” straty poniesionej przez leasingodawcę nie przyczynia się u leasingobiorcy do uzyskiwania jakichkolwiek przychodów. Nie można tego również rozpatrywać w kontekście poniesionej straty, ponieważ w przypadku leasingu operacyjnego dotyczy ona majątku leasingodawcy, a nie leasingobiorcy.
Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby opłata dodatkowa dotyczyła pokrycia kosztów naprawy urządzenia w części niepokrytej otrzymanym przez leasingodawcę odszkodowaniem, pod warunkiem że leasingobiorca mógłby kontynuować używanie naprawionego urządzenia. Byłyby to bowiem koszty poniesione w celu przywrócenia sprawności urządzenia dalej wykorzystywanego przez leasingobiorcę w prowadzonej przez niego działalności.
Joanna Krawczyk
Autorka jest doradcą podatkowym, prowadzi własną kancelarię
PODSTAWA PRAWNA
art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 11, 49 i 56, ust. 3b, art. 17b ust. 1, art. 17f ust. 1, art. 17j ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).


Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.