REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę a koszty podatkowe

Czy kaucja wpłacona w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodów?
Kaucja zapłacona w związku z zawarciem umowy leasingu nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Kaucja stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, zatem podlega zwrotowi, gdy strona zobowiązana do jej zapłaty przestrzegała warunków umowy. W związku z tym, że kaucja nie stanowi jednorazowej opłaty, tylko swego rodzaju gwarancję, oraz że ma zwrotny charakter – nie można jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty. Tak więc kaucja jedynie w wyjątkowych przypadkach może stać się kosztem, ale dopiero w momencie, gdy utraci swój zwrotny charakter i nieodwołalnie stanie się przychodem tego, który ją otrzymał.
W odniesieniu do umowy leasingu całkowity zakaz zaliczania kaucji wpłaconych w związku z tymi umowami do kosztów podatkowych wynika wyraźnie z art. 17j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. W trakcie jej trwania samochód został skradziony. Mimo to przez pewien czas byliśmy zmuszeni do dalszego ponoszenia opłat leasingowych. Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Kosztów opłat leasingowych uiszczanych po utracie przedmiotu leasingu nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Kosztem uzyskania przychodów może być tylko taki koszt, który przyczynia się do powstawania przychodów. Jeżeli podatnik nie dysponuje samochodem, który dotąd służył wykonywaniu działalności, nie może zaliczać do kosztów podatkowych wydatków, które się do niego odnoszą. Koszty te bowiem nie przekładają się na osiągane przychody (por. wyrok NSA z 3 marca 1999 r., sygn. akt SA/Sz 1125/98).
Przedmiotem leasingu operacyjnego był samochód ciężarowy, który uległ wypadkowi. Czy koszty naprawy tego samochodu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów leasingobiorcy?
Tak, jeżeli zobowiązanie do ponoszenia takich kosztów przez leasingobiorcę wynika z postanowień umowy leasingowej oraz jeżeli są to koszty ponoszone w celu uzyskania przychodów. Jeżeli samochód jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby wykonywanej przez leasingobiorcę działalności, a naprawa zmierza do przywrócenia jego sprawności w celu kontynuowania używania samochodu w tej działalności, to należy uznać, iż koszt naprawy został poniesiony w celu uzyskania przychodu.
Leasingobiorca otrzymał odszkodowanie za zniszczenie maszyny będącej przedmiotem leasingu. Czy stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu?
Tak, otrzymane odszkodowanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu u tego podatnika, który je faktycznie otrzymał. W tym przypadku dotyczy to leasingobiorcy.
To, w jaki sposób i komu jest wypłacane odszkodowanie za zniszczenie przedmiotu leasingu, zależy od postanowień umowy. Może więc zdarzyć się tak, że jedynym uprawnionym będzie jedna ze stron umowy, ale również tak, że suma otrzymanego ubezpieczenia w odpowiednich częściach przypada każdej ze stron, w zależności od stanu wzajemnych rozliczeń z tytułu leasingu. W takiej sytuacji do przychodów należy zaliczyć u każdej ze stron kwotę faktycznie otrzymaną.
W związku z przygotowaniem umowy leasingu finansowego byliśmy zobowiązani do zapłaty jednorazowej opłaty wstępnej, tzw. czynszu inicjalnego. Do zawarcia umowy nie doszło z naszej winy i wpłacona przez nas kwota nie została nam zwrócona. Czy można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów?
Nie można zaliczyć takiej opłaty do kosztów podatkowych. Jeżeli opłata miała charakter przedpłaty, zaliczki lub zadatku, to zakaz zaliczania tego typu kosztów do kosztów uzyskania przychodów wynika bezpośrednio z art. 16 ust. 1 pkt 56 updop. Zgodnie z treścią tego przepisu strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy nie można zaliczać do kosztów podatkowych.
Przedmiotem leasingu operacyjnego jest samochód osobowy. Czy w związku z tym leasingobiorca powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i koszty związane z eksploatacją tego samochodu zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do wysokości limitu określonego w tej ewidencji?
Co do zasady koszty eksploatacji samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych podlegają limitowi wyznaczonemu przez obowiązkowo prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu. Wyjątek od tej zasady dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu. W tym wypadku powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, a to oznacza, że wszelkie koszty poniesione w związku z używaniem samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z art. 16 ust. 3b updop. Jedyne ograniczenie dotyczy kosztów ubezpieczenia takiego samochodu.
Zgodnie z umową leasingu nasza spółka jako leasingobiorca jest obowiązana do poniesienia kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu, którym jest samochód osobowy o wartości 120 000 zł (OC, AC, NW). Czy koszty te stanowią koszty uzyskania przychodów?
Tak, skoro z umowy leasingu wynika, że tego typu koszt obciąża leasingobiorcę. Ponadto możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest ograniczona limitem, który dotyczy także samochodów używanych na podstawie umowy leasingu. Nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro przeliczona na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Powyższy limit dotyczy całego pakietu ubezpieczeń, ponieważ w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 updop nie zaznaczono, że chodzi tylko o określony rodzaj ubezpieczenia, np. autocasco.
W związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego jesteśmy obowiązani do zapłaty czynszu inicjalnego stanowiącego opłatę jednorazową, wynoszącą 15 proc. wartości przedmiotu leasingu. Zapłata tej kwoty jest warunkiem przystąpienia do realizacji umowy i wydania jej przedmiotu. Czy można tę opłatę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to kiedy – czy w dacie jej poniesienia? A może należy ją rozliczyć w czasie, odpowiednio do okresu trwania umowy leasingu (4 lata)?
Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu ich osiągnięcia, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiot będzie służył prowadzeniu działalności, wobec tego wszelkie opłaty, jakie musi ponieść w tym celu, aby do realizacji umowy doszło, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Nie dotyczy to jedynie takich opłat, które mają charakter zwrotny, np. kaucja. Ponadto należy pamiętać o tym, że możliwość zaliczenia wszelkich opłat związanych z umową leasingu dotyczy leasingu nazywanego potocznie operacyjnym (art. 17b ust. 1 updop), natomiast w przypadku leasingu nazywanego potocznie finansowym (art. 17f ust. 1 updop) do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te opłaty, które nie stanowią spłaty wartości początkowej użytkowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Koszt związany z zapłatą czynszu inicjalnego można rozliczyć w dacie jego poniesienia. Nie jest to bowiem koszt, który można przypisać przychodom określonego roku podatkowego. Ponadto konieczność zapłaty czynszu inicjalnego jest warunkiem realizacji umowy. Podobne stanowisko zajął Urząd Skarbowy w Wołowie w piśmie z 19 sierpnia 2004 r. (nr PD/412 – 325/03).
Za nieterminowe uiszczanie rat leasingowych leasingodawca obciążył nas odsetkami. Czy można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
Tak, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że zostały zapłacone. Dotyczy to wszelkich zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności, w tym także z tytułu umowy leasingu.
Urządzenie będące przedmiotem leasingu operacyjnego uległo zepsuciu i nie nadaje się do dalszego użytku. Firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła leasingodawcy pełnej kwoty ubezpieczenia. W związku z tym leasingodawca, zgodnie z umową, obciążył leasingobiorcę dodatkową opłatą, stanowiącą różnicę między odszkodowaniem wynikającym z polisy a kwotą odszkodowania faktycznie otrzymaną. Czy ta opłata może stanowić koszt uzyskania przychodów?
Nie, opłata ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, bowiem trudno doszukać się w tym przypadku związku między tym kosztem a osiąganymi przychodami. Wydatek w postaci dodatkowej opłaty mającej na celu „wyrównanie” straty poniesionej przez leasingodawcę nie przyczynia się u leasingobiorcy do uzyskiwania jakichkolwiek przychodów. Nie można tego również rozpatrywać w kontekście poniesionej straty, ponieważ w przypadku leasingu operacyjnego dotyczy ona majątku leasingodawcy, a nie leasingobiorcy.
Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby opłata dodatkowa dotyczyła pokrycia kosztów naprawy urządzenia w części niepokrytej otrzymanym przez leasingodawcę odszkodowaniem, pod warunkiem że leasingobiorca mógłby kontynuować używanie naprawionego urządzenia. Byłyby to bowiem koszty poniesione w celu przywrócenia sprawności urządzenia dalej wykorzystywanego przez leasingobiorcę w prowadzonej przez niego działalności.
Joanna Krawczyk
Autorka jest doradcą podatkowym, prowadzi własną kancelarię
PODSTAWA PRAWNA
art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 11, 49 i 56, ust. 3b, art. 17b ust. 1, art. 17f ust. 1, art. 17j ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wymiana towaru na nowy w toku reklamacji a VAT. Czy trzeba wystawić fakturę korygującą i nową fakturę?

  Jesteśmy spółką z o.o. W maju 2023 r. sprzedaliśmy klientowi towar. Sprzedaż została udokumentowana fakturą. Na początku sierpnia klient zareklamował sprzedany mu towar i odesłał go do nas. Zamierzamy uznać reklamację i wysłać klientowi nowy towar. Czy w tej sytuacji powinniśmy wystawić fakturę korygującą "zerującą" oraz fakturę dokumentującą nową sprzedaż?

  Podatek Belki drenuje kieszenie Polaków. W pół roku fiskus ściągnął ponad 5 mld zł

  Podatek Belki coraz bardziej uwiera Polaków. Tylko w pół roku fiskus ściągnął od nich ponad 5 mld zł.

  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  REKLAMA