Kategorie

Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę a koszty podatkowe

Czy kaucja wpłacona w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodów?
Kaucja zapłacona w związku z zawarciem umowy leasingu nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Kaucja stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, zatem podlega zwrotowi, gdy strona zobowiązana do jej zapłaty przestrzegała warunków umowy. W związku z tym, że kaucja nie stanowi jednorazowej opłaty, tylko swego rodzaju gwarancję, oraz że ma zwrotny charakter – nie można jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty. Tak więc kaucja jedynie w wyjątkowych przypadkach może stać się kosztem, ale dopiero w momencie, gdy utraci swój zwrotny charakter i nieodwołalnie stanie się przychodem tego, który ją otrzymał.
W odniesieniu do umowy leasingu całkowity zakaz zaliczania kaucji wpłaconych w związku z tymi umowami do kosztów podatkowych wynika wyraźnie z art. 17j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. W trakcie jej trwania samochód został skradziony. Mimo to przez pewien czas byliśmy zmuszeni do dalszego ponoszenia opłat leasingowych. Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Kosztów opłat leasingowych uiszczanych po utracie przedmiotu leasingu nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Kosztem uzyskania przychodów może być tylko taki koszt, który przyczynia się do powstawania przychodów. Jeżeli podatnik nie dysponuje samochodem, który dotąd służył wykonywaniu działalności, nie może zaliczać do kosztów podatkowych wydatków, które się do niego odnoszą. Koszty te bowiem nie przekładają się na osiągane przychody (por. wyrok NSA z 3 marca 1999 r., sygn. akt SA/Sz 1125/98).
Przedmiotem leasingu operacyjnego był samochód ciężarowy, który uległ wypadkowi. Czy koszty naprawy tego samochodu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów leasingobiorcy?
Tak, jeżeli zobowiązanie do ponoszenia takich kosztów przez leasingobiorcę wynika z postanowień umowy leasingowej oraz jeżeli są to koszty ponoszone w celu uzyskania przychodów. Jeżeli samochód jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby wykonywanej przez leasingobiorcę działalności, a naprawa zmierza do przywrócenia jego sprawności w celu kontynuowania używania samochodu w tej działalności, to należy uznać, iż koszt naprawy został poniesiony w celu uzyskania przychodu.
Leasingobiorca otrzymał odszkodowanie za zniszczenie maszyny będącej przedmiotem leasingu. Czy stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu?
Tak, otrzymane odszkodowanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu u tego podatnika, który je faktycznie otrzymał. W tym przypadku dotyczy to leasingobiorcy.
To, w jaki sposób i komu jest wypłacane odszkodowanie za zniszczenie przedmiotu leasingu, zależy od postanowień umowy. Może więc zdarzyć się tak, że jedynym uprawnionym będzie jedna ze stron umowy, ale również tak, że suma otrzymanego ubezpieczenia w odpowiednich częściach przypada każdej ze stron, w zależności od stanu wzajemnych rozliczeń z tytułu leasingu. W takiej sytuacji do przychodów należy zaliczyć u każdej ze stron kwotę faktycznie otrzymaną.
W związku z przygotowaniem umowy leasingu finansowego byliśmy zobowiązani do zapłaty jednorazowej opłaty wstępnej, tzw. czynszu inicjalnego. Do zawarcia umowy nie doszło z naszej winy i wpłacona przez nas kwota nie została nam zwrócona. Czy można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów?
Nie można zaliczyć takiej opłaty do kosztów podatkowych. Jeżeli opłata miała charakter przedpłaty, zaliczki lub zadatku, to zakaz zaliczania tego typu kosztów do kosztów uzyskania przychodów wynika bezpośrednio z art. 16 ust. 1 pkt 56 updop. Zgodnie z treścią tego przepisu strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy nie można zaliczać do kosztów podatkowych.
Przedmiotem leasingu operacyjnego jest samochód osobowy. Czy w związku z tym leasingobiorca powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i koszty związane z eksploatacją tego samochodu zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do wysokości limitu określonego w tej ewidencji?
Co do zasady koszty eksploatacji samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych podlegają limitowi wyznaczonemu przez obowiązkowo prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu. Wyjątek od tej zasady dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu. W tym wypadku powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, a to oznacza, że wszelkie koszty poniesione w związku z używaniem samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z art. 16 ust. 3b updop. Jedyne ograniczenie dotyczy kosztów ubezpieczenia takiego samochodu.
Zgodnie z umową leasingu nasza spółka jako leasingobiorca jest obowiązana do poniesienia kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu, którym jest samochód osobowy o wartości 120 000 zł (OC, AC, NW). Czy koszty te stanowią koszty uzyskania przychodów?
Tak, skoro z umowy leasingu wynika, że tego typu koszt obciąża leasingobiorcę. Ponadto możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest ograniczona limitem, który dotyczy także samochodów używanych na podstawie umowy leasingu. Nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro przeliczona na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Powyższy limit dotyczy całego pakietu ubezpieczeń, ponieważ w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 updop nie zaznaczono, że chodzi tylko o określony rodzaj ubezpieczenia, np. autocasco.
W związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego jesteśmy obowiązani do zapłaty czynszu inicjalnego stanowiącego opłatę jednorazową, wynoszącą 15 proc. wartości przedmiotu leasingu. Zapłata tej kwoty jest warunkiem przystąpienia do realizacji umowy i wydania jej przedmiotu. Czy można tę opłatę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to kiedy – czy w dacie jej poniesienia? A może należy ją rozliczyć w czasie, odpowiednio do okresu trwania umowy leasingu (4 lata)?
Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu ich osiągnięcia, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiot będzie służył prowadzeniu działalności, wobec tego wszelkie opłaty, jakie musi ponieść w tym celu, aby do realizacji umowy doszło, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Nie dotyczy to jedynie takich opłat, które mają charakter zwrotny, np. kaucja. Ponadto należy pamiętać o tym, że możliwość zaliczenia wszelkich opłat związanych z umową leasingu dotyczy leasingu nazywanego potocznie operacyjnym (art. 17b ust. 1 updop), natomiast w przypadku leasingu nazywanego potocznie finansowym (art. 17f ust. 1 updop) do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te opłaty, które nie stanowią spłaty wartości początkowej użytkowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Koszt związany z zapłatą czynszu inicjalnego można rozliczyć w dacie jego poniesienia. Nie jest to bowiem koszt, który można przypisać przychodom określonego roku podatkowego. Ponadto konieczność zapłaty czynszu inicjalnego jest warunkiem realizacji umowy. Podobne stanowisko zajął Urząd Skarbowy w Wołowie w piśmie z 19 sierpnia 2004 r. (nr PD/412 – 325/03).
Za nieterminowe uiszczanie rat leasingowych leasingodawca obciążył nas odsetkami. Czy można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
Tak, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że zostały zapłacone. Dotyczy to wszelkich zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności, w tym także z tytułu umowy leasingu.
Urządzenie będące przedmiotem leasingu operacyjnego uległo zepsuciu i nie nadaje się do dalszego użytku. Firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła leasingodawcy pełnej kwoty ubezpieczenia. W związku z tym leasingodawca, zgodnie z umową, obciążył leasingobiorcę dodatkową opłatą, stanowiącą różnicę między odszkodowaniem wynikającym z polisy a kwotą odszkodowania faktycznie otrzymaną. Czy ta opłata może stanowić koszt uzyskania przychodów?
Nie, opłata ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, bowiem trudno doszukać się w tym przypadku związku między tym kosztem a osiąganymi przychodami. Wydatek w postaci dodatkowej opłaty mającej na celu „wyrównanie” straty poniesionej przez leasingodawcę nie przyczynia się u leasingobiorcy do uzyskiwania jakichkolwiek przychodów. Nie można tego również rozpatrywać w kontekście poniesionej straty, ponieważ w przypadku leasingu operacyjnego dotyczy ona majątku leasingodawcy, a nie leasingobiorcy.
Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby opłata dodatkowa dotyczyła pokrycia kosztów naprawy urządzenia w części niepokrytej otrzymanym przez leasingodawcę odszkodowaniem, pod warunkiem że leasingobiorca mógłby kontynuować używanie naprawionego urządzenia. Byłyby to bowiem koszty poniesione w celu przywrócenia sprawności urządzenia dalej wykorzystywanego przez leasingobiorcę w prowadzonej przez niego działalności.
Joanna Krawczyk
Autorka jest doradcą podatkowym, prowadzi własną kancelarię
PODSTAWA PRAWNA
art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 11, 49 i 56, ust. 3b, art. 17b ust. 1, art. 17f ust. 1, art. 17j ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).


Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.