REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę a koszty podatkowe

REKLAMA

Czy kaucja wpłacona w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodów?
Kaucja zapłacona w związku z zawarciem umowy leasingu nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Kaucja stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, zatem podlega zwrotowi, gdy strona zobowiązana do jej zapłaty przestrzegała warunków umowy. W związku z tym, że kaucja nie stanowi jednorazowej opłaty, tylko swego rodzaju gwarancję, oraz że ma zwrotny charakter – nie można jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty. Tak więc kaucja jedynie w wyjątkowych przypadkach może stać się kosztem, ale dopiero w momencie, gdy utraci swój zwrotny charakter i nieodwołalnie stanie się przychodem tego, który ją otrzymał.
W odniesieniu do umowy leasingu całkowity zakaz zaliczania kaucji wpłaconych w związku z tymi umowami do kosztów podatkowych wynika wyraźnie z art. 17j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. W trakcie jej trwania samochód został skradziony. Mimo to przez pewien czas byliśmy zmuszeni do dalszego ponoszenia opłat leasingowych. Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Kosztów opłat leasingowych uiszczanych po utracie przedmiotu leasingu nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Kosztem uzyskania przychodów może być tylko taki koszt, który przyczynia się do powstawania przychodów. Jeżeli podatnik nie dysponuje samochodem, który dotąd służył wykonywaniu działalności, nie może zaliczać do kosztów podatkowych wydatków, które się do niego odnoszą. Koszty te bowiem nie przekładają się na osiągane przychody (por. wyrok NSA z 3 marca 1999 r., sygn. akt SA/Sz 1125/98).
Przedmiotem leasingu operacyjnego był samochód ciężarowy, który uległ wypadkowi. Czy koszty naprawy tego samochodu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów leasingobiorcy?
Tak, jeżeli zobowiązanie do ponoszenia takich kosztów przez leasingobiorcę wynika z postanowień umowy leasingowej oraz jeżeli są to koszty ponoszone w celu uzyskania przychodów. Jeżeli samochód jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby wykonywanej przez leasingobiorcę działalności, a naprawa zmierza do przywrócenia jego sprawności w celu kontynuowania używania samochodu w tej działalności, to należy uznać, iż koszt naprawy został poniesiony w celu uzyskania przychodu.
Leasingobiorca otrzymał odszkodowanie za zniszczenie maszyny będącej przedmiotem leasingu. Czy stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu?
Tak, otrzymane odszkodowanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu u tego podatnika, który je faktycznie otrzymał. W tym przypadku dotyczy to leasingobiorcy.
To, w jaki sposób i komu jest wypłacane odszkodowanie za zniszczenie przedmiotu leasingu, zależy od postanowień umowy. Może więc zdarzyć się tak, że jedynym uprawnionym będzie jedna ze stron umowy, ale również tak, że suma otrzymanego ubezpieczenia w odpowiednich częściach przypada każdej ze stron, w zależności od stanu wzajemnych rozliczeń z tytułu leasingu. W takiej sytuacji do przychodów należy zaliczyć u każdej ze stron kwotę faktycznie otrzymaną.
W związku z przygotowaniem umowy leasingu finansowego byliśmy zobowiązani do zapłaty jednorazowej opłaty wstępnej, tzw. czynszu inicjalnego. Do zawarcia umowy nie doszło z naszej winy i wpłacona przez nas kwota nie została nam zwrócona. Czy można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów?
Nie można zaliczyć takiej opłaty do kosztów podatkowych. Jeżeli opłata miała charakter przedpłaty, zaliczki lub zadatku, to zakaz zaliczania tego typu kosztów do kosztów uzyskania przychodów wynika bezpośrednio z art. 16 ust. 1 pkt 56 updop. Zgodnie z treścią tego przepisu strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy nie można zaliczać do kosztów podatkowych.
Przedmiotem leasingu operacyjnego jest samochód osobowy. Czy w związku z tym leasingobiorca powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i koszty związane z eksploatacją tego samochodu zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do wysokości limitu określonego w tej ewidencji?
Co do zasady koszty eksploatacji samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych podlegają limitowi wyznaczonemu przez obowiązkowo prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu. Wyjątek od tej zasady dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu. W tym wypadku powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, a to oznacza, że wszelkie koszty poniesione w związku z używaniem samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z art. 16 ust. 3b updop. Jedyne ograniczenie dotyczy kosztów ubezpieczenia takiego samochodu.
Zgodnie z umową leasingu nasza spółka jako leasingobiorca jest obowiązana do poniesienia kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu, którym jest samochód osobowy o wartości 120 000 zł (OC, AC, NW). Czy koszty te stanowią koszty uzyskania przychodów?
Tak, skoro z umowy leasingu wynika, że tego typu koszt obciąża leasingobiorcę. Ponadto możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest ograniczona limitem, który dotyczy także samochodów używanych na podstawie umowy leasingu. Nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro przeliczona na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Powyższy limit dotyczy całego pakietu ubezpieczeń, ponieważ w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 updop nie zaznaczono, że chodzi tylko o określony rodzaj ubezpieczenia, np. autocasco.
W związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego jesteśmy obowiązani do zapłaty czynszu inicjalnego stanowiącego opłatę jednorazową, wynoszącą 15 proc. wartości przedmiotu leasingu. Zapłata tej kwoty jest warunkiem przystąpienia do realizacji umowy i wydania jej przedmiotu. Czy można tę opłatę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to kiedy – czy w dacie jej poniesienia? A może należy ją rozliczyć w czasie, odpowiednio do okresu trwania umowy leasingu (4 lata)?
Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu ich osiągnięcia, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiot będzie służył prowadzeniu działalności, wobec tego wszelkie opłaty, jakie musi ponieść w tym celu, aby do realizacji umowy doszło, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Nie dotyczy to jedynie takich opłat, które mają charakter zwrotny, np. kaucja. Ponadto należy pamiętać o tym, że możliwość zaliczenia wszelkich opłat związanych z umową leasingu dotyczy leasingu nazywanego potocznie operacyjnym (art. 17b ust. 1 updop), natomiast w przypadku leasingu nazywanego potocznie finansowym (art. 17f ust. 1 updop) do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te opłaty, które nie stanowią spłaty wartości początkowej użytkowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Koszt związany z zapłatą czynszu inicjalnego można rozliczyć w dacie jego poniesienia. Nie jest to bowiem koszt, który można przypisać przychodom określonego roku podatkowego. Ponadto konieczność zapłaty czynszu inicjalnego jest warunkiem realizacji umowy. Podobne stanowisko zajął Urząd Skarbowy w Wołowie w piśmie z 19 sierpnia 2004 r. (nr PD/412 – 325/03).
Za nieterminowe uiszczanie rat leasingowych leasingodawca obciążył nas odsetkami. Czy można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
Tak, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że zostały zapłacone. Dotyczy to wszelkich zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności, w tym także z tytułu umowy leasingu.
Urządzenie będące przedmiotem leasingu operacyjnego uległo zepsuciu i nie nadaje się do dalszego użytku. Firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła leasingodawcy pełnej kwoty ubezpieczenia. W związku z tym leasingodawca, zgodnie z umową, obciążył leasingobiorcę dodatkową opłatą, stanowiącą różnicę między odszkodowaniem wynikającym z polisy a kwotą odszkodowania faktycznie otrzymaną. Czy ta opłata może stanowić koszt uzyskania przychodów?
Nie, opłata ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, bowiem trudno doszukać się w tym przypadku związku między tym kosztem a osiąganymi przychodami. Wydatek w postaci dodatkowej opłaty mającej na celu „wyrównanie” straty poniesionej przez leasingodawcę nie przyczynia się u leasingobiorcy do uzyskiwania jakichkolwiek przychodów. Nie można tego również rozpatrywać w kontekście poniesionej straty, ponieważ w przypadku leasingu operacyjnego dotyczy ona majątku leasingodawcy, a nie leasingobiorcy.
Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby opłata dodatkowa dotyczyła pokrycia kosztów naprawy urządzenia w części niepokrytej otrzymanym przez leasingodawcę odszkodowaniem, pod warunkiem że leasingobiorca mógłby kontynuować używanie naprawionego urządzenia. Byłyby to bowiem koszty poniesione w celu przywrócenia sprawności urządzenia dalej wykorzystywanego przez leasingobiorcę w prowadzonej przez niego działalności.
Joanna Krawczyk
Autorka jest doradcą podatkowym, prowadzi własną kancelarię
PODSTAWA PRAWNA
art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 11, 49 i 56, ust. 3b, art. 17b ust. 1, art. 17f ust. 1, art. 17j ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

REKLAMA