REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie informacje powinien zawierać raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego

REKLAMA

Mam kilka wątpliwości dotyczących kształtu raportu przygotowywanego przez biegłego rewidenta po przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego. Przede wszystkim chodzi mi o część szczegółową tego raportu. Jakie elementy powinien zawierać raport z badania?
RADA
Stosownie do art. 65 ust. 4 ustawy o rachunkowości raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego powinien zawierać zwięzłe, interesujące odbiorcę raportu informacje o badanej jednostce oraz przedstawiać istotne wyniki szczegółowego badania, stanowiące łącznie uzasadnienie wyrażonej opinii lub odmowy wyrażenia opinii. Struktura takiego raportu powinna być następująca (art. 65 ust. 5 ustawy o rachunkowości): część ogólna, analiza sytuacji badanej jednostki, część szczegółowa.

UZASADNIENIE
Wiele istotnych informacji dotyczących kształtu raportu z przeprowadzonego badania zawiera norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych”. W normie tej znajdujemy m.in. podstawowe stwierdzenie mówiące o tym, że raport jest uzupełnieniem opinii z badania. Dane zawarte w raporcie powinny wynikać z dowodów zebranych przez biegłego rewidenta podczas badania.
W części ogólnej raportu zawarte są następujące elementy:
• tytuł (raport z badania sprawozdania finansowego),
• dane identyfikujące badaną jednostkę,
• dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe,
• powołanie się na umowę zawartą z jednostką przez podmiot uprawniony do badania,
• stwierdzenie, że badana jednostka udostępniła żądane przez biegłego rewidenta dane i informacje,
• informacje o zatwierdzeniu bilansu zamknięcia za rok poprzedzający rok badany i wprowadzeniu go do ksiąg jako bilansu otwarcia, informacje o sposobie podziału zysku (pokrycia straty), a także złożeniu sprawozdania finansowego we właściwym sądzie lub innym organie prowadzącym rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej oraz ogłoszeniu go w sposób przewidziany przepisami.
Analiza sytuacji jednostki obejmuje:
• wykazanie kształtowania się węzłowych wskaźników – jej wynik, rentowność oraz sytuację majątkową i finansową, w tym wypłacalność, za badany rok – w porównaniu z dwoma lub więcej latami poprzedzającymi,
• wskazanie ewentualnych zagrożeń dla możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności w roku następnym.
W części szczegółowej raportu powinny być natomiast zawarte następujące elementy:
1) prawidłowość ksiąg rachunkowych, a w szczególności:
• posiadanie przez jednostkę dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, o których mowa w ust. 10 ustawy o rachunkowości, m.in. zatwierdzonego przez kierownika jednostki zakładowego planu kont,
• kompletność i przejrzystość dokumentowania operacji gospodarczych oraz ich poprawne zakwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych,
• prawidłowość otwarcia ksiąg rachunkowych oraz kompletność i poprawność dokonanych zapisów i ich powiązania z dokumentami oraz sprawozdaniem finansowym,
• spełnienie warunków, jakim powinny odpowiadać księgi rachunkowe, w tym także całkowicie lub częściowo prowadzone za pomocą elektronicznej techniki obliczeniowej,
• właściwe przechowywanie ksiąg rachunkowych,
2) działanie systemu kontroli wewnętrznej, w powiązaniu z systemem księgowości, a zwłaszcza ustalenie, czy opracowano procedury kontroli wewnętrznej i czy są one stosowane w sposób ciągły, ograniczający ryzyko występowania nieprawidłowości w zakresie kompletnego oraz poprawnego ujęcia, udokumentowania i sprawdzenia:
• przychodów oraz rozchodów materiałów, towarów, produktów i usług oraz związanych z tym faktur,
• przychodów oraz rozchodów środków pieniężnych, m.in. czeków, weksli, papierów wartościowych,
• naliczenia i wypłaty wynagrodzeń za pracę,
3) charakterystyka poszczególnych składników aktywów bilansu, w szczególności przedstawienie informacji o:
• terminach inwentaryzacji i stopniu realizacji jej zadań,
• przychodach (w tym także z leasingu), umorzeniu i rozchodach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, aktualizacji wartości środków trwałych, zmianach finansowego majątku trwałego,
• strukturze zapasów,
• działaniach podjętych dla upłynnienia zbędnych zasobów i ściągnięcia należności,
• stopniu rozliczenia, na dzień badania, różnych otwartych pozycji bilansu, stanie rozstrzygnięcia spraw spornych,
• możliwości dysponowania wykazanym w bilansie majątkiem,
4) charakterystyka poszczególnych składników pasywów, a w szczególności:
• struktury kapitałów (funduszów) własnych i ich zmiany,
• zakresu uzgodnienia zobowiązań z kontrahentami i wielkości różnic,
• stanu rozrachunków z tytułów publicznoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków wpływających na wynik oraz podatku od towarów i usług,
• naliczenia i wpływu na wielkość zobowiązań odsetek, różnic kursowych, wyników kontroli podatkowych, celnych, ZUS,
• struktury rodzajowej i czasowej płatności składników zobowiązań,
• stopnia rozliczenia na dzień badania różnych otwartych pozycji,
• tworzenia nowych i wykorzystania uprzednio utworzonych rezerw, w tym także na tzw. podatek odroczony (art. 37 ust. 3 ustawy o rachunkowości),
5) charakterystyka czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów, ich kompletność i prawidłowość,
6) pozycje kształtujące wynik działalności jednostki oraz kompletność i prawidłowość ich ujęcia; dotyczy to zwłaszcza:
• przychodów oraz kosztów zwykłej działalności operacyjnej (statutowej),
• pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, w tym spowodowanych aktualizacją aktywów i pasywów,
• przychodów i kosztów finansowych, a zwłaszcza z tytułu odsetek i różnic kursowych, dywidend oraz aktualizacji wartości udziałów, akcji i papierów wartościowych,
• zysków i strat nadzwyczajnych,
7) kompletność i prawidłowość danych zawartych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, a w szczególności:
• rozliczenie stanów oraz przychodów i rozchodów majątku trwałego,
• przekształcenie wyniku finansowego brutto jednostki w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z pkt 76 normy nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta w raporcie należy również poinformować o:
• sporządzeniu raportów cząstkowych, np. na temat działania kontroli wewnętrznej,
• adresowanych do kierownika jednostki wystąpieniach dotyczących istotnych naruszeń prawa, wykrycia nadużyć itp.,
• wynikach badania dodatkowych zagadnień, określonych w umowie o badanie, jeżeli nie przewiduje ona sporządzenia na ten temat oddzielnego sprawozdania.
W raporcie nie podaje się natomiast informacji o tym, czy biegły rewident wystosował tzw. pismo do kierownika jednostki, którego przedmiotem są zazwyczaj ujawnione podczas badania uchybienia i niedociągnięcia, niewpływające istotnie na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Renata Woźniak
specjalista z zakresu finansów i ubezpieczeń

• art. 37 ust. 3, art. 65 ust. 4 i 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539
• pkt 76 normy nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych”


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

REKLAMA

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA

Są już propozycje nowych definicji budynku i budowli, na potrzeby podatkowe. Jest temat garaży wielostanowiskowych

Mamy już propozycje nowych definicji budynku i budowli oraz rozwiązanie kwestii opodatkowania garaży wielostanowiskowych. Zmiany zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw, który został właśnie opublikowany na stronach rządowych.

Przedsiębiorca wydaje pieniądze na edukację i szkolenia. Kiedy może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?

Czy przedsiębiorca może zaliczyć różnoraki wydatki edukacyjne i szkoleniowe do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorca może bowiem podjąć naukę w celu rozpoczęcia wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zdobycia przewagi konkurencyjnej w ramach już wykonywanej. Nierzadko również dochodzi do otwierania nowej gałęzi prowadzonej działalności. Idąc tym samym tropem można spotkać się ze szkoleniami dla pracowników oraz współpracowników, które mogą okazać się korzystniejszym rozwiązaniem niż poszukiwanie nowych specjalistów. Co na ten temat sądzą organy podatkowe?

REKLAMA