REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT w pytaniach i odpowiedziach

REKLAMA

Stacje sanitarno-epidemiologiczne są jednostkami budżetowymi. Oprócz badań i innych czynności wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzą ośrodek specjalny przeznaczony do przeprowadzania badań laboratoryjnych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy rachunki wystawiane za ww. badania wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (zlecenia) powinny być opodatkowane podatkiem VAT?
Wykonywanie umów cywilnoprawnych przez organy władzy publicznej lub urzędy obsługujące te organy, których przedmiotem są czynności opodatkowane podatkiem VAT sprawia, że organy te stają się podatnikami VAT. W Państwa przypadku świadczycie Państwo odpłatne usługi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Takie usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie z opisu wynika, że są to usługi ochrony zdrowia (PKWiU 85.14.16), które podlegają zwolnieniu z VAT (poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT). Zatem mimo że podlegają Państwo ustawie o VAT, to wykonując czynności zwolnione przedmiotowo nie są Państwo obowiązani do odprowadzania podatku należnego.
Czy sprzedaż energii cieplnej między gospodarstwem pomocniczym a jednostką budżetową jest opodatkowana VAT
Czy gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej (które jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT) przy sprzedaży energii cieplnej na rzecz jednostki budżetowej powinno naliczać podatek VAT?
Usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi są od 25 czerwca 2004 r. zwolnione z VAT z pewnymi wyjątkami (§ 8 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT). Nie są zwolnione z VAT usługi pomiędzy wymienionymi podmiotami:
• wskazane w poz. 138 załącznika nr 3 do ustawy – usługi w zakresie rozprowadzania wody PKWiU 41.00.2;
• wskazane w poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy – usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne PKWiU 90.0;
• usługi komunikacji miejskiej.
Z pytania nie wynika jak wymienione usługi są sklasyfikowane w klasyfikacji statystycznej. Zakładam, że są to usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody sklasyfikowane w PKWiU w dziale 40. Usługi tego rodzaju nie są usługami w zakresie rozprowadzania wody sklasyfikowanymi w dziale 41 PKWiU. Nie obejmuje ich zatem wyjątek wymieniony w omawianym przepisie.
Wynika z tego zatem, że korzystają one ze zwolnienia z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT. W celu uzyskania pewności co do symbolu klasyfikacji statystycznej należy wystąpić do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Żaden inny organ w Polsce nie jest uprawniony do wydawania interpretacji statystycznych.
Usługi związane z kulturą i sportem zwolnione z VAT
Jesteśmy ośrodkiem kultury i sportu. Jaką stawkę podatku VAT należałoby stosować w stosunku do prowadzonych przez nas zajęć typu: zajęcia taneczne, karate, nauka tańca towarzyskiego, zajęcia aerobicu i gimnastyki?
Usługi związane z działalnością instruktorów tańca jako usługi związane z kulturą są zwolnione z VAT (PKWiU 92.34.12, poz. 11 załącznik nr 4 do ustawy o VAT).
Nauka karate, zajęcia aerobicu i gimnastyki jako usługi związane ze sportem mogą również korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Warunkiem zwolnienia jest aby usługi te były świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko zostaną osiągnięte, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. W związku z tym, że usługi świadczy ośrodek kultury i sportu, którego działalność, jak zakładam, nie jest nakierowana na osiąganie zysku, zwolnienie powinno mieć zastosowanie.
W pytaniu nie określiliście Państwo symbolu klasyfikacji statystycznej świadczonych usług. Sformułowanie, iż świadczone usługi mają na celu edukację może zasugerować, że będą to usługi związane z edukacją (PKWiU 80), których świadczenie również jest zwolnione z VAT (poz. 80 załącznika nr 4 do ustawy o VAT).
Pewność co do właściwego przyporządkowania świadczonych usług do klasyfikacji statystycznej uzyskają Państwo występując do Urzędu Statystycznego w Łodzi z zapytaniem w tej sprawie.
Czy sprzedaż mundurów dla Służby Więziennej jest opodatkowany VAT
W związku z wątpliwościami z naliczaniem podatku VAT od sprzedaży umundurowania dla funkcjonariuszy proszę o opinię w tej sprawie. Umundurowanie jest kupowane przez CZSW. Zapłata za faktury producentom umundurowania regulowana jest przez CZSW wraz z podatkiem VAT. CZSW nie jest płatnikiem podatku VAT. Umundurowanie to zostaje przekazane do składnic terenowych za pomocą dokumentów magazynowych „Wz”, w cenach brutto. Następnie umundurowanie to zostaje odsprzedawane przez zakład karny funkcjonariuszom. Zakład jest płatnikiem podatku VAT. Czy w tej sytuacji powinien on naliczać podatek VAT od tej sprzedaży, choć nie dokonuje z tego tytułu odliczeń, czy też nie naliczać tego podatku z uwagi na to, że funkcjonariusz kupowałby to umundurowanie z podwójnym podatkiem VAT oraz na charakter tej odzieży. Jest to ubiór służbowy i nie jest on wydawany na osobiste potrzeby funkcjonariuszy, lecz obowiązek jego posiadania ma podstawę prawną (ustawa o Służbie Więziennej) i można tutaj stwierdzić, że są realizowane zadania związane z funkcjonowaniem zakładu karnego. A w ramach tego funkcjonowania mieści się spełnianie nakazów prawnych, które ciążą na zakładzie karnym.
Z pytania wynika, że umundurowanie przekazano odpłatnie. Natomiast z ustawy o Służbie Więziennej wynika, że funkcjonariusze, na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania, zgodnie z art. 69 ustawy o Służbie Więziennej, umundurowanie otrzymują bezpłatnie. Zakładając, że umundurowanie, zgodnie z przepisami zostało wydane bezpłatnie, należy stwierdzić, że czynność przekazania nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieodpłatne przekazanie towarów jest bowiem opodatkowane wtedy, gdy są spełnione trzy warunki:
• przekazanie nie było związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
• przekazanie nastąpiło na cele osobiste pracownika,
• od przekazanego towaru podatnikowi przysługiwało odliczenie VAT naliczonego.
Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych warunków powoduje wyłączenie obowiązku zapłaty VAT od czynności nieodpłatnego przekazania towaru. W przypadku nieodpłatnego przekazania umundurowania żaden z wymienionych warunków nie został spełniony.
Wydanie mundurów:
• mieści się w zakresie działalności przedsiębiorstwa, czyli zakładu karnego,
• nie ma charakteru osobistego, ponieważ mundury są wymaganym ustawowo elementem związanym ze stosunkiem służby,
• zakładowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem umundurowania.
W pytaniu nie są wspomniane przyczyny, dla których umundurowanie jest wydawane funkcjonariuszom odpłatnie. Uregulowania normujące zasady umundurowania Służby Więziennej takiej odpłatności nie przewidują. Jeżeli jednak tak się stało, wbrew przepisom prawa, to czynność ta jest opodatkowana VAT. Należy bowiem stwierdzić, że zasady opodatkowania podatkiem VAT obowiązują niezależnie od tego, czy wykonana czynność opodatkowana została zgodnie z przepisami prawa. Innymi słowy, odpłatna sprzedaż towarów jest opodatkowana, niezależnie od tego, czy została dokonana z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ustawy o VAT). Sprzedaż towaru, jakim są mundury, podlega zatem opodatkowaniu, niezależnie od tego, że sprzedawcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.
Wykonywanie czynności zwolnionych i opodatkowanych a prawo do zwolnienia podmiotowego
Świadczymy usługi w zakresie edukacji oraz sprzedajemy zeszyty metodyczne opodatkowane stawką 22%. Czy do obliczania limitu zwolnienia podmiotowego z VAT bierze się pod uwagę sprzedaż tylko opodatkowanych zeszytów czy całości (sprzedaż zwolnionych usług + sprzedaż zeszytów 22%)?
Od 1 maja 2004 r. zmieniły się zasady obliczania limitu zwolnienia podmiotowego. Do limitu zalicza się wartość sprzedaży opodatkowanej bez kwoty podatku. Do limitu nie wlicza się:
• wartości sprzedaży zwolnionej,
• wartości sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podatnika podlegających amortyzacji.
W związku z tym, że wykonują Państwo zarówno czynności opodatkowane (sprzedaż zeszytów), jak i zwolnione (usługi edukacyjne), do limitu zaliczacie Państwo wyłącznie czynności opodatkowane (bez kwoty podatku). Podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym (art. 109 ust. 1 ustawy o VAT).
Usługi zakwaterowania w internatach oraz usługi stołówkowe świadczone przez internat a kwestie opodatkowania VAT
Jesteśmy jednostką budżetową. W ramach świadczonych przez liceum usług edukacyjnych prowadzimy internat a w nim stołówkę szkolną. Wpływy ze sprzedaży posiłków wynoszą ok. 70 000,00 zł rocznie. Większość wpłat pochodzi od młodzieży zakwaterowanej w internacie. Proszę o wyjaśnienie, czy słusznie zakwalifikowaliśmy usługi polegające na zakwaterowaniu i żywieniu młodzieży w internacie w dziale PKWiU 80? Czy tak samo należy klasyfikować sprzedaż posiłków dla młodzieży szkolnej spoza internatu oraz pracowników szkoły? Czy usługi zakwaterowania osób spoza szkoły w internacie można zakwalifikować PKWiU 55.23.15? Czy w związku z tym, że łączna roczna sprzedaż przekracza 10 000,00 euro, powinniśmy zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?
Usługi zakwaterowania w internatach korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie poz. 1 załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Nie są to usługi edukacyjne, dlatego nie można stosować do nich symbolu klasyfikacji statystycznej 80. Zakwaterowanie w internacie korzysta ze zwolnienia z VAT niezależnie od tego, kto korzysta z tego zakwaterowania, tj. czy z zakwaterowania korzystają uczniowie i studenci, czy też inne osoby. Nie ma podstaw żeby ograniczać zakres tego zwolnienia, skoro ustawa nie wskazuje na takie ograniczenia.
Odrębnymi usługami świadczonymi przez internat są usługi stołówkowe. Niestety, w przypadku usług stołówkowych nie ma jednolitego stanowiska i praktyki. Część urzędów skarbowych uznaje świadczone usługi stołówkowe za usługi w zakresie edukacji (pismo z 14.06.2004 r. naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie nr USVIII/443-17/04/DK). Część jednak traktuje je jako odrębne od usług edukacyjnych usługi stołówkowe (PKWiU 55.5) – pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu nr US. IX/443-26/HM/04. Z literalnego brzmienia zapisu zwolnienia z VAT usług edukacyjnych (poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o VAT) wynika, że usługi stołówkowe nie wchodzą w zakres tego zwolnienia. Wynika to z tego, że ustawodawca ograniczył możliwość zastosowania zwolnienia wyłącznie do usług edukacyjnych poprzez dodanie do symbolu klasyfikacji statystycznej oznaczenia „ex”. W związku z tym jednak, że pojawiają się interpretacje zezwalające na zastosowanie do świadczonych usług stołówkowych zwolnienia z VAT poprzez zaliczenie ich do usług edukacyjnych (PKWiU 80) warto w tej sprawie wystąpić do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Wobec niejednolitej praktyki trudno bowiem zająć jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. W zależności od tego czy uznamy, że świadczone usługi stołówkowe są zwolnione, czy też opodatkowane stawką 7%, nie będzie lub będzie Państwu przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabywanymi produktami niezbędnymi do świadczenia tych usług. Inaczej również będzie się obliczało limit uprawniający do zwolnienia podmiotowego. Do kwoty limitu nie zalicza się bowiem wartości usług zwolnionych. Zakładając, że usługi stołówkowe są zwolnione z VAT, nie wlicza się wartości tych usług do limitu zwolnienia podmiotowego (10 000 euro = 45 700 zł w 2004 r., 43 800 zł w 2005 r.). Jeżeli usługi te uznamy za opodatkowane, wartość świadczonych usług (bez podatku VAT) oraz wartość innych ewentualnych czynności opodatkowanych należy sumować. Po przekroczeniu kwoty uprawniającej do zwolnienia podmiotowego są Państwo obowiązani rozliczać należny podatek VAT (uprzednio rejestrując się jako podatnik VAT czynny).
Ewa Sławińska
Podstawy prawne
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 224, poz. 2277)
Ustawa z 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036)


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK i rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA