Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zaksięgować koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów

Jak należy ewidencjonować informacje niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej: koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów dla podatku, przychody i dochody wyłączone z opodatkowania w księgach handlowych osoby prawnej?
RADA
Przepisy ustawy o rachunkowości nie normują sposobu wyróżniania informacji istotnych z punktu widzenia podatkowego. Jednostki stosują różne rozwiązania w ewidencji bilansowej lub pozabilansowej, bądź w obu równocześnie. Propozycje sposobu ewidencji podajemy w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Ogólnie wiadomo, że „podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej (…) w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych” (art. 9 updop). Obowiązek ten znajduje pewne odzwierciedlenie w ustawie o rachunkowości, gdzie księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne i prowadzone bieżąco, gdy m.in. „pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych”. Niestety, przepisy ustawy o rachunkowości nie podsuwają gotowych rozwiązań, w jaki sposób ujmować rozbieżności przepisów podatkowych i bilansowych w definiowaniu kosztów, przychodów czy dochodu.
Pod naciskiem obowiązków podatkowych jednostki często są skłonne prowadzić księgowość niezbyt odbiegającą od zasad podatkowych. Powszechnym zjawiskiem w mniejszych przedsiębiorstwach jest na przykład stosowanie podatkowych stawek amortyzacyjnych. W niektórych przypadkach, by ulżyć licznym obowiązkom niewielkich jednostek, w przepisach bilansowych dotyczących np. leasingu określono, iż w przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, to może on dokonywać kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych (w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości).
WAŻNE!
Prowadząc księgowość zgodnie z zasadami rachunkowości, należy jednocześnie znaleźć własny sposób na pozyskiwanie informacji potrzebnych do sporządzenia deklaracji podatkowych i zapisać go w polityce rachunkowości.
Metoda ewidencji na oddzielnych kontach analitycznych
Jednostki stosują różne rozwiązania w celu pozyskania informacji podatkowych. I tak na przykład koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów księgowane są na oddzielnych kontach analitycznych, analogicznie ujmowane są w oddzielnej analityce przychody niestanowiące przychodów dla podatku. Metoda ta zawodzi, gdy np. przychody do podatku trzeba powiększyć o takie przychody, których w ogóle nie ma w ewidencji bieżącego okresu sprawozdawczego, bo zostały zaksięgowane w poprzednim roku bilansowym (odsetki bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek itp.). Przed sporządzeniem kolejnej deklaracji na zaliczkę podatku dochodowego CIT-2, często przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel, żmudnie sporządza się zestawienie przychodów i kosztów, o które należy skorygować przychody i koszty wykazane do podatku, a także odliczenia od dochodu i inne.
Metoda ewidencji na kontach pozabilansowych
Przy dużej ilości wyżej wskazanych informacji lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie ewidencji pozabilansowej na kontach pozabilansowych zespołu „9**”, z wykorzystaniem możliwości, jakie dają systemy informatyczne i stosowane do prowadzenia ksiąg handlowych programy komputerowe. Poniżej przedstawiamy propozycję ewidencji pozabilansowej na kontach:
Konto 990 „Wyłączenia z przychodów”
Tu ewidencjonuje się po stronie Ma przychody, które nie stanowią przychodów dla podatku zgodnie z art. 12. ust. 4 („do przychodów nie zalicza się… itd.”) i innych tam niewymienionych, które mają kategorię tylko bilansową (np. pozostałe przychody operacyjne pochodzące z odpisów przychodów przyszłych okresów związanych z dotacjami do środków trwałych czy z ujemną wartością firmy), a także tych, które mają inną formę opodatkowania (ryczałt, np. dywidendy od osób prawnych – art. 22). Na koncie tym ewidencjonuje się też (ale ze znakiem minus lub po stronie Wn) przychody, o które należy powiększyć przychody bilansowe do podatku. Przy sporządzaniu deklaracji podatkowej CIT-2 po zamknięciu miesiąca saldo tego konta koryguje in minus sumę przychodów wykazanych na kontach bilansowych zespołu 7**.
Konto 991 „Wyłączenia z kosztów”
Tu ewidencjonuje się po stronie Wn ze znakiem plus koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1, o które do podatku pozycję kosztową należy pomniejszyć. Zapisy tego konta ze znakiem minus (lub po stronie Ma) oznaczają, iż o daną kwotę powiększa się koszty dla podatku. W deklaracji podatkowej CIT-2 po zamknięciu miesiąca wartość kosztów uzyskania przychodów to różnica sumy kosztów z ewidencji bilansowej (4**, 5** lub 7**) oraz salda konta „991”.
Konto 992 „Wyłączenia z dochodu”
Tu ewidencjonuje się (umownie – po stronie Ma) zwolnienia od podatku dochodów (w odróżnieniu od zwolnień przychodów) – zgodnie z art. 17 ust. 1 („wolne od podatku są… itd.”), odliczenia od dochodów zawarte w art. 18 („podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu… itd.”), również odliczenia wydatków od podstawy opodatkowania, zawarte w art. 18c. Informacje zapisane na tym koncie służą do sporządzenia załącznika do deklaracji podatkowej CIT-2/O (odliczenia od dochodu, gdzie dochód to przychody minus koszty).
Konto 999 „Rozliczenie kont pozabilansowych”
Konto potrzebne tylko, gdy program egzekwuje zasadę podwójnego zapisu również na kontach pozabilansowych.
Tworząc konta pozabilansowe, należy wyodrębnić konta służące do korekty przychodów i kosztów, zgodnie z ustawą podatkową i konstrukcją deklaracji CIT, i wyposażyć je w analitykę przedmiotową. Konto 991 „Wyłączenia z kosztów” powinno posiadać analitykę z podziałem według rodzaju, gdzie uwzględni się m.in.:
• amortyzację niestanowiącą kosztów podatkowych,
• odpisy na należności,
• umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów,
• niezrealizowane różnice kursowe.
Analogicznie – konto 990 „Wyłączenia z przychodów” powinno posiadać analitykę z podziałem według rodzaju uwzględniającą m.in.:
• odpisy przychodów przyszłych okresów,
• dywidendy,
• nieotrzymane odsetki od pożyczek itp.
Również wyłączenia z dochodów:
• straty podatkowe lat ubiegłych do odliczenia,
• otrzymane dotacje do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.
Informacje wydzielone na kontach analitycznych posłużą ponadto do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w części dotyczącej rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

PRZYKŁAD 1
Jednostka jest stroną umowy leasingu samochodu ciężarowego (leasingobiorcą). Zaliczyła go do aktywów trwałych i amortyzuje zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W myśl przepisów podatkowych (art. 17a–17l updop) jest to leasing operacyjny, a raty leasingowe (12 000 zł netto miesięcznie) są kosztem uzyskania przychodu w całości. W konsekwencji amortyzacja samochodu (8000 zł miesięcznie) nie jest kosztem uzyskania przychodu.
1. Wyłączenie z kosztów dla podatku amortyzacji miesięcznej 8000 zł:
  Wn konto 991 „Wyłączenia z kosztów” – w analityce „Wyłączenia z kosztów – amortyzacja” 8000 zł,
  Ma konto 999 „Rozliczenie kont pozabilansowych” 8000 zł.
2. Dopisanie kosztów dla podatku w wysokości comiesięcznej raty leasingowej (księgowanie ze znakiem minus):
Wn konto 991 „Wyłączenia z kosztów” – w analityce „Wyłączenia z kosztów – raty leasingowe” (–) 12 000 zł,
Ma konto 999 „Rozliczenie kont pozabilansowych” (–) 12 000 zł.

PRZYKŁAD 2
Jednostka w 2004 r. dokonała odpisu aktualizującego należność w kwocie 1220 zł, w tym podatek VAT 220 zł, przychód należny 1000 zł. Należność dochodzona była na drodze sądowej. Odpis ten wówczas zaksięgowany został jako koszt bilansowy, nie stanowił kosztu uzyskania przychodu. W styczniu 2005 r. na podstawie sądowego nakazu zapłaty, spółka skierowała wierzytelność do egzekucji komorniczej. W październiku 2005 r. otrzymała zawiadomienie o bezskuteczności egzekucji ze względu na brak majątku dłużnika, co zostało uznane przez dłużnika. Spółka dla rozróżnienia odpisów na należności według ustawy podatkowej prowadzi dwa różne konta: konto 280 „Odpisy aktualizujące należności niespełniające warunku art. 16 ust. 1 pkt 26a” i konto 281 „Odpisy aktualizujące należności spełniające warunek art. 16 ust. 1 pkt 26a”. Pozwala to na przeniesienie informacji podatkowej na lata następne. Ponadto dodatkowo prowadzi ewidencję pozabilansową na kontach zespołu „9**” dla uwzględnienia zdarzeń wpływających na korekty podatkowe kosztów i przychodów i wyliczenie podatku.
a) księgowanie w 2004 roku – odpis na należności w kwocie 1220 zł:
  Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne” 1220 zł
  Ma konto 280 „Odpisy aktualizujące należności niespełniające warunku art. 16 ust. 1 pkt 26a” – niebędące kosztem podatkowym 1220 zł
  oraz zapis równoległy pozabilansowy
Wn konto 991 „Wyłączenia z kosztów” – w analityce: „Wyłączenia z kosztów – odpisy aktualizujące należności” 1220 zł
  Ma konto 999 „Rozliczenie kont pozabilansowych” 1220 zł
b) księgowanie w styczniu 2005 roku – skierowanie wierzytelności do egzekucji komorniczej; o kwotę netto odpisu aktualizującego wierzytelności spółka ma prawo powiększyć koszty podatkowe (art. 16 ust. 1 pkt 26a):
  Wn konto 280 „Odpisy aktualizujące należności niespełniające warunku art. 16 ust. 1 pkt 26a” – niebędące kosztem podatkowym 1220 zł
  Ma konto 281 „Odpisy aktualizujące należności spełniające warunek art. 16 ust. 1 pkt 26a” – będące kosztem podatkowym w kwocie netto 1220 zł
  oraz zapis równoległy pozabilansowy
  Wn konto 991 „Wyłączenia z kosztów” – w analityce: „Wyłączenia z kosztów – odpisy aktualizujące należności” – księgowanie ze znakiem minus (–) 1000 zł
  Ma konto 999 „Rozliczenie kont pozabilansowych” (–) 1000 zł
c) księgowanie w październiku 2005 roku – zawiadomienie o bezskuteczności egzekucji; o kwotę netto wierzytelności Spółka ma prawo powiększyć koszty podatkowe (art. 16 ust. 1 pkt 25), lecz rozwiązując odpis na należności również uzyskuje przychód do podatku (art. 12 ust. 1 pkt 4d), podczas gdy nie ma analogicznego przychodu do rachunku zysków i strat.
  Wyksięgowanie należności wraz z odpisem:
  Wn konto 281 „Odpisy aktualizujące należności spełniające warunek art. 16 ust. 1 pkt 26a” – będące kosztem podatkowym w kwocie netto 1220 zł
  Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 1220 zł
  oraz zapis równoległy pozabilansowy
  Wn konto 991 „Wyłączenia z kosztów” – w analityce: „Wyłączenia z kosztów – odpisy aktualizujące należności” – księgowanie ze znakiem minus (–) 1000 zł
  Ma konto 990 „Wyłączenia z przychodów” – w analityce „Wyłączenia z przychodów – odpisy aktualizujące należności” – księgowanie ze znakiem minus, bo należy powiększyć przychody w deklaracji podatkowej (–) 1000 zł

PRZYKŁAD 3
Spółka w styczniu 2005 r. dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 72 000 zł, wpłaciła środki na rachunek bankowy ZFŚS w maju 2005 r. Dla celów bilansowych spółka obciąża comiesięcznie koszty ogólne w kwocie 1/12 odpisu, poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpis stał się kosztem podatkowym w momencie wpłaty na rachunek.
1. Odpis na ZFŚS w kwocie 72 000 zł – styczeń 2005 r.:
  Wn konto 641 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 72 000 zł,
  Ma konto 850 ,,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 72 000 zł.
2. Wpłata na rachunek ZFŚS – maj 2005 r.:
  Wn konto 135 „Rachunek bankowy ZFŚS” 72 000 zł,
  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 72 000 zł,
  oraz zapis równoległy pozabilansowy:
  Wn konto 991 „Wyłączenia z kosztów” – w analityce „Wyłączenia z kosztów – odpisy ZFŚS” (–) 72 000 zł,
  Ma konto 999 „Rozliczenie kont pozabilansowych" (–) 72 000 zł.
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów odpisu, comiesięczne, w kwocie 6000 zł – od stycznia do grudnia:
  Wn konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 6000 zł,
  Ma konto 641 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 6000 zł,
oraz zapis równoległy pozabilansowy:
  Wn konto 991 „Wyłączenia z kosztów” – w analityce „Wyłączenia z kosztów – odpisy ZFŚS” 6000 zł,
  Ma konto 999 „Rozliczenie kont pozabilansowych” 6000 zł.

• art. 3 ust. 4 i 6, art. 24 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252
•art. 9, art. 12 ust. 12, art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 17a–l, art. 18 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538

Ewa Szczepankiewicz
główna księgowa w spółce z o.o.


Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.
  Dieta w delegacji krajowej w 2023 roku. 45 zł za dobę od 1 stycznia
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty diety w czasie podróży służbowej krajowej do 45 zł za dobę podróży (aktualnie – od 28 lipca 2022 r. - obowiązuje stawka 38 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.
  Kupić mieszkanie czy wynająć? Co się bardziej opłaca?
  Wynajem mieszkania jest coraz bardziej popularny w Polsce szczególnie wśród ludzi młodych. Przemawia za tym brak gotowości do podejmowania długoterminowych zobowiązań i potrzeba większej elastyczności. Problem w tym, że najem ma też swoje ciemne strony, o których zapominają zwolennicy korzystania, a nie własności. Co się bardziej opłaca w dłuższej perspektywie czasowej - zakup mieszkania, czy wynajem?
  Dokumentacja powypadkowa przedsiębiorstwa - na co zwrócić uwagę
  Z raportu Ayming i Business Centre Club wynika, że przedsiębiorcy w Polsce mają problem z prawidłowym zarządzaniem danymi o wypadkach. Tymczasem właściwe przygotowanie i analizowanie dokumentacji powypadkowej wpływa na obniżenie poziomu wypadkowości w firmie i związanych z nią kosztów.
  8 na 10 ankietowanych odczuwa zmęczenie. Dni wolne a regeneracja
  Polacy mierzą się z pandemią zmęczenia. Aż 8 na 10 respondentów odczuwa zmęczenie - tak wynika z raportu „Zmęczeni zmęczeniem. Raport o kondycji pracowników polskich organizacji” przeprowadzonego przez Human Power
  Dlaczego waluty przestały być wymienialne na złoto?
  Standard złota nie jest obecnie stosowany przez żadne państwo. Natomiast złoto dalej odgrywa strategiczną rolę w rezerwach banków centralnych. Zapewniając bezpieczeństwo gospodarcze, wykorzystywane jest dla przykładu w celu finansowania deficytu bilansu płatniczego, w interwencjach na rynkach walutowych oraz utrzymywania zaufania do waluty i gospodarki danego kraju. Złoto zawsze odgrywało ważną rolę w międzynarodowym systemie finansowym. Do dziś pełni swoistą funkcję narodowego i światowego "pieniądza" oraz jest miernikiem porównawczym walut.
  Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej w 2023 roku - normy szacunkowe wyższe o 6%
  W 2023 r. o 6 proc. wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej - poinformowała 2 sierpnia 2022 r. podczas senackiej komisji zastępca dyrektora w resorcie rolnictwa Aleksandra Szelągowska. Oznacza to wyższe opodatkowanie PIT lub CIT podatników osiągających przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych.
  System rekompensat KDPW – jaka ochrona dla inwestora
  Dzięki zezwoleniom KNF i poprzez podleganie systemowi rekompensat, polscy inwestorzy lokujący swoje środki w rodzimych aplikacjach do inwestowania takich jak WealthSeed mogą czuć się bezpieczniej, niż w przypadku instytucji zagranicznych, gdzie w razie upadłości może zajść konieczność ubiegania się o swoje środki poprzez organy znajdujące się w innych krajach. Dlaczego system rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) jest tak ważny dla bezpieczeństwa naszych środków oraz jak funkcjonuje – wyjaśnia Filip Lachowski, CEO WealthSeed.
  Cena cukru 2022 - od 4 do 5 zł za kilogram po nowym sezonie skupowym
  Zdecydowanie nie powinniśmy panikować, bo cukier wróci do normalnej ceny - powiedział 2 sierpnia 2022 r. wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ocenił, że cena cukru nie spadnie do 2 zł, ale może osiągnąć 4-5 zł po nowym sezonie skupowym.
  Jak zdrożały raty kredytów w zależności od okresu kredytowania
  Nie wszyscy równie mocno odczuwają podwyżki stóp procentowych. Dolegliwość podwyżek zależy od czasu, jaki upłynął od zaciągnięcia kredytu oraz od okresu, na jaki został zaciągnięty – napisał analityk HRE Investments Bartosz Turek we wtorkowej analizie.