Kategorie

Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z osobą niebędącą pracownikiem o opracowanie statutu

Umowa o dzieło, której przedmiotem jest opracowanie statutu, została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 1000 zł plus koszty dojazdu (tzw. kilometrówka). Jak obliczyć podatek od umowy?
Czy zwrot kosztów dojazdu będzie kosztem uzyskania przychodu?

RADA
Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego za wykonanie dzieła, płatnik powinien zastosować 20% koszty uzyskania przychodu, o ile przedmiotem tej umowy nie był utwór w znaczeniu przepisów prawa autorskiego. Zaliczkę należy obliczyć z zastosowaniem stawki 19%, jeśli podatnik nie złożył wniosku o zastosowanie stawki wyższej. Wydatki zwracane wykonującemu dzieło z tytułu używania przez niego własnego samochodu na potrzeby zamawiającego są kosztem do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Przychody z umowy o dzieło będą kwalifikowane do źródła – działalność wykonywana osobiście, jeśli pochodzą od określonych przepisami podmiotów. Są nimi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Zasady rozliczania tego rodzaju przychodów przez płatników zawiera art. 41 updof. Na podstawie tego przepisu płatnik dokonujący wypłaty należności z tytułu umowy o dzieło wykonywanej w ramach działalności osobistej jest zobowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczkę tę pobiera się w wysokości 19% należności pomniejszonej o przysługujące w danej sytuacji koszty uzyskania przychodów oraz o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (o ile z tytułu danej umowy podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym). Podatnik może złożyć wniosek o zastosowanie stawki wyższej (30 bądź 40%). Sama zaliczka ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obniżenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
Wysokość przysługujących podatnikowi kosztów uzyskania przychodów płatnik powinien określić, kierując się regulacjami zawartymi w art. 22 ust. 9 updof.
Na podstawie tego przepisu koszty uzyskania mające zastosowanie do przychodów m.in. z umowy o dzieło, której przedmiotem nie są utwory w znaczeniu prawa autorskiego, wynoszą 20% przychodu. Jeśli zaś przedmiotem umowy jest utwór w znaczeniu tych przepisów, koszty wynoszą 50% przychodu. Należy pamiętać, że koszty te w obu przypadkach oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Z pytania wynika, że przedmiotem zawartej umowy o dzieło jest opracowanie statutu. Aby wskazać prawidłowy sposób rozliczenia wypłacanego z tego tytułu wynagrodzenia, należy najpierw rozstrzygnąć, czy opracowany na zamówienie statut może zostać uznany za utwór w znaczeniu przepisów prawa autorskiego.
W przepisach tych utwór został zdefiniowany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
A zatem aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego, musi posiadać następujące cechy:
• mieć źródło w pracy człowieka (twórcy),
• stanowić przejaw działalności twórczej,
• posiadać indywidualny charakter.
Twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu (art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
W znaczeniu prawa autorskiego jako twórczy traktowany jest taki rezultat działalności, który na tyle związany jest z osobą twórcy, by było mało prawdopodobne, aby inna osoba, podejmująca identycznie skierowany wysiłek twórczy, uzyskała analogiczny lub zasadniczo zbliżony rezultat. Z kolei określenie „przejaw działalności twórczej” oznacza jakikolwiek uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta jest spełniona, gdy mamy do czynienia z subiektywnie nowym wytworem intelektu. Cecha indywidualności zaś przejawia się w samym procesie twórczym i oznacza oryginalność, niepowtarzalność.
Tylko w przypadku łącznego spełnienia powyższych przesłanek twórcy przysługują zarówno autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe, w szczególności zaś wynagrodzenie za korzystanie z utworu. Natomiast utworu nie stanowią m.in. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Co prawda statut nie jest dokumentem urzędowym – są nimi jedynie te dokumenty, które zostały sporządzone w przypisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w zakresie ich działania, a także dokumenty sporządzone przez organizacje narodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie powierzonych im spraw z dziedziny administracji państwowej – ale należy się zastanowić, czy nie powinien być zakwalifikowany jako materiał urzędowy.
Pojęcie to wyjaśnił NSA w wyroku z 21 listopada 1996 r., sygn. akt I SA/Kr 829/96, stwierdzając, że: Formuła „materiały urzędowe” odznacza się stosunkowo dużą pojemnością. Jest bowiem zdolna pomieścić wszystko, co nie pochodzi od urzędu lub innej instytucji państwowej bądź dotyczy sprawy urzędowej, bądź wreszcie dlatego, że powstał w rezultacie zastosowania procedury urzędowej.
Statut zakreśla ramy działania danej organizacji (np. stowarzyszenia bądź fundacji). Zakres regulacji w nim zawartych został określony przepisami rangi ustawowej. Jego treść podlega weryfikacji sądu pod względem zgodności z tymi przepisami w trakcie procedury rejestracyjnej. Osoba tworząca statut nie ma zatem pełnej swobody przy tworzeniu jego treści, zwłaszcza że najczęściej posługuje się przy tym będącymi w obiegu typowymi wzorami. Zatem nawet jeśli nie można byłoby go zaliczyć do materiałów urzędowych wyłączonych spod regulacji prawa autorskiego, to należy ocenić, czy opracowanie to nie zostało w danym przypadku pozbawione cech pozwalających go uznać za utwór, tj. koniecznej oryginalności, niepowtarzalności, indywidualności i kreatywności. Jeśli odpowiedź na tak postawione pytanie byłaby negatywna, a tym samym opracowany statut mógłby zostać uznany za utwór, to należy sprawdzić, czy w umowie zawartej z twórcą został zawarty zapis o przeniesieniu na zamawiającego autorskich praw majątkowych lub o uzyskaniu licencji na korzystanie z niego.
Jak bowiem podkreśliło Ministerstwo Kultury w piśmie z 18 stycznia 2002 r., sygn. DP/WPA.024/381/O1: (...) umowy o dzieło, na podstawie których opracowywane są utwory, uprawniają do zastosowania wobec wynagrodzenia umownego 50% kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem jednak, iż z umowy wyraźnie wynika, że przyjmujący zamówienie nabywa majątkowe prawa autorskie do danego utworu lub uzyskuje licencję na korzystanie z niego.
Ministerstwo potwierdziło powyższe stanowisko również w piśmie z 14 maja 2002 r., sygn. DP/WPA.024/110/02. Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego nie wynika, aby w zawartej umowie o dzieło umieszczono zapis o nabyciu majątkowych praw autorskich do utworu przez zamawiającego lub o uzyskaniu przez niego licencji na korzystanie z utworu. W pytaniu nie wskazano również żadnych okoliczności, które uzasadniałyby uznanie, że zamiarem stron tej umowy było takie rozporządzenie prawami autorskimi. Dlatego należy uznać, że w tym przypadku będą miały zastosowanie nie 50%, ale 20% koszty uzyskania przychodu. Umowy o dzieło, jeśli są zawierane z osobami niebędącymi pracownikami zamawiającego, nie stanowią tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Sposób wyliczenia zaliczki na podatek w takim przypadku ilustruje poniższy przykład:
Przykład
Spółka z o.o. świadcząca usługi medyczne zawarła z panem Jerzym Lisieckim dwie umowy o dzieło. Przedmiotem pierwszej jest weryfikacja list pacjentów utworzonych na podstawie danych wynikających z rejestrów medycznych i sporządzenie raportu podsumowującego wyniki tej weryfikacji. Przedmiotem drugiej jest opracowanie aplikacji komputerowej, tzw. nakładki na program komputerowy – usprawniającej i przyspieszającej pracę tego programu. Pan Jerzy otrzyma wynagrodzenie z tytułu pierwszej umowy w wysokości 1000 zł, natomiast z tytułu drugiej – w wysokości 5000 zł.
Spółka z tytułu obu wypłat jako płatnik jest zobowiązana odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Ponieważ umowa o dzieło zawarta z osobą niebędącą pracownikiem nie stanowi tytułu ani do ubezpieczeń społecznych, ani do ubezpieczenia zdrowotnego, więc zaliczka zostanie obliczona w następujący sposób:
• 1000 zł – (1000 zł × 20%) × 19% = 152 zł
• 5000 zł – (5000 zł × 50%) × 19% = 475 zł
Odnosząc się do kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zwrotu kosztów dojazdu (tzw. kilometrówki), należy stwierdzić, że nie ma prawnych przeszkód, aby wykonawca dzieła otrzymał od zamawiającego zwrot wydatków, jakie poniósł w związku z jego wykonaniem. Zwrot taki powinien jednak – dla celów dowodowych – zostać wprost zastrzeżony w umowie.
Jak podkreślił NSA w wyroku z 10 grudnia 2003 r., sygn. akt I SA/Gd 1618/2000: (...) jeżeli zawarta umowa cywilnoprawna ma wywrzeć efekt nie tylko cywilnoprawny, ale również podatkowy, to podatnik winien zachować dla celów dowodowych jednorodność stosowanej formy zawarcia kontraktu, co oznacza, iż jeżeli zostaje zawarta pisemna umowa zlecenia i w tej właśnie formie określony zostaje przedmiot umowy oraz przysługujące zleceniobiorcy wynagrodzenie, to w tej samej formie strony winny, dla celów dowodowych, w pojęciu prawa podatkowego, sprecyzować, czy w ramach otrzymywanego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia sam zleceniobiorca ma obowiązek ponoszenia kosztów np. wyjazdów związanych z wykonaniem umowy zlecenia czy używania własnego samochodu, czy też koszty te ponosić będzie zleceniodawca.
Pamiętać przy tym należy o ograniczeniu zawartym w art. 23 ust. 1 pkt 46 updof. Na podstawie tego przepisu nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego (w tym stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą) w części przekraczającej kwotę wynikającą z limitu stanowiącego iloczyn liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr, określonej w rozporządzeniu. W sytuacji opisanej w pytaniu obowiązkiem wykonawcy dzieła używającego prywatnego samochodu na potrzeby zamawiającego jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Pozwoli to na ustalenie faktycznego przebiegu pojazdu oraz wyliczenie limitu kosztów. Ewidencja ta powinna zostać potwierdzona na koniec każdego miesiąca – w tym przypadku przez zamawiającego dzieło. Brak tej ewidencji uniemożliwi zamawiającemu zaliczenie zwracanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zauważyć należy, że zamawiający powinien porównać kwotę wypłaconą wykonawcy dzieła z tytułu używania samochodu z kwotą limitu wynikającą z ewidencji i do kosztów zaliczyć faktycznie poniesiony wydatek, ale w wysokości nieprzekraczającej tego limitu (w praktyce kosztem będzie niższa z tych dwóch kwot).
Taki sposób rozliczenia kosztów potwierdzają też organy podatkowe (np. informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z 9 lutego 2004 r., sygn. PB1/415-4/04.

• art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 8, art. 22 ust. 9 pkt 3 i 4, art. 23 ust. 1 pkt 46 i ust. 5, art. 41 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723
• art. 1 ust. 1, art. 4, art. 8 ust. 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 843

Anna Welsyng doradca podatkowy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.