Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z osobą niebędącą pracownikiem o opracowanie statutu

Umowa o dzieło, której przedmiotem jest opracowanie statutu, została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 1000 zł plus koszty dojazdu (tzw. kilometrówka). Jak obliczyć podatek od umowy?
Czy zwrot kosztów dojazdu będzie kosztem uzyskania przychodu?

RADA
Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego za wykonanie dzieła, płatnik powinien zastosować 20% koszty uzyskania przychodu, o ile przedmiotem tej umowy nie był utwór w znaczeniu przepisów prawa autorskiego. Zaliczkę należy obliczyć z zastosowaniem stawki 19%, jeśli podatnik nie złożył wniosku o zastosowanie stawki wyższej. Wydatki zwracane wykonującemu dzieło z tytułu używania przez niego własnego samochodu na potrzeby zamawiającego są kosztem do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Przychody z umowy o dzieło będą kwalifikowane do źródła – działalność wykonywana osobiście, jeśli pochodzą od określonych przepisami podmiotów. Są nimi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Zasady rozliczania tego rodzaju przychodów przez płatników zawiera art. 41 updof. Na podstawie tego przepisu płatnik dokonujący wypłaty należności z tytułu umowy o dzieło wykonywanej w ramach działalności osobistej jest zobowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczkę tę pobiera się w wysokości 19% należności pomniejszonej o przysługujące w danej sytuacji koszty uzyskania przychodów oraz o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (o ile z tytułu danej umowy podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym). Podatnik może złożyć wniosek o zastosowanie stawki wyższej (30 bądź 40%). Sama zaliczka ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obniżenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
Wysokość przysługujących podatnikowi kosztów uzyskania przychodów płatnik powinien określić, kierując się regulacjami zawartymi w art. 22 ust. 9 updof.
Na podstawie tego przepisu koszty uzyskania mające zastosowanie do przychodów m.in. z umowy o dzieło, której przedmiotem nie są utwory w znaczeniu prawa autorskiego, wynoszą 20% przychodu. Jeśli zaś przedmiotem umowy jest utwór w znaczeniu tych przepisów, koszty wynoszą 50% przychodu. Należy pamiętać, że koszty te w obu przypadkach oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Z pytania wynika, że przedmiotem zawartej umowy o dzieło jest opracowanie statutu. Aby wskazać prawidłowy sposób rozliczenia wypłacanego z tego tytułu wynagrodzenia, należy najpierw rozstrzygnąć, czy opracowany na zamówienie statut może zostać uznany za utwór w znaczeniu przepisów prawa autorskiego.
W przepisach tych utwór został zdefiniowany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
A zatem aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego, musi posiadać następujące cechy:
• mieć źródło w pracy człowieka (twórcy),
• stanowić przejaw działalności twórczej,
• posiadać indywidualny charakter.
Twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu (art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
W znaczeniu prawa autorskiego jako twórczy traktowany jest taki rezultat działalności, który na tyle związany jest z osobą twórcy, by było mało prawdopodobne, aby inna osoba, podejmująca identycznie skierowany wysiłek twórczy, uzyskała analogiczny lub zasadniczo zbliżony rezultat. Z kolei określenie „przejaw działalności twórczej” oznacza jakikolwiek uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta jest spełniona, gdy mamy do czynienia z subiektywnie nowym wytworem intelektu. Cecha indywidualności zaś przejawia się w samym procesie twórczym i oznacza oryginalność, niepowtarzalność.
Tylko w przypadku łącznego spełnienia powyższych przesłanek twórcy przysługują zarówno autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe, w szczególności zaś wynagrodzenie za korzystanie z utworu. Natomiast utworu nie stanowią m.in. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Co prawda statut nie jest dokumentem urzędowym – są nimi jedynie te dokumenty, które zostały sporządzone w przypisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w zakresie ich działania, a także dokumenty sporządzone przez organizacje narodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie powierzonych im spraw z dziedziny administracji państwowej – ale należy się zastanowić, czy nie powinien być zakwalifikowany jako materiał urzędowy.
Pojęcie to wyjaśnił NSA w wyroku z 21 listopada 1996 r., sygn. akt I SA/Kr 829/96, stwierdzając, że: Formuła „materiały urzędowe” odznacza się stosunkowo dużą pojemnością. Jest bowiem zdolna pomieścić wszystko, co nie pochodzi od urzędu lub innej instytucji państwowej bądź dotyczy sprawy urzędowej, bądź wreszcie dlatego, że powstał w rezultacie zastosowania procedury urzędowej.
Statut zakreśla ramy działania danej organizacji (np. stowarzyszenia bądź fundacji). Zakres regulacji w nim zawartych został określony przepisami rangi ustawowej. Jego treść podlega weryfikacji sądu pod względem zgodności z tymi przepisami w trakcie procedury rejestracyjnej. Osoba tworząca statut nie ma zatem pełnej swobody przy tworzeniu jego treści, zwłaszcza że najczęściej posługuje się przy tym będącymi w obiegu typowymi wzorami. Zatem nawet jeśli nie można byłoby go zaliczyć do materiałów urzędowych wyłączonych spod regulacji prawa autorskiego, to należy ocenić, czy opracowanie to nie zostało w danym przypadku pozbawione cech pozwalających go uznać za utwór, tj. koniecznej oryginalności, niepowtarzalności, indywidualności i kreatywności. Jeśli odpowiedź na tak postawione pytanie byłaby negatywna, a tym samym opracowany statut mógłby zostać uznany za utwór, to należy sprawdzić, czy w umowie zawartej z twórcą został zawarty zapis o przeniesieniu na zamawiającego autorskich praw majątkowych lub o uzyskaniu licencji na korzystanie z niego.
Jak bowiem podkreśliło Ministerstwo Kultury w piśmie z 18 stycznia 2002 r., sygn. DP/WPA.024/381/O1: (...) umowy o dzieło, na podstawie których opracowywane są utwory, uprawniają do zastosowania wobec wynagrodzenia umownego 50% kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem jednak, iż z umowy wyraźnie wynika, że przyjmujący zamówienie nabywa majątkowe prawa autorskie do danego utworu lub uzyskuje licencję na korzystanie z niego.
Ministerstwo potwierdziło powyższe stanowisko również w piśmie z 14 maja 2002 r., sygn. DP/WPA.024/110/02. Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego nie wynika, aby w zawartej umowie o dzieło umieszczono zapis o nabyciu majątkowych praw autorskich do utworu przez zamawiającego lub o uzyskaniu przez niego licencji na korzystanie z utworu. W pytaniu nie wskazano również żadnych okoliczności, które uzasadniałyby uznanie, że zamiarem stron tej umowy było takie rozporządzenie prawami autorskimi. Dlatego należy uznać, że w tym przypadku będą miały zastosowanie nie 50%, ale 20% koszty uzyskania przychodu. Umowy o dzieło, jeśli są zawierane z osobami niebędącymi pracownikami zamawiającego, nie stanowią tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Sposób wyliczenia zaliczki na podatek w takim przypadku ilustruje poniższy przykład:
Przykład
Spółka z o.o. świadcząca usługi medyczne zawarła z panem Jerzym Lisieckim dwie umowy o dzieło. Przedmiotem pierwszej jest weryfikacja list pacjentów utworzonych na podstawie danych wynikających z rejestrów medycznych i sporządzenie raportu podsumowującego wyniki tej weryfikacji. Przedmiotem drugiej jest opracowanie aplikacji komputerowej, tzw. nakładki na program komputerowy – usprawniającej i przyspieszającej pracę tego programu. Pan Jerzy otrzyma wynagrodzenie z tytułu pierwszej umowy w wysokości 1000 zł, natomiast z tytułu drugiej – w wysokości 5000 zł.
Spółka z tytułu obu wypłat jako płatnik jest zobowiązana odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Ponieważ umowa o dzieło zawarta z osobą niebędącą pracownikiem nie stanowi tytułu ani do ubezpieczeń społecznych, ani do ubezpieczenia zdrowotnego, więc zaliczka zostanie obliczona w następujący sposób:
• 1000 zł – (1000 zł × 20%) × 19% = 152 zł
• 5000 zł – (5000 zł × 50%) × 19% = 475 zł
Odnosząc się do kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zwrotu kosztów dojazdu (tzw. kilometrówki), należy stwierdzić, że nie ma prawnych przeszkód, aby wykonawca dzieła otrzymał od zamawiającego zwrot wydatków, jakie poniósł w związku z jego wykonaniem. Zwrot taki powinien jednak – dla celów dowodowych – zostać wprost zastrzeżony w umowie.
Jak podkreślił NSA w wyroku z 10 grudnia 2003 r., sygn. akt I SA/Gd 1618/2000: (...) jeżeli zawarta umowa cywilnoprawna ma wywrzeć efekt nie tylko cywilnoprawny, ale również podatkowy, to podatnik winien zachować dla celów dowodowych jednorodność stosowanej formy zawarcia kontraktu, co oznacza, iż jeżeli zostaje zawarta pisemna umowa zlecenia i w tej właśnie formie określony zostaje przedmiot umowy oraz przysługujące zleceniobiorcy wynagrodzenie, to w tej samej formie strony winny, dla celów dowodowych, w pojęciu prawa podatkowego, sprecyzować, czy w ramach otrzymywanego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia sam zleceniobiorca ma obowiązek ponoszenia kosztów np. wyjazdów związanych z wykonaniem umowy zlecenia czy używania własnego samochodu, czy też koszty te ponosić będzie zleceniodawca.
Pamiętać przy tym należy o ograniczeniu zawartym w art. 23 ust. 1 pkt 46 updof. Na podstawie tego przepisu nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego (w tym stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą) w części przekraczającej kwotę wynikającą z limitu stanowiącego iloczyn liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr, określonej w rozporządzeniu. W sytuacji opisanej w pytaniu obowiązkiem wykonawcy dzieła używającego prywatnego samochodu na potrzeby zamawiającego jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Pozwoli to na ustalenie faktycznego przebiegu pojazdu oraz wyliczenie limitu kosztów. Ewidencja ta powinna zostać potwierdzona na koniec każdego miesiąca – w tym przypadku przez zamawiającego dzieło. Brak tej ewidencji uniemożliwi zamawiającemu zaliczenie zwracanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zauważyć należy, że zamawiający powinien porównać kwotę wypłaconą wykonawcy dzieła z tytułu używania samochodu z kwotą limitu wynikającą z ewidencji i do kosztów zaliczyć faktycznie poniesiony wydatek, ale w wysokości nieprzekraczającej tego limitu (w praktyce kosztem będzie niższa z tych dwóch kwot).
Taki sposób rozliczenia kosztów potwierdzają też organy podatkowe (np. informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z 9 lutego 2004 r., sygn. PB1/415-4/04.

• art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 8, art. 22 ust. 9 pkt 3 i 4, art. 23 ust. 1 pkt 46 i ust. 5, art. 41 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723
• art. 1 ust. 1, art. 4, art. 8 ust. 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 843

Anna Welsyng doradca podatkowy
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Tylko teraz
349,00 zł
614,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kasy fiskalne w 2022 roku – limit, zwolnienia, nowe rozporządzenie
  Kasy fiskalne w 2022 roku - limit, zwolnienia. Kto w 2022 roku będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych)? Kiedy nastąpi utrata zwolnienia? Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Raje podatkowe - gdzie można się ukryć przed fiskusem?
  Raje podatkowe. Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Czy optymalizacja podatkowa w raju podatkowym jest legalna?
  Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP
  Wzór e-Faktury. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Zmiany w TAX FREE dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku
  TAX FREE - zmiany od 2022 roku. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to nowe korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Prokuratorzy mieli łatwy dostęp do dowodów
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Dziennikarze śledczy pracujący przy Panama Papers przez wiele lat musieli ślęczeć nad tonami dokumentów, żeby znaleźć choćby nitkę, która miała poprowadzić ich do celu, czyli ujawnieniu afer polityków czy celebrytów. W przypadku Dody polska prokuratura musiała tylko wejść do internetu. Później śledczy mieli już prostą drogę do postawienia artystce i jej byłemu mężowi zarzutów ukrywania majątku przed inwestorami i niespłacenia należności związanych z powstaniem filmu „Dziewczyny z Dubaju”.
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
  Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
  Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.