Kategorie

Czy usługi naprawy samochodów podlegająobowiązkowi ewidencjonowania w kasie fiskalnej

Czy prowadzenie warsztatu samochodowego i usługi naprawy z wykorzystaniem części samochodowych powodują obowiązek stosowania kas fiskalnych od 1 września 2006 r.?

RADA

Usługi naprawy samochodów nie powodują obowiązku stosowania kas fiskalnych. Wyłącznie dostawa części samochodowych powoduje bezwzględny obowiązek stosowania kas. Takie stanowisko prezentują organy skarbowe. Stanowisko to jednak może być zakwestionowane, szczególnie gdy wartość części jest wyszczególniona na fakturze. Wymiana części może być przez niektóre urzędy potraktowana jako dostawa towaru. Powstanie wtedy obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej.

UZASADNIENIE

Od 1 września 2006 r. wprowadzono bezwzględny obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dostaw:
1) silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1),
2) nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2),
3) części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3).

Nakaz ewidencjonowania z zastosowaniem kas fiskalnych dostaw części samochodowych wynika z chęci ograniczenia obrotu częściami pochodzącymi ze skradzionych pojazdów. Z pozoru wszystko wydaje się jasne. Sprzedaż części samochodowych powinna zostać zaewidencjonowana zgodnie z definicją dostawy, którą jest „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”. Tam, gdzie następuje przeniesienie prawa do rozporządzania częściami samochodowymi jak właściciel, powinna znajdować się kasa rejestrująca.

Tymczasem na stronach internetowych Ministerstwa Finansów zamieszczono interpretację, z której wynika, że nie ma obowiązku stosowania kas rejestrujących do sprzedaży części samochodowych. W piśmie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim z 3 sierpnia 2006 r., nr PP/443-65/06, stwierdzono, że:

Z uwagi na to, że:
1) podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na skupie i sprzedaży używanych części samochodowych oraz
2) działalność taka została sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 50.30.22 „usługi w zakresie handlu detalicznego pozostałymi częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych”
– to podatnik taki nie musi prowadzić ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących zgodnie z powołanym § 4 rozporządzenia, lecz na zasadach ogólnych (ze względu na wysokość obrotu).

Pismo to trudno uznać za prawidłowo określające zakres ewidencjonowania. Usługi w zakresie handlu detalicznego obejmują bowiem swoim zakresem zawsze dostawę towarów. Dostawa taka, w przypadku części samochodowych wymienionych w przepisach rozporządzenia, powinna być ewidencjonowana w kasie fiskalnej.

PRZYKŁAD
Jan Kowalski prowadzi sprzedaż detaliczną. Sprzedaje używane części samochodowe. Jego działalność została sklasyfikowana w PKWiU 50.30.22. Jan Kowalski sprzedał w sklepie gaźnik. Czynność ta wymaga ewidencjonowania z zastosowaniem kasy rejestrującej. Niezależnie bowiem od symbolu PKWiU swojej działalności dokonał on dostawy towaru objętej obowiązkiem ewidencjonowania.

Naprawa samochodu z istoty polega na wymontowaniu zużytej części i wmontowaniu nowej, choćby przy okazji (np. przy okazji wymiany oleju konieczna jest wymiana filtra oleju etc.). Jedynie naprawy polegające na regulacji samochodu (np. regulacja obrotów silnika, zbieżności kół) nie wymagają wymiany części. O tym, czy w ramach świadczonej usługi będzie dokonana dostawa towarów, zadecyduje umowa z klientem. Jeżeli klient umówi się na usługę naprawy (bez wyodrębniania w wartości usługi wartości dostarczanych przez warsztat części), to nie wyodrębnia z wartości usługi wartości dostawy. Wyodrębnienie w umowie wartości poszczególnych wymienianych części będzie oznaczało, że warsztat wykona na rzecz klienta dostawy towaru.

PRZYKŁAD
Stanisław Nowak udał się do warsztatu i zostawił samochód do naprawy. Odebrał go następnego dnia. Został poinformowany, że wymieniono tarcze hamulcowe i zaciski. Usługa objęła robociznę (2 godziny po 50 zł) i koszt wmontowanych części (350 zł). W ramach usługi naprawy została zatem dokonana dostawa części samochodowych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych warsztat ma bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych.

Obowiązek rejestracji usług naprawy był przedmiotem wypowiedzi organów podatkowych. Zgodnie z ich wyjaśnieniami nie jest konieczne ewidencjonowanie za pomocą kas fiskalnych napraw samochodów, również wtedy, gdy w trakcie naprawy są wmontowywane części samochodowe. Przykładowo można powołać fragment pisma Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 3 sierpnia 2006 r. (nr USIII/2-443/148/38/I/206) czy pisma Urzędu Skarbowego Łódź Polesie z 25 lipca 2006 r. (nr USIII/443/VAT/377/57/06EL).

W piśmie urzędu tomaszowskiego stwierdzono, że skoro wnioskodawca:
świadczy jedynie usługi polegające na naprawie pojazdów mechanicznych z wykorzystaniem nabywanych części i akcesoriów samochodowych, które przez Urząd Statystyczny zostały zakwalifikowane w grupowaniu PKWiU 50.20.1 i PKWiU 50.20.14-00.00, § 4 pkt 4 rozporządzenia nie znajduje zastosowania do tego rodzaju usług.
Dalej stwierdzono, że obowiązek ten będzie dotyczył wnioskodawcy dopiero w przypadku uruchomienia sprzedaży części i akcesoriów samochodowych.

Powołanie tego pisma mogłoby zakończyć omawianie tematu przez stwierdzenie, że do usług napraw samochodów nie stosuje się kasy fiskalnej. Takie jednoznaczne i kończące dyskusje stwierdzenie nie jest jednak możliwe. Urząd posłużył się w swoim wyjaśnieniu pojęciem „sprzedaży”, gdy tymczasem ustawa o VAT i w ślad za nią rozporządzenie posługują się pojęciem „dostawy”. Dostawa oznacza natomiast przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Sprzedaż jest wyłącznie jednym z wielu sposobów dokonania dostawy. Należy więc odpowiedzieć na pytanie, czy w trakcie naprawy samochodu ma miejsce dostawa części zamiennych. Należy uznać, że tak.

W praktyce naprawa samochodu z użyciem części kupionych przez warsztat obejmuje następujące czynności:
1) warsztat kupuje części do naprawy,
2) warsztat, gdy brakuje odmiennego porozumienia ze zlecającym naprawę, staje się właścicielem nabytych części,
3) przez wmontowanie tych części do cudzego samochodu w ramach naprawy warsztat przenosi na właściciela samochodu ich własność, a zatem dokonuje ich dostawy.

Ostatni punkt wymaga komentarza. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (dostawa) może nastąpić przez sprzedaż. Na sprzedaż też powoływały się w swoich pismach organy skarbowe. Istnieją jednak również inne przypadki, gdy następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Jest to m.in. specyficzny przypadek połączenia części zamiennej z tzw. rzeczą główną. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 28 czerwca 2002 r. (sygn. akt I CK 5/02):

według art. 47 § 2 k.c. częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie da się od niej odłączyć bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
Definicja ta w pełni oddaje naturę części zamiennej w samochodzie; odłączenie zużytej części powoduje „istotną zmianę całości” samochodu. Z kolei w postanowieniu z 6 czerwca 1973 r. (sygn. akt I CR 413/73) SN podkreślił, że: stosownie do przepisu art. 47 § 1 k.c. część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Oznacza to, że część zamienna, która została wmontowana do samochodu, staje się jego częścią składową. Z mocy prawa własność takiej części przechodzi na właściciela samochodu. Takie połączenie części składowej i rzeczy w pełni mieści się w pojęciu „przeniesienia prawa własności”. Jest zatem dostawą towaru.

Rodzi to praktyczne obawy, że powstanie obowiązek stosowania kasy do rejestrowania usług naprawy połączonych z dostawą części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników. Również wtedy, gdy usługa dotyczy nominalnie (zgodnie z treścią umowy lub faktury VAT) naprawy pojazdu, a części nowe są montowane jedynie w miejsce zużytych lub uszkodzonych.

Można co prawda wyobrazić sobie przypadki, gdy na podstawie odrębnego porozumienia stron wmontowana część nie przechodzi na własność właściciela samochodu. Jest to jednak w praktyce niespotykane i wyjątkowe. W przytłaczającej ilości przypadków własność części przechodzi na właściciela samochodu nawet bez osobnego zapisu na fakturze za usługę naprawy samochodu. Tym bardziej że zazwyczaj w takiej fakturze koszt jest dzielony na robociznę i cenę części zamiennej. Podobnie z wymianą płynów, oleju etc.

Z dostawą nie będziemy mieli do czynienia, gdy właściciel samochodu dostarczy do warsztatu części do naprawy, a warsztat wykona wyłącznie usługę naprawy. Kiedyś zdarzało się to często, gdy z powodu trudności z częściami kierowcy kupowali je na zapas. Teraz jest to wyjątek.

Obecnie prawie każdy, kto naprawia samochód, zdaje się na warsztat również w zakresie znalezienia, wybrania i kupienia odpowiednich części samochodowych. Jeżeli warsztat kupuje te części na siebie, a następnie dostarcza je klientowi, wmontowując je w samochodzie klienta, to dokonuje dostawy. Dostawa na rzecz klienta nie wystąpi tylko wtedy, gdy warsztat kupuje części od razu na rachunek klienta (klient widnieje na fakturze jako nabywca części). Taka sytuacja jednak również jest rzadkością. Należy więc stwierdzić, że w większości przypadków warsztaty samochodowe powinny stosować kasy fiskalne. Organy podatkowe w swoich interpretacjach prezentują jednak odmienne stanowisko. Stwierdzają, że wykonywanie usług przez warsztaty samochodowe nie powoduje bezwzględnego obowiązku stosowania kas fiskalnych, jeżeli nie sprzedają one części samochodowych.

Pisma urzędów skarbowych – zdaniem autora – nie uwzględniają tego, że od 1 maja 2004 r. zmienił się zakres ustawy o VAT. Opodatkowaniu nie podlega jedynie sprzedaż, lecz także inne przeniesienie własności towaru. Obowiązujące obecnie pojęcie „dostawy” obejmuje także połączenie części zamiennej z remontowanym samochodem. Połączenie takie skutkuje przeniesieniem własności części zamiennej na właściciela pojazdu i jest w pełni objęte zakresem pojęcia „dostawy” z art. 7 ustawy o VAT.

Trzeba liczyć się z tym, że w przyszłości pojawią się pisma organów skarbowych, które będą odmiennie ujmować zakres obowiązków rejestrowania napraw samochodów. Należy zauważyć, że w dotychczas opublikowanych interpretacjach Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) organy podatkowe nie odnosiły się w żaden sposób do sytuacji, gdy na fakturze została odrębnie ujęta cena za wymienianą część i odrębnie wartość usługi. Taki przypadek mógłby zostać uznany za klasyczną dostawę towaru. W związku z takim niebezpieczeństwem podatnik wykonujący usługi naprawy polegające na wymianie części samochodowych powinien wystąpić do własnego urzędu skarbowego o wydanie interpretacji w jego sprawie. W przypadku sporu z urzędem powoływanie się na interpretacje wydane w sprawach innych podatników może okazać się niewystarczające.

Należy wyjaśnić, które części samochodowe powodują obowiązek stosowania kas.

Stosowania kasy fiskalnej wymaga dostawa silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2) oraz części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Z tego wyliczenia wątpliwości budzą części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). W grupowaniu tym zostały wymienione części i akcesoria do samochodów wymienione w tabeli.

Jak widać, stosowanie kas odnosi się praktycznie do wszystkich części samochodowych. Grupowanie 34.3 obejmuje także części nadwozi. Nie obejmuje natomiast opon, które są sklasyfikowane w grupowaniu 25.11. Grupowanie dotyczy opon nowych, używanych, bieżnikowanych etc. Oznacza to, że przepisu rozporządzenia w sprawie kas nie stosuje się do dostawy opon. Grupowanie 34.3 nie obejmuje również foteli samochodowych (36.11.11--30.00 Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 47 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935
• art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
• § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. Nr 51, poz. 375

Zbigniew Huszcz
doradca podatkowy
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.