Kategorie

Rozporządzenie Rady UE - zmiany w VAT

1 lipca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Rady UE nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. Wyjątkiem jest art. 13 rozporządzenia, który stosuje się od 1 stycznia 2006 r. Dotyczy on obliczania podstawy opodatkowania, gdy płatność za towary i usługi następuje za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Rozporządzenie ma zapewnić prawidłowe i jednakowe stosowanie przepisów VI dyrektywy przez wszystkie państwa zrzeszone w Unii Europejskiej.
Większość przepisów rozporządzenia nie wprowadza żadnych nowych zasad rozliczeń dla polskich podatników. Tylko w niewielkim stopniu zmienią się zasady rozliczeń. W większości przypadków przepisy VI dyrektywy zostały prawidłowo wprowadzone do polskich przepisów prawnych w zakresie VAT.

Zgrupowanie o charakterze pomocniczym

Zgrupowaniem o charakterze pomocniczym w myśl rozporządzenia UE jest Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG). Zgrupowanie może posiadać status podatnika od wartości dodanej. Tym samym może dokonywać odpłatnych dostaw towarów lub świadczyć usługi na rzecz swoich członków lub osób trzecich. Zatem zgrupowanie będzie mogło rejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju UE.
Jego głównym celem jest ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej przez jego członków. Członkami Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych mogą być zarówno spółki oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, jak i osoby fizyczne.

Określenie miejsca świadczenia

W zakresie określania miejsca świadczenia rozporządzenie tylko potwierdziło, że zasady dotyczące określania miejsca świadczenia, a tym samym opodatkowania, zostały prawidłowo wprowadzone do polskiego prawa podatkowego. Niemniej jednak polscy podatnicy mieli najwięcej problemów z ustalaniem miejsca świadczenia w stosunku do pewnych usług. I tak przepisy rozporządzenia potwierdzają, że miejscem świadczenia usług:
związanych z organizacją pogrzebów – jest kraj, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej lub posiada stały zakład, lub w przypadku braku tych dwóch miejsc, miejsce jego stałego zamieszkania lub zwyczajowego pobytu,
tłumaczenia tekstów
– jest kraj, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania,

PRZYKŁAD
Firma niemiecka nabyła usługi tłumaczenia tekstów od polskiego podatnika. Mimo że usługa tłumaczenia teksów została wykonana w Polsce to i tak zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu jej nabycia jest niemiecki podatnik. Zgodnie bowiem z przepisami w przypadku usług tłumaczenia teksów miejscem ich opodatkowania jest kraj nabywcy usługi.

przyznania prawa do transmisji telewizyjnych meczów piłki nożnej na rzecz podatników mających przedsiębiorstwo we Wspólnocie
– jest kraj, gdzie usługobiorca posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności,
ubiegania się o zwrot lub otrzymywania zwrotów podatku VAT
– jest kraj, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności; przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku świadczenia usług związanych z pomocą w otrzymaniu zwrotu VAT w innym kraju UE niż miejsce siedziby, prowadzenia działalności lub zamieszkania podatnika,
pośredników, którzy działają w imieniu i na rachunek osób trzecich, jeśli pośredniczą przy świadczeniu usług określonych w art. 9(2)(e) tiret siódme dyrektywy (w polskiej ustawie są to usługi określone w art. 27 ust. 4 pkt 1–10)
– jest kraj, gdzie usługobiorca posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

Zmiana definicji ustawowych

Rozporządzenie UE wiele miejsca poświęca zmianom definicji ustawowych, które w większości przypadków były nieprecyzyjne i nie do końca zrozumiałe dla polskich podatników. I tak od 1 lipca br.:
Za środki transportu, które są przedmiotem umowy najmu, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze
– będziemy uważać również przyczepy i naczepy. Jest to istotna zmiana dla polskich podatników. Dotąd przyczepy i naczepy nie były uznawane za środki. Teraz, tj. od 1 lipca br., podatek VAT od usług najmu czy leasingu naczep lub przyczep będzie rozliczał świadczący usługę, ponieważ miejscem świadczenia tych usług będzie kraj, gdzie świadczący posiada siedzibę. A w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności miejscem świadczenia będzie kraj, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – będzie to miejsce stałego zamieszkania.
Za świadczenie usług – będziemy także uznawać montaż różnych części maszyny, dostarczonych przez klienta. Miejscem świadczenia tych usług będzie kraj, gdzie usługi te faktycznie są wykonywane. Jednak te zasady ustalania miejsca świadczenia odnoszą się wyłącznie do wykonywania czynności montażu towarów, które nie są związane z nieruchomością. Oznacza to, że zasad tych nie będzie się stosować do usług montażu i instalacji urządzeń, które są przyłączane do budynku.
Usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania
– obejmują również nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie, mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Usługi te będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. Przy czym nie ma znaczenia, jak długo trwa kurs.
Za usługi elektroniczne uznaje się
– usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane, wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

PRZYKŁAD
Polski podatnik VAT wynajmuje przyczepy do transportu owoców z Niemiec. Podatek VAT od usług najmu rozliczy w tej sytuacji niemiecki podatnik w swoim kraju.

ZAPAMIĘTAJ!
Rozporządzenie UE wprowadza nową definicję środków transportu. Zgodnie z jej brzmieniem za środki transportu należy uważać również przyczepy i naczepy.
Ponadto rozporządzenie wymienia przykładowe czynności, które zaliczamy do usług elektronicznych. Zostały określone w art. 11 rozporządzenia UE. Są to:
• ogólne produkty w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i najnowszymi wersjami oprogramowania,
• usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa,
• usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane internetem lub siecią elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę,
• odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towaru lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek on-line,
na którym potencjalni kupcy przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer,
• pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których aspekty telekomunikacyjne są natury pomocniczej lub drugorzędnej (czyli pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do internetu i obejmujące inne dokumenty, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych; gier; umożliwiają hosting witryn internetowych; dostęp do grup dyskusyjnych etc.),
• usługi wyszczególnione w załączniku 1 rozporządzenia.
Powyższe uregulowanie jest bardzo ważne. Wyjaśnia bowiem wiele wątpliwości podatników, którzy świadczyli tego rodzaju usługi, a które przez organy podatkowe nie były uznawane za usługi elektroniczne.
Jednocześnie rozporządzenie wymienia katalog czynności, które nie są zaliczane do usług elektronicznych. Oprócz usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych (polska ustawa nie zalicza ich również do usług telekomunikacyjnych) rozporządzenie wymienia również m.in.:
• dostawy towarów, których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie, płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne, materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma, płyty CD, kasety magnetofonowe, kasety wideo, płyty DVD, gry na płytach CD-ROM,
• świadczenie usług przez osoby takie, jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej,
• usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie) lub świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty,
• usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego, hurtownie danych off-line,
• usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,
• centra wsparcia telefonicznego (ang. helpdesk),
• konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert,
• usługi telefoniczne z elementem wideo, znane też pod nazwą usług wideofonicznych lub świadczone przez internet,
• dostęp do internetu i stron World Wide Web.
Warto dodać, iż przed 1 lipca br. polscy podatnicy, jak i organy podatkowe transakcje te uznawali za dostawy towarów lub świadczenie usług, innych niż elektroniczne.

Sprzedaż wysyłkowa

Rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące ustalania miejsca opodatkowania w przypadku przekroczenia kwot sprzedaży wysyłkowej. Miejsce opodatkowania zmienia się począwszy od dostawy, w wyniku której limit został przekroczony. Jeżeli w wyniku tych dostaw zostanie przekroczony w trakcie roku limit dla sprzedaży wysyłkowej, to nie wpływa to na zasady opodatkowania dostaw dokonanych przed przekroczeniem progu pod warunkiem, że:
• podatnik nie korzystał z prawa wyboru opcji opodatkowania tych czynności,
• nie przekroczył tego progu w ciągu minionego roku kalendarzowego.
Przekroczenie progu limitu ma wpływ na następujące dostawy, tj.:
• dostawę, w wyniku której przekroczony został próg dla bieżącego roku kalendarzowego stosowany przez Państwo Członkowskie w tym roku kalendarzowym,
• wszystkie kolejne dostawy dokonywane w tym Państwie Członkowskim w tym roku kalendarzowym,
• dostawy dokonywane w tym Państwie Członkowskim w roku kalendarzowym następującym po roku kalendarzowym, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.
Dotychczas obowiązujące polskie przepisy prawa określały, że miejsce dostawy towarów będących przedmiotem sprzedaży wysyłkowej ulegało zmianie dopiero od następnej dostawy, w wyniku której przekroczony został limit.
Po zmianie, którą wprowadza rozporządzenie, będzie inaczej. Zmiana miejsca świadczenia będzie dotyczyć również dostawy, w wyniku której przekroczony został limit.

PRZYKŁAD
Polski podatnik dokonuje dostawy wysyłkowej towarów do Rosji. Transakcje te rozlicza w Polsce. 15 lipca br. planuje dokonanie dostawy, w wyniku której nastąpi przekroczenie limitu obrotów dla sprzedaży wysyłkowej. W Polsce jest to kwota 10 000 euro. Oznacza to, że dostawa ta będzie już rozliczona Rosji, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi rozporządzeniem UE. Polski podatnik będzie zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT w Rosji przed dokonaniem dostawy.

ZAPAMIĘTAJ!
Od 1 lipca br. miejsce dostawy towarów wysyłanych w przypadku przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej zmienia się począwszy od dostawy, w wyniku której limit obrotów został przekroczony.

Sprzedaż instrumentów finansowych

Opcja jest instrumentem finansowym stosowanym przy sprzedaży akcji, udziałów w spółkach i stowarzyszeniach, obligacji i innych papierów wartościowych. W przypadku zakupu opcji kupujący ma prawo kupna w określonym czasie. Sprzedający natomiast ma obowiązek sprzedać te akcje, obligacje, udziały za cenę umówioną w umowie, mimo że ich cena w tym okresie wzrośnie.
Sprzedaż opcji stanowi odrębne świadczenie usługi. Co oznacza, że sprzedaż opcji zakupu akcji i sprzedaż akcji, to dwie odrębne transakcje. Podstawa opodatkowania w tym przypadku będzie ustalana odrębnie dla sprzedaży opcji i odrębnie dla sprzedaży podstawowej, np. akcji.

PODSTAWA PRAWNA
• Rozporządzenie Rady UE nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. Nr L 288)

Magdalena Jabłecka
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.