Kategorie

Jakie dokumenty należy posiadać, aby rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką 0%

Ustawa przewiduje, że podatnik VAT UE, który dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowej, aby zastosować stawkę 0%, musi spełnić określone warunki:

1.
Transakcja musi zostać dokonana na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Jest bardzo ważne, aby nasz kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT UE w chwili dokonania transakcji. Istnieje kilka sposobów, aby to sprawdzić:

• bezpośrednio na stronie internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/pl/vieshome.htm,
• telefonicznie pod numerem: (0-63) 242-33-55 lub faksem: (0-63) 240-19-89
• pisemnie, składając formularz VAT ID na adres: Ministerstwo Finansów Departament Wymiany Informacji o VAT, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin.

2. Podatnik musi podać numer VAT UE kontrahenta oraz swój numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

3. Przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Dowodami tymi są wymienione poniżej dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 42 ust. 3 ustawy):

• dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
• kopia faktury,
• specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
• dokument zawierający co najmniej:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów,
- adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
- określenie towarów i ich ilości,
- potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
- rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary są przewożone środkami transportu lotniczego; w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy.

Gdy powyższe dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy, dowodami mogą być również inne dokumenty, wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności (art. 42 ust. 11 ustawy):

• korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
• dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
• dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie - w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
• dowód potwierdzający przez nabywcę przyjęcie towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zestaw dokumentów, które zostały wskazane w art. 42 ust. 3 i ust. 11 ustawy, będący podstawą zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest katalogiem otwartym. Wyrażenie „w szczególności” użyte w tym przepisie wskazuje, iż dokumenty zostały wymienione jedynie przykładowo. Konstrukcja powyższych przepisów wskazuje na dokumenty główne i uzupełniające, które stanowią podstawę do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Wskazać również należy na ich rolę dowodową.

Zawsze należy pamiętać, że to na podatnika został nałożony obowiązek udowodnienia, iż towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rzeczywiście opuściły terytorium kraju ze względu na korzystniejsze niż w dostawach krajowych skutki podatkowe. Brak takiej dokumentacji skutkuje utratą możliwości zastosowania stawki preferencyjnej i obowiązkiem opodatkowania dostawy towarów według stawek obowiązujących przy dostawach krajowych.

Dowody zapłaty

Jak stwierdził Dolnośląski Urząd Skarbowy w piśmie z 28 października 2005 r. (II 443/221/274/05): „W każdym jednak przypadku należy badać, czy posiadane przez podatnika dokumenty - zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 - dowodzą, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Uznać zatem należy, że dowodami tymi mogą być również dokumenty inne niż wymienione w art. 42 ust. 3 i ust. 11 ww. ustawy, jeśli potwierdzają, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”. Jednak w tym samym piśmie stwierdzono też: „Spółka nie posiada jakichkolwiek innych dokumentów - poza wyciągiem bankowym stanowiącym dowód dokonania zapłaty - potwierdzających dokonanie wywozu towarów do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Wyciąg bankowy potwierdza dokonanie zapłaty przez nabywcę (w tym znaczeniu może być dokumentem wskazującym na fakt zawarcia transakcji), ale nie potwierdza dokonania wywozu towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Dowód taki nie stanowi zatem samodzielnej - bez innych dowodów - podstawy uprawniającej Podatnika do zastosowania 0-proc. stawki podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów”. W innym przypadku, gdy dowód zapłaty nie jest samodzielnym dokumentem, urząd uznał, że to również może być dowodem dokonania transakcji (por. pismo z 11 stycznia 2006 r. Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - 1436/BV/443/2006/12/TCH).

Dokumenty przewozowe

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają, jakie elementy powinny zawierać otrzymane przez podatnika dokumenty przewozowe. „Jeżeli zatem Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zlecając przewóz towarów przewoźnikowi (spedytorowi), który nie dokumentuje wykonanej usługi transportu jednolitym dokumentem zawarcia umowy przewozu, tzw. CMR, to otrzymana od przewoźnika specyfikacja przesyłek zawierająca takie dane, jak: numer paczki, numer przesyłki, wagę przesyłki, nazwisko odbiorcy, kod, nazwę kraju i miasta na terytorium UE, zawierająca potwierdzenie, iż towar dostarczono do miejsca przeznaczenia i wydano go nabywcy, stanowi dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT” (por. pismo z 18 listopada 2005 r. Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce nr TP/443-77/05). Spotkać się można ze stanowiskiem organów podatkowych uznającym, że list przewozowy jest niezbędnym dokumentem (por. pismo z 9 marca 2006 r. Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego nr ZP/443-473/05). Stanowisko to nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach.

Dokument przewozowy powinien pozwalać na identyfikację transportowanych towarów jako towarów będących przedmiotem konkretnej dostawy towarów. Dokumentem tym może być list przewozowy (o ile zawiera niezbędne informacje, wykraczając tym samym poza minimalny zakres danych zawartych w liście przewozowym - co jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 3 Konwencji), ale może być nim także inny dokument. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że warunek taki spełnia również oświadczenie przewoźnika o dostarczeniu towarów (por. pismo z 20 grudnia 2005 r. Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nr 1436/2BV/443/2005/605/TCH). W piśmie tym podatnik pytał się, czy oświadczenie zawierające następujące dane: jaka partia towaru (tj. masa oraz rodzaj opakowania) i z jaką datą została przyjęta do przewozu, niezmienny numer rejestracyjny partii towaru w systemie informatycznym przewoźnika, data dostarczenia partii towaru pod adres (wskazany na fakturze sprzedaży) w innym kraju Wspólnoty Europejskiej spełnia warunki, aby przysługiwało prawo do zastosowania stawki 0%.

Również dokument spedytora (wydrukowany z Internetu) potwierdzający dostarczenie towaru do nabywcy spełnia - według organów podatkowych - te warunki (por. pismo z 8 lutego 2006 r. Podkarpackiego Urzędu Skarbowego nr PUS.II/443/8/2006/AK). Jak wskazywał w tym piśmie podatnik, dokument taki jest możliwy do wydrukowania przez ich firmę po otrzymaniu od firmy spedytorskiej kodu dostępu do strony internetowej i numeru referencyjnego danej przesyłki. Dokument taki zawiera w swojej treści: datę odebrania towaru przez firmę spedytorską z siedziby podatnika, datę i miejsce dostawy, liczbę paczek i wagę towaru.
Można się jednak spotkać z bardziej restrykcyjnym stanowiskiem. W piśmie z 17 lutego 2006 r. Izby Skarbowej w Krakowie, nr PP-3/i/4407/322/05, czytamy:

„Posiadane przez Spółkę dokumenty, tj. list przewozowy oznaczony numerem, dokumentujący odbiór towaru przez przewoźnika z magazynu, oraz oświadczenie przewoźnika o dostarczeniu towaru do kontrahenta nie stanowią listu przewozowego, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. Należy je uznać za dodatkowe dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 11 ww. ustawy.
Jednakże w ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej nie są one, obok kopii faktury i specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, wystarczające do jednoznacznego potwierdzenia dostarczenia towaru do odbiorcy. Spółka powinna posiadać również dokumenty potwierdzające fakt odbioru towarów przez nabywcę w innym kraju członkowskim, np. korespondencję handlową z nabywcą, jeśli odbywała się ona drogą pisemną, dowód wpłaty za towar przez kontrahenta unijnego, fakturę wystawioną przez przewoźnika za wykonaną usługę”.

Agnieszka Jasiorowska
ekspert w zakresie VAT
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.