Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie dokumenty należy posiadać, aby rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką 0%

Ustawa przewiduje, że podatnik VAT UE, który dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowej, aby zastosować stawkę 0%, musi spełnić określone warunki:

1.
Transakcja musi zostać dokonana na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Jest bardzo ważne, aby nasz kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT UE w chwili dokonania transakcji. Istnieje kilka sposobów, aby to sprawdzić:

• bezpośrednio na stronie internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/pl/vieshome.htm,
• telefonicznie pod numerem: (0-63) 242-33-55 lub faksem: (0-63) 240-19-89
• pisemnie, składając formularz VAT ID na adres: Ministerstwo Finansów Departament Wymiany Informacji o VAT, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin.

2. Podatnik musi podać numer VAT UE kontrahenta oraz swój numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

3. Przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Dowodami tymi są wymienione poniżej dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 42 ust. 3 ustawy):

• dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
• kopia faktury,
• specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
• dokument zawierający co najmniej:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów,
- adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
- określenie towarów i ich ilości,
- potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
- rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary są przewożone środkami transportu lotniczego; w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy.

Gdy powyższe dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy, dowodami mogą być również inne dokumenty, wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności (art. 42 ust. 11 ustawy):

• korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
• dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
• dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie - w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
• dowód potwierdzający przez nabywcę przyjęcie towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zestaw dokumentów, które zostały wskazane w art. 42 ust. 3 i ust. 11 ustawy, będący podstawą zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest katalogiem otwartym. Wyrażenie „w szczególności” użyte w tym przepisie wskazuje, iż dokumenty zostały wymienione jedynie przykładowo. Konstrukcja powyższych przepisów wskazuje na dokumenty główne i uzupełniające, które stanowią podstawę do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Wskazać również należy na ich rolę dowodową.

Zawsze należy pamiętać, że to na podatnika został nałożony obowiązek udowodnienia, iż towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rzeczywiście opuściły terytorium kraju ze względu na korzystniejsze niż w dostawach krajowych skutki podatkowe. Brak takiej dokumentacji skutkuje utratą możliwości zastosowania stawki preferencyjnej i obowiązkiem opodatkowania dostawy towarów według stawek obowiązujących przy dostawach krajowych.

Dowody zapłaty

Jak stwierdził Dolnośląski Urząd Skarbowy w piśmie z 28 października 2005 r. (II 443/221/274/05): „W każdym jednak przypadku należy badać, czy posiadane przez podatnika dokumenty - zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 - dowodzą, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Uznać zatem należy, że dowodami tymi mogą być również dokumenty inne niż wymienione w art. 42 ust. 3 i ust. 11 ww. ustawy, jeśli potwierdzają, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”. Jednak w tym samym piśmie stwierdzono też: „Spółka nie posiada jakichkolwiek innych dokumentów - poza wyciągiem bankowym stanowiącym dowód dokonania zapłaty - potwierdzających dokonanie wywozu towarów do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Wyciąg bankowy potwierdza dokonanie zapłaty przez nabywcę (w tym znaczeniu może być dokumentem wskazującym na fakt zawarcia transakcji), ale nie potwierdza dokonania wywozu towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Dowód taki nie stanowi zatem samodzielnej - bez innych dowodów - podstawy uprawniającej Podatnika do zastosowania 0-proc. stawki podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów”. W innym przypadku, gdy dowód zapłaty nie jest samodzielnym dokumentem, urząd uznał, że to również może być dowodem dokonania transakcji (por. pismo z 11 stycznia 2006 r. Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - 1436/BV/443/2006/12/TCH).

Dokumenty przewozowe

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają, jakie elementy powinny zawierać otrzymane przez podatnika dokumenty przewozowe. „Jeżeli zatem Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zlecając przewóz towarów przewoźnikowi (spedytorowi), który nie dokumentuje wykonanej usługi transportu jednolitym dokumentem zawarcia umowy przewozu, tzw. CMR, to otrzymana od przewoźnika specyfikacja przesyłek zawierająca takie dane, jak: numer paczki, numer przesyłki, wagę przesyłki, nazwisko odbiorcy, kod, nazwę kraju i miasta na terytorium UE, zawierająca potwierdzenie, iż towar dostarczono do miejsca przeznaczenia i wydano go nabywcy, stanowi dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT” (por. pismo z 18 listopada 2005 r. Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce nr TP/443-77/05). Spotkać się można ze stanowiskiem organów podatkowych uznającym, że list przewozowy jest niezbędnym dokumentem (por. pismo z 9 marca 2006 r. Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego nr ZP/443-473/05). Stanowisko to nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach.

Dokument przewozowy powinien pozwalać na identyfikację transportowanych towarów jako towarów będących przedmiotem konkretnej dostawy towarów. Dokumentem tym może być list przewozowy (o ile zawiera niezbędne informacje, wykraczając tym samym poza minimalny zakres danych zawartych w liście przewozowym - co jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 3 Konwencji), ale może być nim także inny dokument. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że warunek taki spełnia również oświadczenie przewoźnika o dostarczeniu towarów (por. pismo z 20 grudnia 2005 r. Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nr 1436/2BV/443/2005/605/TCH). W piśmie tym podatnik pytał się, czy oświadczenie zawierające następujące dane: jaka partia towaru (tj. masa oraz rodzaj opakowania) i z jaką datą została przyjęta do przewozu, niezmienny numer rejestracyjny partii towaru w systemie informatycznym przewoźnika, data dostarczenia partii towaru pod adres (wskazany na fakturze sprzedaży) w innym kraju Wspólnoty Europejskiej spełnia warunki, aby przysługiwało prawo do zastosowania stawki 0%.

Również dokument spedytora (wydrukowany z Internetu) potwierdzający dostarczenie towaru do nabywcy spełnia - według organów podatkowych - te warunki (por. pismo z 8 lutego 2006 r. Podkarpackiego Urzędu Skarbowego nr PUS.II/443/8/2006/AK). Jak wskazywał w tym piśmie podatnik, dokument taki jest możliwy do wydrukowania przez ich firmę po otrzymaniu od firmy spedytorskiej kodu dostępu do strony internetowej i numeru referencyjnego danej przesyłki. Dokument taki zawiera w swojej treści: datę odebrania towaru przez firmę spedytorską z siedziby podatnika, datę i miejsce dostawy, liczbę paczek i wagę towaru.
Można się jednak spotkać z bardziej restrykcyjnym stanowiskiem. W piśmie z 17 lutego 2006 r. Izby Skarbowej w Krakowie, nr PP-3/i/4407/322/05, czytamy:

„Posiadane przez Spółkę dokumenty, tj. list przewozowy oznaczony numerem, dokumentujący odbiór towaru przez przewoźnika z magazynu, oraz oświadczenie przewoźnika o dostarczeniu towaru do kontrahenta nie stanowią listu przewozowego, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. Należy je uznać za dodatkowe dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 11 ww. ustawy.
Jednakże w ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej nie są one, obok kopii faktury i specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, wystarczające do jednoznacznego potwierdzenia dostarczenia towaru do odbiorcy. Spółka powinna posiadać również dokumenty potwierdzające fakt odbioru towarów przez nabywcę w innym kraju członkowskim, np. korespondencję handlową z nabywcą, jeśli odbywała się ona drogą pisemną, dowód wpłaty za towar przez kontrahenta unijnego, fakturę wystawioną przez przewoźnika za wykonaną usługę”.

Agnieszka Jasiorowska
ekspert w zakresie VAT
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy liczne zmiany w prawie pracy wejdą w życie? Najważniejsze zmiany (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy?

  Będzie ustawa dla frankowiczów? Ministerstwo Finansów pracuje nad "prawnym uregulowaniem kwestii kredytów w CHF"

  Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF - powiedziała 27 marca 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

  Efektywne stawki PIT, CIT, VAT w Polsce w 2023 roku. Ile wynoszą?

  Po zmianach podatkowych w 2022 roku efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział 28 marca 2023 r. na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

  Pismo urzędowe z Niemiec. Co trzeba zrobić?

  Dostałeś pismo urzędowe z Niemiec na polski adres? Nie wyrzucaj go do kosza! Poważnie potraktuj takie pismo, tak jakby pochodziło z polskiego urzędu. Co trzeba zrobić w takim przypadku?

  Wiceminister rolnictwa: dopłaty do sprzedaży zbóż wyniosą 150-250 zł za tonę

  Jak poinformował 28 marca 2023 r. wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, dopłaty do sprzedaży zbóż będą wynosić od 150 zł do 250 zł za tonę zboża - zależnie od regionu. Z uwagi na aktualną sytuację na rynku zbóż w Polsce (nadmiar zbóż z Ukrainy i spory spadek cen) na dopłaty dla rolników sprzedających zboże zostanie przeznaczonych w sumie 600 mln złotych.

  Podatkowe obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych 2023. Co wynika z najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów?

  Na czym polegają obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych w podatku dochodowym i jak te obowiązki powinny być realizowane? Jak interpretuje przepisy w tym zakresie Minister Finansów?

  Jak rozliczyć PIT od kryptowalut? Poznaj zasady!

  Przepisy podatkowe dotyczące rozliczania kryptowalut w Polsce mamy bardzo przyjazne . Rozliczenie należy przeprowadzić w ramach rocznej deklaracji PIT-38.

  Zmiany w świadectwie pracy 2023 - okazjonalna praca zdalna, urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej. Nowy wzór świadectwa pracy

  W świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać informacje odnośnie wykorzystania przez pracownika dni okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Projekt ten zawiera także nowy wzór świadectwa pracy. Zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw - najprawdopodobniej w pierwszej połowie kwietnia 2023 r.

  Bezpieczny kredyt 2 proc. a zdolność kredytowa

  Bezpieczny kredyt o stałej stopie procentowej (2%) z dopłatą państwa zwiększy o 50 proc. zdolność kredytową kupujących mieszkanie - wynika z wyliczeń ekspertów portalu RynekPierwotny.pl. 

  Amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Sądy po stronie podatników

  Amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Od 1 stycznia 2023 roku w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być wyższe w roku podatkowym niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. Wskazane ograniczenie przekłada się na bardzo negatywne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstw, w szczególności traktujących nieruchomości jako inwestycje i niedokonujących do nich odpisów amortyzacyjnych na potrzeby rachunkowe.

  Czy konieczna jest zgoda pracodawcy na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej?

  Okazjonalna praca zdalna, to praca na wniosek pracownika składany teoretycznie w każdej możliwej sytuacji, nie więcej niż 24 razy w roku. Czy pracodawca może nie wyrazić zgody? Wyjaśniamy jak legalnie może się zachować pracodawca. Ostatnio bowiem, zaroiło się wręcz od publikacji, propagujących tezę o możliwości odmowy przez pracodawcę. Tezę dodajmy, bardzo niebezpieczną dla pracodawców.

  Zadłużonych rolników jest mniej, ale sytuacja się pogorszy jeszcze w tym roku

  Długi rolników. W Krajowym Rejestrze Długów na koniec ub.r. było o 12,4% mniej zadłużonych rolników niż rok wcześniej. Jeszcze mocniej spadło zadłużenie – o 19,3% rdr. Do tego średnia kwota zaległości zmniejszyła się o 7,9% rdr. Komentujący te dane eksperci nie mają złudzeń, że nie oddają one realnej sytuacji. I przewidują, że najgorsze jest dopiero przed rolnikami.

  NSA: zawieszenie terminów administracyjnych w pandemii nie dotyczy spraw podatkowych

  Obowiązujące w początkach pandemii w 2020 r. zawieszenie terminów administracyjnych nie dotyczy terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak dodał NSA przepisu nie można ponadto interpretować na niekorzyść podatników.

  Karty przedpłacone na posiłki dla pracowników a podatek. Jakie obowiązki ma pracodawca?

  Czy wartość przekazanych pracownikom kart przedpłaconych na posiłki profilaktyczne jest opodatkowana PIT, a pracodawca musi od tej wartości pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)? 24 marca 2023 r. Szef KAS zmienił niekorzystną dla podatnika interpretację podatkową w tej sprawie.

  Liczba ludności świata wzrośnie przed 2050 r. do 8,8 mld a potem gwałtownie spadnie. Dlaczego?

  Liczba ludności świata wzrośnie przed 2050 r. do 8,8 mld a potem gwałtownie spadnie - poinformował w poniedziałek dziennik "Guardian", powołując się na najnowszy raport Klubu Rzymskiego.

  Opłacalność lokat bankowych a inflacja i podatek. Kiedy będzie można realnie zarobić na depozytach?

  O kilku dobrych lat inflacja pochłania siłę nabywczą oszczędności znacznie szybciej niż banki są w stanie doliczać do nich odsetki. Efektem są realne straty, które stały się naszą codziennością już 7 lat temu. Dopiero jednak lokaty kończące się w ostatnich miesiacach potrafiły przynosić kilkunastoprocentowe realne straty. Prognozy sugerują, że będzie lepiej, ale na realne zyski przyjdzie jeszcze poczekać rok czy dwa.

  Przekazanie towaru influencerom w zamian za reklamę – skutki podatkowe, koszty i przychody

  Czy przekazanie przez sprzedawcę określonego towaru influencerom w zamian za reklamę marki pozwoli na zaliczenie tak poniesionych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów oraz czy przedmiotowa transakcja będzie rodzić skutek w postaci przychodu podatkowego? Jak odpowiedział na te pytania Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2023 r. (znak: 0111-KDIB1-3.4010.1.2023.2.AN)?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 (marzec/ kwiecień)

  Jakie jest oprocentowanie najlepszych lokat bankowych i kont oszczędnościowych na przełomie marca i kwietnia 2023 r.? Niestety marzec przyniósł kolejne pogorszenie oferty bankowych depozytów. Banki wycofują z oferty najkorzystniejsze propozycje obiecujące najwyższe odsetki. O ile w gospodarce nie stanie się nic nieoczekiwanego, to pogarszanie się oferty depozytowej banków stanie się normą.

  Maksymalna cena gazu dla piekarni i cukierni 200,17 zł/MWh. Wniosek RPG tylko przez PUE ZUS od 8 kwietnia 2023 r.

  ZUS informuje, że przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh. Muszą w tym celu złożyć wniosek przez PUE ZUS. Wnioski można składać od 8 kwietnia 2023 r. Jakie warunki trzeba spełnić by skorzystać z tej ceny gazu?

  14. emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w każdym roku - także w 2023 r. Ile wyniesie czternasta emerytura?

  Tak zwana "czternasta emerytura" będzie wypłacana emerytom i rencistom corocznie. Tak wynika z założeń projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, opublikowanym 24 marca 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  Estoński CIT a udziały w spółce cichej. Jakie skutki?

  Estoński CIT pozwala firmie tak długo nie płacić podatku od zysku, dopóki nie zostanie on wypłacony wspólnikom. Oznacza to, że spółka rozliczająca się estońskim CIT-em nie musi odprowadzać zaliczek na CIT tak długo, jak długo wygenerowane przychody przeznacza na bieżącą działalność lub inwestycje. Wybierając tę formę opodatkowania spółka musi spełnić jednak określone warunki. Czy jednym z nich jest nie przystępowanie do spółki cichej?

  Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku. Składka zdrowotna od zleceń. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

  Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami? Jaka składka zdrowotna od zleceniobiorcy?

  Co to jest windykacja polubowna i dlaczego nie warto bać się windykatora

  Windykacja polubowna. Wystarczy dłuższa choroba, która uniemożliwi pracę, a brak regularnych dochodów przełoży się na zwlekanie z terminową zapłatą rachunków i już można zostać dłużnikiem. Wiele osób wpada w panikę, gdy otrzymuje list lub telefon z firmy windykacyjnej. Skąd te emocje? Powodem jest brak wiedzy. Kiedy kontaktuje się z nami windykator, to dobra wiadomość, bo oznacza, że zaległym długiem nie zainteresował się jeszcze sąd i mamy szansę na polubowne rozwiązanie problemu finansowego. 

  Ulga na niepełnosprawne dziecko - rodzice bez limitu dochodów. Limit 100 tys. zł dla każdego małżonka przy ryczałcie od najmu prywatnego

  23 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji kilku ustaw podatkowych łącznie - dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu dochodów. Obecnie limit ten wynosi 112 tys. zł rocznie dla obojga rodziców łącznie. Dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym wnukiem będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A zgodnie z inną poprawką, w ryczałcie od najmu prywatnego każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę 12,5 proc.

  Czy ceny będą wyższe? Ile jeszcze potrwa zamieszanie na rynku energetycznym?

  - Każdy ma nostalgię i chęć powrotu do tego co było przed wojną w kontekście cen, ale to oczywiście nie jest możliwe - mówi Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii w rozmowie z Grzegorzem Osieckim z DGP.