Kategorie

Jak ewidencjonować zakup i ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości powyżej 20 000 euro

Izabela Grochola
inforCMS
28 sierpnia nasza spółka zakupiła samochód osobowy o wartości 103 687,70 netto + 22 811,30 VAT. W momencie odbioru samochodu dokonano zapłaty 50% wartości faktury. W jaki sposób należy ująć ten zakup w księgach rachunkowych? Czy do przeliczenia kwoty 20 000 euro możemy przyjąć kurs z 28 sierpnia? Czy nieodliczony VAT mamy prawo uznać za koszt uzyskania przychodu? Na jakich zasadach rozliczać zakup paliwa do tego samochodu? W jaki sposób należy zaksięgować ubezpieczenie samochodu w wysokości 7932,00 zł?

RADA

Zakupiony samochód jednostka wprowadza do ewidencji środków trwałych w miesiącu jego przyjęcia do używania, bez względu na fakt, że zapłata za fakturę nastąpiła tylko częściowo. Do przeliczenia wartości 20 000 euro należy stosować kurs średni NBP z dnia przyjęcia samochodu do używania. Nieodliczona część VAT zwiększy wartość początkową samochodu i będzie odnoszona w koszty stopniowo poprzez odpisy amortyzacyjne. Z tytułu zakupu paliwa nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. Nieodliczona kwota podatku stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu. Szczegóły w wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zakupiony samochód spółka powinna wprowadzić do ewidencji środków trwałych najpóźniej w momencie przekazania go do używania. Musi on być wówczas kompletny i zdatny do użytku. Nie ma natomiast znaczenia, że faktura została opłacona jedynie częściowo.

Jaki kurs wybrać do przeliczenia kwoty 20 000 euro

Pytanie w kwestii zastosowania odpowiedniego kursu euro odnosi się do prawidłowego ustalenia kwoty odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu. Należy zatem przypomnieć, że nie są kosztami uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote wg kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Nie będzie to więc kurs z dnia faktury, jak sugerował w swoim pytaniu Czytelnik, trudno bowiem zakładać, by już w momencie zakupu samochód był kompletny i zdatny do użytku (jednym z warunków jest chociażby jego rejestracja).

WAŻNE!

Zakupując samochód osobowy, do przeliczenia wartości 20 000 euro należy stosować kurs średni NBP z dnia przyjęcia samochodu do używania.

Jak amortyzować

Dla nowych samochodów osobowych ustawodawca przewidział jedynie liniową metodę amortyzacji z zastosowaniem stawki 20% (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest jej podwyższenie z użyciem współczynnika nie wyższego niż 1,4).

Reklama

Gdyby jednak samochód spełniał kryteria uznania go za używany (przed nabyciem był wykorzystywany przez okres co najmniej 6 miesięcy) lub ulepszony (suma nakładów na ulepszenie poniesionych przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji stanowiła co najmniej 20% jego wartości początkowej), to podatnik ma prawo zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej, która dla środków transportu wynosi 40%.

Należy pamiętać o tym, że dokonując późniejszej odsprzedaży samochodu, kosztem uzyskania przychodu będzie jego wartość początkowa pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, również tych niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodu.

 

Przy zakupie samochodu osobowego przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty VAT, jednak nie więcej niż 6000 zł (art. 86 ust. 3 ustawy o VAT). Nieodliczona kwota podatku zwiększa wartość początkową zakupionego samochodu, będzie więc odnoszona w koszty stopniowo, poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Jak rozliczać zakup paliwa

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie zezwalają natomiast na choćby częściowe odliczenie VAT od zakupu paliwa przeznaczonego do samochodów osobowych (art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Jednocześnie nieodliczona kwota podatku stanowić może dla spółki koszt uzyskania przychodu.

Prawo do odliczania podatku, na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie o VAT, przysługuje z kolei w związku z zakupem materiałów eksploatacyjnych do samochodu.

Jak rozliczyć ubezpieczenie

Reklama

Opłacona składka ubezpieczeniowa nie zwiększa wartości początkowej samochodu. Nie oznacza to jednak, że można ją bezpośrednio po zapłacie oraz bez ograniczeń odnieść w koszty podatkowe. Należy pamiętać o ograniczeniu określonym w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wykluczającym z kosztów uzyskania przychodu składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Ponadto należy zauważyć, że koszty ubezpieczenia to typowe koszty pośrednie działalności. Chociaż - co do zasady - są one potrącalne w dacie ich poniesienia, jeżeli jednak dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d).

PRZYKŁAD

28 sierpnia spółka zakupiła samochód osobowy o wartości 103 687,70 zł netto + 22 811,30 zł VAT. W momencie odbioru samochodu dokonano zapłaty 50% wartości faktury. Przed oddaniem go do używania poniosła dodatkowe koszty związane z rejestracją samochodu - 500,00 zł. Samochód oddano do używania 10 września; kurs średni NBP wynosił w tym dniu 4,08 PLN/EUR. Po oddaniu samochodu do używania zakupiono komplet opon zimowych do samochodu o wartości 3000,00 zł + 22% VAT.

Dodatkowo spółka poniosła koszt ubezpieczenia samochodu za okres sierpień 2007 r. - lipiec 2008 r. w wysokości 7932,00 zł. Wartość samochodu określona dla celów ubezpieczenia wyniosła 120 000,00 zł. Kurs średni NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wynosił 3,90 PLN/EUR.

1. Faktura za zakup samochodu (103 687,70 + 22 811,30 = 126 499,00):

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 126 499,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki (w analityce: konto imienne kontrahenta)” 126 499,00 zł

2. Rozliczenie otrzymanej faktury:

a) część VAT podlegająca odliczeniu

Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 6 000,00 zł

b) wartość netto faktury wraz z częścią VAT niepodlegającą odliczeniu

Wn konto 081 „Środki trwałe w budowie” 120 499,00 zł

c) wartość brutto faktury

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 126 499,00 zł

 

3. Częściowa zapłata za otrzymaną fakturę:

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne kontrahenta) 63 249,50 zł

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 63 249,50 zł

4. Opłacone gotówką koszty związane z rejestracją samochodu:

Wn konto 081 „Środki trwałe w budowie” 500,00 zł

Ma konto 100 „Kasa” 500,00 zł

5. Przyjęcie samochodu do używania:

Wn konto 010 „Środki trwałe” 120 999,00 zł

Ma konto 081 „Środki trwałe w budowie” 120 999,00 zł

6. Faktura za zakupiony komplet opon zimowych:

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 3 660,00 zł

Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: konto imienne kontrahenta) 3 660,00 zł

7. Rozliczenie dokonanego zakupu:

Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii” 3 000,00 zł

Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 660,00 zł

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 3 660,00 zł

8. Zapłata rocznej składki ubezpieczenia samochodu:

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: rozrachunki z ubezpieczycielem) 7 932,00 zł

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 7 932,00 zł

9. Zarachowanie zapłaconej składki w koszty:

Wn konto 409 „Pozostałe koszty” 7 932,00 zł

Wn konto 240 „ Pozostałe rozrachunki” (w analityce: rozrachunki z ubezpieczycielem) 7 932,00 zł

Obliczenie części ubezpieczenia stanowiącej koszt uzyskania przychodu:

20 000,00 EUR × 3,90 PLN/EUR = 78 000,00 zł

Wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia - 120 000,00 zł

(7932,00 zł × 78 000,00 zł)/120 000,00 = 5155,80 zł

Procentowy udział składki zaliczanej do kosztów uzyskania przychodu: 5155,80 zł/7932,00 zł × 100% = 65%

10. Przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:

Wn konto 641 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 7 932,00 zł

Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów” 7 932,00 zł

11. Odpis miesięcznej raty ubezpieczenia (7932,00 zł/12 miesięcy):

Wn konto 490 „Rozliczenie kosztów” 661,00 zł

Ma konto 641 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 661,00 zł

W tym: część stanowiąca koszt uzyskania przychodu: 661,00 zł × 0,65 = 429,65 zł

12. Miesięczna rata amortyzacji (120 999,00 zł × 20%)/12 = 2016,65 zł

Wn konto 408 „Amortyzacja” 2 016,65 zł

Ma konto 070 „Umorzenie środków trwałych” 2 016,65 zł

Obliczenie części odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu:

Wartość samochodu wyznaczająca limit części zaliczanej do k.u.p.:

20 000,00 euro × 4,08 PLN/EUR = 81 600,00 zł

Procentowy udział odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do k.u.p.:

81 600,00 zł/120 999,00 × 100% = 68%

Część miesięcznego odpisu stanowiąca koszt uzyskania przychodu: 2016,65 × 0,68 = 1 371,32 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 15 ust. 4d, art. 16 ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1169

• art. 86 ust. 3, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.