Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonować obciążenia podatkowe nabytego środka trwałego

Ewa Szczepankiewicz
inforCMS
W styczniu 2008 roku zakupiliśmy od likwidatora pewnej spółki używaną specjalistyczną maszynę produkcyjną za kwotę 20 000 zł netto. Wedle naszego rozpoznania jest to cena rynkowa. W ofercie sprzedaży likwidator oświadczył, że maszyna wolna jest od praw osób trzecich i obciążeń. Dziś wiemy, że likwidowana spółka ma duże kłopoty finansowe, w przeszłości nie płaciła również podatków. Czy nasza spółka z o.o., jako nabywca środka trwałego od likwidowanej spółki, będzie odpowiadać za jej zobowiązania podatkowe zgodnie z art. 112 Ordynacji podatkowej? Jeśli tak, to czy wydatki z tym związane zaksięgować jako powiększenie wartość środka trwałego (maszyna jest instalowana i remontowana i nie będzie jeszcze oddana do użytkowania przez najbliższe trzy miesiące)?

rada

Państwa spółka, jako nabywca środka trwałego, odpowiada za zobowiązania podatkowe sprzedającego, zgodnie z art. 112 Ordynacji podatkowej. Jeśli ewentualnie urząd skarbowy wyda Państwu decyzję odnośnie do płatności z tego tytułu, wydatek będzie stanowił pozostały koszt operacyjny. Z punktu widzenia podatku dochodowego wydatek taki nie jest kosztem uzyskania przychodów.

uzasadnienie

Ordynacja podatkowa w art. 112 § 1-3 wskazuje że:

nabywca:

1) przedsiębiorstwa,

2) zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

3) składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2 (tj. aktywa trwałe w myśl przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych), jeżeli ich wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosi co najmniej 16 100 zł (kwota na 2008 r. wynikająca z obwieszczenia Ministra Finansów z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa; Monitor Polski z 2007 r. Nr 54, poz. 614)

- odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku.

Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Urzędy skarbowe niezmiernie rzadko korzystają z możliwości, które daje art. 112 Ordynacji podatkowej. Właściwie incydentalnie wszczynają przeciwko nabywcom postępowanie mające na celu ściągnięcie należności za niesolidnego sprzedawcę - podatnika. Niemniej jednak w każdym przypadku zakupu środka trwałego o wartości powyżej 16 100 zł (w 2008 r.) od podmiotu prowadzącego obecnie bądź w przeszłości działalność gospodarczą, należy liczyć się z tym, że konieczne będzie zapłacenie podwójnej ceny (tj. kwoty zapłaconej sprzedawcy, a następnie nawet drugie tyle do urzędu skarbowego).

Niezmiernie ważna jest zatem znajomość istnienia u zbywcy przeterminowanego i bezskutecznie egzekwowanego zadłużenia publicznoprawnego (wobec urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, urzędów gmin). Wiedzę taką można uzyskać poprzez zażądanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością do urzędów.

WAŻNE!

Funkcjonowanie artykułu 112 Ordynacji podatkowej dotyczy również nabycia poprzez aport, przewłaszczenie czy potrącenie długu (kompensatę). Obejmuje swoim działaniem wszystkie zobowiązania publicznoprawne, których spłatę reguluje Ordynacja podatkowa.

PRZYKŁAD

Na podstawie postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z 7 czerwca 2006 r., sygn. OG/005/187/PDI/423-51/2005.

Spółka z o.o. „C” podwyższyła kapitał zakładowy. Jeden z dotychczasowych wspólników „M” S.A. objął nowe udziały w spółce, wnosząc aport w postaci majątku składającego się z nieruchomości, obciążonej hipotekami, oraz maszyn i urządzeń. 14 czerwca 2005 r. „M” S.A. aktem notarialnym przeniósł na sp. z o.o. „C.” własność nieruchomości będących przedmiotem aportu. Zdaniem urzędu nabycie nieruchomości, której wartość w dniu zbycia przekracza 15 300 zł, będącej środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej, stanowi podstawę do orzeczenia odpowiedzialności nabywcy - spółki z o.o. „C” za zobowiązania podatkowe zbywcy - „M” S.A. do wysokości wartości nabytych składników majątku. Granicę odpowiedzialności nabywcy wyznacza wartość nabytego środka trwałego. Na określenie wartości nabytego środka trwałego nie mają wpływu ani obciążenia nabytej nieruchomości hipoteką, ani wysokość zobowiązań zbywcy wobec osób trzecich. Stanowisko wnioskodawcy, spółki z o.o. „C”, że odpowiedzialność jest ograniczona „do wysokości nabytego majątku, pomniejszonego o prawa osób trzecich (ZUS, inni wierzyciele wpisani do ksiąg wieczystych)” uznane zostało za nieprawidłowe.

Czy można uchronić się przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe sprzedawcy

Co zrobić, gdy wiadomo, że zbywca ma od dawna kłopoty finansowe, zalega z płatnościami zobowiązań, także publicznoprawnych, a chcielibyśmy nabyć od niego składnik majątku trwałego? Pewną możliwość ograniczenia odpowiedzialności (ale nie jej pozbycia) daje art. 306g w związku z art. 112 § 6 i 7 Ordynacji. Jeśli nabywca wystąpi (w myśl art. 306g) o zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, wówczas nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w tym zaświadczeniu. Warunkiem takiego ograniczenia odpowiedzialności jest, aby od dnia wydania zaświadczenia do dnia zbycia składnika majątku trwałego upłynęły nie więcej niż 3 dni (lub w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego części nie więcej niż 30 dni).

PRZYKŁAD

Na podstawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Pierwszego Mazowieckego Urzędu Skarbowego w Warszawie (sygn. 1MUS-1471/ /DP/423/127/2004/MK) z 16 czerwca 2004 r.

Spółka X zamierza nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością. Lokal ten jest składnikiem majątku zbywcy i jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Władze spółki X mają świadomość, że zbywca posiada zaległe zobowiązania wobec urzędu skarbowego (większe niż wartość nieruchomości). W celu uniknięcia konsekwencji odpowiedzialności osoby trzeciej, wynikającej z art. 112 Ordynacji podatkowej, przy nabyciu lokalu spółka postanowiła zwrócić się do urzędu skarbowego, by ten wydał ocenę poprawności pewnego rozwiązania.

Wspomniane rozwiązanie miało polegać na tym, że w umowie sprzedaży lokalu strony transakcji zamierzają wprowadzić zapis, zgodnie z którym kupujący dokona przelewu należności na rachunek upoważnionych podmiotów (urzędu skarbowego i ZUS) w celu spłaty, w zakresie swojej odpowiedzialności, części zaległości podatkowych zbywcy, według ich stanu na dzień zawarcia transakcji ustalonego na podstawie zaświadczeń wydanych zgodnie z art. 306g ustawy - Ordynacja podatkowa. Spółka spytała urząd skarbowy, czy ten sposób płatności za nieruchomość spowoduje wygaśnięcie części zaległości podatkowych zbywcy do wysokości wartości nabywanego lokalu w określonej cenie i jednocześnie zwolni spółkę z odpowiedzialności za pozostałe zaległości podatkowe zbywcy (przekraczające wartość lokalu), zakładając, że do zawarcia transakcji nabycia lokalu dojdzie przed upływem 3 dni od dnia wydania zaświadczeń.

Urząd skarbowy w odpowiedzi poinformował, że dokonanie zapłaty za nieruchomość w sposób przedstawiony w zapytaniu (tj. na rachunek urzędu skarbowego zbywcy ze wskazaniem, na poczet których zaległości podatkowych dokonywana jest wpłata) nie zwolni spółki od odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Zapłata spowoduje jedynie wygaśnięcie części posiadanych przez zbywcę zaległości podatkowych wykazanych w zaświadczeniu. Pozostałe zaległości, jeśli nie zostaną uregulowane przez podatnika bądź ich egzekucja z majątku podatnika nie będzie możliwa, będą mogły być dochodzone przez organ podatkowy z majątku spółki z zachowaniem trybu przewidzianego w dziale III rozdział 15 ustawy - Ordynacja podatkowa. Opisany przez spółkę w wystąpieniu sposób zapłaty może być natomiast formą płatności za przedmiot umowy, określony jako sposób rozliczenia pomiędzy stronami.

Czy jest sposób na całkowite uchronienie się przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe sprzedawcy

Omawiając problem sposobów uchronienia się przed współodpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe sprzedawcy, należy podkreślić, że bezpiecznym wyjątkiem w sytuacji nabycia składnika majątku trwałego od niesolidnego podatnika jest nabycie go w drodze egzekucji od komornika lub też nabycie od syndyka masy upadłości. Przepis art. 112 Ordynacji podatkowej nie ma bowiem w tych przypadkach zastosowania. Wynika to z nieobowiązującego już rozporządzenia Prezydenta RP z 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe, jak i ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Poparcie tego twierdzenia można znaleźć w pismach dotyczących interpretacji prawa podatkowego (np. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 14 grudnia 2006 r., nr 1472/RUU/4260-50/06/KB; decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Warszawie z 19 grudnia 2005, nr 1401/PD-4230Z-102/05/ICh.)

Czy wydatki związane z regulowaniem zaległości podatkowych sprzedającego zwiększą wartość początkową środka trwałego

Definicja ceny nabycia (art. 28 ustawy o rachunkowości) nie obejmuje płatności na rzecz osób trzecich, wynikających z ich fakultatywnych praw, z których mogą, lecz nie muszą skorzystać (praw warunkowo związanych ze zbywanym składnikiem aktywów trwałych).

W myśl art. 28 ustawy o rachunkowości cena nabycia środka trwałego to:

cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Przywołana definicja ceny nabycia nie obejmuje płatności na rzecz osób trzecich, wynikających z ich fakultatywnych praw, z których mogą, lecz nie muszą skorzystać (praw warunkowo związanych ze zbywanym składnikiem aktywów trwałych). Tak więc wydatki związane z opisaną płatnością (tj. wynikającą z następstw zastosowania art. 112 Ordynacji podatkowej) nie powiększają wartości początkowej środka trwałego.

Jak zaewidencjonować wydatki związane z regulowaniem zaległości podatkowych sprzedającego

Płatność na rzecz urzędu skarbowego, dotycząca zaległości podatkowych sprzedającego (wynikająca z następstw zastosowania art. 112 Ordynacji podatkowej), nie mieści się w ramach ogólnego ryzyka działalności gospodarczej. Jednocześnie wydatków tych nie można również zaliczyć do strat nadzwyczajnych. Skoro wydatki te nie są kosztami związanymi z podstawową działalnością gospodarczą, ani nie stanowią strat nadzwyczajnych, to należy zaliczyć je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja:

1. Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego, wydana na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej, o wysokości zobowiązania spółki jako osoby trzeciej

Wn konto 765„Pozostałe koszty operacyjne”

Ma konto 221„ Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce: „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym wynikające z art. 112 Ordynacji podatkowej”.

2. Spłata zobowiązania na rachunek urzędu skarbowego

Wn konto 221„ Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce: „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym wynikające z art. 112 Ordynacji podatkowej”

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy”

Czy wydatki związane z regulowaniem zaległości podatkowych sprzedającego, a wynikające z współodpowiedzialności podatkowej określonej w art. 112 Ordynacji podatkowej, stanowią koszty uzyskania przychodów

Niestety, takie wydatki nie będą stanowiły podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Potwierdzeniem tego jest interpretacja prawa podatkowego Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 16 listopada 2005 r. (nr II US. I. PB/423-18/05). W interpretacji tej wskazuje się, że:

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Ustawodawca wyłączył więc w tym przepisie z kategorii kosztów uzyskania przychodów wydatki na spłatę zobowiązań osób trzecich. Świadczy o tym użyte przez ustawodawcę sformułowanie „spłata innych zobowiązań” oraz podkreślenie, że do tej kategorii należy także spłata długów wynikających z poręczenia i gwarancji, a więc instytucji, które z natury swojej stanowią zabezpieczenie cudzego zobowiązania, i z których wynika obowiązek zapłaty zobowiązania osoby trzeciej.

(...) spłata (...) przez wnioskodawcę zobowiązania podatkowego zbywcy, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, nie może być potraktowana jako wydatek związany z zakupem środka trwałego i dlatego nie może być uwzględniony przy ustalaniu jego wartości początkowej, nawet gdyby spłata zobowiązania została dokonana przed oddaniem środka trwałego do używania.

• art. 112 i 309g ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 14; ost.zm. M.P. z 2007 r. Nr 157, poz. 615

• art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a), art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 3 ust. 1 pkt 12, art. 35b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze - Dz.U. Nr 60, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

Ewa Szczepankiewicz

główna księgowa w spółce z o.o.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryczałt od przychodów ze sprzedaży żywności a pomoc zleceniobiorcy
  Rolniczy handel detaliczny. Czy zatrudniający zleceniobiorcę rolnik może stosować ryczałt od przychodów ze sprzedaży przetwarzanych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 6 ust. 1d oraz art. 9 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance. W ostatnim artykule z cyklu poświęconego Rekomendacjom FCT podsumowujemy kwestie związane z tzw. TP compliance w odniesieniu do okresu obowiązywania pandemii COVID-19.
  Korekta VAT po zakupie przedsiębiorstwa
  Rozliczenia VAT. Po zakupie przedsiębiorstwa można korygować rozliczenia VAT zbywcy – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku NSA I FSK 2240/19.
  Stawka 5% VAT na dania gotowe na wynos
  Stawka 5% VAT - dania gotowe na wynos. W kolejnych dziewięciu wyrokach z 19 października 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos powinna być stosowana 5 proc. stawka podatku VAT.
  Zmiany w ustawie o VAT - wprowadzenie grup VAT
  Grupa VAT. W ramach Polskiego Ładu, mającego przynieść szereg istotnych zmian w gospodarce, przede wszystkim dla przedsiębiorców, przewidziana jest zmiana w ustawie o VAT dotycząca wprowadzenia grup VAT. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znaleźć można projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
  Zagraniczne firmy w Polsce - prawie 2 mld zł zaległości podatkowych
  Zagraniczne firmy w Polsce - zaległości podatkowe. Jak wynika z danych KAS, na koniec czerwca br. zaległości podmiotów zagranicznych wobec naszego Skarbu Państwa wyniosły przeszło 1,6 mld zł w przypadku organizacji oraz 307 mln zł dla osób fizycznych. W ciągu pół roku kwoty te zwiększyły się odpowiednio o 14% i 2%, a w porównaniu z końcówką 2019 roku – o ponad 27% i 3,6%. Tylko w pierwszej połowie br. organy egzekucyjne dokonały prawie 25% więcej czynności niż w całym ub.r. W wyniku ostatnio przeprowadzonych działań wyegzekwowano ponad 33,5 mln zł.
  Opodatkowania elektrowni wiatrowych - rekompensaty dla gmin
  Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Rząd przyjął projekt ustawy o rekompensacie gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Koszty rekompensat oszacowano na 524,43 mln zł.
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. SK 39/19.
  Darowizna od rodziców a podatek – warunki zwolnienia, druk, zgłoszenie, tytuł przelewu
  Darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Trzeba jednak spełnić warunek złożenia w odpowiednim terminie zgłoszenia SD-Z2. A w przypadku darowizny pieniężnej dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku jest przelanie pieniędzy na konto. Jeżeli darowizna została wręczona w formie gotówki albo nie dopełniono warunku złożenia zgłoszenia SD-Z2 – trzeba złożyć zeznanie SD-3, a następnie zapłacić podatek.
  Fundusze inwestycyjne - MF pracuje nad projektem ograniczającym goldplating
  Fundusze inwestycyjne a goldplating. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ograniczającym zjawisko goldplatingu - poinformował 19 października 2021 r. minister Tadeusz Kościński. W opinii uczestników XV Forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) goldplating jest jedną z przeszkód utrudniających funkcjonowanie rynku, tworzenie nowych produktów i przyciąganie inwestorów.
  Polski Ład. Ulga podatkowa dla firm wspierających sport i kulturę
  Ulga podatkowa dla firm wspierających sport i kulturę. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poinformowało, że przedsiębiorcy zyskają od 2022 roku możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Chodzi o tzw. ulgę sponsoringową, która została przewidziana w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu. Ma stanowić zachętę dla przedsiębiorców do współpracy z instytucjami kultury czy klubami sportowymi, a tym ostatnim ułatwić pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność.
  Unijna lista rajów podatkowych
  Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej w dniu 5 października 2021 r. Resort finansów wydał obwieszczenie uzupełniające listę (rajów podatkowych) na gruncie prawa krajowego.
  Ukryta dywidenda w Polskim Ładzie
  Polski Ład zakłada, że koszty od podmiotów powiązanych nie będą mogły stanowić kosztów podatkowych. Co dokładnie planuje ustawodawca?
  Polski Ład. CIT od przerzuconych dochodów
  CIT od przerzuconych dochodów. Polski Ład wprowadza nowy podatek w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, o którym bardzo mało się mówi, a będzie dodatkowym obciążeniem dla firm. To podatek od przerzucanych dochodów.
  Akcyza na piwo - podwyżka o ponad 50 proc.
  Akcyza na piwo. W latach 2020–2027 sumaryczny wzrost stawki akcyzy na piwo sięgnie aż 54 proc. To więcej niż na przestrzeni ostatnich 20 lat – wskazuje branża piwowarska.
  Podatek od środków transportowych 2022 - stawki minimalne
  Podatek od środków transportowych 2022 - stawki minimalne. W 2022 roku będą obowiązywały takie same stawki minimalne podatku od środków transportowych, jak w 2021 roku.
  Restrukturyzacja – czym jest i kiedy warto się na nią zdecydować?
  Czym jest restrukturyzacja? Jakie są przesłanki i rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego? Na czym polega to postępowanie i czym skutkuje jego otwarcie? Prawne aspekty restrukturyzacji omawia Aneta Frydrych, Aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.
  Stawka płatności za zazielenienie za 2021 r.
  Stawka płatności za zazielenienie (płatności zielonej) za 2021 r. wynosi 327,26 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
  Spłata cudzych długów a koszty podatkowe
  Spłata cudzych długów nie jest podatkowym kosztem – tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Kiedy zatem wydatek może być kosztem uzyskania przychodu?
  Złożenie korekty deklaracji może skutkować nałożeniem kary
  W ramach projektu Polskiego Ładu nastąpią zmiany w kodeksie karnym skarbowym, które dotyczyć będą pojawienia się nowych przepisów ograniczających możliwość uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Art. 16a ust. 3 k.k.s., który o tym mówi, ma obowiązywać już od 2022 roku i dotyczyć deklaracji podatkowych oraz jednolitego pliku kontrolnego.
  Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce
  Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce. Polski rezydent podatkowy, który uzyskuje w 2021 przychody z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii ma możliwość ich rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w Polsce. Podatek od najmu zapłacony w Wielkiej Brytanii podlega uwzględnieniu (odliczeniu od ryczałtu) przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące oraz wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-28. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 października 2021 r.
  Inflacja - kogo dotyka najbardziej
  Inflacja - kogo dotyka najbardziej. Emeryci i renciści mniej wydają na paliwo, a za to więcej na jedzenie i zdrowie. To dlatego trochę słabiej odczuwają dziś inflację. Słabiej niż osoby pracujące na etacie czy przedsiębiorcy – sugerują najnowsze dane GUS.
  Grupa VAT - nowa instytucja Polskiego Ładu
  Polska jako kolejny kraj europejski, w ramach tzw. Polskiego Ładu, wprowadza instytucję Grupy VAT. Przewodnią ideą rozwiązania jest uproszczenie rozliczeń wewnątrz grup podatników i możliwość występowania jako jeden podatnik VAT. W jaki sposób będą działać Grupy VAT i jakie korzyści oferują?
  Zwolnienie z VAT towarów i usług dla wojska
  Zwolnienie z VAT. Towary dostarczane i usługi świadczone na rzecz sił zbrojnych państw należących do NATO oraz towary importowane przez te siły mają być zwolnione z podatku VAT zakłada projekt noweli ustawy o VAT.
  Dopłaty do cen energii elektrycznej - nowy dodatek energetyczny dla najuboższych
  W ramach wsparcia najuboższych rząd chce przeznaczyć na dopłaty do prądu w 2022 roku ok. 1,5 mld zł - poinformowało PAP źródło w rządzie. Nowym dodatkiem energetycznym mają być objęte gospodarstwa domowe, których miesięczne dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.