REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady dotyczące zakończenia roku w ewidencji księgowej i sprawozdawczości

KRYSTYNA GĄSIOREK
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W związku z zakończeniem roku 2007 należy przypomnieć o kilku zasadach, które będą miały zastosowanie zarówno w ewidencji księgowej, jak i przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych. Zwrócimy uwagę na poszczególne okresy przejściowe, które występują w budżecie państwa, i kogo dotyczą. Natomiast jednostkom samorządu terytorialnego przypomnimy, na które sytuacje należy zwrócić uwagę przy wykazywaniu danych w sprawozdaniach budżetowych za IV kwartał oraz rok 2007.

KRYSTYNA GĄSIOREK

Autopromocja

W budżecie państwa zostały uregulowane rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Niemniej jednak należy podkreślić, że dotyczy to tylko budżetu państwa, zaś dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego brak jest takich uregulowań.

Natomiast jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wyjątki takie również występują przy opracowywaniu niektórych sprawozdań budżetowych za IV kwartał i rok.

Rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego w budżecie państwa

W § 14 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa zostały określone poszczególne okresy po roku budżetowym oraz operacje na rachunku bankowym zaliczane do roku ubiegłego. I tak:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. W okresie do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie, zalicza się na rachunki bankowe roku ubiegłego, z wyjątkiem rachunków bankowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

• dochody pobrane do 31 grudnia przez kasy jednostek budżetowych i inkasentów;

• dochody budżetowe wpłacone do 31 grudnia do kas banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i izb celnych;

• nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych i nadwyżki dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych oraz wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych przekazane do 31 grudnia;

• rozliczone dochody budżetowe paragrafu klasyfikacji budżetowej „Wpływy do wyjaśnienia”;

• wydatki budżetowe z tytułu przyjętych do 31 grudnia przez banki, urzędy pocztowe, instytucje finansowe i placówki handlowe czeków rozrachunkowych;

• zwroty wydatków budżetowych dokonanych z wydatków do 31 grudnia, zwroty środków niewykorzystanej akredytywy budżetowej oraz zwroty środków sum na zlecenie;

• zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych;

• dochody pobrane do 31 grudnia przez jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im jednostki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

2. Do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

Autopromocja

• państwowe jednostki budżetowe przekazują zrealizowane dochody budżetowe na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;

• państwowe jednostki budżetowe, których kierownicy są dysponentami trzeciego stopnia, przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące dysponentów wyższego stopnia, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

• na rachunek bieżący właściwych dysponentów środków budżetu państwa dokonywany jest zwrot dotacji przez:

a) jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w art. 144 ust. 5 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

b) pozostałe jednostki, w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem dotacji, których termin wykorzystania określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 157 ustawy o finansach publicznych;

• specjalne ryczałtowe środki na poprawę płynności budżetowej, otrzymane z budżetu Wspólnot Europejskich, przekazywane są na rachunek bieżący dochodów roku budżetowego, którego dotyczą.

3. Do 20 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

• państwowe jednostki budżetowe, których kierownicy są dysponentami drugiego stopnia, przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące roku ubiegłego dysponentów głównych;

• urzędy skarbowe przekazują środki z tytułu ostatecznego rozliczenia dochodów należnych gminom i udziałów w dochodach budżetu państwa, ustalonych w odrębnych przepisach, jednostkom samorządu terytorialnego;

• urzędy skarbowe przekazują środki z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług, dotyczące poprzedniego roku, na zasadach wynikających z przepisów ustawy podatku od towarów i usług.

4. Do 25 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

• urzędy skarbowe przekazują dochody budżetowe z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;

• dysponenci główni środków budżetu państwa przekazują niewykorzystane środki budżetowe na odpowiedni rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

5. Do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym przekazywane są jednostkom samorządu terytorialnego środki z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych im udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szczególne zasady w jednostkach budżetowych

Jednostki wykonujące budżet muszą pamiętać:

1) zamykając księgi rachunkowe - o zasadzie memoriału.

Zasada memoriałowa wynika z art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku budżetowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

ZAPAMIĘTAJ!

Wszystkie rachunki, faktury wpływające w roku 2008, a dotyczące roku 2007, powinny zostać ujęte do roku, którego dotyczą, czyli do roku 2007. W takim przypadku wystąpią zobowiązania.

2) jednostki, które realizują bezpośrednio zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a osiągające dochody związane z realizacją tych zadań, należne budżetowi państwa, w sprawozdaniu Rb-27ZZ za 4 kwartały 2007 r. w kolumnie „Dochody przekazane” powinny wykazać dochody przekazane z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 5 stycznia 2008 r. na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego.

Szczególne zasady w jednostkach samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego muszą pamiętać, że:

1. W grudniu 2007 r. wpłynęła na rachunek podstawowy jednostki samorządu terytorialnego rata na styczeń 2008 r. subwencji ogólnej - część oświatowa. W związku z tym w ewidencji księgowej w grudniu 2007 r. należy tę ratę ująć na koncie 133 „Rachunek budżetu” w korespondencji z kontem 909 „Rozliczenia międzyokresowe”, ponieważ rata ta jest dochodem roku 2008. Na koncie 901 wystąpi dopiero po przeksięgowaniu z konta 909 w roku 2008 (polecenie księgowania). W sprawozdaniu Rb-27S za rok 2007 subwencja ogólna część oświatowa, kolumna „Dochody wykonane”, powinna zawierać dane z konta 901 czyli bez raty, która wpłynęła w grudniu, natomiast w „Dochodach otrzymanych” należy ją ująć, ponieważ wpłynęła w okresie sprawozdawczym.

2. Dotację celową z budżetu państwa zwróconą do 15 stycznia 2008 r. w związku z rozliczeniem w sprawozdawczości rocznej jednostki samorządu terytorialnego należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2007 w kolumnie „Wykonanie” w wysokości otrzymanych dotacji celowych, po potrąceniu zwrotów dokonanych do tego dnia, natomiast w kolumnie „Dochody otrzymane” - w kwocie, w której wpłynęły na rachunek bankowy jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.

3. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wykazuje się w sprawozdaniu rocznym Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane”, wyłącznie kwoty, które zostały przekazane do jednostki samorządu terytorialnego należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy. Należy tu pamiętać, że trzeba uwzględnić ratę za grudzień 2007 r., która wpłynęła w styczniu 2008 r., oraz kwotę ostatecznego rozliczenia rocznego, która wpłynie do 31 stycznia 2008 r. Natomiast w dochodach otrzymanych kwoty udziałów, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym (bez rat, które wpłynęły w styczniu 2008 r., a dotyczyły 2007 r. - występują w następnym okresie sprawozdawczym).

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa, jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając sprawozdanie zbiorcze Rb-27ZZ za 4 kwartały 2007 r., w kolumnie „Dochody przekazane” wykazują kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 8 stycznia 2008 r. na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Podstawy prawne

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560)

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 88)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. Nr 116, poz. 784; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1785)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  REKLAMA