Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak skutecznie odwołać się od decyzji urzędu skarbowego

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS
Podatnik, który nie zgadza się z decyzją urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji może złożyć odwołanie do izby skarbowej.

Podatnik nie musi zgadzać się z rozstrzygnięciem naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli uważa, że decyzja jest błędna lub postępowanie zostało przeprowadzone wadliwie, ma możliwość złożenia odwołania do organu wyższej instancji, czyli do dyrektora izby skarbowej. Dokonuje tego za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

Sporządzenie odwołania

Kwestia, czy dyrektor izby skarbowej skoryguje decyzję wydaną przez naczelnika urzędu skarbowego, w dużej mierze zależy od właściwego sporządzenia odwołania. Podatnik musi pamiętać, że to na nim ciąży obowiązek wykazania istnienia faktów, które uzasadniałyby jego twierdzenia kwestionujące ustalenia urzędu skarbowego.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, a także wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zarzuty przeciw decyzji to wskazane przez podatnika uchybienia, które w jego ocenie uzasadnia żądanie sformułowane w odwołaniu. Podstawę zarzutów może stanowić w szczególności: naruszenie prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe stosowanie, nowe fakty i dowody, których strona nie mogła powołać przed organem I instancji, sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego materiału dowodowego, czy też niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Podatnik powinien również podać zakres żądania, czyli określić, czy domaga się zmiany, czy też uchylenia decyzji oraz czy rozstrzygnięcie organu odwoławczego ma dotyczyć całej decyzji, czy też jej części. W przypadku gdy podatnik wnioskuje o zmianę decyzji, powinien wskazać, na czym miałaby ona polegać. Przykładowo, jeżeli podatnik żąda skorygowania kwoty wymierzonego podatku, powinien określić, do jakiej kwoty taka korekta ma zostać dokonana. Podatnik powinien przytoczyć również dowody uzasadniające żądanie, czyli potwierdzające jego żądanie i wnioski.

Trzeba również pamiętać, że odwołanie od decyzji powinno spełniać formalne wymogi pisma kierowanego do organów podatkowych określone w art. 168 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że powinno ono także zawierać oznaczenie i adres strony wnoszącej odwołanie (oraz pełnomocnika strony, jeżeli występuje), oznaczenie organu odwoławczego, datę sporządzenia pisma, a także podpis osoby wnoszącej odwołanie.

Złożenie odwołania

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Taki tryb składania odwołania wiąże się przede wszystkim z uprawnieniem urzędu skarbowego do weryfikacji decyzji we własnym zakresie (tzw. samokontrola).

Podatnik na wniesienie odwołania ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Warto pamiętać, że licząc ten termin, nie należy uwzględniać dnia doręczenia decyzji. Jeżeli zatem podatnik otrzymał decyzję 14 stycznia, termin na złożenie odwołania rozpoczyna swój bieg 15 stycznia i upływa 28 stycznia o godz. 24.00. Termin na złożenie odwołania może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy ostatni dzień na złożenie odwołania wypada w sobotę lub dzień wolny od pracy. W takim wypadku za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Odwołanie można złożyć osobiście w kancelarii lub biurze podawczym urzędu. W takim wypadku należy zażądać pisemnego potwierdzenia jego wniesienia. Odwołanie można również wysłać pocztą. W tym wypadku decydujące znaczenie ma data stempla pocztowego. Żeby mieć pewność, że odwołanie trafi we właściwym terminie do rąk adresata, warto nadać przesyłkę listem poleconym oraz zachować dowód jej nadania z czytelnie wpisaną datą.

W przypadku gdy termin na wniesienie odwołania minął, podatnik, który spełnia określone warunki, może ubiegać się o jego przywrócenie. Wyjaśnijmy, że przywrócenie terminu dotyczy wyłącznie terminów procesowych (przewidzianych do dokonania określonej czynności procesowej). Trzeba pamiętać, że organ podatkowy przywróci termin do złożenia odwołania tylko wtedy, gdy jego uchybienie nastąpiło bez winy podatnika. Wniosek o przywrócenie terminu powinien być złożony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny niedotrzymania terminu. Jednocześnie z wniesieniem podania podatnik powinien dopełnić czynności, dla której był określony termin, czyli wnieść odwołanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami złożenie odwołania nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej.

Wykonanie decyzji

Należy zaznaczyć, iż wniesienie odwołania zgodnie z ogólną zasadą nie wstrzymuje wykonania decyzji. Oznacza to, że decyzja nieostateczna stanowi podstawę do podjęcia postępowania egzekucyjnego. Podatnikowi przysługuje jednak prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji i tym samym wstrzymania egzekucji. Organ podatkowy z urzędu lub na wniosek strony wstrzymuje w drodze postanowienia wykonanie decyzji, w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony (np. gdy w wyniku egzekucji przedsiębiorca będzie musiał zlikwidować działalność) lub interesem publicznym. Ocena tego, czy powyższe przesłanki zostały spełnione, należy do organu podatkowego.

Możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji nie została ograniczona do określonego stadium postępowania. Wniosek taki można złożyć przed wniesieniem odwołania. Nie ma również przeszkód, by został on wniesiony w tym samym piśmie co odwołanie. Wykonanie decyzji zostanie wstrzymane z urzędu lub na wniosek strony również w przypadku ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d Ordynacji podatkowej (np. poręczenia banku lub depozytu w gotówce) albo w razie ustanowienia hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. Wstrzymanie wykonania decyzji może również nastąpić z mocy prawa, jeżeli odwołanie nie zostało rozpatrzone w ustawowym terminie, a decyzja do tego czasu nie została wykonana (np. dobrowolnie przez podatnika) - do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego.

Rozpatrzenie odwołania

Jak już wiadomo, organ, który wydał decyzję, ma możliwość weryfikacji odwołania we własnym zakresie. Jeżeli w wyniku samokontroli uzna on, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przypadku gdy organ podatkowy stwierdzi, że odwołanie nie zasługuje w całości na uwzględnienie, jest on zobowiązany przedstawić odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Dopełnienie tych czynności otwiera fazę postępowania odwoławczego, które kończy się wydaniem przez izbę decyzji, w której utrzymuje w mocy decyzję urzędu skarbowego albo tę decyzję uchyla, bądź umarza postępowanie.

JAK DŁUGO TRWA ROZPATRZENIE ODWOŁANIA

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

CZYNNY UDZIAŁ STRONY W POSTĘPOWANIU

W każdym stadium postępowania organ podatkowy obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.


MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 220-235 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).


Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  Jak sprawdzić czy akcyza za samochód została zapłacona?
  Znając numer VIN pojazdu, można na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej) sprawdzić, czy zostały dopełnione: (1) formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju; (2) formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Usługa ta jest bezpłatna.
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - 137 postępowań, 49 decyzji wymiarowych od 2016 roku
  „Według danych na koniec I kw. 2022 r. Szef KAS wszczął od początku działania tej procedury, czyli od 15 lipca 2016 r., 137 postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania w pierwszej instancji, z czego w I kwartale 2022 r. – 18 postępowań. W pierwszej instancji sfinalizowanych zostało już 49 postępowań, w tym 29 zakończyło się już również rozstrzygnięciem drugiej instancji” – powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF Dariusz Zasada.
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych
  Odliczenie składki zdrowotnej z limitem - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (wg stawki 19% PIT) mają uzyskać prawo odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość tego odliczenia składek będzie ograniczona rocznym limitem 8700 zł. Limit ten ma być corocznie waloryzowany przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą będą także mogli odliczyć od przychodu cześć (50%) zapłaconych składek zdrowotnych. Pojawi się także możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej. Natomiast podatnicy opodatkowani PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie będą mieli prawa odliczenia składki zdrowotnej. Takie zmiany wynikają z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Zmiany w Polskim Ładzie. O czym muszą wiedzieć podatnicy?
  Zmiany do Polskiego Ładu zostały przyjęte przez Sejm. W efekcie od 1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać niższa stawka PIT dla skali podatkowej, a zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Co jeszcze zmieni się w podatkach?
  E-Doręczenia – od kiedy? Ponowna zmiana terminu
  Nadchodzi kolejna zmiana przepisów o e-Doręczeniach. 4 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Przewiduje ona nowelizację przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych polegających na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej sprawił, że już w 2021 r. – rok po ogłoszeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych – zmieniono termin wejścia w życie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki do e-Doręczeń. Wówczas dla podmiotów publicznych i niektórych podmiotów niepublicznych przedłużono go do drugiej połowy 2022 r.
  Wybór skali podatkowej dla rozliczenia dochodów lub przychodów z 2022 roku - podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym i ryczałtowcy
  Rozpatrywany aktualnie w Sejmie i Senacie rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT (tzw. Polski Ład 2.0) zakłada m.in. (w związku ze zmianą skali podatkowej, która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku), umożliwienie wyboru skali podatkowej podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują już swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - dla rozliczenia dochodów lub przychodów osiągniętych w 2022 roku. Wyboru tego będzie można dokonać po zakończeniu 2022 roku w zeznaniu podatkowym za ten rok. Ryczałtowcy będą też mogli zrezygnować z ryczałtu w działalności gospodarczej (i przy sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa) w II połowie 2022 roku. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw został 11 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Polski Ład 2.0. – co się zmieni w podatkach (PIT) od 1 lipca 2022 r.?
  W ramach ,,naprawy” nowelizacji prawa podatkowego, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (zwanej ,,Polskim Ładem”) ustawodawca proponuje kolejną rewolucyjną zmianę przepisów podatkowych. Zmiany mają wejść w życie już niebawem – 1 lipca 2022 r. Projekt (w mediach określany jako „Polski Ład 2.0”) może ulec jeszcze zmianie, ale obecnie znamy już jego podstawowe założenia. Na co powinni być gotowi podatnicy PIT?
  Ministerstwo Finansów: konsultacje ws. rekompensaty obniżki PIT dla organizacji pożytku publicznego
  Wkrótce rozpoczną się kolejne konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu wyrównującemu im spadek wpływów z tzw. 1 proc. w związku z obniżeniem podatku PIT - podało w czwartek Ministerstwo Finansów
  Wakacje kredytowe od wakacji - projekt
  Chcielibyśmy, aby wakacje kredytowe mogły być wdrażane już od wakacji, aby od lipca kredytobiorcy mogli składać wnioski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek
  KE: negocjacje ws. unijnego embarga na rosyjską ropę nadal trwają
  Nadal trwają negocjacje w sprawie unijnego embarga na rosyjską ropę, tak aby znaleźć rozwiązanie i przyjąć pakiet sankcji – poinformowała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.
  Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki
  Ministerstwo Finansów informuje: 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Według planu przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.
  Banki podnoszą stawki po decyzji NBP. Niektóre już po raz szósty
  Wojna w Ukrainie i pandemia covid-19 spowodowały drastyczny wzrost wskaźnika, który niedawno wydawał się abstrakcyjnym pojęciem ekonomicznym. Chodzi o inflację - kluczowy termin kojarzący się ze wzrostami cen żywności. Jednak drożejące kredyty i wyższe oprocentowanie lokat bankowych zależą od innego czynnika ściśle powiązanego z inflacją. Rada Polityki Pieniężnej jest zmuszona podnosić stopy procentowe, aby chronić rodzimą walutę. Jak stopy procentowe przekładają się na raty kredytu i oprocentowanie lokat? Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?
  Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki? Zmiany od 13 października 2022 r.
  13 października 2022 roku w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kończy ona długoletni spór, dotyczący tego, jak należy prawidłowo liczyć okres trwania kadencji i z jaką chwilą wygasa mandat członka zarządu spółki. Nie jest to bowiem spór czysto teoretyczny, ale zagadnienie o wysoce praktycznym znaczeniu, bowiem wadliwa reprezentacja spółki niesie za sobą dotkliwe konsekwencje prawne.
  Rządowe wsparcie dla kredytobiorców – na czym ma polegać?
  Rządowy projekt wsparcia dla osób z kredytem hipotecznym w złotych opiera się na trzech filarach: wakacjach kredytowych, dopłatach z Funduszu Wsparcia Kredytobior-ców oraz nowym wskaźniku oprocentowania kredytów, który ma zastąpić WIBOR. Co się zmieni, jak zmiany wpłyną na sytuację kredytobiorców, a w szczególności na wyso-kość spłacanych rat? Oto wszystko, co warto wiedzieć o przygotowywanym programie.
  Zamiennik WIBOR-u dla już zawartych umów kredytowych. Inny nowy wskaźnik alternatywny dla nowych umów
  Zamiennik WIBOR będzie stosowany głównie do już zawartych umów kredytowych; oprócz tego planowane jest też wydanie wskaźnika alternatywnego, który ma obejmować nowe umowy kredytowe zawierane w przyszłości - powiedział w czwartek 12 maja 2022 r. w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.