REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak skutecznie odwołać się od decyzji urzędu skarbowego

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Podatnik, który nie zgadza się z decyzją urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji może złożyć odwołanie do izby skarbowej.

Podatnik nie musi zgadzać się z rozstrzygnięciem naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli uważa, że decyzja jest błędna lub postępowanie zostało przeprowadzone wadliwie, ma możliwość złożenia odwołania do organu wyższej instancji, czyli do dyrektora izby skarbowej. Dokonuje tego za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

Sporządzenie odwołania

Kwestia, czy dyrektor izby skarbowej skoryguje decyzję wydaną przez naczelnika urzędu skarbowego, w dużej mierze zależy od właściwego sporządzenia odwołania. Podatnik musi pamiętać, że to na nim ciąży obowiązek wykazania istnienia faktów, które uzasadniałyby jego twierdzenia kwestionujące ustalenia urzędu skarbowego.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, a także wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zarzuty przeciw decyzji to wskazane przez podatnika uchybienia, które w jego ocenie uzasadnia żądanie sformułowane w odwołaniu. Podstawę zarzutów może stanowić w szczególności: naruszenie prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe stosowanie, nowe fakty i dowody, których strona nie mogła powołać przed organem I instancji, sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego materiału dowodowego, czy też niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Podatnik powinien również podać zakres żądania, czyli określić, czy domaga się zmiany, czy też uchylenia decyzji oraz czy rozstrzygnięcie organu odwoławczego ma dotyczyć całej decyzji, czy też jej części. W przypadku gdy podatnik wnioskuje o zmianę decyzji, powinien wskazać, na czym miałaby ona polegać. Przykładowo, jeżeli podatnik żąda skorygowania kwoty wymierzonego podatku, powinien określić, do jakiej kwoty taka korekta ma zostać dokonana. Podatnik powinien przytoczyć również dowody uzasadniające żądanie, czyli potwierdzające jego żądanie i wnioski.

Trzeba również pamiętać, że odwołanie od decyzji powinno spełniać formalne wymogi pisma kierowanego do organów podatkowych określone w art. 168 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że powinno ono także zawierać oznaczenie i adres strony wnoszącej odwołanie (oraz pełnomocnika strony, jeżeli występuje), oznaczenie organu odwoławczego, datę sporządzenia pisma, a także podpis osoby wnoszącej odwołanie.

Złożenie odwołania

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Taki tryb składania odwołania wiąże się przede wszystkim z uprawnieniem urzędu skarbowego do weryfikacji decyzji we własnym zakresie (tzw. samokontrola).

Podatnik na wniesienie odwołania ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Warto pamiętać, że licząc ten termin, nie należy uwzględniać dnia doręczenia decyzji. Jeżeli zatem podatnik otrzymał decyzję 14 stycznia, termin na złożenie odwołania rozpoczyna swój bieg 15 stycznia i upływa 28 stycznia o godz. 24.00. Termin na złożenie odwołania może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy ostatni dzień na złożenie odwołania wypada w sobotę lub dzień wolny od pracy. W takim wypadku za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Odwołanie można złożyć osobiście w kancelarii lub biurze podawczym urzędu. W takim wypadku należy zażądać pisemnego potwierdzenia jego wniesienia. Odwołanie można również wysłać pocztą. W tym wypadku decydujące znaczenie ma data stempla pocztowego. Żeby mieć pewność, że odwołanie trafi we właściwym terminie do rąk adresata, warto nadać przesyłkę listem poleconym oraz zachować dowód jej nadania z czytelnie wpisaną datą.

W przypadku gdy termin na wniesienie odwołania minął, podatnik, który spełnia określone warunki, może ubiegać się o jego przywrócenie. Wyjaśnijmy, że przywrócenie terminu dotyczy wyłącznie terminów procesowych (przewidzianych do dokonania określonej czynności procesowej). Trzeba pamiętać, że organ podatkowy przywróci termin do złożenia odwołania tylko wtedy, gdy jego uchybienie nastąpiło bez winy podatnika. Wniosek o przywrócenie terminu powinien być złożony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny niedotrzymania terminu. Jednocześnie z wniesieniem podania podatnik powinien dopełnić czynności, dla której był określony termin, czyli wnieść odwołanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami złożenie odwołania nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej.

Wykonanie decyzji

Należy zaznaczyć, iż wniesienie odwołania zgodnie z ogólną zasadą nie wstrzymuje wykonania decyzji. Oznacza to, że decyzja nieostateczna stanowi podstawę do podjęcia postępowania egzekucyjnego. Podatnikowi przysługuje jednak prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji i tym samym wstrzymania egzekucji. Organ podatkowy z urzędu lub na wniosek strony wstrzymuje w drodze postanowienia wykonanie decyzji, w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony (np. gdy w wyniku egzekucji przedsiębiorca będzie musiał zlikwidować działalność) lub interesem publicznym. Ocena tego, czy powyższe przesłanki zostały spełnione, należy do organu podatkowego.

Możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji nie została ograniczona do określonego stadium postępowania. Wniosek taki można złożyć przed wniesieniem odwołania. Nie ma również przeszkód, by został on wniesiony w tym samym piśmie co odwołanie. Wykonanie decyzji zostanie wstrzymane z urzędu lub na wniosek strony również w przypadku ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d Ordynacji podatkowej (np. poręczenia banku lub depozytu w gotówce) albo w razie ustanowienia hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. Wstrzymanie wykonania decyzji może również nastąpić z mocy prawa, jeżeli odwołanie nie zostało rozpatrzone w ustawowym terminie, a decyzja do tego czasu nie została wykonana (np. dobrowolnie przez podatnika) - do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego.

Rozpatrzenie odwołania

Jak już wiadomo, organ, który wydał decyzję, ma możliwość weryfikacji odwołania we własnym zakresie. Jeżeli w wyniku samokontroli uzna on, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przypadku gdy organ podatkowy stwierdzi, że odwołanie nie zasługuje w całości na uwzględnienie, jest on zobowiązany przedstawić odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Dopełnienie tych czynności otwiera fazę postępowania odwoławczego, które kończy się wydaniem przez izbę decyzji, w której utrzymuje w mocy decyzję urzędu skarbowego albo tę decyzję uchyla, bądź umarza postępowanie.

JAK DŁUGO TRWA ROZPATRZENIE ODWOŁANIA

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

CZYNNY UDZIAŁ STRONY W POSTĘPOWANIU

W każdym stadium postępowania organ podatkowy obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.


MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 220-235 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA