Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są skutki przekazywania i otrzymywania przez firmę prezentów

Marcin Sikora
inforCMS
Przekazywanie nagród w ramach akcji marketingowych jest dość powszechne. Jakie są konsekwencje przekazywania (i otrzymywania) przez firmę prezentów (TV, rowery itp.) za osiągnięcie określonych obrotów?

Przekazywanie nagród w ramach akcji marketingowych powoduje określone skutki podatkowe zarówno w VAT, jak i w podatku dochodowym.

Przekazywanie prezentów przez firmę - skutki w VAT

Przekazywanie prezentów jest nieodpłatną dostawą towarów. Z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa jest opodatkowane VAT wyłącznie wtedy, gdy jest dokonane na cele inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika. Jeżeli jest to nieodpłatna dostawa towarów związana z działalnością przedsiębiorstwa (np. działalność promocyjna, akcja marketingowa), to nie powinna ona podlegać VAT. Takie stanowisko zajmują sądy, m.in.: WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 126/08, WSA w Szczecinie w wyroku z 29 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 52/08, a także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 maja 2008 r., sygn. akt I FSK 600/07.

Z opiniami sądów nie zgadzają się jednak organy podatkowe. Jeżeli więc podatnik zastosuje rozwiązanie zgodne ze stanowiskiem sądów, musi liczyć się z ewentualnością sporu z urzędem skarbowym.

Zdaniem organów podatkowych cel nieodpłatnego przekazania towarów nie ma znaczenia dla opodatkowania VAT. Istotne jest wyłącznie to, czy podatnikowi przysługiwało przy nabyciu prezentów prawo do odliczenia VAT naliczonego w całości lub w części. Jeżeli podatnikowi takie prawo przysługiwało, to powinien nieodpłatne przekazanie prezentów opodatkować VAT (wyjątek dotyczy tzw. prezentów o małej wartości, czyli o wartości 5 zł lub ewidencjonowanych prezentów o wartości nieprzekraczającej 100 zł rocznie dla jednej osoby). Dokonując zakupu prezentów na cele promocyjne i marketingowe (innych niż prezenty o małej wartości), podatnik może więc uznać, że:

• prawo do odliczenia VAT mu nie przysługuje, bo zakup nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi (bezpośrednio nie jest przeznaczony do sprzedaży opodatkowanej VAT),

• prawo do odliczenia VAT mu przysługuje, ponieważ zakup ma związek z czynnościami opodatkowanymi (pośrednio wpływa na wysokość obrotów).

Oba sposoby postępowania są dopuszczalne. W rezultacie to podatnik może zadecydować, czy nieodpłatne przekazanie prezentów będzie opodatkowane VAT. Jeżeli przy zakupie prezentów podatnik zdecyduje, że:

• nie odliczy VAT naliczonego - nieodpłatne przekazanie prezentów nie będzie opodatkowane VAT,

• odliczy VAT naliczony - nieodpłatne przekazanie prezentów powinien opodatkować VAT.

PRZYKŁAD

Podatnik nabył telewizor za cenę 2000 zł + 440 zł VAT, jednak nie dokonał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od dostawcy. Podatnik uznał, że zakup nie jest związany z działalnością opodatkowaną, ponieważ jest przeznaczony na nagrodę. Stwierdził więc, że nie przysługuje mu w związku z zakupem prezentu prawo do odliczenia VAT naliczonego. W konsekwencji podatnik nie wystawił faktury wewnętrznej i nie opodatkował VAT nieodpłatnego przekazania tego telewizora w ramach sprzedaży premiowej. Postępowanie podatnika było prawidłowe.

Prezenty o małej wartości

Nieodpłatne przekazanie prezentów nie podlega VAT (przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odliczenia VAT naliczonego) tylko w przypadku prezentów o małej wartości. Przedstawione w pytaniu przykładowe prezenty nie są jednak prezentami o małej wartości. Prezenty o małej wartości to prezenty, których łączna wartość przekazana jednej osobie nie przekracza w roku podatkowym kwoty 100 zł. Warunkiem jest też prowadzenie ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości obdarowanych osób. Prezentami o małej wartości są również towary, których wartość rynkowa nie przekracza 5 zł.

Wartość prezentów wskazanych w pytaniu (rowerów i telewizorów) przekracza limity wyznaczone dla prezentów o małej wartości. Dlatego Czytelnik, dokonując uprzedniego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu prezentów, a następnie przekazując je, powinien wystawić fakturę wewnętrzną i opodatkować VAT takie przekazanie. Wówczas przedstawiony sposób postępowania będzie zgodny z praktyką organów podatkowych. Jeżeli podatnik nie opodatkuje przekazania prezentów, musi liczyć się z koniecznością prowadzenia sprawy przed sądem.

Podstawa opodatkowania przy przekazaniu prezentów

Podstawą opodatkowania nieodpłatnego przekazania towaru, zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, jest cena nabycia prezentu określona na dzień jego przekazania. W praktyce jest to cena nabycia wskazana w fakturze zakupu prezentu.

PRZYKŁAD

Podatnik nabył telewizor za cenę 2000 zł + 440 zł VAT. Dokonał odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury otrzymanej od dostawcy.

Przekazując ten telewizor w ramach sprzedaży premiowej, wystawił fakturę wewnętrzną na kwotę 2000 zł + 440 zł VAT. VAT należny wykazał w deklaracji składanej za miesiąc przekazania telewizora.

Przekazywanie prezentów przez firmę nie powoduje natomiast żadnych konsekwencji w VAT po stronie otrzymującego prezent.

Wydatki na prezenty - kosztem uzyskania przychodów

Koszt nabycia prezentów dla kontrahentów jest dla podatnika kosztem uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, wynikających z art. 15 ust. 1 updop (odpowiednio art. 22 ust. 1 updof). Kosztem podatkowym są bowiem wszelkie wydatki poniesione przez podatnika pozostające w związku z prowadzoną działalnością, w przypadku gdy ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów.

W sytuacji opisanej w pytaniu podatnik organizuje akcję promocyjną - sprzedaż premiową, która ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży polegającej na przyznawaniu nagród w zamian za osiągnięcie określonego pułapu zakupów. Celem tej akcji jest zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia przychodów podatnika. Celem poniesionych przez podatnika wydatków jest zatem zwiększenie przychodów. Wydatki poniesione na ten cel, w tym koszty prezentów, są więc kosztem uzyskania przychodów. Nie zostały bowiem również wymienione w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 updop (odpowiednio art. 23 updof).

Otrzymanie nagrody - przychodem u otrzymującego nagrodę

Osoby odbierające nagrody w ramach sprzedaży premiowej uzyskują przychód. W przypadku sprzedaży premiowanej nagrodami rzeczowymi mogą wystąpić dwie sytuacje:

1) nagroda została przyznana w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez otrzymującego nagrodę - wtedy nagroda jest przychodem z działalności gospodarczej u otrzymującego nagrodę (art. 14 updof),

2) nagroda nie ma związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez osobę otrzymującą nagrodę - przychód uzyskany w związku z otrzymaniem nagrody jest zwolniony z podatku dochodowego, pod warunkiem że wartość nagrody nie przekroczy 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof).

Ad 1) Nagroda związana z działalnością gospodarczą

W przypadku prowadzenia sprzedaży premiowej, wydając nagrody osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, firma Czytelnika nie będzie miała obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Co prawda, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało wprost zapisane, że na przekazującym nagrodę nie ciążą wtedy obowiązki płatnika. Większość organów podatkowych (m.in. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 14 lipca 2007 r., sygn. 1472/DPC/415-39/06/PK), przyznaje jednak, że obowiązki płatnika nie obejmują dochodów (przychodów) wypłacanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Dochody te są bowiem związane z odrębnym źródłem przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zarówno fizyczne, jak i prawne, otrzymujące nagrody wynikające z udziału w sprzedaży premiowej, zobowiązane będą do wykazania wartości tych nagród jako przychodu z działalności gospodarczej (w wysokości wartości rynkowej otrzymanej nagrody) - art. 14 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 11 ust. 2 updof i odpowiednio art. 12 updop).

Ad 2) Nagroda niezwiązana z działalnością gospodarczą.

W tym przypadku do nagród związanych ze sprzedażą premiową będzie miał zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Zgodnie z treścią tego przepisu od dochodów (przychodów) z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych na terytorium RP, co do zasady, płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Płatnik powinien pobrać ten podatek od osoby otrzymującej nagrodę przed przekazaniem wygranej (nagrody) - art. 41 ust. 7 updof. Chcąc uniknąć konieczności pobierania kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób otrzymujących nagrody, warto uwzględnić w regulaminie, że elementem nagrody jest również podatek, i dokonać tzw. ubruttowienia nagrody.

PRZYKŁAD

Organizator konkursu zawarł w regulaminie zapis: „Organizator przyzna każdemu zdobywcy nagrody dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę nagrody (ubruttowienie) przeznaczoną na zapłatę podatku”.

Na podstawie tego zapisu w regulaminie organizator konkursu nie pobiera zryczałtowanego podatku od zdobywcy nagrody.

Organizator odprowadza podatek dochodowy od wartości nagrody powiększonej o podatek.

Nagrodą w konkursie jest laptop o wartości 5000 zł. Organizator zobowiązany w regulaminie do ubruttowienia nagrody musi obliczyć podatek, mnożąc wartość nagrody przez stawkę 11,11% (zamiast 10%). Organizator odprowadza zatem w tym przypadku zryczałtowany podatek dochodowy w kwocie 5000 zł x 11,11% = 555,50 zł.

Kwotę zryczałtowanego podatku płatnik powinien przekazać na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek (art. 42 ust. 1 updof). Ponadto w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, roczną deklarację PIT-8AR (art. 42 ust. 1a updof) - aktywny formularz PIT-8AR jest dostępny na www.mk.infor.pl.

• art. 7 ust. 2 i 3, art. 29 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 130, poz. 826

• art. 12, art. 15 ust. 1, art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 2 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 22 ust. 1, art. 23, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 7, art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 97, poz. 623

Marcin Sikora

doradca podatkowy

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.