REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są skutki przekazywania i otrzymywania przez firmę prezentów

Marcin Sikora
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przekazywanie nagród w ramach akcji marketingowych jest dość powszechne. Jakie są konsekwencje przekazywania (i otrzymywania) przez firmę prezentów (TV, rowery itp.) za osiągnięcie określonych obrotów?

Przekazywanie nagród w ramach akcji marketingowych powoduje określone skutki podatkowe zarówno w VAT, jak i w podatku dochodowym.

REKLAMA

Autopromocja

Przekazywanie prezentów przez firmę - skutki w VAT

Przekazywanie prezentów jest nieodpłatną dostawą towarów. Z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa jest opodatkowane VAT wyłącznie wtedy, gdy jest dokonane na cele inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika. Jeżeli jest to nieodpłatna dostawa towarów związana z działalnością przedsiębiorstwa (np. działalność promocyjna, akcja marketingowa), to nie powinna ona podlegać VAT. Takie stanowisko zajmują sądy, m.in.: WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 126/08, WSA w Szczecinie w wyroku z 29 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 52/08, a także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 maja 2008 r., sygn. akt I FSK 600/07.

Z opiniami sądów nie zgadzają się jednak organy podatkowe. Jeżeli więc podatnik zastosuje rozwiązanie zgodne ze stanowiskiem sądów, musi liczyć się z ewentualnością sporu z urzędem skarbowym.

Zdaniem organów podatkowych cel nieodpłatnego przekazania towarów nie ma znaczenia dla opodatkowania VAT. Istotne jest wyłącznie to, czy podatnikowi przysługiwało przy nabyciu prezentów prawo do odliczenia VAT naliczonego w całości lub w części. Jeżeli podatnikowi takie prawo przysługiwało, to powinien nieodpłatne przekazanie prezentów opodatkować VAT (wyjątek dotyczy tzw. prezentów o małej wartości, czyli o wartości 5 zł lub ewidencjonowanych prezentów o wartości nieprzekraczającej 100 zł rocznie dla jednej osoby). Dokonując zakupu prezentów na cele promocyjne i marketingowe (innych niż prezenty o małej wartości), podatnik może więc uznać, że:

• prawo do odliczenia VAT mu nie przysługuje, bo zakup nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi (bezpośrednio nie jest przeznaczony do sprzedaży opodatkowanej VAT),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• prawo do odliczenia VAT mu przysługuje, ponieważ zakup ma związek z czynnościami opodatkowanymi (pośrednio wpływa na wysokość obrotów).

Oba sposoby postępowania są dopuszczalne. W rezultacie to podatnik może zadecydować, czy nieodpłatne przekazanie prezentów będzie opodatkowane VAT. Jeżeli przy zakupie prezentów podatnik zdecyduje, że:

• nie odliczy VAT naliczonego - nieodpłatne przekazanie prezentów nie będzie opodatkowane VAT,

• odliczy VAT naliczony - nieodpłatne przekazanie prezentów powinien opodatkować VAT.

PRZYKŁAD

Podatnik nabył telewizor za cenę 2000 zł + 440 zł VAT, jednak nie dokonał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od dostawcy. Podatnik uznał, że zakup nie jest związany z działalnością opodatkowaną, ponieważ jest przeznaczony na nagrodę. Stwierdził więc, że nie przysługuje mu w związku z zakupem prezentu prawo do odliczenia VAT naliczonego. W konsekwencji podatnik nie wystawił faktury wewnętrznej i nie opodatkował VAT nieodpłatnego przekazania tego telewizora w ramach sprzedaży premiowej. Postępowanie podatnika było prawidłowe.

Prezenty o małej wartości

REKLAMA

Nieodpłatne przekazanie prezentów nie podlega VAT (przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odliczenia VAT naliczonego) tylko w przypadku prezentów o małej wartości. Przedstawione w pytaniu przykładowe prezenty nie są jednak prezentami o małej wartości. Prezenty o małej wartości to prezenty, których łączna wartość przekazana jednej osobie nie przekracza w roku podatkowym kwoty 100 zł. Warunkiem jest też prowadzenie ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości obdarowanych osób. Prezentami o małej wartości są również towary, których wartość rynkowa nie przekracza 5 zł.

Wartość prezentów wskazanych w pytaniu (rowerów i telewizorów) przekracza limity wyznaczone dla prezentów o małej wartości. Dlatego Czytelnik, dokonując uprzedniego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu prezentów, a następnie przekazując je, powinien wystawić fakturę wewnętrzną i opodatkować VAT takie przekazanie. Wówczas przedstawiony sposób postępowania będzie zgodny z praktyką organów podatkowych. Jeżeli podatnik nie opodatkuje przekazania prezentów, musi liczyć się z koniecznością prowadzenia sprawy przed sądem.

Podstawa opodatkowania przy przekazaniu prezentów

Podstawą opodatkowania nieodpłatnego przekazania towaru, zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, jest cena nabycia prezentu określona na dzień jego przekazania. W praktyce jest to cena nabycia wskazana w fakturze zakupu prezentu.

PRZYKŁAD

Podatnik nabył telewizor za cenę 2000 zł + 440 zł VAT. Dokonał odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury otrzymanej od dostawcy.

Przekazując ten telewizor w ramach sprzedaży premiowej, wystawił fakturę wewnętrzną na kwotę 2000 zł + 440 zł VAT. VAT należny wykazał w deklaracji składanej za miesiąc przekazania telewizora.

Przekazywanie prezentów przez firmę nie powoduje natomiast żadnych konsekwencji w VAT po stronie otrzymującego prezent.

Wydatki na prezenty - kosztem uzyskania przychodów

Koszt nabycia prezentów dla kontrahentów jest dla podatnika kosztem uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, wynikających z art. 15 ust. 1 updop (odpowiednio art. 22 ust. 1 updof). Kosztem podatkowym są bowiem wszelkie wydatki poniesione przez podatnika pozostające w związku z prowadzoną działalnością, w przypadku gdy ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów.

W sytuacji opisanej w pytaniu podatnik organizuje akcję promocyjną - sprzedaż premiową, która ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży polegającej na przyznawaniu nagród w zamian za osiągnięcie określonego pułapu zakupów. Celem tej akcji jest zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia przychodów podatnika. Celem poniesionych przez podatnika wydatków jest zatem zwiększenie przychodów. Wydatki poniesione na ten cel, w tym koszty prezentów, są więc kosztem uzyskania przychodów. Nie zostały bowiem również wymienione w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 updop (odpowiednio art. 23 updof).

Otrzymanie nagrody - przychodem u otrzymującego nagrodę

Osoby odbierające nagrody w ramach sprzedaży premiowej uzyskują przychód. W przypadku sprzedaży premiowanej nagrodami rzeczowymi mogą wystąpić dwie sytuacje:

1) nagroda została przyznana w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez otrzymującego nagrodę - wtedy nagroda jest przychodem z działalności gospodarczej u otrzymującego nagrodę (art. 14 updof),

2) nagroda nie ma związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez osobę otrzymującą nagrodę - przychód uzyskany w związku z otrzymaniem nagrody jest zwolniony z podatku dochodowego, pod warunkiem że wartość nagrody nie przekroczy 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof).

Ad 1) Nagroda związana z działalnością gospodarczą

W przypadku prowadzenia sprzedaży premiowej, wydając nagrody osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, firma Czytelnika nie będzie miała obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Co prawda, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało wprost zapisane, że na przekazującym nagrodę nie ciążą wtedy obowiązki płatnika. Większość organów podatkowych (m.in. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 14 lipca 2007 r., sygn. 1472/DPC/415-39/06/PK), przyznaje jednak, że obowiązki płatnika nie obejmują dochodów (przychodów) wypłacanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Dochody te są bowiem związane z odrębnym źródłem przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zarówno fizyczne, jak i prawne, otrzymujące nagrody wynikające z udziału w sprzedaży premiowej, zobowiązane będą do wykazania wartości tych nagród jako przychodu z działalności gospodarczej (w wysokości wartości rynkowej otrzymanej nagrody) - art. 14 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 11 ust. 2 updof i odpowiednio art. 12 updop).

Ad 2) Nagroda niezwiązana z działalnością gospodarczą.

W tym przypadku do nagród związanych ze sprzedażą premiową będzie miał zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Zgodnie z treścią tego przepisu od dochodów (przychodów) z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych na terytorium RP, co do zasady, płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Płatnik powinien pobrać ten podatek od osoby otrzymującej nagrodę przed przekazaniem wygranej (nagrody) - art. 41 ust. 7 updof. Chcąc uniknąć konieczności pobierania kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób otrzymujących nagrody, warto uwzględnić w regulaminie, że elementem nagrody jest również podatek, i dokonać tzw. ubruttowienia nagrody.

PRZYKŁAD

Organizator konkursu zawarł w regulaminie zapis: „Organizator przyzna każdemu zdobywcy nagrody dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę nagrody (ubruttowienie) przeznaczoną na zapłatę podatku”.

Na podstawie tego zapisu w regulaminie organizator konkursu nie pobiera zryczałtowanego podatku od zdobywcy nagrody.

Organizator odprowadza podatek dochodowy od wartości nagrody powiększonej o podatek.

Nagrodą w konkursie jest laptop o wartości 5000 zł. Organizator zobowiązany w regulaminie do ubruttowienia nagrody musi obliczyć podatek, mnożąc wartość nagrody przez stawkę 11,11% (zamiast 10%). Organizator odprowadza zatem w tym przypadku zryczałtowany podatek dochodowy w kwocie 5000 zł x 11,11% = 555,50 zł.

Kwotę zryczałtowanego podatku płatnik powinien przekazać na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek (art. 42 ust. 1 updof). Ponadto w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, roczną deklarację PIT-8AR (art. 42 ust. 1a updof) - aktywny formularz PIT-8AR jest dostępny na www.mk.infor.pl.

• art. 7 ust. 2 i 3, art. 29 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 130, poz. 826

• art. 12, art. 15 ust. 1, art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 2 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 22 ust. 1, art. 23, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 7, art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 97, poz. 623

Marcin Sikora

doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2025 r. Tego chce minister finansów

Chciałbym, żeby nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców weszła w życie 1 stycznia 2025 r. - powiedział 25 lipca 2024 r. w TVN 24 minister finansów Andrzej Domański. Jak mówił, zależy mu, by powstał wspólny rządowy projekt; takie rozwiązanie powinno być wypracowane w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Zarządzanie zmianą - kluczowa umiejętność w biznesie i na wyższej uczelni. Jak to robić skutecznie?

Dzisiejsze środowiska biznesowe oraz akademickie charakteryzują się dynamicznymi zmianami, które wymagają od menedżerów, pracowników oraz kadry akademickiej posiadania specjalistycznych umiejętności zarządzania tymi procesami/lub procesami transformacyjnymi. Zmiany, napędzane głównie przez postęp technologiczny oraz nowe formy prowadzenia biznesu i edukacji, stają się coraz bardziej nieodłącznym elementem codziennej pracy i nauki. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwidoczniła konieczność szybkiego przystosowania się do nowych warunków, w szczególności w kontekście przejścia na tryb nauki i pracy zdalnej, bądź hybrydowej.

Fundacja rodzinna: kiedy jest szansą na zachowanie firmowego majątku? Czy może być wykorzystana do optymalizacji podatkowej?

Fundacja rodzinna to nowoczesna forma prawna, która zyskuje coraz większe uznanie w Polsce. Stworzona z myślą o skutecznym zarządzaniu i ochronie majątku rodzinnego, stanowi odpowiedź na wyzwania związane z sukcesją oraz koniecznością zabezpieczenia interesów bliskich. Dzięki niej możliwe jest nie tylko uporządkowanie spraw majątkowych, ale także uniknięcie potencjalnych sporów rodzinnych. Jakie są zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej, jej organów oraz korzyści, jakie niesie dla fundatorów i beneficjentów? 

Dyskusja o akcyzie: legislacja europejska nie nadąża za badaniami

Około 25 proc. Polaków każdego dnia sięga po papierosa. Wartość ta – zamiast maleć – zwiększa się i stawia nas w gronie państw o względnie wysokim stopniu narażenia społeczeństwa na zagrożenia spowodowane dymem tytoniowym. Na drugim biegunie UE są Szwedzi. Tam pali zaledwie 8 proc. ludności. O planach ograniczenia konsumpcji tytoniu, produktów nikotynowych i alkoholu rozmawiali politycy i eksperci podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: budynki po zmianie przepisów

Konsultowany obecnie przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w podatku od nieruchomości budzi wątpliwości podatników i ekspertów. Dotyczą one m.in. definicji budynków i budowli. Oceniając potencjalne skutki projektowanych zmian, tak przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej -  powinni zastanowić się nad swoim majątkiem. Bo w świetle nowych przepisów mogą pojawić się problemy z tym, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą.

Np. 6,2% rocznie przez 3 lata - stały i pewny zysk z oszczędności. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

REKLAMA

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

REKLAMA