REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są skutki przekazywania i otrzymywania przez firmę prezentów

Marcin Sikora
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przekazywanie nagród w ramach akcji marketingowych jest dość powszechne. Jakie są konsekwencje przekazywania (i otrzymywania) przez firmę prezentów (TV, rowery itp.) za osiągnięcie określonych obrotów?

Przekazywanie nagród w ramach akcji marketingowych powoduje określone skutki podatkowe zarówno w VAT, jak i w podatku dochodowym.

Autopromocja

Przekazywanie prezentów przez firmę - skutki w VAT

Przekazywanie prezentów jest nieodpłatną dostawą towarów. Z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa jest opodatkowane VAT wyłącznie wtedy, gdy jest dokonane na cele inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika. Jeżeli jest to nieodpłatna dostawa towarów związana z działalnością przedsiębiorstwa (np. działalność promocyjna, akcja marketingowa), to nie powinna ona podlegać VAT. Takie stanowisko zajmują sądy, m.in.: WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 126/08, WSA w Szczecinie w wyroku z 29 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 52/08, a także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 maja 2008 r., sygn. akt I FSK 600/07.

Z opiniami sądów nie zgadzają się jednak organy podatkowe. Jeżeli więc podatnik zastosuje rozwiązanie zgodne ze stanowiskiem sądów, musi liczyć się z ewentualnością sporu z urzędem skarbowym.

Zdaniem organów podatkowych cel nieodpłatnego przekazania towarów nie ma znaczenia dla opodatkowania VAT. Istotne jest wyłącznie to, czy podatnikowi przysługiwało przy nabyciu prezentów prawo do odliczenia VAT naliczonego w całości lub w części. Jeżeli podatnikowi takie prawo przysługiwało, to powinien nieodpłatne przekazanie prezentów opodatkować VAT (wyjątek dotyczy tzw. prezentów o małej wartości, czyli o wartości 5 zł lub ewidencjonowanych prezentów o wartości nieprzekraczającej 100 zł rocznie dla jednej osoby). Dokonując zakupu prezentów na cele promocyjne i marketingowe (innych niż prezenty o małej wartości), podatnik może więc uznać, że:

• prawo do odliczenia VAT mu nie przysługuje, bo zakup nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi (bezpośrednio nie jest przeznaczony do sprzedaży opodatkowanej VAT),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• prawo do odliczenia VAT mu przysługuje, ponieważ zakup ma związek z czynnościami opodatkowanymi (pośrednio wpływa na wysokość obrotów).

Oba sposoby postępowania są dopuszczalne. W rezultacie to podatnik może zadecydować, czy nieodpłatne przekazanie prezentów będzie opodatkowane VAT. Jeżeli przy zakupie prezentów podatnik zdecyduje, że:

• nie odliczy VAT naliczonego - nieodpłatne przekazanie prezentów nie będzie opodatkowane VAT,

• odliczy VAT naliczony - nieodpłatne przekazanie prezentów powinien opodatkować VAT.

PRZYKŁAD

Podatnik nabył telewizor za cenę 2000 zł + 440 zł VAT, jednak nie dokonał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od dostawcy. Podatnik uznał, że zakup nie jest związany z działalnością opodatkowaną, ponieważ jest przeznaczony na nagrodę. Stwierdził więc, że nie przysługuje mu w związku z zakupem prezentu prawo do odliczenia VAT naliczonego. W konsekwencji podatnik nie wystawił faktury wewnętrznej i nie opodatkował VAT nieodpłatnego przekazania tego telewizora w ramach sprzedaży premiowej. Postępowanie podatnika było prawidłowe.

Prezenty o małej wartości

Nieodpłatne przekazanie prezentów nie podlega VAT (przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odliczenia VAT naliczonego) tylko w przypadku prezentów o małej wartości. Przedstawione w pytaniu przykładowe prezenty nie są jednak prezentami o małej wartości. Prezenty o małej wartości to prezenty, których łączna wartość przekazana jednej osobie nie przekracza w roku podatkowym kwoty 100 zł. Warunkiem jest też prowadzenie ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości obdarowanych osób. Prezentami o małej wartości są również towary, których wartość rynkowa nie przekracza 5 zł.

Wartość prezentów wskazanych w pytaniu (rowerów i telewizorów) przekracza limity wyznaczone dla prezentów o małej wartości. Dlatego Czytelnik, dokonując uprzedniego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu prezentów, a następnie przekazując je, powinien wystawić fakturę wewnętrzną i opodatkować VAT takie przekazanie. Wówczas przedstawiony sposób postępowania będzie zgodny z praktyką organów podatkowych. Jeżeli podatnik nie opodatkuje przekazania prezentów, musi liczyć się z koniecznością prowadzenia sprawy przed sądem.

Podstawa opodatkowania przy przekazaniu prezentów

Podstawą opodatkowania nieodpłatnego przekazania towaru, zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, jest cena nabycia prezentu określona na dzień jego przekazania. W praktyce jest to cena nabycia wskazana w fakturze zakupu prezentu.

PRZYKŁAD

Autopromocja

Podatnik nabył telewizor za cenę 2000 zł + 440 zł VAT. Dokonał odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury otrzymanej od dostawcy.

Przekazując ten telewizor w ramach sprzedaży premiowej, wystawił fakturę wewnętrzną na kwotę 2000 zł + 440 zł VAT. VAT należny wykazał w deklaracji składanej za miesiąc przekazania telewizora.

Przekazywanie prezentów przez firmę nie powoduje natomiast żadnych konsekwencji w VAT po stronie otrzymującego prezent.

Wydatki na prezenty - kosztem uzyskania przychodów

Koszt nabycia prezentów dla kontrahentów jest dla podatnika kosztem uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, wynikających z art. 15 ust. 1 updop (odpowiednio art. 22 ust. 1 updof). Kosztem podatkowym są bowiem wszelkie wydatki poniesione przez podatnika pozostające w związku z prowadzoną działalnością, w przypadku gdy ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów.

W sytuacji opisanej w pytaniu podatnik organizuje akcję promocyjną - sprzedaż premiową, która ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży polegającej na przyznawaniu nagród w zamian za osiągnięcie określonego pułapu zakupów. Celem tej akcji jest zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia przychodów podatnika. Celem poniesionych przez podatnika wydatków jest zatem zwiększenie przychodów. Wydatki poniesione na ten cel, w tym koszty prezentów, są więc kosztem uzyskania przychodów. Nie zostały bowiem również wymienione w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 updop (odpowiednio art. 23 updof).

Otrzymanie nagrody - przychodem u otrzymującego nagrodę

Osoby odbierające nagrody w ramach sprzedaży premiowej uzyskują przychód. W przypadku sprzedaży premiowanej nagrodami rzeczowymi mogą wystąpić dwie sytuacje:

1) nagroda została przyznana w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez otrzymującego nagrodę - wtedy nagroda jest przychodem z działalności gospodarczej u otrzymującego nagrodę (art. 14 updof),

2) nagroda nie ma związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez osobę otrzymującą nagrodę - przychód uzyskany w związku z otrzymaniem nagrody jest zwolniony z podatku dochodowego, pod warunkiem że wartość nagrody nie przekroczy 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof).

Ad 1) Nagroda związana z działalnością gospodarczą

W przypadku prowadzenia sprzedaży premiowej, wydając nagrody osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, firma Czytelnika nie będzie miała obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Co prawda, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało wprost zapisane, że na przekazującym nagrodę nie ciążą wtedy obowiązki płatnika. Większość organów podatkowych (m.in. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 14 lipca 2007 r., sygn. 1472/DPC/415-39/06/PK), przyznaje jednak, że obowiązki płatnika nie obejmują dochodów (przychodów) wypłacanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Dochody te są bowiem związane z odrębnym źródłem przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zarówno fizyczne, jak i prawne, otrzymujące nagrody wynikające z udziału w sprzedaży premiowej, zobowiązane będą do wykazania wartości tych nagród jako przychodu z działalności gospodarczej (w wysokości wartości rynkowej otrzymanej nagrody) - art. 14 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 11 ust. 2 updof i odpowiednio art. 12 updop).

Ad 2) Nagroda niezwiązana z działalnością gospodarczą.

W tym przypadku do nagród związanych ze sprzedażą premiową będzie miał zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Zgodnie z treścią tego przepisu od dochodów (przychodów) z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych na terytorium RP, co do zasady, płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Płatnik powinien pobrać ten podatek od osoby otrzymującej nagrodę przed przekazaniem wygranej (nagrody) - art. 41 ust. 7 updof. Chcąc uniknąć konieczności pobierania kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób otrzymujących nagrody, warto uwzględnić w regulaminie, że elementem nagrody jest również podatek, i dokonać tzw. ubruttowienia nagrody.

PRZYKŁAD

Organizator konkursu zawarł w regulaminie zapis: „Organizator przyzna każdemu zdobywcy nagrody dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę nagrody (ubruttowienie) przeznaczoną na zapłatę podatku”.

Na podstawie tego zapisu w regulaminie organizator konkursu nie pobiera zryczałtowanego podatku od zdobywcy nagrody.

Organizator odprowadza podatek dochodowy od wartości nagrody powiększonej o podatek.

Nagrodą w konkursie jest laptop o wartości 5000 zł. Organizator zobowiązany w regulaminie do ubruttowienia nagrody musi obliczyć podatek, mnożąc wartość nagrody przez stawkę 11,11% (zamiast 10%). Organizator odprowadza zatem w tym przypadku zryczałtowany podatek dochodowy w kwocie 5000 zł x 11,11% = 555,50 zł.

Kwotę zryczałtowanego podatku płatnik powinien przekazać na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek (art. 42 ust. 1 updof). Ponadto w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, roczną deklarację PIT-8AR (art. 42 ust. 1a updof) - aktywny formularz PIT-8AR jest dostępny na www.mk.infor.pl.

• art. 7 ust. 2 i 3, art. 29 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 130, poz. 826

• art. 12, art. 15 ust. 1, art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 2 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 22 ust. 1, art. 23, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 7, art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 97, poz. 623

Marcin Sikora

doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  REKLAMA