Kategorie

Indywidualne stawki amortyzacyjne

Małgorzata Rymarz
inforCMS
Czy indywidualne stawki można zastosować do składników będących w leasingu? Czy można zrezygnować ze stosowania indywidualnych stawek amortyzacji?

Zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych to jeden ze sposobów na szybsze rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków o charakterze inwestycyjnym. Z tego dobrodziejstwa mogą jednak korzystać tylko ci podatnicy, którzy nabyli używane środki trwałe, ulepszyli rzeczowe składniki własnego majątku przed ich wprowadzeniem do ewidencji lub dokonali nakładów na obcy środek trwały.

Indywidualizm bardzo ograniczony

Istotą omawianego sposobu amortyzacji jest pozostawienie decyzji o wysokości stawek samemu podatnikowi. W rzeczywistości jest on jednak związany ustawowymi limitami minimalnego okresu amortyzacji, które nie pozostawiają zbyt dużego pola manewru.

Okres amortyzacji nie może być bowiem krótszy niż:

1) dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:

a) 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,

b) 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

c) 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach,

2) dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy,

3) dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 - 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

- dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata,

4) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5 proc. - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Limitowane są również indywidualne stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych. Okres amortyzacji dla najczęściej występujących inwestycji w obcych budynkach (lokalach) nie może być krótszy niż 10 lat. Dla pozostałych, okres amortyzacji ustala się według zasad określonych w pkt 1 i 2.

Warunki korzystania z preferencji

Stosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych wchodzi w grę tylko wówczas, gdy środek trwały był używany przed nabyciem lub ulepszony przed wprowadzeniem do ewidencji danego podatnika.

PRZYKŁAD

Krystyna N. wprowadziła w roku bieżącym do ewidencji środków trwałych samochód osobowy. Pojazd ten, zakupiony 8 lat wcześniej jako fabrycznie nowy, był wykorzystywany początkowo do celów prywatnych, a następnie w działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka Krystyny W.

Niestety, w przedstawionej sytuacji nie ma możliwości ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych, samochód używany był bowiem po, a nie przed nabyciem przez podatniczkę.

Środki trwałe, zaliczane do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środki transportu (w tym także samochody osobowe) uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Z kolei w przypadku budynków i lokali (z wyjątkiem budynków i lokali niemieszkalnych), a także budowli okres wykorzystywania przez poprzedniego właściciela powinien wynosić nie mniej niż 60 miesięcy.

W stosunku do budynków i lokali niemieszkalnych nie został ustawowo określony minimalny czas ich eksploatacji przed nabyciem, co skłania do wniosku, że może być to okres dowolny, np. Izba Skarbowa w Katowicach w piśmie z 8 lutego 2008 r. (nr IBPB1/415-239/07/KB/KAN-1996/11/07) stwierdziła, że wystarczającym minimalnym okresem używania tych środków trwałych uprawniającym do zastosowania stawek indywidualnych jest jeden rok. Z konstrukcji przepisów wynika jednak, że zbyt krótki okres używania nie daje realnych korzyści podatkowych.

PRZYKŁAD

W lipcu 2008 r. Jan O. zakupił od upadającej firmy magazyn oraz biurowiec. Ze względu na dobry stan techniczny obydwa budynki zostały niezwłocznie przekazane do używania w działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika.

Dokumentacja uzyskana od poprzedniego właściciela wskazuje, że magazyn oddano po raz pierwszy do eksploatacji w listopadzie 2006 r., natomiast biurowiec był używany już od początku 1976 r.

Z powyższego wynika, że indywidualna stawka amortyzacyjna dla pierwszego z budynków nie może być wyższa, niż 2,56 proc., ponieważ upłynął tylko jeden pełny rok używania. Okres amortyzacji będzie więc wynosił 39 lat.

Z kolei w przypadku biurowca stawka mogłaby wynosić nawet 12,5 proc., jednak z uwagi na ograniczenie zawarte w przepisach, zgodnie z którym okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, należy zastosować stawkę 10 proc.

Dla spełnienia kryterium używania nie ma znaczenia, w jaki sposób środek trwały był wykorzystywany, w szczególności nie podlega badaniu to, czy eksploatacja służyła działalności gospodarczej czy tylko celom prywatnym.

Trudności dowodowe

Pomimo faktycznego spełnienia wskazanej powyżej przesłanki do zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych podatnicy mogą mieć trudności z realizacja tej preferencji.

Ustawodawca wymaga bowiem, żeby używanie środka trwałego zostało udowodnione albo - w przypadku budynków i lokali - wykazane. Jednocześnie jednak przepisy ustaw o podatkach dochodowych nie precyzują, w jakiej formie ani w jaki sposób obowiązek ten powinien zostać wykonany. W piśmie MF z 18 sierpnia 1998 r. (nr PBH/3742/98/69) czytamy, że „muszą to być wiarygodne dowody dla organów skarbowych”. Z kolei Urząd Skarbowy w Krośnie udziela podatnikowi następującej wskazówki: „z uwagi na fakt, że przepisy nie precyzują sposobu, w jaki podatnik ma wykazać, że przedmiotowy lokal był użytkowany, zastosowanie znalazłyby przepisy rozdziału 11 >Dowody< w dziale IV ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zgodnie z treścią art. 180 tej ustawy jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem” (postanowienie z 2 lutego 2007 r., nr US.PDF/415-57/2006). W podobnym duchu wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, dopuszczając (wobec braku odpowiedniej dokumentacji) oświadczenie świadka dotyczące określenia daty oddania budynku do używania (interpretacja z 20 lutego 2008 r., nr ILPB3/423-261/07-2/ŁM). Wcześniejszą eksploatację środków transportowych dokumentuje dowód rejestracyjny, karta pojazdu lub faktura zakupu (tak pismo Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z 14 grudnia 2005 r., nr OG-005/198/PDI-415/23/2005).

Dowody potwierdzające, że środek trwały był używany, powinny znaleźć się w posiadaniu podatnika przed dniem wpisania składnika do ewidencji. Jeżeli ujawnią się one w trakcie amortyzacji, zmiana stawek na indywidualne nie będzie już możliwa.

 

Jeśli nie używany, to ulepszony

Alternatywnym warunkiem umożliwiającym zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych jest wykazanie, że dany składnik majątkowy, nim zyskał status środka trwałego, został ulepszony.

Maszyny, urządzenia, środki transportu (czyli składniki majątku rzeczowego zaliczane do grupy 3-6 i 8 KŚT) uznaje się za ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ten cel stanowiły co najmniej 20 proc. wartości początkowej.

W odniesieniu do budynków, lokali i budowli (z wyjątkiem budynków i lokali niemieszkalnych) wydatki na ulepszenie powinny stanowić co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

Trzeba zaznaczyć, że dla możliwości zastosowania przyspieszonej amortyzacji budynków i lokali niemieszkalnych, kryterium ulepszenia nie ma żadnego znaczenia.

Artykuł 22j u.p.d.o.f. i art. 16j u.p.d.o.p. nie precyzują pojęcia ulepszenie. W doktrynie przeważa pogląd, że należy się w tej kwestii opierać na definicji zawartej w art. 22g ust. 17 u.p.d.o.f. i art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p. Zgodnie z rzeczonymi normami, środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli suma wydatków poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekroczyła 3500 zł i nakłady te spowodowały wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Sprawa odniesienia się do właściwej definicji nie jest błaha, ponieważ tylko prawidłowe rozpoznanie charakteru poczynionych nakładów gwarantuje efektywne stosowanie stawek indywidualnych. Zwraca na to uwagę Urząd Skarbowy w Kutnie (postanowienie z 16 kwietnia 2007 r., nr I-415/10/07): „Ze względu na fakt, że przepisy podatkowe odnoszą się jedynie do dokonania przez podatnika ulepszenia środka trwałego, nie jest możliwe zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych, jeżeli dodatkowe nakłady poczynione na samochód związane były z jego remontem, a nie ulepszeniem. Istotne jest zatem rozgraniczenie remontu samochodu od jego ulepszenia”.

Ulepszenie powinno dotyczyć rzeczy, która spełnia już kryteria do uznania jej za środek trwały, to znaczy jest kompletna i zdatna do użytku. O okoliczności tej przypomniała podatnikowi Izba Skarbowa w Bydgoszczy (interpretacja z 23 stycznia 2008 r., nr ITPB1/415-614/07/PSZ): „Funkcję mieszkalną zakupionemu budynkowi nadadzą dopiero nakłady poniesione na jego wykończenie, dlatego nie mogą być one kwalifikowane jako ulepszenie środka trwałego, lecz jako wydatki na wykończenie budynku mieszkalnego, tak aby spełniał on definicję środka trwałego. (...) Aby można było mówić o tym, że dany środek trwały jest ulepszony, zakupiony budynek musiałby już spełniać definicję środka trwałego (...) poczynione prace nie stanowiły ulepszenia środka trwałego (...) zatem nie może pan skorzystać z prawa do ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 proc.”.

Stawki indywidualne w leasingu

Omawiany sposób amortyzacji może być zastosowany również do środków trwałych będących przedmiotem leasingu, niezależnie od tego, czy odpisów dokonuje finansujący (leasing operacyjny) czy korzystający (leasing finansowy). Prawo to potwierdzają liczne wyjaśnienia organów skarbowych. „Dokonując odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego stosuje się te same przepisy dotyczące amortyzacji jak dla własnych środków trwałych (...). Korzystający, który zgodnie z postanowieniem zawartej umowy leasingu dokonuje odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy, może zastosować metodę amortyzacji, która jest przewidziana w ustawie dla danego środka trwałego” tak orzekł Urząd Skarbowy w Łodzi (postanowienie z 15 listopada 2006 r., nr ŁUS-II-2-423/154/06/JB).

W razie wykupu środka trwałego z leasingu operacyjnego korzystający może zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne, składnik ten bowiem będzie nie tylko używany, ale i po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji obecnego właściciela (byłego leasingobiorcy). Jeżeli natomiast środek trwały używany był na podstawie umowy leasingu finansowego, to po jego wykupieniu indywidualne stawki amortyzacyjne będą stosowane tylko wtedy, gdy ich ustalenie nastąpiło z chwilą wprowadzenia składnika do ewidencji. Na obowiązującą w tym wypadku zasadę kontynuacji zwraca uwagę Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (pismo z 14 lutego 2006 r., nr 1471/DPD1/423/1/06/MK/1): „jeżeli spółka wprowadzając do ewidencji środek trwały wykorzystywany przez nią na podstawie umowy leasingu finansowego, ustaliła indywidualne stawki amortyzacyjne (...) metodę tę zobowiązana jest stosować przez cały okres amortyzacji, tj. nawet wówczas, gdy przedmiot leasingu został przez nią wykupiony, gdyż nadal pozostaje on w ewidencji jej środków trwałych”.

Ograniczenia w zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych

Zastosowanie indywidualnych stawek nie jest możliwe w odniesieniu do budynków postawionych na cudzym gruncie. Nie wchodzi ono również w grę, w przypadku gdy wartość początkowa nieruchomości ustalana jest metodą uproszczoną, tj. na podstawie art. 22g ust. 10 u.p.d.o.f. Zgodnie z treścią tego przepisu podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Budynki i lokale, o których mowa powyżej, nie są objęte ewidencją środków trwałych. Okoliczność ta przesądza o niemożności zastosowania omawianego sposobu amortyzacji.

Poza zakresem przyspieszonej amortyzacji pozostają też wartości niematerialne i prawne, choć pewna szansa otwiera się przed dysponentami spółdzielczych praw do lokalu. Będą mogli skorzystać z indywidualnych stawek po przekształceniu tych praw w odrębną własność, w tym momencie bowiem prawo zostaje wykreślone z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz przeniesione do ewidencji środków trwałych. Tego rodzaju działanie znajduje akceptację organów skarbowych, np. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie stwierdził, że: „Z chwilą podpisania aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu zmienił się tytuł prawny do tego lokalu, a tym samym spółka pozyskała nowy środek trwały, który (...) podlega amortyzacji i wpisaniu po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych spółki. Jednocześnie powyższy lokal spełnia definicję używanego środka trwałego, gdyż budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, wybudowany został w latach pięćdziesiątych i od momentu wybudowania spółdzielnia, a od 2001 r. spółka użytkowały lokal, wynajmując go innym użytkownikom. W związku z powyższym spółka ma prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w stosunku do opisanego wyżej lokalu użytkowego” (pismo z 8 czerwca 2006 r., nr 1471/DPD1/423/44/06/Mk/1).

Druga strona medalu

Trzeba pamiętać, że stawkę amortyzacyjną ustala się w momencie zaewidencjonowania środka trwałego i obowiązuje ona przez cały okres amortyzacji danego składnika.

Stawki indywidualne sprawdzają się wówczas, gdy działalność gospodarcza jest dochodowa. Jeśli interesy idą gorzej, przedsiębiorcy starają się raczej przenosić koszty na przyszłe okresy rozliczeniowe, niż generować straty, które są trudne do podatkowego zrekompensowania.

W tym kontekście ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych nie zawsze będzie korzystne. Wprawdzie obniżenie takich stawek do poziomu ustalonego w wykazie nie jest wprost zakazane przez przepisy, jednak zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne zdecydowanie negatywnie odnoszą się do tego rodzaju działań.

Z powyższego wynika, że decyzję o zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych należy podejmować z uwzględnieniem całokształtu warunków funkcjonowania firmy.

Podstawa prawna:

• art. 22j ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.),

• art. 16j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z późn.zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?