Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak jest skonstruowany rachunek przepływów pieniężnych

Ewa Szczepankiewicz
inforCMS
Sporządziłam po raz pierwszy rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią i zmiana gotówki nie zgadza mi się o ponad 30 000 zł. Co zrobiłam źle? Jaki jest „mechanizm” tego sprawozdania? Czy są jakieś księgowe programy komputerowe, które automatycznie wyliczają przepływy tak jak bilans czy też rachunek wyników?

RADA

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ma za zadanie wykazanie, w jaki sposób każda z trzech podstawowych dziedzin działalności: operacyjna, inwestycyjna i finansowa, wpłynęła na zmianę środków pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych skonstruowany jest w oparciu o fundamentalne równanie bilansowe (aktywa = pasywa), jest jego przekształconą postacią. Dlatego przy jego prawidłowym sporządzeniu wyliczona suma przepływów pieniężnych musi być równa bilansowej zmianie środków pieniężnych. Uświadomienie sobie zasady jego działania poprzez powiązania z równaniem bilansowym ułatwia jego właściwe sporządzenie. Dalsze szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości znajdują się wzory rachunku przepływów pieniężnych, sporządzanego metodą bezpośrednią i metodą pośrednią, zawierające minimalny zakres wymaganej informacji. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” określa zasady wykazywania w rachunku przepływów pieniężnych informacji o zmianach stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły w jednostce. Ani ustawa jednak, ani Krajowy Standard Rachunkowości nie mówią o prawdzie wiadomej, choć nie dla wszystkich, którzy muszą sporządzać rachunek przepływów pieniężnych, oczywistej. Otóż rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią powstał w oparciu o równanie bilansowe. Zostało ono przekształcone tak, aby spełniało inną niż bilans funkcję, to jest aby wykazywało źródła przepływów pieniężnych i ich wykorzystanie, w podziale na rodzaje działalności gospodarczej jednostki: operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią skonstruowany jest w oparciu o fundamentalne równanie bilansowe (aktywa = pasywa), które zostało najpierw przekształcone w taki sposób, aby wyliczało zmianę stanu środków pieniężnych, następnie przekształcone w taki sposób, aby grupując elementy porozdzielać przepływy z działalności finansowej i inwestycyjnej od pozostałych, czyli operacyjnych, a ponadto jego elementy zostały skorygowane o pozycje niepieniężne na zasadzie: jeden element na plus, drugi o tę samą wielkość na minus, tak, aby wyłączając korektę w jednej pozycji sprawozdania, dodać ją w innej pozycji i nie zakłócić równowagi równania bilansowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poniżej przedstawiono zasadę konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych w pewnym uproszczeniu (z uwagi na ograniczony zakres tego opracowania).

Równanie bilansowe

aktywa = pasywa

oraz

zmiana stanu aktywów = zmiana stanu pasywów

po rozwinięciu:

zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych + zmiana inwestycji (długo- i krótkoterminowych, bez środków pieniężnych) + zmiana zapasów + zmiana należności (długo- i krótkoterminowych) + zmiana środków pieniężnych + zmiana czynnych rozliczeń międzyokresowych (długo- i krótkoterminowych) = zmiana kapitałów własnych (w tym wynik finansowy i zmiana kapitału) + zmiana rezerw + zmiana zobowiązań + zmiana pasywnych rozliczeń międzyokresowych

można przekształcić:

zmiana środków pieniężnych =

wynik finansowy + zmiana kapitału + zmiana rezerw + zmiana zobowiązań + zmiana pasywnych rozliczeń międzyokresowych - zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - zmiana inwestycji (długo- i krótkoterminowych, bez środków pieniężnych) - zmiana zapasów - zmiana należności (długo- i krótkoterminowych) - zmiana czynnych rozliczeń międzyokresowych (długo- i krótkoterminowych)

następnie zapisać w inny sposób:

wynik finansowy

+ zmiana kapitału (podstawowego i zapasowego)

+ zmiana rezerw

+ zmiana zobowiązań

+ zmiana pasywnych rozliczeń międzyokresowych

- zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- zmiana zapasów

- zmiana należności (długo- i krótkoterminowych)

- zmiana inwestycji (długo- i krótkoterminowych, bez środków pieniężnych)

- zmiana czynnych rozliczeń międzyokresowych (długo- i krótkoterminowych)

= zmiana środków pieniężnych

i przegrupować:

wynik finansowy

- zmiana zapasów

- zmiana należności (długo- i krótkoterminowych)

+ zmiana zobowiązań

+ zmiana rezerw

+ zmiana pasywnych rozliczeń międzyokresowych

- zmiana czynnych rozliczeń międzyokresowych (długo- i krótkoterminowych)

- zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- zmiana inwestycji (długo- i krótkoterminowych, bez środków pieniężnych)

+ zmiana kapitału (własnego)

= zmiana środków pieniężnych

Następnie:

1) dodać pod pozycją „wynik finansowy” i odjąć pod pozycją „zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2) oraz skorygować wynik finansowy (odjąć) o wynik z działalności inwestycyjnej oraz dodać ten wynik pod pozycją „zmiana inwestycji (długo- i krótkoterminowych)”

3) odjąć zmianę zobowiązań finansowych, dotyczących kredytów, pożyczek, leasingu itp., od zmiany zobowiązań ogółem i dodać pod pozycją „zmiana kapitału”:

wynik finansowy

+ amortyzacja

- wynik z działalności inwestycyjnej

- zmiana zapasów

- zmiana należności (długo- i krótkoterminowych)

+ zmiana zobowiązań

- zmiana zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu

+ zmiana rezerw

+ zmiana rozliczeń międzyokresowych (pasywnych)

- zmiana aktywnych rozliczeń międzyokresowych (długo- i krótkoterminowych)

- zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- amortyzacja

- zmiana inwestycji (długo- i krótkoterminowych, bez środków pieniężnych)

+ wynik z działalności inwestycyjnej

+ zmiana kapitału

+ zmiana zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu

= zmiana środków pieniężnych

Na tym etapie przekształcenia powyższe równanie czerpie wyłącznie z pozycji zawartych w bilansie i amortyzacji zawartej w rachunku wyników (bądź zapisanej jako saldo konta kosztów rodzajowych).

Zostawmy na chwilę to równanie i zwróćmy uwagę, że wynik z działalności inwestycyjnej obejmuje wynik na sprzedaży majątku trwałego podlegającego amortyzacji, jak też wynik na sprzedaży inwestycji: wynik na sprzedaży majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji (inwestycje długoterminowe) oraz wynik na sprzedaży inwestycji krótkoterminowych. Wynik na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego podlegającego amortyzacji to z kolei wartość sprzedaży środków trwałych (bez VAT) minus nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych.

wynik z działalności inwestycyjnej =

wynik na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego podlegającego amortyzacji

+ wynik na sprzedaży majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji (inwestycji długoterminowych)

+ wynik na sprzedaży inwestycji krótkoterminowych

następnie:

wynik z działalności inwestycyjnej =

+ wartość sprzedaży środków trwałych (bez podatku VAT)

- nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych

+ wynik na sprzedaży majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji (inwestycji długoterminowych)

+ wynik na sprzedaży inwestycji krótkoterminowych

Nadal, abstrahując od równania, rozważmy inną kwestię. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to ich stan końcowy minus stan początkowy. Wartość aktywów trwałych na koniec roku to w uproszczeniu ich wartość z początku roku pomniejszona o amortyzację, powiększona o zakupy i pomniejszona o nieumorzoną wartość sprzedanych środków trwałych. Z kolei wynik na sprzedaży majątku trwałego podlegającego amortyzacji to wartość sprzedaży (bez VAT) minus nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych to więc:

wartość z początku roku

- amortyzacja

+ zakupy

- nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych

- wartość z początku roku

Rozważając teraz następujący fragment przekształconego wcześniejszego równania bilansowego:

- zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- amortyzacja

- zmiana stanu inwestycji (długo- i krótkoterminowych, bez środków pieniężnych)

+ wynik z działalności inwestycyjnej

zmieniamy pierwszą i ostatnią pozycję (pamiętając o znakach (+) i (-)), mając na uwadze powyższe dygresje:

- wartość z początku roku

+ amortyzacja

- zakupy rzeczowego majątku trwałego

+ nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych

+ wartość z początku roku

- amortyzacja

- zmiana stanu inwestycji (długo- i krótkoterminowych, bez środków pieniężnych)

+ wartość sprzedaży środków trwałych (bez podatku VAT)

- nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych

+ wynik na sprzedaży inwestycji długoterminowych

+ wynik na sprzedaży inwestycji krótkoterminowych

Widać z tego, że powtarzają się: „wartość z początku roku”, „amortyzacja” i „nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych”, lecz z przeciwnymi znakami. Można więc te wielkości wykreślić (pominąć), ponieważ się znoszą wzajemnie.

- zakupy rzeczowego majątku trwałego

- zmiana inwestycji (długo- i krótkoterminowych, bez środków pieniężnych)

+ wartość sprzedaży środków trwałych (bez podatku VAT)

+ wynik na sprzedaży inwestycji długoterminowych

+ wynik na sprzedaży inwestycji krótkoterminowych

Nasze przekształcane równanie bilansowe można więc zapisać, wykorzystując przedstawiony wyżej fragment:

wynik finansowy

+ amortyzacja

- wynik z działalności inwestycyjnej ogółem

- zmiana zapasów

- zmiana należności (długo- i krótkoterminowych)

+ zmiana zobowiązań bez zmian z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu

+ zmiana rezerw

+ zmiana rozliczeń międzyokresowych (pasywnych)

- zmiana aktywnych rozliczeń międzyokresowych (długo- i krótkoterminowych)

- zakupy rzeczowego majątku trwałego

+ wartość sprzedaży środków trwałych (bez podatku VAT)

- zmiana inwestycji (długo- i krótkoterminowych, bez środków pieniężnych)

+ wynik na sprzedaży inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych

+ zmiana kapitału

+ zmiana zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu

= zmiana środków pieniężnych

Wynik na sprzedaży inwestycji długoterminowych to wartość sprzedaży inwestycji minus ich wartość księgowa. Zmiana stanu inwestycji to wartość końcowa inwestycji minus wartość początkowa inwestycji. Wartość końcowa inwestycji to wartość początkowa inwestycji minus wartość księgowa inwestycji sprzedanych plus wartość inwestycji nabytych.

Przekształćmy fragment równania:

- zmiana stanu inwestycji (długo- i krótkoterminowych, bez środków pieniężnych)

+ wynik na sprzedaży inwestycji

który jest równy (uwaga na znak minus przed zmianą stanu inwestycji):

- wartość początkowa inwestycji

+ wartość księgowa inwestycji sprzedanych

- wartość inwestycji nabytych

+ wartość początkowa inwestycji

+ wartość sprzedaży inwestycji

- wartość księgowa inwestycji sprzedanych

A oto co pozostanie po eliminacji znoszących się elementów:

- wartość inwestycji nabytych

+ wartość sprzedaży inwestycji

i podstawiamy to do przekształconego równania bilansowego:

wynik finansowy

+ amortyzacja

- wynik z działalności inwestycyjnej ogółem

- zmiana zapasów

- zmiana należności (długo- i krótkoterminowych)

+ zmiana zobowiązań bez zmian z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu

+ zmiana rezerw

+ zmiana rozliczeń międzyokresowych (pasywnych)

- zmiana aktywnych rozliczeń międzyokresowych (długo- i krótkoterminowych)

- zakupy rzeczowego majątku trwałego

+ wartość sprzedaży środków trwałych (bez podatku VAT)

- wartość inwestycji nabytych

+ wartość sprzedaży inwestycji

+ zmiana kapitału

+ zmiana zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu

= zmiana środków pieniężnych

po przegrupowaniu:

1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej:

wynik finansowy

+ amortyzacja

- wynik z działalności inwestycyjnej ogółem

- zmiana zapasów

- zmiana należności (długo- i krótkoterminowych)

+ zmiana zobowiązań bez zmian z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu

+ zmiana rezerw

+ zmiana rozliczeń międzyokresowych (pasywnych)

- zmiana aktywnych rozliczeń międzyokresowych (długo- i krótkoterminowych)

2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej:

a) wpływy

+ wartość sprzedaży środków trwałych (bez podatku VAT)

+ wartość sprzedaży inwestycji

b) wydatki

- zakupy rzeczowego majątku trwałego

- wartość inwestycji nabytych

3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej:

+ zmiana kapitału

+ zmiana zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu

= zmiana środków pieniężnych

Tym sposobem uzyskaliśmy przekształconą uproszczoną postać równania bilansowego, będącą materiałem wyjściowym do stworzenia formy sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, według wzoru wskazanego w ustawie o rachunkowości. Kolejnym krokiem powinny być równoległe podwójne korekty pozycji:

1) zmian należności i wyników na sprzedaży majątku trwałego i inwestycji o zmiany należności z tym związane (transakcje bezgotówkowe),

2) zmian zobowiązań i zakupów majątku trwałego o zmiany zobowiązań związanych z tymi zakupami (transakcje bezgotówkowe),

3) zysku (straty) o odsetki i udziały w zyskach, które powinny pojawić się w części finansowej i inwestycyjnej,

4) różnic kursowych, które odjęte od wyniku finansowego powinny odpowiednio powiększyć wpływy z działalności finansowej,

i tym podobne, służące dalszemu uszczegółowieniu sprawozdania, tak aby spełniało założony cel informacyjny.

Na koniec należy dodać, że ogólnodostępne popularne i uniwersalne programy finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw nie zawierają funkcji tworzenia gotowych sprawozdań dotyczących rachunku przepływów pieniężnych, podczas gdy większość z nich wylicza bilans i rachunek wyników. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że przedsiębiorstwa najczęściej nie mają ustawowego obowiązku jego sporządzenia. Trudność stworzenia uniwersalnego programu, który w dowolnej jednostce mógłby w prawidłowy sposób naliczać i pobierać dane z ksiąg do rachunku, bierze się stąd, że wymaga to pozyskiwania mnóstwa dodatkowych szczegółowych informacji (danych) księgowych, zwyczajowo niezapisywanych w osobnym ujęciu, na osobnych kontach, których katalog w dodatku nie jest zamknięty. I tak, na przykład, należności i zobowiązania powinny być ewidencjonowane na osobnych kontach syntetycznych dla każdego rodzaju działalności (finansowej, inwestycyjnej, operacyjnej). Należałoby więc przebudować tradycyjne plany kont.

Ponadto - pewne wydarzenia gospodarcze realizowane są bez przepływu gotówki, choć nie powoduje to wzrostu należności czy zobowiązań. Przykładem może być podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie środków trwałych aportem. Transakcja taka w ogóle nie wpływa na zmianę stanu posiadanych pieniędzy, choć podnosi kapitał i stanowi nabycie środka trwałego, dlatego wymagana jest korekta w części finansowej i korekta w części inwestycyjnej rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią. Wydawałoby się więc celowe jakoś ją wyróżnić w programie finansowo-księgowym, jako transakcję bezgotówkową kwalifikującą się do podstawy korekty w sprawozdaniu. I uczynić tak z innymi podobnymi transakcjami, nadając im podobne atrybuty.

Mając to na uwadze, należy wyważyć korzyści i koszty sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych we własnym zakresie w programie Excel lub alternatywnie w zazwyczaj dość drogim programie finansowo-księgowym, sporządzonym pod indywidualne potrzeby jednostki przy rozbudowanym planie kont.

• załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” - Dz.Urz. Ministra Finansów z 2003 r. Nr 12, poz. 69

Ewa Szczepankiewicz

główna księgowa w spółce z o.o.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?

  Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

  W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku - projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

  W dniu 26 maja 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów - kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. 

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

  Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

  Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

  Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

  Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  Skale podatkowe, kwoty wolne i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą podwyższone o wskaźnik inflacji. Co wynika z projektu rozporządzenia?

  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym chce podnieść w 2023 roku o wskaźnik inflacji kwoty pieniędzy oraz wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających temu podatkowi (kwoty wolne od podatku). Podwyższone będą także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w skalach podatkowych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.