Kategorie

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w 2014 r.

Aleksandra Plichta
starszy konsultant w Accreo
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
inforCMS
Z początkiem 2014 r. wraz ze zmianami w zakresie momentu powstawania obowiązku podatkowego wchodzą w życie modyfikacje momentu, w którym podatnik może pomniejszyć zobowiązanie podatkowe poprzez wykazanie podatku naliczonego. Nowe zasady w zakresie odliczenia podatku określone będą, podobnie jak dotychczas, głównie w art. 86 znowelizowanej ustawy o VAT i dotyczą transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

INFORFK: Jak przygotować dział księgowości na zmiany w VAT od 2014

 

 

 

 

 

 


Zmiany w zakresie prawa do odliczenia VAT wiążą się z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego. Co istotne, od 1 stycznia 2014 r. aby odliczyć podatek naliczony podatnicy w dużej mierze będę musieli koncentrować się na tym, kiedy u ich kontrahenta VAT stał się należny. Ciągle też, by skorzystać z odliczenia konieczne będzie posiadanie oryginału faktury (bądź też jej duplikatu).

Należy mieć na uwadze, że w myśl przepisów zawartych w Znowelizowanej ustawie o VAT, możliwość odliczenia podatku nie zależeć będzie przede wszystkim od momentu otrzymania faktury potwierdzającej transakcję.[1] Istotny stanie się bowiem dostęp pracowników rozliczających VAT do wiedzy z zakresu momentu wykonania czynności (dostawy towaru, wykonania usługi), który z kolei często wynika z porozumień pomiędzy kontrahentami i odzwierciedlony jest umowach i warunkach transakcji. Aby zapobiec zbyt wczesnemu odliczaniu VAT naliczonego, warto o tym szczególnie pamiętać również z tego powodu, że wskutek omawianej nowelizacji, sprzedawcy będą mieli większą dowolność w zakresie wystawiania faktur przed dostawą towarów bądź wykonaniem usługi.[2]


Przepisy

Art. 86, art. 88, art. 90 Znowelizowanej ustawy o VAT


Definicja Podatku naliczonego


Ustawodawca zdecydował się przeformułować brzmienie przepisu wskazującego, co stanowić może kwotę podatku naliczonego.[3] Zmiany te mają raczej charakter systematyzujący, nie wpływając na kwoty, które mogą być uznane za podatek naliczony.

W efekcie, wciąż kwotę podatku naliczonego stanowić będzie:

- w przypadku „krajowego” nabycia towarów i usług oraz zapłaty zaliczki (przedpłaty) - kwota wykazana na fakturze zakupowej;

- w przypadku importu towarów - kwota wykazana w dokumentach sporządzanych dla potrzeb importu (dokument celny, deklaracja importowa);

- dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, krajowe transakcje dla których podatnikiem jest nabywca) - kwota podatku należnego;

- w przypadku nabycia (również wewnątrzwspólnotowego) nowych środków transportu - kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze lub dokumencie celnym, bądź podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wątpliwości przedsiębiorców budzić może wykreślenie art. 86 ust. 8 pkt 2 Ustawy o VAT. Przepis ten zawierał jednoznaczne wskazanie, iż podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z fakturami dokumentującymi nabycie towarów i usług dotyczących finalnie dwóch czynności niepodlegających VAT, tj. przekazywania próbek i prezentów małych wartości. Zmiana ta nie powinna oznaczać, iż podatnicy nie mogą od 1 stycznia 2014 r. odliczać VAT naliczonego od towarów bądź usług, przekazywanych jako próbki czy prezenty. Jak wskazuje ustawodawca, omawiane towary lub usługi są finalnie w sposób pośredni wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji (przyczyniają się do promocji firmy, jej produktów i w efekcie - zwiększenia sprzedaży opodatkowanej VAT), nie ma więc konieczności „dublowania” podstawowej regulacji w zakresie przesłanek określających prawo do odliczenia, tj. art. 86 ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.[4]    


Nowa zasada ogólna - Zakupy krajowe i import towarów


W przypadku zakupu towarów i usług na terenie kraju (importu towarów) prawo do odliczenia będzie powstawało z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania faktury (dokumentu celnego). W większości przypadków w praktyce, moment powstania prawa do odliczenia nie powinien się jednak zmienić, gdyż nadal będzie tożsamy z momentem otrzymania faktury (dokumentu celnego).


Przepisy przejściowe w zakresie VAT na przełomie 2013 i 2014 r.


Faktura wystawiona przed dostawą towarów 2013 / 2014

 

[1] Ze względu na brzmienie art. 86 ust. 10 pkt 1 i art. 86 ust. 12 w zw. z art. 86 ust. 12a pkt 2 Ustawy o VAT oraz generalną praktyką wystawiania faktur dopiero po zaistnieniu transakcji (aby rozliczać VAT należny jak najpóźniej), przed 1 stycznia 2014 r. otrzymanie faktury najczęściej nie przesuwało momentu odliczenia do chwili realizacji transakcji uprzednio zafakturowanej.

[2] Zmiany w zakresie terminów wystawiania faktur omówione zostały w rozdziale „Fakturowanie”.

[3] Art. 86 ust. 2 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[4] Uzasadnienie do nowelizacji, str. 44.

 

Zatem, w przypadku transakcji krajowych/ importu towarów (rozliczanego według ogólnych zasad) podatnik będzie musiał pilnować dwóch terminów i odliczać VAT, gdy oba zdarzenia się zrealizują:

- moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu transakcji u kontrahenta;

- moment otrzymania faktury/ dokumentów celnych potwierdzających transakcję.[5]

Zaprezentowana konstrukcja rozliczania podatku naliczonego nie tyle ma ułatwić podatnikowi sposób odliczenia VAT, ile zagwarantować organom podatkowym, że do odliczenia podatku nie dojdzie wcześniej, niż podatek ten stanie się należny po stronie sprzedawcy.

Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego przedstawia Tabela 1.


Tabela 1 - przepisy podstawowe w zakresie prawa do odliczenia

Do 31 grudnia 2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r.

podatnik ma prawo do odliczenia VAT w okresie, w którym otrzymał fakturę (dokument celny) potwierdzającą transakcję[6]

podatnik ma prawo do odliczenia VAT w okresie, w którym w odniesieniu do transakcji powstał obowiązek podatkowy[7] (co do zasady, moment dostarczenia towaru/ wykonania usługi[8])

jeśli jednak w tym momencie towar nie został dostarczony bądź usługa wykonana, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi[9]

odliczenie jest możliwe nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę

odliczenie jest możliwe w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę, jeśli towar zostanie dostarczony bądź usługa wykonana przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej[10]


Przykład 1

Producent płytek ceramicznych otrzymał 2 stycznia 2014 r. fakturę na dostawy ciepła przewidziane w okresie 1 stycznia 2014 r. - 30 czerwca 2014 r. Stosowną płatność zrealizował w całości 31 stycznia 2014 r.

Elektrociepłownia obowiązana jest do rozliczenia VAT w szczególnym momencie, tj. już w dacie wystawienia faktury.[11] Producent płytek ceramicznych ma prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury za styczeń 2014 r., pomimo że dostawy ciepła będą dokonywane w sposób ciągły przez najbliższe pół roku.


Przykład 2

Przedsiębiorstwo budowlane (czynny podatnik VAT) nabyło 10 lutego 2014 r. od małego podatnika towary. Faktura zakupowa wystawiona 15 lutego 2014 r. oznaczona jest wyrazami „metoda kasowa”. Za transakcję przedsiębiorstwo budowlane dokonało zapłaty 10 marca 2014 r.

Mając na uwadze, że moment rozliczenia VAT należnego u sprzedawcy (mały podatnik rozliczający się metodą kasową) powstanie w dniu otrzymania zapłaty,[12] tj. 10 marca 2014 r., w tym też dniu przedsiębiorstwo budowlane będzie mieć prawo do ujęcia faktury zakupowej w rejestrze VAT naliczonego i odliczyć podatek za marzec (I kwartał). Pozostałe dwie przesłanki statuujące prawo do odliczenia zrealizowane były wcześniej (wykonanie czynności i otrzymanie faktury).


Warto wiedzieć, że w praktyce dotychczasowe zasady odliczania VAT naliczonego najczęściej spełniały założenia wynikające z Dyrektywy VAT. Jednak, dla transakcji w których faktura wystawiana była przed realizacją transakcji bądź objętych szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego (a było ich stosunkowo wiele) przepisy mogły prowadzić do sprzeczności zapisów Ustawy o VAT z prawem unijnym.[13]

 

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach


Najważniejsze zmiany w VAT 2014


Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

 

[6] Art. 86 ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT.

[7] Art. 86 ust. 10 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[8] Art. 19a ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[9] Art. 86 ust. 12 Ustawy o VAT.

[10] Art. 86 ust. 12a pkt 2 Ustawy o VAT.

[11] Art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a Znowelizowanej ustawy o VAT.

[12] Art. 21 ust. 1 pkt 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[13] Por. red. R. Namysłowski, D. Pokrop, Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, LEX 2012.

 

Przykładową różnicę w rozliczeniach VAT naliczonego nabywcy towarów bądź usług prezentuje Tabela 2. We wskazanej sytuacji, faktura wystawiona jest przed wykonaniem krajowej transakcji - od 1 stycznia 2014 r. wystawianie faktur ex ante może być częstą sytuacją (zasadniczo przepisy pozwalają na wystawianie faktury maksymalnie 30 dni przed transakcją, wystawienie faktury nie obliguje sprzedawcy do zapłaty VAT należnego a pozwala na szybsze uzyskanie zapłaty za sprzedaż). Dopiero w momencie realizacji transakcji (a nie w chwili otrzymania faktury) ziści się drugi z warunków niezbędnych do realizacji prawa do odliczenia.


Tabela 2 - moment odliczenia dla faktury ex ante w 2013 r. i 2014 r.

Data wystawienia faktury

Data otrzymania faktury przez nabywcę

Data sprzedaży towaru

Okres rozliczeniowy, za który nastąpi odliczenie

Podstawa prawna rozliczenia

29 marzec 2013

30 marzec 2013

1 kwiecień 2013

marzec 2013        

(I kwartał 2013)

art. 86 ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 12, art. 86 ust. 12a pkt 2 Ustawy o VAT

29 marzec 2014

30 marzec 2014

1 kwiecień 2014

kwiecień 2014      

(II kwartał 2014)

art. 86 ust. 10, art. 86 ust. 10b pkt 1 Znowelizowanej ustawy o VAT

Warto zauważyć, że ujęcie we wskazane w Tabeli 2 sytuacji faktury zbyt wcześniej skutkować będzie powstaniem zaległości podatkowej. Aby uniknąć takiej sytuacji, korzystne może być wcześniejsze ustalenie z kontrahentami warunków fakturowania transakcji.


Zasady szczególne


W znowelizowanej ustawie o VAT dla niektórych transakcji przewidziane są szczególne terminy powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony oderwane od momentu dostawy towarów czy wykonania usług. Związane jest to ze szczególnym momentem powstawania obowiązku podatkowego prezentowanym w art. 19a ust. 5 pkt 3 Znowelizowanej ustawy o VAT. W przypadku usług budowlanych, dostawy książek drukowanych i drukowaniu książek (poza importem usług) moment powstania obowiązku podatkowego określony będzie na dzień wystawienia faktury.


Przykład 3

Reklama

W lutym 2014 r. restaurator podjął decyzję o zmodernizowaniu wnętrza lokalu. W tym celu zatrudnił firmę budowlaną. 20 lutego 2014 r. firma budowlana wystawiła fakturę na całą wartość niezrealizowanej jeszcze usługi (stosując się do zasady, że może sporządzić taki dokument na 30 dni przed wykonaniem usługi). Podatnik otrzymał fakturę 1 marca 2013 r. Ze względu na opóźnienia w pracach usługa ostatecznie została zrealizowana 1 kwietnia 2014 r. W tym też dniu, restaurator zapłacił za usługę.

W takiej sytuacji restaurator będzie mieć prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury już w marcu, mimo że faktycznie usługa została wykonana dopiero w kwietniu. Obie przesłanki istnienia prawa do odliczenia zrealizowały się. Restaurator jest w posiadaniu faktury, a obowiązek podatkowy u sprzedawcy już powstał - w dacie wystawienia faktury.

 

Nowe zasady fakturowania od początku 2014 r.

Zmiany w VAT od 1 października 2013 - wyjaśnienia MF

 


Jest to tylko fragment obszernego poradnika o zmianach w VAT. Pełna treść do pobrania tutaj: VADEMECUM dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT 2014

Poradnik dla Państwa przygotowała kancelaria ACCREO we współpracy z portalem INFOR.pl

 

 

Źródło: Accreo
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych - zapłata podatku od 1 lipca 2022 r.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych. Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?