Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2006 r.

Każda organizacja ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego - z zasady na 31 grudnia. Niemniej może to być inny dzień kończący rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe to szczególny zbiór dokumentów przedstawiających działalność organizacji za ściśle określony okres sprawozdawczy. Ponieważ powinno być ono sporządzone tak, aby rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy, jesteśmy zmuszeni ze znacznym wyprzedzeniem – najlepiej w czwartym kwartale roku, za który ma być sporządzone – przeprowadzić szereg prac przygotowawczych, ułatwiających i przyspieszających „rozstanie” się z zamykanymi księgami rachunkowymi. Te same czynności muszą wykonać wszystkie jednostki: prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej. Będzie się różnił jedynie ich zakres i pracochłonność.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Organizacja i przeprowadzenie inwentaryzacji

Organizacja oraz przeprowadzenie inwentaryzacji to czynności związane z:
1) przygotowaniem (zorganizowaniem) inwentaryzacji,
2) inwentaryzacją aktywów rzeczowych,
3) wyceną zinwentaryzowanych aktywów,
4) ustaleniem różnic inwentaryzacyjnych, ich wyceną i ujęciem w księgach rachunkowych.

Największy zakres prac przygotowawczych do inwentaryzacji powinien przypadać na początek czwartego kwartału. Etap ten to prace „porządkowe” w obrębie określonych co do rodzaju pól spisowych, a więc przygotowanie składników majątkowych do liczenia, mierzenia, ważenia.

W tym czasie powinniśmy:
• zarządzeniem kierownika jednostki powołać, a następnie przeszkolić członków zespołów spisowych,
• opracować harmonogramy spisów,
• przygotować arkusze spisowe,
• określić zasady przeprowadzenia inwentaryzacji; powinny mieć one formę pisemną: instrukcja inwentaryzacyjna, załącznik do zasad (polityki) rachunkowości, zarządzenie kierownika jednostki.

Czynności te można wykonać ze znacznym wyprzedzeniem, najlepiej we wrześniu lub październiku. Wcześniejsze zorganizowanie tych prac zapewni sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji i ujęcie w drodze spisu – co bardzo ważne – wszystkich składników majątkowych.

UWAGA!
Przeprowadzenie inwentaryzacji w końcu października lub listopadzie pozwala na wcześniejsze zweryfikowanie stanu rzeczywistego z księgowym, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ich prawidłowe rozliczenie.

Inwentaryzacja jest obligatoryjnym i najskuteczniejszym sposobem ustalenia lub potwierdzenia stanu rzeczywistego składników majątkowych jednostki.

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji powinien uwzględniać:
• sposób prowadzenia ewidencji aktywów rzeczowych,
• miejsce składowania i sposób ich użytkowania,
• ilość i rodzaje aktywów podlegających spisom,
• wyniki inwentaryzacji przeprowadzonych w roku ubiegłym, a w przypadku środków trwałych – w okresach ubiegłych.

W zależności od przyjętych zasad ewidencjonowania aktywów zakres prac może ulec znacznemu rozszerzeniu lub ograniczeniu i należy to mieć na uwadze.

Obowiązek szczegółowego określenia lub sprawdzenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wynika z ustawy o rachunkowości (art. 26). Spisanie aktywów rzeczowych jest szczególnie ważne w organizacjach, które nie prowadzą ewidencji ilościowo-wartościowej (materiałów, towarów i wyrobów). Jest również warunkiem uznania sald aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym za realne. Ponadto inwentaryzacja umożliwia potwierdzenie istnienia danych aktywów, ich stanu fizycznego i przydatności. Może również stanowić podstawę aktualizacji wartości.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dla aktywów objętych ewidencją termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację przeprowadzono nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15. dnia następnego roku.

Dla wskazanych w ustawie składników termin inwentaryzacji uważa się za dotrzymany, jeżeli jest ona przeprowadzona:
• na ostatni dzień każdego roku obrotowego: dla aktywów pieniężnych w kasie, papierów wartościowych, rzeczowych składników obrotowych, w tym: materiałów, towarów, produktów w toku, produktów gotowych nieobjętych ewidencją ilościowo-wartościową (por. art. 26 ust. 3 i art. 17 ust. 2 pkt 4),
• raz w ciągu 2 lat – dla zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów objętych ewidencją ilościowo-wartościową i znajdujących się w strzeżonych składowiskach,
• raz w ciągu 4 lat – dla środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, znajdujących się na terenie strzeżonym.

Należy pamiętać, że:
• czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych organizacji na określony moment spisowy, tak jak i sam spis, muszą być udokumentowane,
• na dzień inwentaryzacji należy sporządzić zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów (art. 18 ust. 2 uor), które dokumentują stan zasobów majątkowych na dzień przeprowadzenia spisu, są punktem wyjścia do wszelkich porównań w zakresie ilości i wartości oraz m.in. pozwalają rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne,
• każdej z inwentaryzacji może być przypisany inny termin, inna metoda i inna pracochłonność,
• potwierdzeniem przeprowadzonych inwentaryzacji są arkusze spisowe i nie można ich utożsamiać z zestawieniem – najczęściej w formie wydruku – aktywów podlegających spisowi.

Czynności kończące okres inwentaryzacji to:
• wycena zinwentaryzowanych aktywów,
• ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ich wycena,
• ujęcie w księgach rachunkowych niedoborów i nadwyżek,
• obciążenie osób materialnie odpowiedzialnych z tytułu niedoborów.

Ustalone w wyniku porównań stanu rzeczywistego ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych różnice należy ująć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 uor). Rozliczenie ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych musi być zakończone do 15 stycznia (art. 26 ust. 3 uor).

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji muszą być uregulowane przez kierownika jednostki w zarządzeniu lub np. w zasadach (polityce) rachunkowości i podobnie jak księgi rachunkowe dokument zawierający te zasady musi być przechowywany przez 5 lat (art. 71, 73 i 74 uor).

Czynności weryfikujące poszczególne pozycje bilansowe

Kolejna czynność to weryfikacja poszczególnych pozycji bilansowych, która polega na:
1) uzyskaniu od kontrahentów potwierdzeń sald,
2) weryfikacji pozycji bilansowych: aktywów i pasywów,
3) weryfikacji zapisów w urządzeniach księgowych.

Dokumentem potwierdzającym realność wykazanej w sprawozdaniu finansowym wartości są potwierdzenia sald uzyskane od kontrahentów. W praktyce na podstawie zapisu w ustawie o rachunkowości art. 26 ust. 1 pkt 3 często odstępuje się od wysyłania potwierdzeń sald dla wszystkich zobowiązań. Niestety, w księgach rachunkowych zobowiązania mogą być z różnych względów wykazane w wartościach nierealnych lub mało wiarygodnych. Ponieważ mają one wpływ na wartość pasywów, wynik finansowy oraz poziom wskaźników ekonomicznych, uzyskanie potwierdzenia sald w wielu przypadkach jest wręcz konieczne.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości nie ma obowiązku uzyskiwania potwierdzenia sald dla:
• zobowiązań wobec osób fizycznych nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
• należności z tytułów publicznoprawnych,
• należności wątpliwych i spornych,
• należności od osób fizycznych nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
• innych aktywów i pasywów, jeżeli z przyczyn uzasadnionych nie było to możliwe.

Dla tych sald konieczna jest bardzo wnikliwa analiza i weryfikacja w oparciu o odpowiednie dokumenty i/lub urządzenia księgowe zewnętrzne prowadzone często poza systemem finansowo-księgowym. Dla zapewnienia rzetelności i wiarygodności danych w sprawozdaniu należy porównać wartości sald wykazywanych na kontach analitycznych poszczególnych kontrahentów z dokumentami źródłowymi stanowiącymi o tych wartościach. Podobnie, dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji kont, należy wystąpić o potwierdzenie sald do kontrahentów – nie odwrotnie. Uzyskanie potwierdzeń na koniec października lub listopada zdecydowanie usprawni sporządzenie sprawozdania finansowego. Dla pozycji wątpliwych, trudnych do uzgodnienia wskazane jest wysłanie potwierdzenia salda wcześniej, bądź nawet dwukrotnie. Mamy wówczas możliwość ustosunkowania się do sald, które są różne od danych wynikających z naszych ksiąg rachunkowych. Jeżeli w organizacji nie przeprowadzano weryfikacji sald na koniec poszczególnych miesięcy (zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości należy weryfikować salda na koniec każdego okresu sprawozdawczego), to okres od września do końca listopada jest ostatnim momentem.

UWAGA!
Ostateczny termin potwierdzenia sald to dzień bilansowy.

Weryfikacja pozycji bilansowych innych niż te, które wzajemnie potwierdzono, polega na wewnętrznym uzgodnieniu sald oraz weryfikacji stanów księgowych. Przeprowadzana jest w IV kwartale, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone składniki majątkowe, oszacowanie wysokości odpisów aktualizujących aktywa oraz rezerw. Należy pamiętać, że weryfikacji podlegają także zapisy co do ich zgodności z treścią ekonomiczną.

Weryfikacja ostateczna powinna obejmować wszystkie aktywa i pasywa. Przeprowadzana jest najczęściej w styczniu i lutym.

Równocześnie z weryfikacją pozycji bilansowych przeprowadzana jest weryfikacja zapisów w urządzeniach księgowych, w rejestrach prowadzonych poza systemem finansowo-księgowym. Kolejność czynności zależy od indywidualnych rozwiązań przyjętych do stosowania przez daną organizację oraz od sposobu ujmowania zapisów w zbiorach i stosowanej techniki. Bez względu na przyjęte techniki zbiory dotyczące tych samych obszarów, o tym samym zakresie i tych samych treściach ekonomicznych muszą być zawsze wewnętrznie uzgodnione. Muszą zapewniać ciągłość formalną, materialną i dotyczyć okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem zasad (polityki) rachunkowości. Jeżeli urządzenia księgowe, rejestry tworzone są w innych programach, inną techniką, to uzgodnienie ich musi nastąpić na koniec roku (na dzień bilansowy).

Ten sam zakres czynności odnosi się do ksiąg pomocniczych, urządzeń (dziedzin) powstających na zasadzie zapisów równocześnie tworzących różne zbiory: analityczne, syntetyczne, rejestry według treści ekonomicznych itp. Podobnie jest w przypadku automatycznego przenoszenia danych z jednego zbioru do kolejnego. Stąd bez względu na stosowane techniki konieczne są czynności sprawdzające.

Samo ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 1) sprowadza się do sporządzenia odpowiednich, wynikających z polityki rachunkowości (lub przyjętych do stosowania zasad), wydruków oraz zapisów na trwałych nośnikach. Tu należy pamiętać, co składa się na księgi rachunkowe podlegające zamknięciu rocznemu. Są to:
• dziennik,
• księga główna,
• księgi pomocnicze,
• zestawienie obrotów i sald,
• wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Urządzeń księgowych, jak widać, jest kilka, a ich zamknięcie powinno nastąpić ze znacznym wyprzedzeniem – nie później niż do 25 marca (art. 24 ust. 5 pkt 2). Pozostaje więc tylko pięć dni na sporządzenie sprawozdania finansowego. Jeżeli tak późno zamykamy księgi, to pamiętajmy, że potrzebny jest również czas na podpisanie, skompletowanie i złożenie sprawozdania.

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe pod datą zamknięcia powinny wykazywać salda początkowe aktywów i pasywów równe wartości sald z bilansu zamknięcia na koniec roku ubiegłego. Przypomnijmy, iż dane dotyczące bilansu otwarcia wykazuje się w sprawozdaniu w drugiej kolumnie aktywów i pasywów. A więc najpierw dane na dzień kończący rok bieżący, a następnie za poprzedni rok obrotowy (at. 46 ust. 1 uor).

Ustawa o rachunkowości obliguje nas do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż do 31 marca 2007 r. (art. 45–52 uor). Forma, zakres i stopień szczegółowości prezentowania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego są różne. Dane liczbowe powinny jednak odpowiednio odzwierciedlać rodzaje i rozmiary działalności danej organizacji, powinny także uwzględniać oczekiwania – w zakresie informacji liczbowych – odbiorców sprawozdania. Ponieważ każda organizacja ma wielu różnych odbiorców sprawozdań finansowych, poszczególne występujące w nim pozycje mogą być wykazane ze szczegółowością większą, niż to wynika z załączników do ustawy. Mogą one uwzględniać wielkość jednostki i być dostosowane do potrzeb odbiorców. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności (art. 45 ust. 5 uor). Zgodnie z ustawą o rachunkowości (podobnie jest w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi) sprawozdanie finansowe – sporządzane w języku polskim i w walucie polskiej – składa się z:
• bilansu, tj. zestawienia stanu aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
• rachunku wyników,
• informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Roczne sprawozdanie finansowe (a więc każdy dokument wchodzący w jego skład) musi być podpisane przez kierownika jednostki lub wszystkie osoby organu wieloosobowego, jeżeli jednostką kieruje kilka osób, z podaniem daty podpisu. Podpisanie powinno nastąpić nie później niż 31 marca 2007 r.

Czynności zamykające okres sprawozdawczy

Czynności kończące ubiegły okres sprawozdawczy
zależą od wielkości jednostki. W małych podmiotach jest tych czynności mniej. Co do zasady polegają one na:
1) złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym, sądzie itp.,
2) badaniu sprawozdania finansowego, jeżeli organizacja jest do tego zobligowana,
3) przedłożeniu sprawozdania finansowego do zatwierdzenia,
4) publikowaniu i złożeniu elementów sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze.

Przedłożenie do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić w terminie do 30 czerwca (art. 53 ust. 1 uor). W zależności od rodzaju podmiotu organem zatwierdzającym sprawozdanie jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2007 r. Ostateczny termin złożenia sprawozdania w sądzie upływa 15 lipca.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego we właściwym urzędzie skarbowym wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Roczne sprawozdanie finansowe przekazuje się do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od zatwierdzenia. Tym samym ostateczny termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym przypada na 10 lipca 2007 r. Podmioty zobligowane do badania sprawozdania finansowego zobowiązane są dołączyć opinię i raport z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

Badanie sprawozdania finansowego z mocy ustawy o rachunkowości (art. 64 ust. 1) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. dotyczy wybranej grupy podmiotów spełniających określone warunki. Jeżeli podmiot zobowiązany jest do poddania się badaniu, to badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta powinno odbyć się w terminie do 30 czerwca 2007 r. Opinia o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz o sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowym firmy jest integralną częścią sprawozdania finansowego za dany rok.

Reasumując:
15 stycznia 2007 r. – zakończenie inwentaryzacji,
25 marca 2007 r. – zamknięcie urządzeń księgowych,
31 marca 2007 r. – sporządzenie i podpisanie sprawozdania,
30 czerwca 2007 r. – przedłożenie do zatwierdzenia, zatwierdzenie oraz ewentualne poddanie sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta,
10 lipca 2007 r. – złożenie sprawozdania w urzędzie skarbowym,
15 lipca 2007 r. – złożenie sprawozdania w sądzie.

Podstawy prawne
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252
• rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej – Dz.U. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117
• rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – Dz.U. Nr 285, poz. 2852

dr Weronika Gackowska
biegły rewiden
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.