Kategorie

Jak napisać skargę do sądu administracyjnego

Otrzymanie ostatecznej decyzji organu odwoławczego nie zamyka podatnikowi drogi do dochodzenia swoich praw. Może to zrobić, występując ze skargą do sądu administracyjnego.

Jednak aby sąd rozpatrzył złożoną przez niego skargę, muszą być spełnione liczne warunki formalne. Niedopełnienie któregoś z nich spowoduje, że skarga zostanie odrzucona.

Obecnie postępowanie przed sądami administracyjnymi jest dwuinstancyjne. Jako sądy pierwszej instancji funkcjonują wojewódzkie sądy administracyjne, zaś sądem drugiej instancji jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Co może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego

Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego może być, między innymi:
1) decyzja administracyjna,
2) postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty;
3) postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
4) bezczynność organów w powyższych przypadkach.

W praktyce przedmiotem skargi są bardzo często decyzje organów podatkowych, kształtujące prawa lub nakładające obowiązki – np. decyzje nakładające obowiązek zapłaty podatku, czy ustalające wysokość podatku lub określające wysokość zaległości podatkowej. Skargi do sądu administracyjnego często dotyczą również tzw. bezczynności organu, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy organ administracji nie podejmuje określonych działań, pomimo obowiązku ich podjęcia (np. w przypadku nierozpatrzenia sprawy podatnika w terminie wynikającym z Ordynacji podatkowej).

Kto może wnieść skargę do sądu administracyjnego

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Ustawa nie zawiera definicji interesu prawnego. Znaczenie temu pojęciu nadało orzecznictwo sądów administracyjnych oraz doktryna prawa. Zgodnie z wyrokiem NSA z 3 czerwca 1996 r. (sygn. akt: II S.A. 74/96) interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu przejawia się w tym, że działa on bezpośrednio we własnym imieniu i ma roszczenie o przyznanie uprawnienia lub zwolnienie z nałożonego obowiązku. Interes prawny skarżącego musi istnieć obiektywnie, co przejawia się w obowiązku wskazania konkretnego przepisu prawa, z którym łączy określone swoje prawa lub obowiązki.
W przypadku spraw podatkowych uprawnionym do wniesienia skargi będzie więc zazwyczaj podatnik, którego dotyczy decyzja podlegająca zaskarżeniu, lub też na przykład podatnik skarżący się na bezczynność organu podatkowego. Należy jednak zauważyć, że podmiotem posiadającym interes prawny do wniesienia skargi do sądu administracyjnego będzie również płatnik lub inkasent podatku, a także następca prawny lub osoba trzecia zobowiązana do zapłaty podatku zamiast podatnika.

Kiedy można złożyć skargę do sądu administracyjnego

Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli przysługiwały one skarżącemu w postępowaniu przed organem administracyjnym (podatkowym), właściwym w sprawie. W sytuacji gdy przepisy nie przewidują żadnych środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, takich jak zażalenie na postanowienie czy odwołanie od decyzji do organu wyższej instancji, skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

Powyższe oznacza, że rezygnacja przez podatnika z możliwości odwołania się do dyrektora izby skarbowej od niesatysfakcjonującej go decyzji naczelnika urzędu skarbowego powoduje, że później nie będzie możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego.

ZAPAMIĘTAJ!
Aby móc skorzystać ze skargi do sądu administracyjnego, należy wcześniej wykorzystać istniejącą możliwość odwołania się od decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

Utrata możliwości zaskarżenia decyzji podatkowej do sądu administracyjnego nastąpi również wówczas, gdy podatnik złożył co prawda odwołanie do dyrektora izby skarbowej, jednakże z przyczyn formalnych nie zostało ono rozpatrzone (np. w wyniku złożenia odwołania po terminie).

Z wyczerpaniem środków zaskarżenia mamy zatem do czynienia wówczas, gdy na drodze administracyjnej lub administracyjno-podatkowej (ale nie sądowej) stronie nie przysługuje już żaden środek odwoławczy, który mógłby być skierowany do organu który wydał decyzję, lub organu wyższej instancji. Na przykład – na decyzję naczelnika urzędu skarbowego, ustalającą wielkość zaległości podatkowej podatnikowi, który się z nią nie zgadza, przysługuje odwołanie do organu podatkowego wyższej instancji – dyrektora izby skarbowej. Jeżeli organ odwoławczy (dyrektor izby skarbowej) rozpatrzy sprawę merytorycznie, lecz nie przychyli się do stanowiska podatnika, może on wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Jaki jest termin złożenia skargi

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. Ostatecznym rozstrzygnięciem jest takie rozstrzygnięcie, od którego ustawa nie przewiduje już żadnego środka zaskarżenia.

Termin do wniesienia skargi jest terminem zawitym. Oznacza to, że nie może być wydłużony czy skrócony ani przez organ podatkowy, ani przez sąd. Niezłożenie skargi w terminie powoduje odrzucenie skargi z powodu przekroczenia terminu. W określonych sytuacjach, niezależnych od strony, termin ten może zostać przywrócony. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z 7 listopada 2002 r. (sygn. akt: III RN 191/01), w którym sąd ten stwierdził, że termin do wniesienia skargi przez stronę, za którą działa pełnomocnik, rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia doręczenia rozstrzygnięcia pełnomocnikowi, chociażby wcześniej zostało ono doręczone stronie.

Jak wnieść skargę do sądu

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność stały się przedmiotem skargi. Złożenie skargi rodzi obowiązek przesłania jej wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu przez organ podatkowy w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi. W związku z powyższym pamiętać należy, że skargę na decyzję dyrektora izby skarbowej kierujemy fizycznie właśnie do dyrektora izby skarbowej, który dopiero będzie zobowiązany do przekazania skargi właściwemu sądowi administracyjnemu.

Procedura ta pozwala na uwzględnienie skargi w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, jeśli organ podatkowy uzna zasadność skargi podatnika. Wówczas nie dochodzi do wszczęcia postępowania sądowo-administracyjnego.

Jakie wymogi formalne powinna spełniać skarga

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom szczególnym oraz wymaganiom stawianym ogólnie wszystkim pismom kierowanym przez strony do sądu. A zatem skarga powinna zawierać:
• oznaczenie sądu administracyjnego, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni,
• oznaczenie miejsca zamieszkania stron, a w razie jego braku – adresu do doręczeń lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
• oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,
• oznaczenie rodzaju pisma oraz przedmiotu sprawy, np. wskazanie decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, której skarga dotyczy,
• osnowę skargi, czyli treść żądania strony – czy żąda ona uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji,
• wskazanie naruszonego prawa lub interesu prawnego,
• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
• wymienienie załączników.

Do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli jest ona wnoszona przez pełnomocnika, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa, jak również odpis skargi wraz z załącznikami dla strony przeciwnej.

W skardze, oprócz żądania głównego, mogą być zawarte dodatkowe żądania, np. wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego czy uproszczonego, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

WAŻNE!
W skardze mogą być zawarte dodatkowe żądania, np. wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego czy uproszczonego, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Jakie opłaty należy ponieść, wnosząc skargę

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się opłatę, zwaną wpisem. Oznacza to, że wraz z wnoszoną skargą powstaje obowiązek zapłaty wpisu.

Szczegółowe zasady zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 322). Co do zasady, wpis jest uzależniony od wartości przedmiotu zaskarżenia, jeśli oczywiście jest możliwe jego ustalenie. W takiej sytuacji wpis wynosi:
• do 10 000 zł – 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł,
• ponad 10 000 zł do 50 000 zł – 3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;
• ponad 50 000 zł do 100 000 zł – 2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1500 zł;
• ponad 100 000 zł – 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2000 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Jeśli więc zaskarżamy decyzję podatkową, w której organ podatkowy ustalił wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego na kwotę 30 000 zł – wpis stosunkowy wyniesie 3% x 30 000 zł = = 900 zł.

W przypadku gdy nie jest możliwe określenie wartości przedmiotu zaskarżenia, w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych wpis wynosi 500 złotych.

Wpis można uiścić:
• gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego,
• na rachunek bankowy tego sądu.

Należy przy tym wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Marcin Sikora
doradca podatkowy
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.