Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwrot nadpłaty z PIT

2 maja upływa termin składania zeznań podatkowych. Niektórzy z nas muszą dopłacić fiskusowi, inni zaś są w lepszej sytuacji, bo mają nadpłatę podatku. Szczególnego więc znaczenia nabiera w tym okresie kwestia nadpłaconego podatku i możliwości jego odzyskania.

Warto wiedzieć, w jaki sposób możemy odzyskać pieniądze od fiskusa i kiedy mamy prawo do oprocentowania nadpłaty. W niektórych sytuacjach kosztami zwrotu nadpłaty obciążono podatników. Warto przypomnieć, kiedy mamy możliwość odebrania nadpłaty w gotówce, kiedy przekazywana jest ona na nasze konto bankowe, a kiedy możemy odebrać pieniądze w kasie urzędu.

Podatnik ma prawo otrzymać zwrot kwot nienależnie zapłaconych do urzędu skarbowego, stanowiących nadpłatę. Zwrot ten może nastąpić bezpośrednio w kasie urzędu, za pośrednictwem rachunku bankowego lub przekazu pocztowego. Kiedy więc mamy do czynienia z powstaniem nadpłaty? Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60). W myśl art. 72 tej ustawy, za nadpłatę uważa się kwotę:

• nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku,
• podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
• zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 par. 4, czyli w decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
• zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Należy podkreślić, iż tylko przypadki powodujące nienależne zapłacenie podatku lub nadpłacenie podatku, wymienione w art. 72, art. 73 oraz art. 74 Ordynacji podatkowej są nadpłatą w rozumieniu tej ustawy, co oznacza, że tryb i zasady ich zwrotu odbywają się zgodnie z przepisami tej ustawy. Do zwrotu świadczeń powstałych wskutek wszelkiego rodzaju innych przypadków będą miały zastosowanie zasady określone w prawie cywilnym.

W myśl art. 72 par. 1 Ordynacji podatkowej, nadpłatą jest zarówno kwota podatku nadpłaconego, jak i nienależnie zapłaconego, a także kwota podatku nienależnie pobranego przez płatnika lub pobranego przez niego w kwocie wyższej od należnej. Za nadpłatę uznaje się również zobowiązanie płatnika lub inkasenta określone nienależnie w decyzji organu podatkowego o ich odpowiedzialności lub w wysokości wyższej od należnej. Od 1 stycznia 2003 r. za nadpłatę uznaje się także zobowiązanie osoby trzeciej i spadkobiercy, określone nienależnie w decyzji organu podatkowego o ich odpowiedzialności, lub w wysokości wyższej od należnej. Za nadpłatę uznaje się także uiszczone odsetki za zwłokę.

WARTO WIEDZIEĆ
Nadpłata podatku zwracana podatnikowi za pośrednictwem poczty zmniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.

Koszty zwrotu nadpłaty

Przypomnijmy, iż do końca 2002 r. koszty zwrotu podatnikowi nadpłaconego przez niego podatku ponosił urząd skarbowy. Koszty te obciążały więc budżet państwa. Od 1 stycznia 2003 r. koszty zwrotu nadpłaconego podatku zostały przerzucone na podatnika. Nadpłata zwracana podatnikom przekazem pocztowym pomniejszana jest o prowizję pocztową. Art. 77b par. 4 Ordynacji podatkowej stanowi bowiem, iż nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. Aby uchronić się przed taką ewentualnością, podatnik ma możliwość wskazania rachunku bankowego, na który urząd skarbowy przekaże nadpłatę lub też może zaznaczyć w zeznaniu, że chce odebrać nadpłatę w kasie urzędu, jeśli nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego. Osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, nie jest zobowiązana do posiadania takiego rachunku.

Od 1 stycznia 2003 r. zwrot nadpłaty następuje: na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego oraz w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego. Zwrot bezgotówkowy następuje na rachunek wskazany przez podatnika w zgłoszeniu rejestracyjnym NIP-3, przy czym podatnik powinien pamiętać o obowiązku aktualizacji danych w stosunku do podanych na złożonym wcześniej zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (np. w sytuacji zmiany numeru konta bankowego). Zgłoszenia aktualizacyjnego, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dokonują na formularzu NIP-3, a prowadzące NIP-1. Niewywiązanie się z obowiązku powiadomienia urzędu skarbowego o przedmiotowych zmianach może mieć przykre konsekwencje dla podatnika. Aby zatem uniknąć wezwania do urzędu skarbowego, a tym bardziej odpowiedzialności karnej skarbowej, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nowym, zmienionym (choćby nieznacznie) numerze rachunku bankowego należy zawiadomić urząd skarbowy, wypełniając zgłoszenie aktualizacyjne.

Zwrot nadpłaty w gotówce urząd skarbowy może zrealizować w formie przekazu pocztowego lub wypłaty z kasy urzędu skarbowego oraz, zależnie od możliwości organizacyjnych, w kasie banku lub innej instytucji, z którą urząd skarbowy zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej. Jeżeli więc podatnik przed dokonaniem zwrotu nadpłaty wybierze formę zwrotu gotówkowego w kasie, urząd skarbowy jest zobowiązany dokonać stosownego zwrotu w kasie.

Warto dodać, iż od 1 stycznia 2003 r. nadpłata podatku w wysokości niższej niż 8,80 zł zaliczana jest na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatnika, chyba że podatnik zażąda jej zwrotu. Nadpłata ta nie podlega oprocentowaniu.

WARTO WIEDZIEĆ
Dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego, a w przypadku złożenia korekty tego zeznania z dniem złożenia korekty.

Błąd w zeznaniu

Może zdarzyć się sytuacja, że wykazana w zeznaniu podatkowym nadpłata w rzeczywistości jest zaległością podatkową. Co w takiej sytuacji z odpowiedzialnością za powstały błąd? Podatnicy często bowiem mylnie uważają, iż organ skarbowy przed dokonaniem zwrotu wykazanej przez podatnika nadpłaty, ma obowiązek sprawdzić zeznanie podatkowe pod kątem jego prawidłowości rachunkowej. Jeśli już organ zwrócił im wykazaną nadpłatę, sądzą, że odpowiedzialność za ewentualne pomyłki w wyliczeniach spada od daty zwrotu nadpłaty na organ skarbowy. Niestety należy podkreślić, iż jest to pogląd błędny. Potwierdza to m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lipca 1999 r. (III SA 7178/98, niepublikowany). W wyroku tym sąd stwierdził, iż „skoro skarżący błędnie obliczyli zobowiązanie podatkowe i skoro organ podatkowy wypłacił skarżącym nadpłatę w obliczonej przez nich wysokości (art. 74 par. 2 Ordynacji podatkowej), zasadne było stwierdzenie organów podatkowych zawarte w zaskarżonej decyzji, iż w wyniku dokonanej weryfikacji zeznania podatkowego ustaliły, że dokonany zwrot nadpłaty był nienależny i że w związku z tym podlegał zwrotowi wraz z odsetkami.

Nadpłata w zeznaniu korygującym

Generalną zasadą jest, iż napłata dla podatników podatku dochodowego powstaje z dniem złożenia zeznania. Co jednak w sytuacji, kiedy podatnik w złożonym zeznaniu nie wykazał nadpłaty, a z dokonanych ponownie wyliczeń kontrolnych okazało się, że podatnik jednak ma nadpłatę podatku? Zgodnie z art. 78 par. 3 pkt 2 lit a), b) i c) Ordynacji podatkowej, oprocentowanie przysługuje w przypadku stwierdzenia nadpłaty od dnia złożenia wniosku w trzech przypadkach:

• jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty,
• jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się sam podatnik,
• jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją) w przypadkach, o których mowa w art. 75 par. 3, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 par. 2 Ordynacji podatkowej.

Jeśli urząd skarbowy dokonał zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty, a decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty wydał w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia przez podatnika korekty zeznania, zmieścił się w przewidzianych prawem terminach. Należy mieć tu jeszcze na uwadze przepis art. 77 par. 2, w myśl którego w przypadku skorygowania deklaracji lub zeznania w trybie określonym w art. 274 Ordynacji podatkowej, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia skorygowania przez podatnika deklaracji lub zeznania.

WARTO WIEDZIEĆ

Błędne obliczenie podatku przez podatnika powoduje konsekwencje w postaci określenia przez organ podatkowy podatku należnego w prawidłowej wysokości oraz naliczenie odsetek za zwłokę. Organ podatkowy ma niestety 5 lat na sprawdzenie zeznań podatkowych, a co za tym idzie, na ewentualne wydanie decyzji, w której określi inną wysokość podatku.

Kontrola zeznania

Podatnicy często mają wątpliwości, czy wykazanie nadpłaty w zeznaniu podatkowym zawsze wiąże się ze skontrolowaniem tego zeznania przez urząd skarbowy? Należy zaznaczyć, że mechanizmowi samoobliczania podatku dochodowego, a w tym samoobliczania nadpłaty w tym podatku, towarzyszą mechanizmy kontrolne uruchamiane przez urzędy skarbowe. Trudno stwierdzić, że nadpłata zawsze powoduje kontrolę zeznania. Jednak jeśli już nastąpi weryfikacja zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, dotyczyć ona może zarówno niewielkich błędów rachunkowych związanych z obliczeniem podatku, jak i poszczególnych wielkości określonych w zeznaniu podatkowym (np. kosztów uzyskania przychodów, odliczeń podatkowych lub kwoty zapłaconych w trakcie roku zaliczek na podatek). Oprócz weryfikacji zeznań podatkowych, urzędy skarbowe ustalają wysokość podatku dochodowego, jaki podatnik zobowiązany jest dopłacić, jak również wysokość nadpłaty, która zwracana jest podatnikowi.

Reasumując, warto jeszcze raz podkreślić, że nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia skorygowania przez podatnika deklaracji lub zeznania. Jeśli więc wykazujemy nadpłatę, warto dokładnie sprawdzić składane zeznanie, bo złożenie korekty opóźni zwrot nadpłaty.

Wiesława Moczydłowska
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022
  Zapraszamy na szkolenie "Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022", które odbędzie się 14 czerwca 2022 roku.
  Piotr Duda: Zrobimy wszystko, aby wyrzucić rosyjskie związki zawodowe ze światowej federacji
  Zrobimy wszystko, aby ze Światowej Federacji Związków Zawodowych wyrzucić Federację Niezależnych Związków Zawodowych Rosji. Jeżeli tak się nie stanie, To zastanowimy się nad opuszczeniem międzynarodowych struktur przez „Solidarność” – Piotr Duda.
  Webinarium „Kto powinien zmienić formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców i biur rachunkowych” + certyfikat gwarantowany
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Kto powinien zmienić formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców i biur rachunkowych” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 2 czerwca 2022 roku. Polecamy!
  Jak stosować reguły podwójnego zapisu?
  Czy dokonując korekty na kontach syntetycznych czerwono czarnym zapisem po stronie WN np. - 501 na konto +505 powinno się również zaksięgować po stronie Ma na koncie technicznym pozostałe rozrachunki? Czy przy tej korekcie powinno się zachować zasadę podwójnego zapisu? Do tej pory nie było konta technicznego. Księgowano korekty czerwono czarnym zapisem. Wskazano błąd z uwagi na niezachowanie zasady podwójnego zapisu. Czy korekta zapisów na kontach syntetycznych jest operacją gospodarczą?
  Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT wydłużającą pierwszą tarczę antyinflacyjną
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o VAT, w której zawarto przedłużenie tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej do 31 lipca br. - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Chodzi m.in o zwolnienie sprzedaży paliw z podatku handlowego
  Ile zapłacą banki za wakacje kredytowe kredytobiorców? ZBP chce ograniczenia kręgu uprawnionych do wakacji kredytowych
  Jeśli z wakacji kredytowych skorzystałoby 80 proc. uprawnionych kredytobiorców spłacających kredyty złotowe na nieruchomości niekomercyjne łączny koszt dla sektora bankowego wyniósłby 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023 - ocenia Związek Banków Polskich. Jednocześnie bankowcy proponują, by wakacje kredytowe były ograniczone do osób, które faktycznie tego potrzebują i chcą wprowadzenia kryterium powierzchni nieruchomości. Według ZBP kluczowe jest również wyłączenie z zakresu zastosowania umów kredytu o stałej stopie oprocentowania.
  PIT po 1 lipca 2022 r. - wyższe zaliczki na podatek od pracowników i zleceniobiorców, niższe wynagrodzenia netto
  Od początku lipca 2022 r. istotna część (większość?) pracowników i zleceniobiorców otrzyma mniejsze wynagrodzenia netto niż w czerwcu i poprzednich miesiącach tego roku, mimo formalnej obniżki stawki w pierwszym przedziale skali z 17% na 12% - pisze prof. Witold Modzelewski.
  Ryczałt od najmu w działalności gospodarczej - przychód z refakturowanych kosztów mediów
  Opłaty za media w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 26 maja 2022 r.
  Badanie: prawie co trzecia firma jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej
  30 proc. firm jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej. Najczęściej zainteresowanie deklarują firmy budowlane i przemysłowe – wynika z najnowszego badania firmy faktoringowej NFG „Finansowanie zakupów firmowych”
  Naruszanie uniinych sankcji (środków zabezpieczających) będzie przestępstwem zagrożonym m.in. konfiskatą mienia
  25 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, zgodnie z którymi naruszanie unijnych środków ograniczających (sankcji) zostanie dopisane do wykazu przestępstw unijnych. Komisja proponuje również nowe, zaostrzone przepisy dotyczące odzyskiwania i konfiskaty mienia, co również pomoże we wdrażaniu unijnych środków ograniczających. W obliczu trwającej agresji Rosji na Ukrainę niezwykle istotne jest, aby unijne środki ograniczające były w pełni wdrażane. Ich naruszanie nie może się nikomu opłacać. Celem tych wniosków legislacyjnych jest zapewnienie w przyszłości skutecznej konfiskaty aktywów osób fizycznych i podmiotów, które naruszają środki ograniczające.
  Polski Ład - 10 istotnych zmian
  Polski Ład to pakiet zmian legislacyjnych, które w założeniu mają pomóc odbudować gospodarkę, która uległa nadwyrężeniu z powodu pandemii Covid-19. Pojawiają się jednak opinie krytyczne – zbyt wiele zmian jednocześnie, błędy legislacyjne, nieprecyzyjne przepisy. Niektóre rozwiązania, z pozoru dobre dla wszystkich, mają również negatywne następstwa. Przykładowo, podwyższenie kwoty wolnej od podatku może powodować komplikacje po stronie organizacji pozarządowych, które traktowały tzw. 1% podatku jako stałe źródło dochodu.
  Nowe detaliczne obligacje skarbowe – czy uchronią przed inflacją?
  Obligacje detaliczne, które będziemy mogli kupić w czerwcu 2022 roku zostały poddane liftingowi. Rząd kusi nas wyższym oprocentowaniem w pierwszym roku oszczędzania, a do oferty dołączają też papiery oprocentowane tym lepiej im wyższe będą w Polsce stopy procentowe.
  Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym - jak wypełnić i złożyć
  Ministerstwo Finansów poinformowało 26 maja 2022 r. o udostępnieniu w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. Wniosek ten może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. W imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).
  Podatki 2022. Problemy z Polskim Ładem a odpowiedzialność członków zarządu spółek
  Z uwagi na problemy związane z wejściem w życie Polskiego Ładu, w tym planowanych zmian podatkowych od lipca ze skutkiem wstecz od stycznia 2022 r., wśród wielu przedsiębiorców coraz częściej pojawia się pytanie: kto poniesie za to odpowiedzialność. Jak odpowiadają członkowie zarządów spółek za podatki?
  Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. za 2021 rok (sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie do KRS) - terminy w 2022 roku
  Terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wydłużone o 3 miesiące. Do kiedy trzeba sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. oraz złożyć to sprawozdanie do KRS w 2022 roku?
  KRD: branża leasingowa rośnie, ale przybywa też jej dłużników
  2021 r. był najlepszy w historii leasingu w Polsce i rdr przyniósł ok. 5-proc. wzrost wartości portfela branży, ale jednocześnie zaległości klientów przekroczyły 988 mln zł - informuje Krajowy Rejestr Długów. Dodano, że w leasing najczęściej brano auta osobowe, a rzadziej maszyny, pojazdy ciężarowe.
  Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje (składkami ZUS) umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin tego ozusowania – informuje 26 maja 2022 r. "Dziennik Gazeta Prawna”. Ma to być jeden z tzw. kamieni milowych, czyli polskich zobowiązań wobec UE, od których zależy akceptacja Komisji Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy w Polsce i uruchomienie pieniędzy unijnych na ten cel.
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.