Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Deregulacja zawodu biegłego rewidenta 2014

inforCMS
25 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt ten przewiduje zmiany zasad nabywania uprawnień biegłego rewidenta i liberalizację zasad zatrudniania biegłych rewidentów.

Projekt tej ustawy deregulacyjnej przewiduje w szczególności:

- zliberalizowanie zasad zatrudniania biegłych rewidentów na umowę cywilnoprawną i zniesienie ograniczeń w zatrudnianiu pracowników naukowo-dydaktycznych,

- wprowadzenie obowiązku zwolnienia z egzaminu zawodowego w zakresie w jakim kandydat zdał egzaminy uniwersyteckie,

- możliwości zaliczenia praktyki i aplikacji w drodze co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów,

- uelastycznienie systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych możliwości zaliczania tego doskonalenia, m.in. w ramach samokształcenia zawodowego.

Zawierający omawiane zmiany rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych został przekazany do Sejmu i 23 lipca 2013 r. odbyło się jego I czytanie. Posłowie zdecydowali o przekazaniu projektu do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronach Sejmu RP, pod numerem druku 1576

Przewiduje się, że cała ustawa deregulacyjna wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian odnoszących się do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Jednocześnie projekt ustawy de regulacyjnej przewiduje termin (do 30 czerwca 2014 r.)  na podjęcie stosownych uchwał Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uwzględniających nowe regulacje.

Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2013

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego


Szczegółowe omówienie projektowanych zmian w ustawie z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

 


1. Doprecyzowanie zasad zaliczania poszczególnych egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym

Obecnie zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, na jego wniosek, z wybranych egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne.

Proponuje się, w miejsce dotychczasowej możliwości, nałożenie na Komisję Egzaminacyjną obowiązku zaliczenia kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, poszczególnych egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne.

Obowiązujące warunki zostaną uelastycznione tak, aby np. osoba, która ukończyła studia wyższe z dziedziny prawa, mogła mieć zaliczone poszczególne egzaminy sprawdzające wiedzę teoretyczną w tym obszarze, jeżeli zasób wiedzy zdobytej w ramach toku studiów pokrywa się z zakresem egzaminów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Wprowadzenie możliwości zaliczenia części postępowania kwalifikacyjnego na podstawie ukończenia studiów wyższych

Proponuje się ponadto wprowadzenie możliwości zaliczenia części postępowania kwalifikacyjnego, w obszarze sprawdzenia wiedzy teoretycznej, na podstawie ukończenia studiów wyższych o kierunku obejmującym zakresem kształcenia wiedzę, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy.

Celem proponowanej zmiany jest stworzenie warunków kształcenia na studiach wyższych, których wybór pozwoli na kształtowanie ścieżki kariery w kierunku zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Ukończenie studiów wyższych spełniających kryteria kształcenia z zakresu wiedzy, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy, umożliwi absolwentowi przystępującemu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta zaliczenie części tego postępowania.

W rezultacie kandydat na biegłego rewidenta będzie mógł uzyskać zaliczenie postępowania kwalifikacyjnego na poziomie obejmującym sprawdzenie wiedzy teoretycznej, z którym wiąże się obowiązek zdania 10 egzaminów.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi pozostanie obowiązek odbycia praktyki w rachunkowości, aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta i zdanie egzaminu dyplomowego.

Proponowana zmiana będzie skutkować potrzebą uzupełnienia katalogu zadań Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 7 ustawy, o możliwość zaliczania, na wniosek kandydata, części postępowania kwalifikacyjnego w obszarze sprawdzenia wiedzy teoretycznej na podstawie ukończenia studiów wyższych o kierunku obejmującym zakresem kształcenia wiedzę, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy.

Ponadto do zadań Komisji Egzaminacyjnej będzie należało stwierdzanie, na wniosek jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, uznania studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, które zakresem kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2, jak również  spełniają kryteria uznawania tych egzaminów.

3. Wprowadzenie możliwości zaliczenia części postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej.

 

Proponuje się ponadto wprowadzenie możliwości zaliczenia części postępowania kwalifikacyjnego, w obszarze sprawdzenia wiedzy teoretycznej, w drodze zaliczenia kandydatowi na biegłego rewidenta poszczególnych egzaminów, które zdał w ramach postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, co do których Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2. 

W myśl postanowień Dyrektywy 2006/43/WE osoba, która pomyślnie przeszła egzamin uniwersytecki lub równoważny prowadzony w ramach postępowania kwalifikacyjnego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie członkowskim, może mieć uznane za zdane egzaminy jeżeli są one zharmonizowane z zakresem tematycznym określonym w porządku prawnym innego państwa członkowskiego, w którym osoba ta ubiega się o uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta.

W rezultacie kandydat na biegłego rewidenta będzie mógł uzyskać zaliczenie poszczególnych egzaminów z postępowania kwalifikacyjnego na poziomie obejmującym sprawdzenie wiedzy teoretycznej, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2., co przyczynić się może do skrócenia procedury kwalifikacyjnej. W ramach postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi pozostanie obowiązek zdania pozostałych egzaminów, odbycia praktyki w rachunkowości, aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta i zdanie egzaminu dyplomowego.

Proponowana zmiana będzie skutkować również potrzebą uzupełnienia katalogu zadań Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 7 ustawy, o możliwość zaliczania, na wniosek kandydata, części postępowania kwalifikacyjnego.

 

4. Dostosowanie wymagań dotyczących zdawania egzaminu dyplomowego do nowo proponowanych rozwiązań

Obecnie przepisy art. 5 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 9 ust. 3 ustawy stanowią, że egzamin dyplomowy odbywa się w formie ustnej i obejmuje wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji.

Ponieważ zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2006/43/WE egzamin ten powinien odpowiadać egzaminowi ukończenia studiów wyższych, oraz mieć na celu sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych - zaproponowane nowe rozwiązania dotyczące przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego, oznaczać będą potrzebę wprowadzenia zmian do przepisów ustawy regulujących formę i zakres merytoryczny przeprowadzania egzaminów pisemnych  i egzaminu dyplomowego, również na poziomie zmian wytycznych w delegacji ustawowej, o której mowa w art. 9 ust. 8 ustawy.

Egzaminy pisemne powinny obejmować swoim zakresem sprawdzenie wiedzy teoretycznej, natomiast egzamin dyplomowy powinien polegać na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej w praktyce (tryb i sposób przeprowadzania egzaminów powinien być uregulowany w akcie wykonawczym).

5. Wprowadzenie możliwości zaliczenia praktyki i aplikacji w drodze długoletniego doświadczenia zawodowego

Proponuje się wprowadzenie dodatkowej procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów dla osoby posiadającej co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów, po zaliczeniu przez nią egzaminów z wiedzy, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy oraz egzaminu dyplomowego, bez konieczności odbycia rocznej praktyki i co najmniej dwuletniej aplikacji albo trzyletniej aplikacji.

Rozwiązanie takie dopuszcza Dyrektywa 2006/43/WE. Nowe rozwiązania będą wymagały uwzględnienia w zakresie dotyczącym zadań Komisji Egzaminacyjnej (art. 7 ustawy) oraz na poziomie zmian wytycznych w delegacji ustawowej, o której mowa w art. 9 ust. 8 ustawy.

6. Uproszczenie regulacji w zakresie odbywania praktyki i aplikacji

Ustawa w art. 5 ust. 2 pkt 5 nakłada na kandydata na biegłego rewidenta obowiązek odbycia rocznej praktyki w zakresie rachunkowości i co najmniej dwuletniej aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta, jako jednego z warunków uzyskania uprawnień biegłego rewidenta.

Proponuje się uelastycznić dotychczasowe regulacje w drodze uznania za spełniony warunek trzyletniego szkolenia praktycznego (o którym mowa w Dyrektywie 2006/43/WE) zarówno w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o wpis do rejestru biegłych rewidentów:

- odbyła roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej, albo

- odbyła trzyletnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązania będą wymagały uwzględnienia zmian wytycznych w delegacji ustawowej, o której mowa w art. 9 ust. 8 ustawy.

 

7. Doprecyzowanie zasad zaliczania praktyki w zakresie rachunkowości na poczet postępowania kwalifikacyjnego

Obecnie Komisja Egzaminacyjna, na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy, może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, na jego wniosek, z praktyki w zakresie rachunkowości.

Proponuje się, w miejsce dotychczasowej możliwości, nałożenie na Komisję Egzaminacyjną obowiązku zaliczania kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, praktyki w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.

Ponadto proponuje się uprościć zaliczanie praktyki, w drodze uznania kandydatowi na biegłego rewidenta możliwości łączenia form odbywania praktyki, czyli zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, jak również pozostawania w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych, przy  czym łączny czas powinien wynosić co najmniej 3 lata (obecna regulacja nie daje możliwości łącznego zaliczania tych dwóch warunków).

8. Umożliwienie prowadzenia i odbywania doskonalenia zawodowego przez różne uprawnione jednostki i w różnych formach

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy biegły rewident jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów oraz ustalania kryteriów i nadawania uprawnień jednostkom przeprowadzającym obligatoryjne doskonalenie zawodowe określa samorząd zawodowy w formie uchwał na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 21 ust. 2 pkt 3 lit e i pkt 10 ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident, który wykonuje czynnie zawód jest obowiązany do odbycia 40 godz. doskonalenia zawodowego w roku, zaś biegły rewident niewykonujący zawodu - do 24 godz. doskonalenia zawodowego w roku.

Co do zasady warunkiem zaliczenia doskonalenia zawodowego przez biegłego rewidenta jest odbycie szkoleń prowadzonych przez jednostki, które wyznacza samorząd zawodowy według ustalonych przez siebie kryteriów.

Celem proponowanych zmian będzie poszerzenie możliwości zaliczania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Proponuje się zatem przeniesienie do ustawy oraz aktów wykonawczych (w miejsce dotychczasowych uchwał) regulacji określających zasady odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz zasady uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Ponadto proponuje się wprowadzić rozwiązania polegające na:

a) możliwości odbywania różnych form szkolenia, np. e-learning, publikacje z zakresu rachunkowości lub rewizji finansowej, wygłaszanie własnych referatów lub uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, kursach, seminariach organizowanych przez samorząd zawodowy biegłych rewidentów oraz instytucje zajmujące się szkoleniem i doskonaleniem zawodowym;

b) możliwości częściowego zaliczania doskonalenia zawodowego w drodze złożonego przez biegłego rewidenta oświadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych,  z wybranego przez siebie zakresu tematycznego, czyli tzw. samokształcenie zawodowe (dokształcanie zawodowe) pod warunkiem, że zakres ten musi wiązać się  z wykonywaniem zawodu a uzyskana wiedza i umiejętności w danym zakresie są dla biegłego rewidenta przydatne w praktyce;

c) określeniu kryteriów do uzyskania uprawnień dla jednostek przeprowadzających obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

Proponowane zmiany, m.in. dotyczące minimalnej liczby godzin doskonalenia zawodowego, będą zgodne z Międzynarodowymi Standardami Edukacyjnymi IFAC (Międzynarodowej Federacji Księgowych).

Czy te zmiany są sensowne? Podyskutuj na naszym forum.

 

9. Zniesienie ograniczenia w zakresie równego dostępu do wykonywania zawodu

Obecnie ustawa w art. 3 różnicuje dostęp do wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta w zależności od wyboru formy prawnej jego wykonywania.

Na przykład biegły rewident, który wykonuje zawód jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy) albo zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie może dodatkowo wykonywać zawodu w innej formie prawnej, jaką jest umowa zlecenia.

Natomiast wykonując ten zawód jako wspólnik spółki osobowej ma możliwość dodatkowego wykonywania zawodu na podstawie umowy zlecenia.

Proponuje się zatem uporządkowanie katalogu form wykonywania zawodu, w sposób który umożliwi biegłemu rewidentowi, niezależnie od tego, w której z form już wykonuje zawód, równy dostęp do wyboru każdej z form wykonywania zawodu, tj.:

a) prowadząc działalność we własnym imieniu i na własny rachunek;

b) jako wspólnik podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

c) pozostając w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych;

d) na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

W związku z powyższym proponuje się również uchylenie przepisu art. 3 ust. 6 ustawy, który stanowi, że biegli rewidenci zatrudnieni w samorządzie biegłych rewidentów i pracujący
w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego mogą wykonywać zawód wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Oznacza to, że nie mogą wykonywać zawodu w innej formie prawnej. Proponowana zmiana pozwoli znieść to ograniczenie ustawowe wprowadzając jednolity, równy dostęp do wykonywania zawodu dla wszystkich biegłych rewidentów.

10. Zmiana zakresu delegacji ustawowej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Propozycje nowych rozwiązań w przedmiocie deregulacji powodują potrzebę uzupełnienia obecnego zakresu delegacji ustawowej, określonej w art. 9 ust. 8 ustawy.

Obok dotychczasowej delegacji obejmującej:

- warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego,

- tryb i sposób przeprowadzania egzaminów,

- tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów,

- zasady odbywania praktyki i aplikacji,

proponuje się dodanie następujących regulacji:

- warunki udzielania zaliczeń egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 5, 5a, 5c i 6 ustawy,

- zasady oraz zakres odbywania praktyki i aplikacji oraz uznawania wymogu, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1.

Dotychczasowa delegacja ustawowa dla Krajowej Rady Biegłych Rewidentów również wymaga zmian  polegających na wprowadzeniu następujących dodatkowych regulacji:

- wykaz zagadnień istotnych dla badania sprawozdania finansowego, które składają się na egzamin z prawa gospodarczego, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 4,

-   program praktyki i aplikacji,

- zasady dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1.

11. Wprowadzenie nowej delegacji ustawowej dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

W związku z propozycją zmian ustawy w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, proponuje się wprowadzenie delegacji ustawowej, która obejmowałaby następujące regulacje:

- szczegółowe kryteria oraz wymogi formalne związane z nadawaniem uprawnień dla  jednostek ubiegających się o uzyskanie  uprawnienia do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,

- formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Z uwagi na fakt, iż zakres proponowanych zmian obejmuje zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i postępowania kwalifikacyjnego, należy zapewnić odpowiednie vacatio legis do wydania nowych przepisów wykonawczych, tak aby organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Komisja Egzaminacyjna oraz uczelnie wyższe mogły dostosować się do nowych przepisów.

 

Zakres zadań wykonywanych przez biegłych rewidentów

 

Zakres zadań wykonywanych przez biegłych rewidentów można określić na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy zawód biegłego rewidenta polega na wykonywaniu czynności rewizji finansowej, zdefiniowanej w art. 2 pkt 2 ustawy, przez którą rozumie się badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem uzupełniającym opinię, o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Przedmiotem działalności biegłych rewidentów, obok badania sprawozdań finansowych może być:

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- przeglądy sprawozdań finansowych,

- ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,

- doradztwo podatkowe,

- doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,

- prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

- działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do zawodu biegłego rewidenta:

Aktualne wymogi:

Proponowane zmiany:

Wymóg odbycia rocznej praktyki w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletniej aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta

Uproszczenie regulacji w zakresie odbywania praktyki i aplikacji.

Wprowadzenie wymogu odbycia:

 1. rocznej praktyki w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej, albo
 2. trzyletniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej;

Wprowadzenie możliwości zaliczenia praktyki i aplikacji w drodze co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów;

Wprowadzenie możliwości zaliczania praktyki w zakresie rachunkowości w drodze uznania możliwości łączenia form odbywania praktyki, czyli zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, jak również pozostawania w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych, przy czym łączny czas powinien wynosić co najmniej 3 lata (stworzenie możliwości łącznego zaliczania tych dwóch warunków).

Obowiązkowe zdanie 10 egzaminów pisemnych oraz ustnego egzaminu dyplomowego przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów.

Możliwość zwolnienia kandydata na biegłego rewidenta, na jego wniosek, z egzaminów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne.

(Opłata za każdy egzamin pisemny z zakresu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy wynosi 400 zł., zaś opłata za egzamin dla osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy, wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy (679,90 zł), w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w dół.

Opłata za egzamin dyplomowy, sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji, wynosi 750 zł).

Pozostawienie obowiązku zdania egzaminów, z wiedzy o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy;

Wprowadzenie dodatkowych możliwości w drodze:  - zaliczenia części postępowania kwalifikacyjnego w obszarze sprawdzenia wiedzy teoretycznej, na podstawie ukończenia studiów wyższych o kierunku obejmującym zakresem kształcenia wiedzę wymaganą w postępowaniu kwalifikacyjnym,

- zaliczenia kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek egzaminów z wiedzy teoretycznej, jeżeli zdał on egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, co do których stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2

Obowiązek odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym

Uelastycznienie systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych możliwości zaliczania tego doskonalenia, m.in. w ramach samokształcenia zawodowego;

Wprowadzenie możliwości przeprowadzania szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez jednostki do tego uprawnione na podstawie określonych kryteriów

Różny dostęp do wykonywania zawodu w zależności od wyboru formy prawnej jego wykonywania

Wprowadzenie równego dostępu do wykonywania zawodu dla wszystkich biegłych rewidentów poprzez zniesienie ustawowego ograniczenia w zakresie wykonywania zawodu biegłego rewidenta w zależności od wyboru formy prawnej jego wykonywania.

 

 

Zakres czynności z zakresu doradztwa podatkowego zastrzeżonych dla określonych grup podmiotów w obecnym stanie prawnym oraz proponowane zmiany:

Zakres czynności

Grupy podmiotów uprawnione do wykonywania w obecnym stanie prawnym

Grupy podmiotów uprawnione do wykonywania według projektu ustawy deregulacyjnej

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci

wszyscy
(czynność zderegulowana)

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci ;
 - przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości).

wszyscy
(czynność zderegulowana)

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci ;
 - przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości).

wszyscy
(czynność zderegulowana)

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni.

 

 

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.