REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego 2014

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

9 maja 2014 r. Sejm uchwalił ostatecznie ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa przewiduje zmiany w zakresie czynności, które mogą wykonywać wyłącznie doradcy podatkowi. Ponadto nieco łatwiej też będzie zostać doradcą podatkowym – ma zostać skrócony okres praktyki.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - wprowadzająca deregulację w zakresie zawodu doradcy podatkowego - została ostatecznie uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. i przekazana 14 maja 2014 r. do podpisu Prezydenta RP. 

Autopromocja

Każdy będzie mógł prowadzić księgi, tylko doradca będzie mógł reprezentować podatników

Celem przewidzianej nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213), jest zniesienie niektórych ograniczeń w podejmowaniu i wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego oraz  czynności doradztwa podatkowego.

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim umożliwienie zawodowego wykonywania większości czynności doradztwa podatkowego podmiotom innym niż podmioty dotychczas uprawnione tj. doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, biegli rewidenci i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zawierający omawiane zmiany rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych został przekazany do Sejmu i 23 lipca 2013 r. odbyło się jego I czytanie. Posłowie zdecydowali o przekazaniu projektu do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronach Sejmu RP, pod numerem druku 1576

Przewiduje ona, że w kompetencji osób, których kwalifikacje zostały zweryfikowane (licencjonowani doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni) pozostaną jedynie czynności polegające na reprezentowaniu podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich (podatników, płatników i inkasentów) obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekuucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powodem pozostawienia tych spraw w wyłącznej gestii doradców podatkowych (także adwokatów i radców prawnych) jest fakt, że sprawy te wiążą się one z wchodzeniem w stałe relacje z władzą publiczną i często pociągają za sobą nieodwracalne skutki dla podmiotu reprezentowanego.

Jednak pozostałe czynności doradztwa podatkowego (w szczególności udzielanie porad i opinii, prowadzenie ksiąg i ewidencji, czy sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych) będzie mógł wykonywać każdy.  

Wykaz czynności zastrzeżonych dla licencjonowanych doradców podatkowych przed i po wejściu w życie proponowanych zmian

Czynności zastrzeżone dla osób wykonujących zawód doradcy podatkowego

(przed planowaną deregulacją)

Czynności, których wykonywanie nie będzie wymagało wpisu na listę doradców podatkowych

(po deregulacji)

1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tymzakresie;

4. reprezentowanie podatników, płatników i  inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1 powyżej.

1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

Autopromocja

2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

Konsekwencją nowelizacji powinno być zatem zwiększenie dostępności usług doradztwa podatkowego i obniżenie ich cen.

Autopromocja

Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2013

 

Zatrudnienie doradcy podatkowego

Projektowana zmiana art. 27 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym ma na celu umożliwienie doradcom podatkowym wykonywania zawodu i jednocześnie pozostawania w zatrudnieniu w podmiotach innych niż podmioty uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego.

Pozostając w zatrudnieniu w tych podmiotach doradca podatkowy będzie uprawniony do wykonywania zawodu jedynie na rzecz tych podmiotów, a nie będzie mógł wykonywac doradztwa na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do pracodawcy.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli zbliżyć zasady wykonywania doradztwa podatkowego do zasad świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych, którzy świadczą pomoc prawną pozostając w zatrudnieniu w podmiotach, których wyłącznym przedmiotem dzialalnosci nie jest swiadczenie pomocy prawnej.

Dopuszczenie możliwosci wykonywania zawodu doradcy podatkowego i pozostawania w zatrudnieniu we wskazanych wyżej podmiotach będzie możliwe w przypadku, jeśli nie będzie powodowac konfliktu interesów.

Praktyka - wystarczy 6 miesięcy

W przypadku osób starających się o licencję doradcy podatkowego (uprawnionego do reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli aktów administracyjnych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej zwictzanej z tymi obowiązkami) przewidziano skrócenie okresu praktyki zawodowej odbytej w Polsce z 2 lat do 6 miesięcy.

Natomiast w przypadku absolwentów studiów wyższych, których program kształcenia zrealizowany zostal w ramach umowy zawartej między uczelnią a Komisją Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego - możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu.

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej nie rozpoczną praktyki w organach podatkowych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o doradztwie podatkowym, w brzmieniu dotychczasowym, nie będą musieli odbywać praktyki w tych organach - tylko u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego w wymiarze 6 miesięcy.

Praktyka zawodowa dla kandydatów na doradców podatkowych, wyznaczona w organach podatkowych przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej ulega zakończeniu z dniem wejścia w życie tej ustawy. Osobom, które odbywały praktykę w organach podatkowych przysługuje prawo uzyskania zaswiadczenia o jej odbyciu oraz złożenia wniosku o wyznaczenie terminu praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego.

Jeżeli kandydaci na doradców podatkowych, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej rozpoczęli praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego - odbywają tylko 6 miesięczną praktykę. A jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej wymiar praktyki przekroczył 6 miesięcy - nie muszą już dalej kontynuować tej praktyki.

Ze względu na to, że przepisy ustawy o doradztwie podatkowym umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania doradztwa podatkowego obywatelom wszystkich państw - zasadne jest umożliwienie obywatelom innych państw obcych zaliczenia na poczet praktyki zawodowej czynności doradztwa podatkowego wykonywanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - ze względu na zbieżnosc systemów i regulacji podatkowych w tych państwach.

Powyższe rozwiązanie związane jest z dążeniem ww. krajów do ujednolicania wykonywania doradztwa podatkowego i zrównania sposobu traktowania czynności doradztwa podatkowego wykonywanych w tych panstwach, m.in. poprzez wsp6lne Europejskie Zasady Wykonywania Zawodu Doradcy Podatkowego w ramach Confederation Fiscale Europeenne (CFE).

Ustawa zawierająca wskazane wyżej deregulacje ma wejść w życie po upływie 60 dni od jej ogłoszenia (publikacji w Dzienniku Ustaw) - czyli zapewne jeszcze w 2013 roku.


 

Zakres czynności z zakresu doradztwa podatkowego zastrzeżonych dla określonych grup podmiotów w obecnym stanie prawnym oraz proponowane zmiany:

Zakres czynności

Grupy podmiotów uprawnione do wykonywania w obecnym stanie prawnym

Grupy podmiotów uprawnione do wykonywania według projektu ustawy deregulacyjnej

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci

wszyscy
(czynność zderegulowana)

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci ;
 - przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości).

wszyscy
(czynność zderegulowana)

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci ;
 - przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości)
.

wszyscy
(czynność zderegulowana)

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni.

 

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kwota wolna od podatku 60 tys. zł. Najwcześniej w 2025 roku

  Kwota wolna od podatku w wysokości 60 tys. zł. "Jasno zostało powiedziane w jednej z naszych tez, że wprowadzamy kwotę wolną od podatku 60 tys. zł. Wiadomo, że w 2024 roku tego nie zrobimy. Mamy na to cztery lata i na pewno będzie to wprowadzone" - powiedział poseł KO Artur Łącki.

  Tabela kursów średnich NBP z 4 grudnia 2023 roku - nr 234/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 4 grudnia 2023 roku - NBP nr 234/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3337 zł.

  NBP: 140 mld zł zagranicznych inwestycji bezpośrednich

  Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2022 r. wyniósł 140,3 mld zł, w porównaniu z 2021 r. ich wielkość wzrosła o blisko jedną czwartą - poinformował NBP w raporcie.

  Jak można przestać być wspólnikiem spółki osobowej? Czym różni się wystąpienie ze spółki od sprzedaży ogółu praw i obowiązków?

  Czasem trzeba rozstać się ze spółką osobową (np. ze spółką jawną). Na czym polega i jakie skutki prawne wywołuje wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika? Czym różni się to od sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika?

  Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej. Jak przebiegają rozliczenia?

  Jak kwestię rozliczenia wspólnika występującego ze spółki osobowej regulują przepisy kodeksu spółek handlowych? Jak te przepisy zastosować w praktyce? Dlaczego czasem warto rozliczyć się z występującym wspólnikiem inaczej niż wskazuje ksh?

  Co daje fundacja rodzinna? Jaką działalność może prowadzić?

  Długoterminowa integralność majątku firmy rodzinnej to główna korzyść z założenia fundacji rodzinnej wskazana przez uczestników webinaru „Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Fundacja rodzinna jako nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców”, który odbył się w ramach cyklu #idearozwojubiznesu, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

  Organ skarbowy przegrał ze spółką w sprawie zwrotu VAT, bo nie znał reguł postępowania

  Gdy reprezentujący spółkę nie złożył pełnomocnictwa procesowego do akt konkretnej sprawy, to organ nie może zakładać, że spółka działa w niej przez pełnomocnika, bo czyniła tak już w innym postępowaniu. Jeśli tak zrobi, otworzy przedsiębiorcy furtkę do wygrania sporu.

  KSeF 2023/2024. Jak się zalogować do tego systemu?

  Ministerstwo Finansów zachęca już dziś do logowania się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i testowania możliwości tego elektronicznego systemu fakturowania. Sposób logowania do KSeF będzie się różnił w zależności od tego, czy użytkownikiem jest osoba fizyczna, czy spółka.

  Stawka VAT na odśnieżanie

  Odśnieżanie, jako usługa wykonywana przez przedsiębiorców, jest odpłatnym świadczeniem, które podlega opodatkowaniu VAT. W tym kontekście pojawia się pytanie o właściwą stawkę VAT dla usług odśnieżania.

  Czy zakup domu w budowie lub w stanie surowym zamkniętym korzysta ze zwolnienia z PCC?

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w trzech nowych (z listopada 2023 r.) interpretacjach indywidualnych uznał, że zwolnienie z podatku PCC nie obejmuje zakupu jednorodzinnego domu w budowie ani domu w stanie surowym zamkniętym, również z wykonaną elewacją.

  REKLAMA